Syniadau Gorau ar gyfer Priodas y Gyllideb Faint Mae'n ei Gostio i Briodi?

Faint Mae Mae priodas yn un-tro, y diwrnod pwysicaf yn eich bywyd. Mae pobl yn cynllunio am flynyddoedd ar gyfer y diwrnod hwn. Maen nhw'n dechrau cynilo pob ceiniog y gallen nhw i wneud yn siŵr bod ganddyn nhw briodas anhygoel. Fodd bynnag, mae’r pris sy’n cynyddu’n gyson yn aml yn gwneud iddyn nhw boeni ‘faint mae’n ei gostio i briodi?’

Yn yr Erthygl hon

Mae pawb eisiau'r gorau. Mae gan bob unigolyn eu priodas freuddwyd eu hunain . Maen nhw eisiau'r gorau o bopeth ar y diwrnod hwnnw ac ni fyddent yn cilio rhag gwario. Fodd bynnag, mae’n hanfodol nad ydych yn gorwario ar ddiwrnod eich priodas ac yn difaru yn nes ymlaen. Yn unol â'r astudiaeth gan y Knot, Mae Americanwyr yn gwario $33,391 ar gyfartaledd ar eu priodasau . Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw ac ar ba adeg o'r flwyddyn rydych chi'n priodi.Serch hynny, fe restrir isod rai awgrymiadau ar sut y gallwch chi gael y briodas orau o fewn cyllideb.

Arbed cymaint ag y gallwch

Gorau po gyntaf y dechreuwch. Mae priodasau yn mynd yn ddrutach wrth i ni siarad. Mae'r prisiau'n cynyddu ac os nad ydych chi'n cynllunio pethau ymlaen llaw byddai tolc enfawr yn eich poced yn y pen draw. Os nad ydych wedi cynilo digon o arian, bydd yn rhaid i chi gymryd benthyciad ac yna poeni am ei ad-dalu.

Gan y byddech chi'n cyfrannu llawer at eich priodas, mae'n hanfodol eich bod chi'n dechrau cadw rhywfaint o arian ar ei chyfer. Nid yw llawer o Americanwyr yn cynllunio pethau ymlaen llaw ac yna yn y pen draw yn cymryd benthyciad a'u had-dalu yn ddiweddarach.

Estynnwch allan i'ch banc a chwiliwch am opsiynau posibl lle gallwch arbed canran benodol o'ch cyflog ar gyfer eich priodas ddelfrydol.

Penderfynwch ar eich cyllideb

Mae penderfynu ar gyllideb yr un mor bwysig ag arbed yr arian. Dylech wybod eich terfyn neu faint rydych chi'n bwriadu ei wario ar eich priodas. Yn sicr, ni fyddwch chi'n cyfrannu'n gyfan gwbl at eich priodas y byddai'ch partner yn ei chyflwyno hefyd. Felly, beth yw eich cyllideb?

Mae cael cyllideb yn rhoi syniad bras i chi o faint sydd angen i chi ei gynilo a pha ganran o'ch cyflog sy'n mynd i mewn i hynny.

Wrth gynllunio'r gyllideb, ystyriwch bopeth, o archebu'r eglwys i leoliad i arlwyo i fand, popeth. Yn sicr, mae'n rhaid i chi arbed ychydig yn ychwanegol na'r gyllideb gan gadw'r pris cynyddol mewn cof.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Cymerwch reolaeth lawn o bopeth

Deellir nad yw rheoli popeth ar eich pen eich hun yn syniad da, ond fel hyn byddech chi'n arbed rhywfaint o arian ar logi cynlluniwr digwyddiad. Eich priodas chi ydyw ac rydych chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau. Y ffordd orau i'w gael yw'r ffordd rydych chi ei eisiau trwy wneud pethau eich hun .

Ceisiwch help eich ffrindiau i rannu eich cyfrifoldebau. Hefyd, yn lle llogi cerddor pen uchel, gallwch ofyn i'ch cefnder neu a ffrind i fod yn DJ yn eich priodas . Byddent yn hapus i fod yn rhan ohono. Hefyd, gallwch chi fynd i'ch bwyty teuluol na llogi gwasanaeth arlwyo; dim ond os ydych chi'n meddwl ei fod yn bosibl.

Craffwch ar eich rhestr

Craffwch ar eich rhestr Pan fydd pobl yn gofyn faint mae'n ei gostio i briodi, maent yn dileu'r cyfle i graffu ar eu rhestr westeion. Mae’n ddiwrnod pwysig o’ch bywyd ac rydych am wahodd cymaint o bobl â phosib ond mae’n ddelfrydol. Mae yna bobl yr ydych wedi colli cysylltiad â nhw dros y blynyddoedd, neu efallai nad yw rhywun mor agos atoch chi.

Mae'n angenrheidiol bod dim ond y rhai sy'n wirioneddol bwysig i chi yr ydych yn eu gwahodd . Peidiwch â phoeni am yr hyn y byddent yn ei feddwl. Eich priodas chi yw hi, eich diwrnod chi yw hi.

Rydych chi'n cael cyfle i wahodd dim ond y rhai rydych chi'n poeni amdanyn nhw neu'n eu caru. Mae gwahodd pawb yn mynd i gynyddu eich cyllideb.

Dewis lleoliad yn strategol

Mae lleoliad yn chwarae rhan bwysig mewn priodas. Pan fyddwch chi dewis lleoliad priodas , gwneud ymchwil iawn. Dewch i weld faint mae pob lleoliad yn ei gostio, yr amgylchoedd, hygyrchedd a'r tywydd yn yr ardal honno. Os ydych chi'n meddwl bod priodi dramor yn gyfeillgar i'r gyllideb, peidiwch ag oedi.

Nid yw cyplau yn sylweddoli eu bod yn gwario cryn dipyn o arian ar leoliad. Trwy wneud dewis strategol gallwch arbed llawer o arian.

Dewiswch ddiwrnod eich priodas yn ddoeth

Oeddech chi'n gwybod os ydych chi'n priodi ar y penwythnos y gallai'r gost fod yn uchel yn hytrach na phriodi yn ystod yr wythnos? Ydy, mae'n amlwg bod y rhan fwyaf o briodasau'n disgyn ar ddydd Sadwrn ac mae'r galw cynyddol yn cynyddu pris y lleoliad.

Ewch am ddiwrnod o'r wythnos a gallwch chi drafod y pris. Dyna beth mae'r rhan fwyaf o gynllunwyr priodas yn ei wneud i arbed rhywfaint o arian ychwanegol.

Addurno

Weithiau, y lleiaf yw mwy. Rydych chi wedi breuddwydio am briodas ryfeddol, diwrnod a fydd yn cael ei gofio gennych chi a phawb a'i mynychodd. Yn sicr, rydych chi am ei wneud yn fawreddog ac ni fyddwch yn cilio rhag cael yr addurniadau gorau yn y byd. Wel, meddyliwch am ychydig a gweld sut y gallwch chi gael addurniad cain.

Gadewch i'ch meddwl creadigol lifo a dewis addurniadau minimalaidd.

Er enghraifft, addurniadau blodau llai trawiadol, defnyddio blodau ffug yn lle rhai go iawn, a gwneud eich tuswau eich hun yn lle ei gael o'r tu allan. Gall y pethau hyn wneud llawer o wahaniaeth.

Mae priodasau yn hanfodol ac maen nhw'n costio llawer os nad yw pethau'n cael eu cynllunio ymlaen llaw. Ynghyd â gofyn faint mae'n ei gostio i briodi hefyd gofynnwch sut y gallwch chi gael priodas rhad.

Mae'r pwyntiau uchod yn rhoi syniad clir y gallwch chi gael priodas wych gyda chyllideb gyfyngedig heb drafod â'ch breuddwydion.

Ranna ’: