Therapi Gwaith Anadlu Holotropig

Menyw Wrth Y Seicotherapydd, Yn Gorwedd Ar Soffa, Yn Siarad yn Emosiynol

Yn yr Erthygl hon

Anadlu holotropig yn fath o ymyrraeth a allai fod yn fuddiol ar gyfer trin materion seicolegol. Dysgu mwy am gwaith anadl holotropig Gall eich helpu i benderfynu a allai'r arfer hwn fod yn ddefnyddiol i chi.

Beth yw anadliad holotropig?

Yn ôl ymchwilwyr, dywedir bod gwaith anadl holotropig yn newid cyflwr ymwybyddiaeth person mewn ffordd sy'n newid eu synhwyrau a'u canfyddiadau yn sylweddol. Mae hyn, yn ei dro, yn cynhyrchu newidiadau mewn meddwl.

Nod Christina a Stanislav Grof, a ddatblygodd y dechneg anadlu holotropig, oedd helpu pobl i newid eu hymwybyddiaeth heb ddefnyddio meddyginiaeth. Mae'n defnyddio anadlu cyflym, dwfn ynghyd â cherddoriaeth emosiynol a symudiadau'r corff mewn lleoliad grŵp i gyflawni hyn.

Rhaiymchwilwyrwedi disgrifio anadlu holotropig fel un sy'n cynnwys goranadlu ac anadlu dwfn hir. Mae eraill wedi egluro y gall y math hwn o anadlu ddod â phobl i mewn i trance.

Sut mae anadlu holotropig yn gweithio?

Fesul arbenigwyr, credir bod gwaith anadl holotropig yn gweithio trwy newid ymwybyddiaeth person fel y gallant ddod yn ymwybodol o emosiynau anghyfforddus neu boenus ac yna eu prosesu i hwyluso iachâd.

Yn ystod y broses hon, credir bod therapi anadlu yn newid yr ymennydd fel bod deunydd anymwybodol yn cael ei ddwyn i'r wyneb.

Tra bod anadlu'n dod â'r meddyliau hyn i'r wyneb, mae cynigwyr therapi anadl yn credu bod y gerddoriaeth a symudiadau'r corff sy'n cyd-fynd â'r anadlu yn darparu ffurf ar ryddhau.

Hynny yw, wrth i'r corff symud, mae'r tensiwn o drawma isymwybod blaenorol neu boen emosiynol yn cael ei ryddhau.

Gall anadlu'n unig ryddhau rhywfaint o'r trawma, ond mae damcaniaethwyr yn teimlo bod angen symudiadau corfforol corfforol i'w ryddhau'n llawn. Mae hyn yn digwydd heb i bobl ail-fyw eu trawma. Yn lle hynny, maen nhw'n ail-brofi'r teimladau corfforol ac emosiynol sy'n gysylltiedig ag ef.

Defnydd o waith anadl holotropig

Ymchwilyn dangos bod y dechneg wedi'i defnyddio at amrywiaeth o ddibenion. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Trin caethiwed
 • Er mwyn gwella hunan-barch
 • I ddatrys pryder ynghylch y farwolaeth
 • I leddfu symptomau seiciatrig
 • Er mwyn gwella hwyliau

Mae peth ymchwil yn awgrymu y gall techneg anadlu fod yn fuddiol at y dibenion uchod. Mae arbenigwyr eraill wedi disgrifio therapi anadlu fel rhywbeth sydd o fudd i drin trawma.

Canfu un astudiaeth fod y dechneg yn ddefnyddiol ar gyfer cynyddu lefel hunanymwybyddiaeth pobl. Profodd y rhai a gymerodd ran yn yr ymyriad lai o elyniaeth, lefelau anghenus is, a llai o broblemau rhyngbersonol ar ôl pedwar therapi gwaith anadl sesiynau.

Yn gyffredinol, mae ymchwilwyr yn credu bod anadlu holotropig yn driniaeth risg isel a all fynd i'r afael ag ystod eang o broblemau seicolegol, yn ogystal â hwyluso twf personol.

Wedi dweud hynny, gall y dull hwn fod yn fuddiol nid yn unig ar gyfer trin problemau iechyd meddwl cyfreithlon ond hefyd ar gyfer hunan-wella. I grynhoi, mae mwy nag un defnydd o gwaith anadl holotropig.

O ystyried y ffaith y credir bod therapi anadlu yn helpu pobl i ryddhau trawma neu emosiynau poenus, gellir ei ddefnyddio i drin unrhyw broblem seicolegol sy'n achosi teimladau anghyfforddus , yn ychwanegol at y defnyddiau penodol a drafodir yma.

Pryderon a chyfyngiadau anadlu holotropig

Therapi gwaith anadl mae ganddo amrywiaeth o ddefnyddiau posibl, ond nid yw heb gyfyngiadau. Er enghraifft, dywedir bod yr arfer yn newid cyflwr ymwybyddiaeth person, ond prin yw’r dystiolaeth ymchwil sy’n dangos bod hyn yn wir.

  Gwaith anadl holotropiggall fod yn ddefnyddiol i rai pobl. Eto i gyd, gall yr honiad ei fod yn caniatáu i bobl fynd i mewn i faes ymwybyddiaeth newydd gael ei orliwio neu wneud i'r math hwn o therapi ymddangos fel ateb i bob problem.

Canfu un astudiaeth fod pobl yn dweud eu bod wedi profi newidiadau mewn cyflwr ymwybyddiaeth ar ôl cymryd rhan mewn therapi anadlu. Eto i gyd, mae angen mwy o ymchwil, gan nad yw un astudiaeth yn nodi y bydd anadl yn fuddiol i bawb.

 • Cyfyngiad posibl arall yw efallai na fydd y driniaeth yn unig yn ddigon i drin cyflyrau seicolegol.

Mae peth ymchwil wedi canfod bod therapi anadlu yn fuddiol ar gyfer iachau trawma, ond dywedir ei fod yn ddull cyflenwol a ddefnyddir gyda seicotherapi. Mae hyn yn golygu efallai y bydd angen i bobl sy'n defnyddio gwaith anadl hefyd gymryd rhan mewn cwnsela ychwanegol y tu hwnt i gymryd rhan yn unig mewn sesiynau gwaith anadl holotropig.

 • Hefyd, ymhlith cyfyngiadau therapi gwaith anadl yw efallai na fydd y driniaeth hon yn ddiogel i bobl â'r cyflyrau canlynol:
 • merched beichiog
 • anhwylderau atafaelu
 • gwasgedd gwaed uchel
 • glawcoma
 • clefyd y galon
 • hanes strôc,
 • problemau seiciatrig difrifol fel panig neu anhwylderau seicotig

Yn olaf, gall fod yn anodddod o hyd i therapyddsydd wedi'i hyfforddi'n benodol mewn anadlu holotropig. Os ydych chi'n byw mewn tref fach neu ardal heb lawer o wasanaethau iechyd meddwl, efallai na fydd ymarferydd ardystiedig yn agos atoch chi.

Sut i baratoi ar gyfer gwaith anadl holotropig

Er mwyn paratoi ar gyfer gwaith anadl holotropig, mae'n hanfodol yn gyntaf lleoli ymarferydd ardystiedig. Yn ôl datblygwyr y math hwn o driniaeth, rhaid i berson gael ei ardystio i ymarfer therapi anadlu.

Mae dewis ymarferydd ardystiedig yn sicrhau eich bod yn gweithio gyda rhywun sy'n gymwys i ymarfer therapi anadliad. Gallwch ddod o hyd i ymarferwyr ardystiedig ledled y byd trwyHyfforddiant Trawsbersonol Gro.

Gallwch hefyd chwilio ar-lein am weithdai anadlu holotropig yn fy ymyl i leoli rhywbeth gerllaw. Ar ben hynny, rhaid i chi sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan mewn therapi anadlu yn gorfforol ac yn feddyliol.

Os oes gennych bryderon, siaradwch â'ch meddyg gofal sylfaenol i sicrhau nad oes gennych unrhyw gyflyrau a allai ei gwneud yn anniogel i chi.

Beth i'w ddisgwyl gan anadlu holotropig

Gallwch ddisgwyl i anadlu holotropig fod yn wahanol i seicotherapi traddodiadol. Fel yr eglurodd ymchwilwyr, nid yw sesiwn therapi anadl fel arfer yn cynnwys unrhyw siarad. Gallwch hefyd ddisgwyl i'ch sesiwn fod yn gymharol hir.

Mae sesiynau'n dueddol o bara awr neu dair, a chleientiaid sy'n penderfynu pan fydd sesiwn wedi'i chwblhau. Hefyd, mae'n debyg y bydd eich sesiwn yn digwydd mewn fformat grŵp gydag eraill yn cymryd rhan.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella hunan-barch neu hunanymwybyddiaeth, efallai y byddwch yn elwa o sesiwn therapi anadl. Os oes gennych chi gyflyrau iechyd meddwl mwy cymhleth, fel anhwylder straen wedi trawma neu bryder sylweddol, gall y driniaeth hon fod yn ychwanegiad defnyddiol at eich trefn gwnsela arferol.

Os ydych chi'n ansicr ynghylch therapi gwaith anadl, gallai rhoi cynnig ar un sesiwn yn unig roi mewnwelediadau newydd i chi. Mae’n bosibl y byddwch yn canfod eich bod yn gallu datrys unrhyw broblemau gydag un sesiwn, neu efallai y byddwch yn gweld bod yr arfer hwn yn ddigon defnyddiol fel yr hoffech barhau ag ef.

Ranna ’: