Therapi CBT: Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Dyn Ifanc Mewn Gwydrau Yn Cysuro Ei Gyfaill Isel Yn ystod Cyfarfod Â

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o bobl yn credu eu bod yn isel eu hysbryd oherwydd bod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd iddyn nhw.Y digwyddiad hwnnw a'u newidiodd, gan achosi iddynt fynd i iselder.

Nid yw therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) yn credu bod y gred hon yn wir.

Mae'n dweud hynny yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw sut rydym yn ymateb i'r pethau sy'n digwydd i ni.

Er enghraifft, pan fydd dau berson yn colli bws, efallai y bydd un o'r unigolion hyn yn mynd yn grac tra gallai'r llall ei weld yn colli'r bws fel cyfle gwych i ddal i fyny â rhywfaint o ddarllen.

Aeth y ddau unigolyn hyn drwy'r un profiad ond cawsant adweithiau tra gwahanol.

Mae therapi o'r fath yn priodoli hyn i'r gwahanol feddyliau oedd gan y ddau unigolyn hyn, gan achosi iddynt brofi emosiynau gwahanol.

Beth yw therapi ymddygiad gwybyddol?

Cyn i ni ymchwilio i beth yw therapi gwybyddol, gadewch i ni drafod ei darddiad.

Datblygwyd y therapi hwn ganAaron Beckpan sylwodd fod llawer o broblemau seicolegol, megis gorbryder ac iselder yn aml yn cael eu hachosi gan gredoau ffug a meddyliau afrealistig neu negyddol.

Mae therapi gwybyddol Beck yn cynnwys:

 • unigol yn gweithio gyda'r clinigwr i ddatblygu sgiliau ar gyfer profi a newid credoau
 • Adnabod patrymau meddwl gwyrgam
 • Ymwneud ag eraill mewn gwahanol ffyrdd
 • Newid ymddygiad nad yw'n ffafriol.

Gan fynd yn ôl y diffiniad therapi ymddygiadol gwybyddol, fel y mae'r enw'n awgrymu, mae gan y therapi hwn gydrannau gwybyddol ac ymddygiadol.

Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn fath o seicotherapi lle mae credoau a meddyliau ffug neu negyddol am yr hunan a'r byd yn cael eu herio er mwyn unioni patrymau ymddygiad digroeso. Mae therapi gwybyddol yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar hefyd yn ddefnyddiol wrth drin anhwylderau hwyliau fel iselder ysbryd hefyd.

 • Yn ystod y gydran wybyddol, atherapydda bydd cleient yn cydweithio
 • Defnyddio nifer o dechnegau therapi gwybyddol a elwir hefyd yn dechnegau therapi ymddygiad gwybyddol, i nodi meddyliau a chredoau problemus y cleient
 • Dysgwch y cleient am sut mae'r meddyliau a'r credoau hynny yn effeithio ar eu hwyliau
 • Cyfarwyddir y cleient i ddefnyddio tystiolaeth o'u bywyd bob dydd i werthuso a yw eu meddyliau a'u credoau yn realistig ac yn ddilys.
 • Os profir bod y credoau hynny'n ffug, bydd y cleient a'r therapydd yn gweithio gyda'i gilydd i ddisodli'r credoau afiach, negyddol gyda rhai mwy realistig a chadarnhaol.
 • Bydd y cleient a’r therapydd yn symud ymlaen i’r gydran ymddygiadol, lle bydd y cleient yn dysgu sut mae eu patrymau ymddygiad yn cyfrannu at ei broblemau.
 • Bydd y therapydd yn addysgu sgiliau ac ymddygiadau newydd a mwy cynhyrchiol i'r cleient.

Therapi prosesu gwybyddol

Mae therapi prosesu gwybyddol (CPT) yn therapi â llaw a ddefnyddir gan glinigwyr hyfforddedig i hwylusoadferiad o anhwylder straen wedi trawma(PTSD) a chyflyrau cysylltiedig.

Mae'r therapi ymddygiad gwybyddol hwn sy'n canolbwyntio ar drawma yn cynnwys elfennau o driniaethau therapi gwybyddol-ymddygiadol (CBT).

Mathau o therapi ymddygiad gwybyddol

Dros y blynyddoedd, mae nifer o amrywiadau o'r therapi hwn wedi'u datblygu.

Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT) Dr. Marsha Linehan sy'n ychwanegu ymwybyddiaeth ofalgar a rheoliad emosiynol i'r therapi ymddygiad gwybyddol nodweddiadol.

Amrywiad arall ywTherapi Ymddygiad Emosiynol Rhesymol(REBD) a ddatblygwyd gan Albert Ellis.

Mae REBD yn wahanol i therapi ymddygiad gwybyddol traddodiadol mewn sawl ffordd.

Mae, er enghraifft, yn canolbwyntio mwy ar hunandderbyniad diamod ac yn gweld pob dicter yn ddinistriol, tra bod therapi ymddygiad gwybyddol yn gweld rhywfaint o ddicter yn iach.

Hyfforddiant brechu straen gan Donald Meichenbaumyw trydydd ffurf ar y therapi hwn a fwriadwyd yn bennaf i leihau effeithiau straen ar gleient.

Er bod y therapi hwn ar ei fwyaf effeithiol pan gaiff ei wneud gyda therapydd, mae yna lawer hefydllyfrau therapi ymddygiad gwybyddolar gael sy'n addysgu pobl heb unrhyw brofiad sut i ddefnyddio egwyddorion y dull hwn heb gymorth gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Pan fyddwch yn chwilio am ddeunydd ar therapi ymddygiad gwybyddol ar-lein, byddwch hefyd yn dod ar draws taflenni gwaith therapi ymddygiad gwybyddol.

Mae'r taflenni gwaith hyn yn offer sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ddysgu mwy am therapi ymddygiad gwybyddol ar gyfer pryder, iselder, straen a hunangymorth.

Sut mae therapi ymddygiad gwybyddol yn gweithio

Mae'r therapi hwn yn dal y bydd newidiadau ym meddyliau a chredoau person yn newid hwyliau'r person hwnnw.

Mae’r math hwn o therapi yn ymwneud yn fawr â’r presennol ac nid yw’n ymwneud â phlentyndod cleient. O ganlyniad, mae'r therapi hwn fel arfer yn para am ychydig fisoedd yn unig ac mae'n dueddol o ganolbwyntio ar nodau.

Mae cleientiaid sydd â diddordeb mewn therapi o'r fath fel arfer eisiau gweithio ar broblem benodol fel teimlo'n wrthodedig yn lle un gyffredinol debygproblemau perthynas.

Y tu allan i therapi, mae cleientiaid sy'n derbyn y math hwn o driniaeth yn aml yn cael ymarferion therapi ymddygiad gwybyddol i'w helpu i wella.

Defnydd o therapi ymddygiad gwybyddol

Dangoswyd bod therapi ymddygiad gwybyddol yn hynod effeithiol wrth drin dibyniaeth, straen, ffobiâu, anhwylderau dargludiad, ac anhwylderau hwyliau fel iselder a phryder.

Yn yr un modd, mae wedi cael ei ddefnyddio i lwyddiant mawr gydag unigolion, cyplau, teuluoedd, a grwpiau. Mae therapi ymddygiad gwybyddol ar gyfer anhunedd yn ddull triniaeth poblogaidd heb ddefnyddio tabledi cysgu.

Enghreifftiau therapi ymddygiad gwybyddol

Rhai o'r ffyrdd sydd wedi'u profi'n glinigol i oresgyn sefyllfaoedd anodd a heriol.

 • Anadlu dwfn i reoli straen a phryder
 • Ymdopi â thechnegau hunan-siarad a thynnu sylw
 • Adnabod sefyllfaoedd sy'n cael eu hosgoi yn aml
 • Dilyniant tuag at fynd at sefyllfaoedd ofnus

Pryderon a chyfyngiadau therapi ymddygiad gwybyddol

Prif gyfyngiad y therapi hwn yw ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i gleient fod yn hynod weithgar ac yn barod i wneud gwaith nid yn unig yn swyddfa'r meddyg ond hefyd gartref.

Mae hyn yn dra gwahanol i therapi siarad traddodiadol, lle disgwylir i'r cleient weithio ar eu materion, yn bennaf yn ystod therapi.

Mae ysgogi cleientiaid i gwblhau aseiniadau gwaith cartref yn un o'r heriau mwyaf y mae therapyddion ymddygiad gwybyddol yn eu hwynebu.

Hefyd, gan fod y therapi'n dibynnu'n fawr ar gyfranogiad gweithredol, nid yw'n ffordd ddelfrydol o drin cleientiaid sydd wedi rhewi ar ôl profi trawma neu straen, a thrwy hynny eu gwneud yn methu â chyfathrebu â therapydd.

Ar gyfer y mathau hyn o unigolion, therapi seiliedig ar y corff feltherapi sensorimotorefallai fod yn opsiwn gwell.

Sut i baratoi ar gyfer therapi ymddygiad gwybyddol

Yn gyntaf, dewiswch therapydd sydd wedi derbyn ardystiad CBT gan sefydliad fel Sefydliad Beck i sicrhau eu bod yn arbenigwr go iawn yn y maes hwn.

Yn ail, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n neilltuo amser yn eich amserlen ar gyfer y sesiynau therapi yn ogystal â'r gwaith cartref y bydd angen i chi ei wneud.

Mae'n debyg y bydd eich therapydd hefyd eisiau gweld eich gwaith cartref, felly ystyriwch brynu cyfnodolyn neu argraffu eich aseiniadau bob wythnos.

Beth i'w ddisgwyl o therapi ymddygiad gwybyddol

Llawer oastudiaethauwedi dangos bod y therapi hwn yn hynod effeithiol, ond mae angen llawer o waith arno.

Disgwyliwch weld therapydd unwaith neu ddwywaith yr wythnos am tua awr ar y tro a threulio peth amser yn cwblhau aseiniadau gwaith cartref wythnosol.

Mae hefyd yn bwysig sylweddoli ei bod wedi cymryd oes i chi adeiladu rhai credoau a meddyliau.

O ganlyniad, mae’n afrealistig i chi ddisgwyl y bydd mynd i therapi am wythnos neu ddwy yn ddigon i newid y meddyliau a’r credoau hynny.

Mewn gwirionedd, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi weithio'n eithaf caled ar eich materion cyn gweld canlyniadau.

Serch hynny, os ydych chi wedi ymrwymo i weld newid ynoch chi'ch hun, mae'n fath o therapi sydd wedi'i ymchwilio a'i brofi'n dda a fydd yn debygol o leihau amlder a dwyster eich hwyliau negyddol yn sylweddol.

Ranna ’: