Atal Priodasau Afiach: Nodi Ysgogwyr Problem

Atal priodasau afiach

Weithiau bydd pobl yn gofyn imi a yw gweithio fel therapydd priodas a theulu wedi peri imi golli gobaith mewn priodas. Yn onest, yr ateb yw na. Er nad wyf yn ddieithr i'r drwgdeimlad, y siom a'r brwydrau sydd weithiau'n deillio o ddweud “Rwy'n gwneud,” mae gweithio fel therapydd wedi rhoi mewnwelediad imi o'r hyn sy'n gwneud (neu ddim yn gwneud) priodas iach.Mae hyd yn oed y priodasau iachaf yn waith caled

Nid yw hyd yn oed y priodasau iachaf yn imiwn i wrthdaro ac anhawster. Gyda hyn yn cael ei ddweud, fodd bynnag, credaf y gellir osgoi rhai o'r brwydrau y mae cyplau yn eu hwynebu mewn priodas pan ddefnyddir doethineb wrth ddewis priod. Nid wyf yn dweud hyn i gywilyddio unrhyw gwpl sy'n cael anhawster yn eu perthnasoedd priodasol. Nid yw problemau bob amser yn arwydd o briodas afiach. Hyd yn oed pan allai cyplau fod wedi priodi am lai na rhesymau delfrydol, credaf y gall iachâd ddigwydd mewn unrhyw briodas ni waeth sut y gallai dechrau'r berthynas honno fod. Rwyf wedi bod yn dyst iddo.
cariad emosiynol

Cymhellion problemus y tu ôl i'r penderfyniad i briodi

Bwriad yr erthygl hon yw codi ymwybyddiaeth o gymhellion problemus y tu ôl i'r penderfyniad i briodi. Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn helpu i atal penderfyniadau perthynas wael neu frysiog a fyddai'n arwain at frwydr neu brifo diangen yn y dyfodol. Mae'r canlynol yn ysgogwyr cyffredin ar gyfer priodas a welaf amlaf mewn cyplau sydd â sylfaen briodas wan. Mae cael sylfaen wan yn creu gwrthdaro diangen ac yn gwneud priodas yn llai tebygol o wrthsefyll straen naturiol a all godi.

  • Ofn na ddaw neb gwell

“Mae rhywun yn well na neb” weithiau yw'r meddwl sylfaenol sy'n achosi i gyplau anwybyddu baneri coch ei gilydd.Mae'n ddealladwy nad ydych chi eisiau bod ar eich pen eich hun, ond a yw'n werth ymrwymo'ch oes i rywun sydd naill ai ddim yn eich trin chi'n iawn neu nad yw'n eich cyffroi? Mae cyplau sy'n priodi rhag ofn bod yn sengl yn teimlo fel eu bod wedi setlo am lai na'r hyn maen nhw'n ei haeddu, neu'n llai na'r hyn roedden nhw ei eisiau. Nid yn unig y mae hynny'n siomedig i'r priod sy'n teimlo fel eu bod wedi setlo, ond mae'n niweidiol i'r priod sy'n teimlo eu bod wedi setlo ar eu cyfer. Yn wir, does neb yn berffaith, ac mae'n annheg disgwyl y bydd eich priod. Fodd bynnag, mae'n bosibl teimlo bod ein gilydd yn parchu ac yn mwynhau'ch gilydd. Mae hynny'n realistig. Os nad ydych chi'n teimlo fel hyn yn eich perthynas, mae'r ddau ohonoch yn debygol o fod yn well eich byd o symud ymlaen.


disgwyliad ariannol

  • Diffyg amynedd

Weithiau rhoddir priodas ar bedestal, yn enwedig o fewn diwylliannau Cristnogol. Gall hyn wneud i senglau deimlo fel eu bod yn llai nag unigolion cyfan a gall eu pwyso i fynd i briodas ar frys.

Diffyg amyneddMae cyplau sy'n gwneud hyn yn aml yn poeni mwy am fod yn briod na phwy maen nhw'n ei briodi. Yn anffodus, ar ôl i'r briodas addunedu, efallai y byddant yn dechrau sylweddoli nad oeddent erioed wedi dod i adnabod eu priod mewn gwirionedd, neu erioed wedi dysgu sut i weithio trwy wrthdaro. Adnabod y person rydych chi'n ei briodi cyn i chi eu priodi. Os ydych chi'n rhuthro i briodas er mwyn i chi deimlo eich bod chi'n dechrau'ch bywyd, mae'n debyg ei fod yn arwydd y mae angen i chi ei arafu.

  • Gobeithio ysbrydoli newid yn eu partner

Rwyf wedi gweithio gyda sawl cwpl a oedd yn hollol ymwybodol o'r “materion” sydd ar hyn o bryd yn achosi problemau yn eu priodas cyn cerdded i lawr yr ystlys. “Roeddwn i'n meddwl y byddai hynny'n newid ar ôl i ni briodi,” yn aml yw'r rhesymeg maen nhw'n ei rhoi i mi. Pan fyddwch chi'n priodi rhywun, rydych chi'n cytuno i fynd â nhw a'u caru yn union fel y maen nhw. Gallant, gallent newid. Ond efallai na fyddan nhw. Os yw'ch cariad yn dweud nad yw byth eisiau plant, nid yw'n deg mynd yn wallgof arno pan mae'n dweud yr un peth pan rydych chi'n briod. Os ydych chi'n teimlo bod angen i'ch anghenion arwyddocaol eraill newid, rhowch gyfle iddyn nhw newid cyn priodi. Os na wnânt, dim ond os gallwch ymrwymo iddynt fel y maent ar hyn o bryd y maent yn eu priodi.

  • Anghymeradwyaeth ofn pobl eraill

Mae rhai cyplau yn priodi oherwydd eu bod yn poeni gormod am siomi neu gael eu barnu gan eraill. Mae rhai cyplau yn teimlo bod yn rhaid iddynt briodi oherwydd bod pawb yn ei ddisgwyl, neu nid ydyn nhw eisiau bod yr unigolyn hwnnw sy'n torri dyweddïad. Maent am ddangos i bawb eu bod wedi gwneud pethau'n iawn ac yn barod ar gyfer y cam nesaf hwn. Fodd bynnag, nid yw'r anghysur dros dro o siomi eraill neu gael clecs yn agos at y boen a'r straen o ymrwymo i ymrwymiad gydol oes gyda rhywun nad yw'n iawn i chi.  • Anallu i weithredu'n annibynnol

Er y gallai'r dull “Rydych chi'n fy llenwi i” weithio yn y ffilmiau, yn y byd iechyd meddwl, rydyn ni'n galw hyn yn “codependency” NID yw'n iach. Mae codoledd yn golygu eich bod chi'n cael eich gwerth a'ch hunaniaeth gan berson arall. Mae hyn yn creu pwysau afiach ar yr unigolyn hwnnw. Ni all unrhyw ddyn wirioneddol gyflawni eich holl anghenion. Mae perthnasoedd iach yn cynnwys dau unigolyn iach sy'n gryfach gyda'i gilydd ond sy'n gallu goroesi ar eu pennau eu hunain. Dychmygwch gwpl iach fel dau berson yn dal dwylo. Os bydd un yn cwympo, nid yw'r llall yn mynd i gwympo a gallai hyd yn oed ddal yr un arall i fyny. Nawr dychmygwch y cwpl dibynnol fel dau berson gefn wrth gefn yn pwyso yn erbyn ei gilydd. Mae'r ddau ohonyn nhw'n teimlo pwysau'r person arall. Os bydd un person yn cwympo, bydd y ddau yn cwympo ac yn cael eu brifo. Os ydych chi a'ch partner yn dibynnu'n llwyr ar eich gilydd i oroesi, bydd eich priodas yn anodd.

  • Ofn colli amser neu egni

Mae perthnasoedd yn fuddsoddiadau difrifol. Maen nhw'n cymryd amser, arian ac egni emosiynol. Pan fydd cyplau wedi buddsoddi'n helaeth yn ei gilydd, mae'n anodd dychmygu torri i fyny. Mae'n golled. Gall yr ofn o wastraffu amser ac egni emosiynol ar berson nad yw'n mynd i fod yn briod yn y pen draw beri i gyplau gytuno i briodi yn erbyn eu barn well. Unwaith eto, er y gallai fod yn haws dewis priodas dros doriad ar hyn o bryd, bydd yn arwain at lawer o faterion priodasol y gellid fod wedi eu hosgoi.Os ydych chi'n atseinio gydag un neu fwy o'r rhain, mae'n rhywbeth i'w ystyried cyn gwneud ymrwymiad priodasol. Os ydych chi eisoes yn briod, peidiwch â digalonni. Mae gobaith o hyd am eich perthynas.

Gellir gwneud priodasau afiach yn iach

Yn gyffredinol, mae ysgogwyr priodas mewn cyplau iach yn cynnwys parch dwfn tuag at ei gilydd, mwynhad diffuant o gwmni'r llall a rhannu nodau a gwerthoedd. I'r rhai ohonoch sy'n ddigyswllt, chwiliwch am rywun sydd â'r rhinweddau o wneud partner priodas iach, a gweithio ar ddod yn bartner priodas iach i rywun arall. Peidiwch â rhuthro'r broses. Byddwch yn atal eich hun ac eraill rhag poen emosiynol diangen.


pethau yn gyffredin