Therapi Strwythurol Teuluol

Teulu

Yn yr Erthygl hon

Mae Therapi Teulu Strwythurol yn ddull triniaeth sy'n seiliedig ar gryfder ac sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn seiliedig ar egwyddorion ecosystemau. Y rhesymeg y tu ôl i'r math hwn o therapi yw bod triniaeth unigolyn mewn rhai achosion yn llwyddiannus dim ond os yw eu teuluoedd camweithredol yn cael eu trin i ddatrys y broblem yn llwyr.Beth yw therapi teuluol strwythurol?

Mae Therapi Strwythurol Teuluol (SFT) yn ffurf artherapi teuludan ymbarél Therapi Systemau Teuluol. Dyluniwyd SFT gan Salvador Minuchin, dechreuodd yn y 1960au cynnar ac esblygodd dros y blynyddoedd. Mae’n arsylwi ac yn mynd i’r afael â phatrymau rhyngweithio rhwng aelodau o’r teulu er mwyn canfod y patrymau camweithredol sy’n creu problemau.

Mewn therapi teuluol strwythurol, mae nod wedi'i sefydlu i helpu i wella cyfathrebu a'r ffordd y mae aelodau'r teulu'n rhyngweithio â phob un er mwyn creu cyfathrebu iach, ffiniau priodol, ac yn y pen draw strwythur teuluol iachach.

Mae therapyddion hefyd yn archwilio is-systemau teulu, megis y berthynas rhwng brodyr a chwiorydd gan ddefnyddio gweithgareddau chwarae rôl yn eu sesiynau.

Mathau o therapi systemau teulu

Daw Therapi Strwythurol Teuluol o dan ymbarél dulliau Therapi Systemau Teuluol. Mae therapi systemau teulu yn bennaf yn cynnwys therapi teulu strwythurol, therapi teulu strategol, a therapi teulu rhwng cenedlaethau.

Therapi Strwythurol Teuluol - yn edrych ar berthnasoedd teuluol, ymddygiadau, a phatrymau wrth iddynt gael eu harddangos yn y sesiwn therapi er mwyn gwerthuso strwythur y teulu.

Therapi Teulu Strategol - yn archwilio prosesau a swyddogaethau teuluol, megis patrymau cyfathrebu neu ddatrys problemau, trwy werthuso ymddygiad y teulu y tu allan i'r sesiwn therapi.

Therapi Teulu Rhwng Cenedlaethau - yn nodi patrymau ymddygiad aml-genhedlaeth sy'n dylanwadu ar ymddygiad teulu neu unigolion penodol. Yn ceisio darganfod sut y gallai problemau cyfredol gael eu hachosi oherwydd y dylanwad hwn.

Dyma'r prif wahaniaethau rhwng y 3 math o ddulliau Therapi Systemau Teuluol.

Sut mae therapi teuluol strwythurol yn gweithio

Mae yna lawer a all elwa o SFT i gynnwys unigolion, rhieni sengl, teuluoedd cymysg, teuluoedd estynedig, unigolion sy'n dioddef o gam-drin sylweddau, teuluoedd maeth, a'r unigolion hynny sy'n ceisio cymorth gan glinig iechyd meddwl neu bractis preifat.

Y brif ddamcaniaeth yr ymdrinnir â hi yn therapi teuluol strwythurol Salvador Minuchin yw, er mwyn newid ymddygiad person, bod yn rhaid i therapydd edrych yn gyntaf ar strwythur eu teulu. Y gred yn SFT yw mai strwythur yr uned deuluol a'r modd y maent yn rhyngweithio â'i gilydd sydd wrth wraidd problem.

Felly os yw newid i ddigwydd o fewn ymddygiad yr unigolyn rhaid iddo ddechrau gyda newid dynameg y teulu.

Mae yna egwyddorion penodol y mae SFT yn seiliedig arnynt. Dyma rai o’r credoau sy’n llywio SFT:

  Mae cyd-destun yn ein trefnu.Mae ein cysylltiadau ag eraill yn llywio ein hymddygiad.Therapyddioncanolbwyntio ar y rhyngweithio sy'n digwydd rhwng pobl yn hytrach na seices unigol. Teulu yw'r cyd-destun sylfaenol . Rydym yn datblygu yn unol â'n rhyngweithio sy'n newid yn gyson â gwahanol aelodau o'r teulu, sydd hefyd yn golygu bod dynameg y teulu yn newid yn gyson. Strwythur y teulu. Mae aelodau'r teulu yn rhoi llety i'w gilydd ac yn datblygu patrymau rhyngweithio rheolaidd dros amser. Teulu sy'n gweithredu'n dda.Mae teulu o'r fath yn cael ei ddiffinio gan ba mor effeithiol y mae'n ymateb i sefyllfaoedd o straen a gwrthdaro ac yn eu trin hyd yn oed wrth i anghenion ac amodau ei amgylchedd newid o hyd. Swydd therapydd teulu strwythurolyw helpu’r teulu i sylweddoli ei gryfderau fel y gall roi’r gorau i batrymau rhyngweithio sy’n rhwystro’r defnydd o gryfderau o’r fath.

Astudiaethaudangos bod targedu teuluoedd gyda’r therapi hwn o gymorth i fynd i’r afael yn briodol â’r anghenion a’r problemau cymhleth a wynebir gan deuluoedd y glasoed sy’n wynebu problemau iechyd meddwl.

Technegau therapi teuluol strwythurol

Yn SFT, bydd y therapydd yn defnyddio ymyriad a elwir 'mapio therapi teuluol strwythurol' er mwyn ymuno â'r lleoliad teuluol. Ar ôl arsylwi sut mae'ch teulu'n rhyngweithio, bydd y therapydd yn llunio siart neu fap o strwythur eich teulu.

Mae’r siart hwn yn helpu i nodi’r hierarchaeth, ffiniau, ac is-systemau, neu is-berthnasoedd, o fewn yr uned deuluol, megis y berthynas rhwng rhieni neu rhwng un rhiant ac un plentyn penodol.

Mae'r meysydd yr ymdrinnir â hwy yn ymwneud â rheolau penodol o fewn y teulu, patrymau a ddatblygwyd, a strwythur. Mae chwe maes arsylwi o fewn y strwythur teuluol y mae Minuchin yn ei ddisgrifio fel y rhai pwysicaf. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Patrymau trafodion
 • Hyblygrwydd
 • Cyseinedd
 • Cyd-destun
 • Cyflwr datblygiad teuluol
 • Cynnal rhyngweithiadau teuluol

Mae'r model hefyd yn cysyniadoli'r broblem i ddod o hyd i'r strategaeth gywir i ddeall y mater gydag ymdeimlad o eglurder a phwyslais mawr ar gyfathrebu iach. Gall ymddangos bod y therapydd yn cymryd ochr wrth ‘chwarae rôl’ mewn sesiynau er mwyn amharu ar y rhyngweithio negyddol ac i ddod â goleuni i’r sefyllfa er mwyn gweithredu newid yn y ffordd y mae’r teulu’n rhyngweithio (i ddysgu mwy am gymhwyso’r therapi ,ewch i'r ddolen hon).

Pryderon a chyfyngiadau therapi teuluol strwythurol

Fel gydag unrhywmath o therapi, mae yna feirniadaeth a chyfyngiadau yn codi. Mae rhai wedi nodi bod y math hwn o therapi yn gyfyngedig oherwydd ei fod yn cynnwys aelodau o deulu niwclear agos yn unig ac nid yw'n ystyried aelodau estynedig o'r teulu, lleoliadau cymdeithasol, ffrindiau a chymdogion.

Pryder/cyfyngiad arall yw'r elfen ariannol ac yswiriant. Ni fydd rhai cwmnïau yswiriant yn yswirio SFT fel ymyriad therapiwtig penodol. Mae hyn, yn ei dro, yn gadael yr unigolyn/teulu sy'n gyfrifol i dalu'n breifat am y sesiynau hyn ac ymyriadau therapi teuluol strwythurol, a all, yn eu tro, ddod yn anodd yn ariannol oherwydd cyfraddau tâl preifat.

Cryfderau a gwendidau therapi teuluol strwythurol

 • Mae'r therapi'n canolbwyntio ar wneud i aelodau'r teulu sylweddoli efallai na fydd defnyddio hen atebion yn gweithio ar bob problem.
 • Mae’n helpu i actifadu ffyrdd amgen aelodau’r teulu eu hunain o berthnasu:
 • Beirniadwyd nad yw'r therapi yn canolbwyntio llawer ar ddeinameg pŵer o fewn perthnasoedd un genhedlaeth, megis perthnasoedd cwpl.
 • Her arall yw y gall y therapydd weld problem dros dro fel rhywbeth mwy
 • Gall gormod o gyfranogiad gan y therapydd arwain at banig tra gall rhy ychydig o gyfranogiad arwain at gynnal y status quo

Am fwy o fanylion, ewch i hwncyswllt.

Sut i baratoi ar gyfer sesiynau therapi teuluol strwythurol

 • I baratoi ar gyfer SFT, mae'n bwysig chwilio am weithiwr iechyd meddwl proffesiynol trwyddedig neu ardystiedig sydd â chefndir mewn therapi teulu a hyfforddiant a phrofiad yn y model SFT.
 • Yn ogystal â'r cymwysterau hyn, mae'n bwysig dod o hyd i therapydd yr ydych chi a'ch teulu'n teimlo'n gyfforddus yn gweithio gydag ef ac yn teimlo y gallant fod â meddwl agored a thrafod pryderon yn rhydd yn ystod y sesiynau.
 • Os nad yw'r therapydd yn teimlo fel ffit dda i'r holl aelodau dan sylw, yna mae'n bwysig dod o hyd i un sy'n ffitio'n well.
 • Byddwch yn agored gydag aelodau'ch teulu a gwiriwch gyda phawb.
 • Gwnewch yn siŵr eu bod yn teimlo bod hwn yn brofiad buddiol, bod pob un yn teimlo'n gyfforddus yn unigol ac fel uned teulu cyfan.
 • Sicrhewch ei fod wedi'i yswirio gan yswiriant neu y gallwch fforddio'r sesiwn yn ariannol.

Trwy fynd i'r afael â'r uned systemau teulu a strwythur mewn therapi teuluol strwythurol, byddwch nid yn unig yn elwa'n unigol, ond bydd yr uned deulu gyfan yn darganfod newid cadarnhaol a fydd yn eu helpu fel teulu cyfan am flynyddoedd i ddod.

Ranna ’: