Cwnsela Cyn Ysgariad: A ddylech chi roi cynnig arni?

Cwnsela Cyn Ysgariad

Pan fydd cwpl yn penderfynu ysgaru, mae llawer o broblemau'n codi. Fel nad yw'r ysgariad ei hun yn ddigonol, gall partneriaid wynebu llawer o rwystrau nes bod y papurau'n derfynol.Mae ysgaru yn broses hir a chaled, felly cyn ysgariad cwnsela yn rhywbeth a all helpu priod i gydbwyso eu Iechyd meddwl a'u gwneud yn ymwybodol o'r problemau posibl yn y dyfodol.Os yw plant yn cymryd rhan, y math hwn o ysgariad therapi yn hanfodol oherwydd, ym mhob proses ysgaru, nhw yw'r rhai sy'n brifo fwyaf.

Beth yw cwnsela cyn ysgariad?

Pan fydd cwpl yn sylweddoli nad yw eu priodas yn gweithio ac yn penderfynu ei bod yn bryd rhoi diwedd arni, fe wnânt ewch at therapydd ysgariad ac egluro eu sefyllfa.Bydd y therapydd yn eu helpu i gynllunio a hwyluso'r broses a bydd yn eu dysgu sut i gyfathrebu mewn ffordd heddychlon fel y gallant ddod o hyd i'r atebion gorau i'r problemau sydd o'u blaenau.

Mae llawer o gyplau ar fin ysgariad ac yn byw felly am nifer o flynyddoedd. Ni all rhai ohonynt fforddio cwnsela ysgariad, mae rhai ddim yn credu yn ei fuddion, ond therapi priodas profwyd ei fod yn gweithio ac wedi arbed llawer o berthnasoedd.

Y peth gorau i gwpl yw gweld therapydd reit ar ôl i'r problemau ddigwydd. Os nad yw therapi cyplau yn gweithio a bod angen iddynt wahanu o hyd, yna bydd y therapydd ei hun yn awgrymu’r ysgariad ac yn parhau gyda’r cwnsela cyn ysgariad.Fodd bynnag, ni fydd therapydd da byth yn rhoi’r gorau i’r cwpl fod gyda’i gilydd a rhoi cynnig ar gwnsela craff arnynt.

Beth yw cwnsela craff?

Mae cwnselydd ysgariad neu gynghorydd craff yn creu amgylchedd dal i helpu cyplau i ddeall ei gilydd yn well.

Mae hefyd yn eu helpu i ddod i gyd-ddealltwriaeth ynghylch ai ysgariad fydd yr ateb olaf i'w problemau priodasol neu roi un cais olaf i wneud i'w priodas weithio.

Mae'r cwnsela cyn ysgariad hwn yn broses ddwys tymor byr sy'n para 1-5 sesiwn ar y mwyaf.

Mae'r dulliau a ddefnyddir weithiau'n helpu'r ochrau dan sylw i ailfeddwl am eu penderfyniad a chanslo'r ysgariad. Os gwnânt, yna gellir awgrymu bod therapi rheolaidd yn parhau nes nad oes angen mwy o therapi ar y cwpl.

Ysgariad neu gwnsela? Heddiw, mae'n well gan y mwyafrif o gyplau fynd trwy gwnsela cyn ysgariad cyn cwrdd â'r cyfreithwyr ysgariad.

Mewn gwirionedd, mae bron i hanner yr achosion a nodwyd fel cwnsela cyn ysgariad yn gorffen wrth ollwng eu syniadau ysgariad. Mae rhai taleithiau yn yr UD bellach yn gwneud cwnsela gorfodol cyn ysgariad trwy anfon cyplau i fynychu sesiynau cwnsela cyn ysgariad gyda'i gilydd oherwydd ei fuddion. Maent yn trefnu cwnsela ysgariad am ddim i gyplau sydd wedi ymddieithrio.

Ond cyfrifoldeb y ddau bartner yw ymateb yn gywir i gwestiynau cwnsela ysgariad, fel arall bydd y cyfan yn wastraff amser llwyr.

Gall cwnsela cyn ysgariad arbed priodas rhag cwympo ar wahân. Felly, cyn i chi benderfynu dod â’ch priodas i ben, chwiliwch am ‘cwnsela ysgariad yn agos i mi’, a rhowch ergyd i gwnsela cyn ysgariad.

Beth i'w ddisgwyl o gwnsela cyn ysgariad?

Gwneir cwnsela cyn ysgariad gyda'r ddau briod yn bresennol ac ar ôl yr amser a dreulir yn y swyddfa gynghorwyr gallwch ddisgwyl:


trwsio perthnasau

  1. Gwellcyfathreburhwng partneriaid yn gyffredinol. Yn aml iawn ni all cyplau siarad â'i gilydd hyd yn oed, felly bydd y cwnsela cyn ysgariad ymhlith y pethau eraill yn eu helpu i wneud sgwrs arferol.
  2. Sôn heddychlon a gwâr am broblemau posib . Dysgu cyfathrebu â'i gilydd yn helpu i baratoi ar gyfer y broses ysgaru. Hyd yn oed os yw'n rhywbeth nad oes unrhyw un eisiau ei wneud, rhaid ei wneud, felly beth am ei wneud mewn heddwch.
  3. Dod o hyd i'r ffordd orau ar gyfer lles y plant. Plant sy'n dod gyntaf, a hyd yn oed os na all rhieni ddatrys eu problemau, mae'r therapydd yn a teulu bydd sesiwn cwnsela ysgariad yn eu hannog i geisio ychydig yn anoddach i'r plant.
  4. Gwneud cynllun a dod o hyd i'r ffordd iachaf a hawsaf ar gyfer mynd trwy'r ysgariad. Mae hyd yn oed parau priod hapus yn ymladd weithiau wrth wneud cynlluniau ac ar gyfer cyplau sy'n ysgaru mae'n beth cyffredin dadlau am lawer o bethau. Bydd cwnsela cyn ysgariad yn eu helpu i wneud y cynlluniau angenrheidiol hynny a pharatoi'n hawdd ar gyfer yr ysgariad.

Felly, cyn i chi feddwl am ysgariad, edrychwch am ‘gwnsela cyn ysgariad yn agos i mi’ yn gyntaf a rhowch un cyfle olaf i’ch priodas gythryblus.