Awgrymiadau ar Gyfathrebu â'ch Priod Yn ystod Ysgariad

Awgrymiadau ar Gyfathrebu â

Weithiau, mae gennych reswm cymhellol i gyfathrebu â'ch priod trwy'ch atwrnai, ond gallai fod yn fwy buddiol gwneud y cyswllt eich hun. Os bydd yn rhaid i chi gysylltu â'ch priod ar gyfer pob mater bach trwy atwrnai cyfraith teulu, efallai y byddwch yn gwario swm enfawr o arian yn y pen draw.
rhesymau mae menywod yn twyllo

Awgrymiadau llwyddiannus ar gyfer cyfathrebu â'ch priod yn ystod ysgariad

  • Rhai o'r ffyrdd y gallwch chi gadw'n glir o ddiffygion cyfathrebu yw:
  • Ceisiwch osgoi cyfathrebu pan fyddwch wedi cynhyrfu'n fawr a siarad dim ond pan fyddwch wedi tawelu
  • Peidio ag ymateb i bob cyfathrebiad gan eich priod. Anwybyddu materion dibwys er mwyn osgoi gwrthdaro ychwanegol.
  • Sefydlu paramedrau ar gyfer cyfathrebiadau a rhoi gwybod i'ch priod cyn amser mai dim ond cyn gynted ag y byddwch yn ymateb i gais sylweddol.
  • Osgoi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr amser y mae eich achos ysgariad yn yr arfaeth. Os na allwch osgoi hynny'n llwyr, gwrthsefyll postio unrhyw beth sy'n ymwneud â'ch perthynas neu achos ysgariad er mwyn osgoi cael gwrthymateb gan eich priod a fyddai'n gohirio'r achos ysgariad ymhellach.
  • Byddwch yn ofalus am naws eich sgwrs. Ceisiwch gymaint ag y gallwch i siarad â'ch priod mewn cywair neu naws sifil ac osgoi gweiddi.
  • Sefydlu ffiniau, a'u gwneud yn glir: nodwch eich hoff ddulliau cyfathrebu fel dros y ffôn, testun neu e-bost. Nodwch a ydych chi am ymateb i geisiadau brys yn unig neu a ydych chi'n gyffyrddus â galwadau cyson.
  • Ymateb pan fyddwch chi'n gallu. Nid oes rhaid i chi ymateb ar ôl pob neges. Bydd cymryd eich amser yn eich helpu i gynnig ymateb ystyriol a chwrtais.
  • Canolbwyntiwch yn unig ar y materion presennol. Ceisiwch yn galed osgoi actio yn seiliedig ar y digwyddiadau blaenorol gan fod delio â phriod yn berthynas emosiynol. Os ydych chi am drafod eich plant, canolbwyntiwch ar faterion dalfa yn unig. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i ganlyniad mwy cynhyrchiol ar faterion arwyddocaol.
  • Cael Cyfryngwr. Mae cyfryngwr yn drydydd parti diduedd a all gynorthwyo'r ddau gwpl i ddod i gytundeb ar y cyd ar nifer o faterion.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros YsgariadCyfathrebu trwy eich atwrnai

Mae yna sefyllfaoedd pan fydd priod mor ymosodol nes ei bod yn anodd cysylltu'n uniongyrchol. Mewn sefyllfa fel hon, argymhellir cyfathrebu trwy atwrnai.Rheswm arall efallai y bydd angen i chi gyfathrebu â'ch priod trwy'ch atwrnai yw lle mae gennych orchymyn atal sy'n gwahardd pob cyswllt fel yn achos materion trais domestig.

Yn ystod eich proses ysgaru, mae angen i'r ddau gwpl dan sylw ymddwyn mewn parch parchus i wneud y broses ysgaru gyfan yn llyfn ac yn llai o straen. Nid ydych chi eisiau straen ychwanegol arnoch chi'ch hun! Efallai y bydd angen i chi ymgynghori ag atwrnai cyfraith teulu i'ch helpu chi i gyfathrebu os yw'ch priod yn ymddwyn yn elyniaethus.