Yr 8 Camgymeriad Ysgariad Gorau i'w Osgoi

Gwraig A Gŵr Yn Llofnodi Dogfennau Ysgariad Neu Gytundeb Premarital

Yn yr Erthygl honHeb os, ysgariad yw un o'r prosesau mwyaf trallodus i'w ddioddef. Er bod pob sefyllfa ysgariad yn unigryw, mae yna rai camgymeriadau ysgariad cyffredin y mae pobl yn fwriadol neu'n anfwriadol yn tueddu i'w cyflawni.Mae rhai pobl yn brysio i ddod i berthynas yng nghanol y broses ysgaru neu cyn gynted ag y bydd yr achos cyfreithiol drosodd.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol i aros o leiaf blwyddyn o union ddyddiad yr ysgariad cyn mynd i berthynas ddifrifol â rhywun arall. Mae hyn yn caniatáu amser ar gyfer yr iachâd a'r twf angenrheidiol.Felly, dyma gwpl o gamgymeriadau ysgariad cyffredin y mae'n rhaid i chi eu hystyried, ac osgoi os ydych chi mewn sefyllfa debyg eich hun.

1. Plymio i berthynas newydd yn rhy fuan

Wrth fynd trwy ysgariad, mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu curo'n emosiynol, a mae hunan-barch ar ei isaf . O ganlyniad, maent yn agored iawn i niwed ac yn debygol o ymwneud â'r person caredig cyntaf un sy'n dod.

Mae mynd i berthynas arall ar yr “adlam” fel arfer yn arwain at drychineb.Dyma enghraifft o “neidio o’r badell ffrio i’r tân.” Felly, un o'r camgymeriadau ysgariad mwyaf i'w osgoi yw plymio i berthynas newydd yn fyrbwyll

2. Yn edrych dros y camgymeriadau a gyflawnwyd yn eich perthynas yn y gorffennol

Nid yw'r unigolyn yn edrych o ddifrif ar ei gyfraniadau at y briodas.

Os nad ydyn nhw'n darganfod beth camgymeriadau a wnaethant yn y briodas , yn anffodus, bydd yr un patrymau afiach hyn yn parhau i'r briodas nesaf.

“Os na fyddwn ni'n dysgu o hanes, mae'n ddrwg gennym ei ailadrodd.”

3. Ceisio dibyniaeth emosiynol

Silwét O Fenyw

Os ydych chi'n teimlo'n ofnus a yn bryderus am fod ar eich pen eich hun , byddwch yn ysu am fynd i berthynas arall yn gyflym.


sut i drin gwraig

Un o'r camgymeriadau mwyaf wrth gael ysgariad yw gwneud penderfyniad byrbwyll i neidio i berthynas arall a glynu wrth berson arall.

Y math hwn o dibyniaeth emosiynol yn drychineb sy'n aros i ddigwydd.

Byddai'n well petaech chi'n delio â'ch ofnau a'ch ansicrwydd, felly gallwch chi aros yn hyderus am bartner yn y dyfodol sydd hefyd yn iachach ac yn fwy hunanhyderus.

4. Gadael y brifo yn eich priodas a fethwyd heb i neb sylwi

Mae yna lawer o fagiau emosiynol negyddol mewn priodas hynny yn gorffen mewn ysgariad . Yn aml mae aelodau’r briodas yn cael eu gorlethu â chlwyfau emosiynol o flynyddoedd o wrthdaro niweidiol iawn.

Mae mor bwysig mynd i'r afael â'r doluriau hyn a phrofi iachâd cyn mynd i berthynas ddifrifol arall.

Harbwr grudges a pheidio â maddau mae fel yfed hylif glanhau a meddwl tybed pam mae'ch stumog yn brifo.

Gwyliwch hefyd:

5. Syrthio i'r demtasiwn o gael perthynas

Cymryd rhan gyda rhywun tra'ch bod chi'n dal yn briod ( cael perthynas ) yn achosi ichi ddod yn dwyllwr, celwyddog a thwyllo. Unwaith i chi weld eich hun yn berson gonest, yn llawn uniondeb.

Yn dilyn cymryd rhan mewn perthynas, byddwch chi'n deffro un diwrnod ac yn gweld rhywun rydych chi'n ei ddirmygu!

Rydych chi'n marw ac yn teimlo cywilydd o weld y person rydych chi wedi dod.

Ac, os nad ydych yn dymuno edrych i lawr arnoch chi'ch hun, rhaid i chi osgoi'r camgymeriadau ysgariad hyn.

6. Aros wedi ei ddatgysylltu o'r byd y tu allan

Merched Trist yn Eistedd y Tu Allan Wrth ymyl y Llyn Gyda Machlud yn Gweld Cysyniad Unig

Pan fydd unigolion yn mynd trwy ysgariad, yn aml byddant yn teimlo fel methiant. Camgymeriad ysgariad arall a welwyd yn gyffredin!

Bydd colli system gymorth un, h.y., teulu a ffrindiau. Mewn ymdrech i amddiffyn eu hunain, byddant yn ynysu eu hunain rhag cefnogaeth gymdeithasol.

Mae'n hanfodol cadw cysylltiad â rhwydwaith cymorth cryf yn ystod yr amser tyngedfennol hwn ym mywyd rhywun ar gyfer cwnsela neu ar gyfer cwmni yn unig.

Mae cwrdd â phobl yn yr eglwys, grwpiau cymorth, a chael cymuned fach o ffrindiau agos yn helpu.

7. Methu ag arsylwi cymhlethdodau eich perthynas flaenorol

Oni bai eich bod yn archwilio, yn deall, ac yn mynd i'r afael â pham y cawsoch eich denu at eich cyn briod, wele, ac wele, fe welwch rywun newydd gyda llawer o'r un nodweddion.

Mae'r enwau a'r wynebau wedi newid, ond bydd y patrymau perthnasoedd yn parhau & hellip; ac mae'r curiad yn mynd ymlaen. ”

8. Dechrau perthynas newydd ar sylfaen anffyddlondeb

Mae cael perthynas yn cychwyn y berthynas newydd ar sylfaen sigledig iawn.

Bydd y ddwy ochr yn y berthynas yn teimlo’n bryderus ac, ar ryw lefel, yn cwestiynu “pe bai’r berthynas hon wedi’i hadeiladu ar anffyddlondeb, a fydd hyn yn digwydd i mi hefyd?”

Nid yw hyn yn arwydd da i'ch hapusrwydd yn y dyfodol.