Trawsnewid Cariad Sydyn Yn Gariad Parhaol Yn ystod Pandemig

Cwpl Henoed Yn Dal Dwylo Yn Erbyn Pont Gyda Rheiliau Yn Arwain Tuag at Goedwig

Ar ôl wythnosau diddiwedd o gysgod yn ei le, mae eich partner yn dechrau mynd yn gramenog o amgylch yr ymylon. Nid yw'n eillio mwyach. Nid yw hi bellach yn gwisgo bra.

Mae'r cysyniad o gariad parhaol yn teimlo ar goll ers amser maith, ac efallai nad ydych chi bellach yn teimlo'r cariad ar unwaith hefyd i'ch partner.Nid yw’r naill na’r llall ohonoch wedi cymryd cawod ers dyddiau, ac mae’r ddau ohonoch yn ystyried o ddifrif a ddylech arbrofi gyda’r Dull No Poo o gael gwared ar siampŵ yn gyfan gwbl a’i olchi gyda dewis arall ysgafn, fel finegr seidr afal neu soda pobi.

Dod o hyd i gariad ar unwaith

Mae eich llygaid yn cael eu hosgoi ar eich taith gerdded ddyddiol, a, gan ddefnyddio geirfa coronafirws, rydych chi'n penderfynu pellter cymdeithasol trwy gerdded yng nghanol y stryd, chwe throedfedd ar wahân i'r rhai sy'n mynd heibio ar y palmant. Mae twmpathau dwrn, twmpathau clun, a chwtsh ochr allan o'r cwestiwn!

Mae eich partner gartref yn ddiogel, ond mae'r syniad o'u cofleidio wedi colli ei apêl. Yn lle hynny, mae'ch meddwl yn troi at yr ariannwr yn y siop groser i gael rhywfaint o gariad ar unwaith.

Neidiwch ar awyren i Jamaica gyda'i gilydd, pan fydd ansicrwydd COVID-19 wedi dod i ben, yn sydyn yn ymddangos fel syniad cyffrous. Ond, arhoswch funud. Yr ariannwr yn y siop groser?

Beth sydd ganddi sydd ar goll gan eich partner gartref? Beth am y cysyniad o a cariad oes a'r addewid o a perthynas hir-barhaol rydych chi wedi'i wneud gyda'ch priod?

Siopau parod o gariad gwib

Beth all cariad ar unwaith gyda'r ariannwr ei ddysgu i ni am gariad parhaol? Y peth cyntaf y mae ariannwr cyfeillgar yn ei wneud pan fydd cwsmer yn agosáu yw ‘rhybudd.’

Efallai y bydd eu gwên a'u cyswllt llygad wedi'u cyfeirio atoch chi'n ddigon i danio atyniad. Mae bodau dynol yn gynhenid ​​gymdeithasol; rydyn ni'n hoffi cael ein gweld. Yn syml, rhyngweithio ag eraill yw’r hyn yr ydym wedi’n hadeiladu i’w wneud, ac rydym yn ei wneud heb geisio ei wneud… (Mitchell, 2002, t. 66).

Mae seicolegwyr sy’n astudio perthnasoedd ers amser maith wedi sylwi ar sut mae plant yn dod yn anghysuradwy pan fydd rhieni’n dal diddordeb yn ôl trwy syllu’n wag arnynt gydag wyneb llonydd (Tronick, 2009).

Gwyliwch y fideo hwn am yr arbrawf wyneb llonydd:

Felly, pan fyddwch chi'n dod i mewn i'r drws o'ch taith gerdded, peidiwch â gweiddi fy mod adref! a rhedeg i'ch cyfrifiadur. Hysbysiad eich partner. Dewch o hyd iddynt, edrychwch yn y llygad, a gwenwch!

Fel dolen ryfedd lorweddol ( Mitchell, t.76 ), lle mae ein profiadau mewnol ac allanol yn cael eu hail-lunio'n barhaus gan ei gilydd, pan fyddwch chi'n gwenu ar eich partner, nid yn unig y byddant yn teimlo'r cysylltiad.

Mewn gwirionedd, pan fyddant yn gwenu yn ôl, byddwch chi'n ei deimlo hefyd.

Y peth nesaf y bydd eich ariannwr cyfeillgar yn ei wneud yw ‘ siarad' i chi. Yn benodol, bydd hi gofyn cwestiwn . Beth yw eich barn am yr hwmws sbeislyd? neu Sut ydych chi'n cadw'n iach yn ystod COVID-19?

Fel cymryd sylw, mae gofyn cwestiynau yn ffordd hawdd o deimlo'n gysylltiedig. Datblygodd yr arbenigwyr therapi cyplau Julie a John Gottman y cysyniad o Mapiau Cariad .

Dangosodd ymchwil Gottmans fod cyplau cydnerth wedi datblygu map o’u perthynas a’i hanes – un sy’n cofleidio pryderon, hoffterau, profiadau a realiti pob person. (Gottman a Gottman, 2019).

Penderfynon nhw ddatblygu ymarfer lle mae parau yn gofyn cwestiynau penagored i'w gilydd. Er enghraifft, beth yw eich hoff dymor? Beth ydych chi'n breuddwydio am gyflawni yn y deng mlynedd nesaf?

Beth yw dy hoff safle ar gyfer gwneud cariad ? Felly, ar ôl i chi gydnabod eich partner â gwên, gofynnwch gwestiwn neu ddau iddynt. Yna, edrychwch arnyn nhw'n astud a gwrandewch ar eu hateb.

Efallai y bydd gwenu a gofyn cwestiynau yn ennill taith ffantasi i Jamaica gyda'ch ariannwr cyfeillgar, ond mae'n debyg na fydd yn ddigon i gynnal cariad am oes.

Cyngor perthnasoedd tymor hir

Cwpl Hŷn Hapus yn Eistedd Yn Yr Haf Ger Llyn Yn ystod Machlud

Dod o hyd i wir gariad yn gymharol haws o gymharu â chynnal y berthynas am oes. Felly, beth sy'n gwneud i berthynas bara?

Mae perthnasoedd rhamantus parhaol yn ffynnu pan fo cwlwm emosiynol rhwng partneriaid.

deall a gofalu am ein gilydd ar lefel emosiynol yn cryfhau perthnasoedd . Mae nodi'r hyn rydych chi'n ei deimlo, gallu gwybod beth rydych chi'n ei deimlo heb iddo eich trechu, a rhannu'r hyn rydych chi'n ei deimlo gyda pherson arall yn brofiad agos-atoch.

Mae gallu gwybod beth mae rhywun yn ei deimlo a byw gyda'r canlyniadau yn obaith y mae rhai seicotherapyddion yn ei weld fel pwrpas seicotherapi (Jurist, 2018, t. x ). Gall bod yn hysbys ein helpu i deimlo'n ddiogel yn perthnasau rhamantus .

Felly, ewch ymlaen, a symudwch eich ffocws o gariad ar unwaith i gariad parhaol.

Ar ôl i chi wenu a gofyn cwpl o gwestiynau deniadol i'ch partner, cyn belled nad ydyn nhw o dan gwarantîn, rhowch gwtsh mawr, blêr iddyn nhw.

Efallai y bydd y cariad sydyn at ariannwr cyfeillgar yn apelio heddiw, ond yn y tymor hir, mae'r ymdrech a roddir i gariad parhaol yn llawer mwy gwerth chweil.

Cyfeirnod: Jurist, E. (2018) Minding Emotions- Cultivating Mentalization in Psychotherapy. Efrog Newydd; Gwasg Gilford

Ranna ’: