Deall Cost Ysgariad Di-wrthwynebiad yn Texas

Deall Cost Ysgariad Di-wrthwynebiad yn Texas

Yn yr Erthygl honNid yw meysydd olew Texas yn ddieithr i ysgariadau drud. Harold Hamm , sylfaenydd Continental Resources, wedi talu $ 975 miliwn i'w wraig i setlo eu hysgariad.Wrth gwrs, nid oes gan y mwyafrif o bobl y math hwnnw o arian i ymladd drosto. Os nad oes gennych lawer o arian, efallai eich bod yn pendroni am gost ysgariad diwrthwynebiad yn Texas. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Mae arian yn bwysig yn y mwyafrif o ysgariadau

Dro ar ôl tro, mae ymchwilwyr wedi darganfod bod cyplau yn Texas a gweddill yr Unol Daleithiau mewn trafferthion ariannol. Ymchwil gan Bancrate canfu fod 34% o aelwydydd America wedi dioddef cost fawr y llynedd, ond dim ond 39% sydd ag o leiaf $ 1,000 mewn arian parod wrth law i dalu am argyfwng o'r fath.
ysgariad am trist

Mae'n waeth i bobl ifanc, fel BenthycaTree canfu fod 60% o'r millennials yn dweud nad oes ganddynt gronfa argyfwng $ 1,000. Arian yw'r rhif un mater bod cyplau yn ymladd o gwmpas, ac mae cyplau sydd mewn trafferthion ariannol yn Nhalaith Lone Star yn aml yn cael eu hunain yn chwilio am ysgariad rhad heb wrthwynebiad yn Texas.

Faint mae ysgariad diwrthwynebiad yn ei gostio yn Texas?

Mae'r rhan fwyaf o'r arian sy'n cael ei wario mewn ysgariad yn mynd at gyfreithwyr ac arbenigwyr eraill a fydd yn ymladd â'i gilydd dros faint o arian sydd gan y cwpl a faint y dylai pob priod ei gael.

Os gall cwpl gyfrifo'r manylion hynny ar eu pennau eu hunain, yna gall yr ysgariad gostio cyn lleied â $ 273 i mewn costau ffeilio llys . Gellir lleihau neu hepgor y costau hynny hyd yn oed i bobl ag incwm isel. Unwaith y dewch â chyfreithwyr i mewn, bydd y costau'n cynyddu'n gyflym.Mae llawer o gyplau yn llogi cyfreithiwr ar y cyd a fydd yn eu cerdded trwy'r broses, a gall hyn gostio unrhyw le o ychydig gannoedd i sawl mil o ddoleri. Os yw pob priod yn llogi eu cyfreithiwr eu hunain, mae'n debyg y bydd pob un yn codi cyfradd yr awr. Yn ôl bar Texas, mae atwrneiod yn y wladwriaeth yn codi cyfartaledd o $ 281 yr awr .

Sut i ffeilio ysgariad diwrthwynebiad yn Texas

Nid yw Texas wedi mynd mor bell â rhai taleithiau eraill wrth ffurfioli’r broses ar gyfer ceisio ysgariad lle nad oes unrhyw anghydfod.

Mae ysgariad diwrthwynebiad yn Texas yn cychwyn fwy neu lai yr un fath ag ysgariad a ymleddir. Rhaid i un priod ffeilio deiseb yn gofyn i'r llys ganiatáu ysgariad. Yna bydd y priod arall yn ffeilio hepgoriad neu ateb, ac yn y broses honno bydd y partïon yn nodi'n glir nad oes unrhyw beth yn destun dadl.
rhwystredigaeth rywiol mewn priodas

Mae hyn yn golygu ffeilio gorchymyn rhannu eiddo arfaethedig. Mae ysgariad diwrthwynebiad yn Texas gyda phlant yn edrych yn debyg iawn i unrhyw ysgariad arall. Yr unig wahaniaeth yw y bydd gan y rhieni gytundeb ar ddalfa a chymorth plant.

Pa mor hir mae ysgariad diwrthwynebiad yn ei gymryd yn Texas?

Ar ôl i chi gael eich ysgariad diwrthwynebiad wedi'i ffeilio yn Texas, gall y broses symud ymlaen yn weddol gyflym. Yn syml, bydd yn dibynnu ar ba mor gyflym y gall y llys lleol symud. Yr unig derfyn yw na ellir yn gyffredinol roi'r ysgariad tan y 60fed diwrnod ar ôl i'r ddeiseb gael ei ffeilio .