Ffyrdd o Gynyddu Pleser Rhywiol a Chwympo a Brwnt gyda'ch Partner

Pâr Ifanc Yn agos at ei gilydd ar Wely Gartref

Yn yr Erthygl honPwy sydd ddim eisiau cynyddu eu pleser rhywiol? Os ydych chi mewn perthynas rywiol neu ymroddedig â rhywun rydych chi'n ei garu, rydyn ni'n amau'n fawr eich bod chi'n penderfynu yn ymwybodol y byddai'n well gennych leddfu'ch synhwyrau rhywiol yn hytrach na'u gwella.Fodd bynnag, mae cymaint o bobl yn colli allan ar bleser rhywiol oherwydd eu bod naill ai ddim yn mynd i lawr ac yn fudr gyda'u priod, nad ydyn nhw'n teimlo'n ysbrydoledig neu'n gallu meddwl am filiwn o bethau eraill i'w gwneud yn lle cael rhyw.

Ond pan feddyliwch am y peth mewn gwirionedd, pe byddech yn teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun a'ch perthynas, ni fyddai'n well gennych gael deg munud o angerdd yn hytrach nag eistedd ar y soffa am ddeng munud wrth feddwl am wneud y llestri.Mae rhywbeth o'i le yma, ac felly rydyn ni'n dod â rhai o'r ffyrdd di-ffael i chi i gynyddu pleser rhywiol yn enwedig os oes angen storfa lawn o dân gwyllt arnoch chi i ailafael yn y wreichionen a gawsoch ar un adeg.

Cydnabod beth sy'n lleihau eich awydd neu weithgaredd rhywiol

Mae cymaint o resymau pam nad ydym bob amser yn mwynhau neu hyd yn oed yn dymuno gweithgaredd rhywiol, a gallai llawer ohonynt gael eu gwella pe byddem yn eu cydnabod. Pan fyddwn yn cydnabod y ffyrdd yr ydym yn osgoi neu ddim yn mwynhau rhyw, gallwn ddechrau addasu ein patrymau a chael gwared ar y blociau sy'n achosi'r patrwm - sy'n golygu y byddwn yn dechrau cynyddu ein pleser rhywiol yn hawdd.

Dyma rai o'r rhesymau cyffredin pam nad yw pobl yn mwynhau rhyw gymaint ag y gallent - a yw unrhyw un o'r materion hyn yn achos a diffyg pleser rhywiol yn eich bywyd?1. Rhy brysur

Nid yw cymaint o gyplau yn cael rhyw oherwydd eu bod yn rhy flinedig neu'n brysur ac os nad ydyn nhw'n cael rhyw, yna yn bendant nid ydyn nhw'n cael unrhyw bleser rhywiol boddhaol. Os gallwch chi feddwl pam nad ydych chi'n blaenoriaethu'ch bywyd rhywiol a sut y gallwch chi addasu'ch ffordd o fyw fel ei bod yn symlach ac yn haws ei rheoli efallai y gwelwch mai'r strategaeth hon yw'r unig strategaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i ffyrdd o gynyddu eich pleser rhywiol .

Wrth gwrs, nid yw'r opsiwn hwn yn ymddangos mor hawdd os nad yw amser ar eich ochr chi, ond fel arfer mae yna ffyrdd i greu mwy o amser.

Yn aml, dim ond mater ffordd o fyw a blaenoriaethu yw diffyg amser (i'r mwyafrif o bobl o leiaf).Er ein bod yn cydnabod y gallai creu mwy o amser fel ffordd i gynyddu pleser rhywiol gymryd peth ymdrech i'w wneud, rydym yn awgrymu eich bod yn cydnabod bod blaenoriaethu'ch bywyd rhywiol yn rhan hanfodol o fywyd ac yn un sy'n rhoi cymaint o wobrau i chi (gan gynnwys iechyd). buddion a phleser rhywiol).

Os cymerwch amser i ymchwilio i'r syniad hwn, efallai y gwelwch mai ffordd o fyw a threfniadaeth fyddai'r unig bethau sy'n eich rhwystro chi a'ch pleser rhywiol.2. Peidiwch â theimlo'n ddeniadol

Os nad ydych chi'n teimlo'n ddeniadol, ni fyddwch chi eisiau cael rhyw heb sôn am boeni am gynyddu eich pleser rhywiol. Fodd bynnag, gall cael rhyw wella eich synnwyr o barch, bywiogrwydd a chnawdolrwydd. Rydych chi'n dod i deimlo'n fwy deniadol trwy'r weithred o gael rhyw.

Os ydych chi'n defnyddio hwn fel rheswm i fynd i lawr a budr heb unrhyw bryder am sut rydych chi'n meddwl eich bod chi'n edrych, efallai y byddwch chi nid yn unig yn gwneud hynny cynyddu eich pleser rhywiol mewn bywyd ond rydych chi hefyd yn cynyddu eich synnwyr o barch hefyd!

Onid yw'n bryd ichi flaenoriaethu gwneud i'ch hun deimlo'n well amdanoch chi'ch hun?

Bydd nid yn unig yn gwella'ch bywyd rhywiol ond hefyd yn gwella pob agwedd ar eich bywyd. Peidiwch ag anghofio serch hynny y gall angen torri gwallt newydd, dillad newydd, neu hyd yn oed drefn gofal croen rheolaidd a thaith gerdded ddyddiol wneud rhyfeddodau o ran sut rydych chi'n teimlo amdanoch chi'ch hun.

3. Peidio â bod mewn hwyliau na chyffroi

Pâr Ifanc Ar Wely Gyda

Os ydych chi am fwynhau a cyflawni bywyd rhywiol ac i ddarganfod ffyrdd o gynyddu pleser rhywiol dylai un o'r stopiau cyntaf fod wrth ddeall sut y gallwch chi ennyn eich hun fel hyn y byddwch chi bob amser yn yr hwyliau.

4. Mae eich amgylchedd yn dylanwadu gormod arnoch chi

Gall yr amgylchedd rydych chi ynddo wneud niwed mawr i'ch pleser rhywiol. Os yw'ch amgylchedd yn flêr, yn anniben, yn oer neu'n swnllyd neu os ydych chi'n poeni am wneud gormod o sŵn maen nhw i gyd yn ffactorau pwysig i hynny a allai leddfu'ch pleser rhywiol.

Os gallwch chi ymwneud â'r broblem hon, mae'n werth ei gwneud hi'n genhadaeth i greu amgylchedd rhywiol deniadol i chi a'ch priod.

5. Afiach neu'n sâl

Nid oes unrhyw un eisiau mynd i lawr a budr pan fyddant yn afiach neu'n sâl, ond nid yw pawb yn gwneud yr hyn sydd angen iddynt ei wneud i ddod yn iach. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw ar ben eich iechyd am ffordd syml o gynyddu pleser rhywiol.

6. Heb ei dynnu at eich partner.

Gallai hwn fod yn fater difrifol. Os na chewch eich denu at eich partner, ni fyddwch am gael rhyw gyda nhw. Dyma beth i'w wneud. ”

Cam1: Gwiriwch i sicrhau nad ydych chi'n sownd mewn rhigol yn unig.

Cam 2: Os ydych chi mewn rhigol, cydnabyddwch ef (fel yr eglurir ym mhwynt un a chydweithiwch i'w wrthweithio ac ailafael yn eich angerdd).

Cam 3: Os ydych chi'n gwybod nad ydych chi'n cael eich denu, efallai ei bod hi'n bryd rhyddhau'ch partner yn rhydd.


sut i ddelio â gwahanu priodas

Cam 4: Mwynhewch eich pleser rhywiol cynyddol gyda ffordd newydd o fyw neu briod newydd!

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud rhyw yn flaenoriaeth, yn enwedig nid pan fydd plant o gwmpas. Mae trefn arferol humdrum bywyd yn tynnu eich sylw mewn man arall, sy'n golygu bod yna lawer o bobl allan yna yn y byd na fydd hyd yn oed yn chwilio am ffyrdd i gynyddu eu pleser rhywiol oherwydd bod y syniad o ryw a chnawdolrwydd wedi llithro i wlad yr ebargofiant. . Ond mae'n bwysig cadw rhyw yn flaenoriaeth; mae'n hanfodol i'ch perthynas, iechyd a'ch parch.

Os byddwch chi'n dechrau gwneud rhyw yn flaenoriaeth fe welwch chi'ch hun yn adeiladu bywyd a fydd yn cefnogi'ch bywyd rhywiol a all gynyddu eich pleser rhywiol yn unig yn ogystal â'ch parch a'ch mwynhad mewn bywyd, mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill. yr angen i'w wneud yw gwneud rhyw yn fwy o flaenoriaeth yn eich bywyd.