Beth ddylech chi ei wneud pan na fydd problemau priodasol byth yn cael eu datrys?

Problemau priodasol

Nid oes unrhyw un yn berffaith. Nid oes y fath beth â pherson perffaith, teulu perffaith, na phriodas berffaith. Mae priodas yn mynd i gael ei helbulon. Nid yw hyn yn ‘beth drwg’ nac yn ‘beth da’, dim ond rhywbeth a fydd yno ydyw. Bydd dyddiau ac amseroedd yn mynd i ddod pan fydd problemau yn y briodas. Mae'n anochel. Ond beth ydych chi'n ei wneud pan ddaw'r problemau hynny yn rhan o'ch bywydau? Hynny yw, beth ydych chi'n ei wneud am broblemau nad ydyn nhw byth yn cael eu datrys?Creu problem

Sut mae problemau'n cael eu creu? Mae problemau'n cael eu creu mewn sawl ffordd. Un ffordd yw pan fydd un o'r partneriaid yn profi emosiwn annymunol yn ystod sefyllfa. Gall y partner sydd wedi'i droseddu rannu ei emosiynau a'i resymau gyda'r llall. Mae hyn yn arwain atynt yn rhannu eu barn nad ydynt o bosibl yn unol â'u barn hwy. Dyma beth mae pobl yn cyfeirio ato fel ‘dadl’. Mewn geiriau eraill, “Dyma fy safbwynt a'r dystiolaeth ategol ar gyfer fy swydd.' Nid yw pob partner yn blaguro ac mae'r gwrthdaro yn parhau i fod heb ei ddatrys.Gostyngiad o agosatrwydd ac agosatrwydd

Gyda phob problem neu wrthdaro ychwanegol na chaiff ei datrys, mae'n dechrau dirywio'r briodas. Mae'r partneriaid yn y briodas yn dechrau colli agosatrwydd ac agosatrwydd â'i gilydd. Mae'r holl broblemau hyn yn y briodas yn lingering ac yn adeiladu rhwystrau yn anymwybodol neu'n ymwybodol. Mae'n anodd iawn i ddau berson gynnal agosrwydd pan nad yw problemau'n cael eu datrys. Mae materion heb eu datrys yn gosod y sylfaen ar gyfer drwgdeimlad. Nid yw drwgdeimlad yn ddim mwy na dicter heb ei ddatrys.

Nid cyfathrebu ei hun yw'r mater

Felly, beth yw'r broblem? A yw'n gyfathrebu? Nid yn union, mae'n rhywbeth mwy penodol. Nid cyfathrebu yn gyffredinol yw'r broblem oherwydd ein bod yn cyfathrebu trwy'r amser yn ein priodas. Mae'r broblem yma yn gorwedd o dan is-grŵp neu isdeip cyfathrebu o'r enw datrys gwrthdaro neu ddiffyg datrys gwrthdaro. Pan fydd problem yn codi, bydd y ddau barti yn dechrau cymryd rhan mewn datrys gwrthdaro. Mae datrys gwrthdaro yn sgil sy'n bwysig iawn i'w meistroli mewn priodasau.Nid yw priodasau yn rhydd o broblemau neu wrthdaro. Pan nad yw problemau'n cael sylw ac yn cael eu datrys, maen nhw'n dechrau cymryd toll ar y ddau bartner a'r briodas ei hun. Er mwyn osgoi dirywiad agosatrwydd, parch ac agosatrwydd, mae datrys gwrthdaro yn hanfodol. Nid yw datrys gwrthdaro yn awtomatig. Mae'n sgil y bydd y ddau barti mewn priodas yn ei ddatblygu. Gall cyplau wirio eu rhestrau lleol, mynd â dosbarth ar-lein gyda'i gilydd, neu gysylltu â Therapydd Priodas Trwyddedig i gael help ar hyn.