Pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw

Pâr anhapus ar ôl ffraeo yn gorwedd yn y gwely wedi ei droseddu ac heb ddiddordeb mewn bywyd rhywiol gartref

Yn yr Erthygl honMae anfodlonrwydd â bywyd rhywiol yn un o'r materion cyffredin y mae cyplau yn eu profi sy'n effeithio ar eu boddhad perthynas yn gyffredinol. Gallai gwahaniaethau mewn anghenion a dymuniadau rhywiol arwain at frwydrau a gwrthdaro.O ganlyniad, os nad yw pobl mewn unrhyw briodasau rhyw yn rheoli'r anghydnawsedd rhyngddynt, gallent ddechrau meddwl tybed pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw.

Achosion priodas ddi-ryw

Os yw'ch bywyd rhywiol wedi lleihau, a bod eich partner yn arfer cael ysfa rywiol uchel, mae sawl achos i briodas ddi-ryw ystyried:  • Mwy o straen a disgwyliadau
  • Colled ddiweddar neu ddioddefaint emosiynol
  • Colli awydd neu heneiddio
  • Hunanhyder isel neu is
  • Beichiogrwydd neu enedigaeth plentyn
  • Problemau nerth
  • Materion cyfathrebu a gwrthdaro
  • Beirniadaeth a diffyg cefnogaeth
  • Traumas cynnar

Yn ddelfrydol, byddech chi'n gallu mynd i'r afael â'r rhesymau posib i wybod pa ateb i ymdrechu amdano yn eich sefyllfa unigryw. Ewch ato gyda meddwl a chalon agored , gan y gellir datrys llawer o broblemau pan fydd y ddau briod yn llawn cymhelliant.

Effeithiau priodas ddi-ryw

I rai, mae priodas dim rhyw yn hunllef, ond i eraill, dyma'r ffordd a ddymunir i fyw. I ateb beth yw effeithiau perthynas ddi-ryw ar briod, mae angen i ni gofio pa mor gydnaws yw eu hanghenion rhywiol .

Pryd mae gan y ddau bartner ysfa rywiol isel , efallai na fyddent yn ei ystyried yn fater. Os ydych chi'n pendroni a yw'n rhesymol bod mewn priodas dim rhyw, rydych chi'n gofyn y cwestiwn anghywir. Gofynnwch i'ch hun, a yw fy mhriodas yn un hapus neu anhapus? A all priodas heb unrhyw agosatrwydd weithio? Oes, os yw'r ddau bartner mewn heddwch â faint o ryw sydd ganddyn nhw.Pryd mae un neu'r ddau bartner yn dymuno cael mwy o agosatrwydd rhywiol, gall unrhyw nifer o effeithiau ddigwydd. Efallai y byddan nhw'n teimlo'n ddig, yn siomedig, yn unig, yn teimlo cywilydd, ac yn profi diffyg hunanhyder. Os yw rhyw yn rhan annatod o'r berthynas ar gyfer priod / priod, yna gallant deimlo'n ddifreintiedig ac yn anfodlon â'r berthynas yn gyffredinol.

Nid yw'n anghyffredin i bartneriaid feddwl tybed pryd i gerdded i ffwrdd o berthynas ddi-ryw mewn sefyllfaoedd o'r fath.

Pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw?

Nid oes gan fywyd atebion na gwarantau hawdd, felly sut i wybod pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw?

Os ydych chi'n ystyried sut i ddod â pherthynas ddi-ryw i ben, mae yna 3 senario fwyaf tebygol o gofio.

1. Nid yw'ch partner yn barod i weithio ar y materion

Gellir datrys problemau pan fydd pobl yn barod i weithio arnyn nhw. Siaradwch â'ch partner , cael sgwrs agored a gonest am eich anghenion a'ch dymuniadau. Clywch eu persbectif a gwir chwilfrydedd ynglŷn â sut y gallai rhyw fod yn well iddyn nhw.

Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd a mwy, a'u bod yn dal i wrthod cydweithredu ar wella bywyd rhywiol, efallai ei bod hi'n bryd gadael perthynas ddi-ryw.

2. Rydych chi wedi ceisio, ond ofer yw eich ymdrechion

Efallai mai chi yw eich partner sy'n gweithio ar wella bywyd rhywiol am gyfnod nawr heb unrhyw lwyddiant. Er bod y ddau ohonoch wedi ymrwymo i wneud iddo weithio, fe welwch eich bod yn anghydnaws yn rhywiol.

Gallai'r hyn sy'n eich troi chi ymlaen fod yn ddiffodd iddyn nhw, ac i'r gwrthwyneb. I cael bywyd rhywiol boddhaus , mae angen gorgyffwrdd mewn dymuniadau rhywiol (meddyliwch am ddiagram Venn), ac weithiau nid oes unrhyw beth.

Os yw hyn yn wir i chi, gallai olygu y gallai'r ddau ohonoch ddod o hyd i hapusrwydd gyda rhywun yn fwy cydnaws.

Os nad ydych wedi ceisio hyd yn hyn, ceisiwch ymgynghori â gweithiwr proffesiynol i'ch helpu chi ar hyd. Maent wedi hyfforddi i gynorthwyo cyplau i ddatgelu, meithrin awydd rhywiol, a gweithio allan yr anghydnawsedd.

3. Materion rhyw yw blaen y mynydd iâ


sut i edrych yn dda i'ch gŵr

Yn aml, mae'r math hwn o briodas yn arwydd o anfodlonrwydd perthynas yn gyffredinol.

Gall materion arwyddocaol eraill fod yn achosi ichi ystyried ysgariad, fel anghytundebau ynghylch arian, magu plant, brwydrau pŵer, ymladd cyson, cam-drin corfforol, emosiynol neu gam-drin sylweddau. Os felly, oni bai eich bod yn cael sylw ac yn delio ag ef, gall y materion hyn eich arwain at ysgariad.

Cyfraddau priodas ac ysgariad di-ryw

Pâr Ifanc Trist Yn Eistedd Gyda

Yn ôl rhai data , mae'r gyfradd ysgariad oddeutu 50%. Er y gallai llawer ystyried ysgariad oherwydd diffyg agosatrwydd a meddwl tybed pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw, rydym yn ansicr a yw diffyg rhyw yn ddilys rheswm dros ysgariad .

Gall priodas anhapus di-ryw fod yn ganlyniad i faterion perthynas ddyfnach. Felly, hyd yn oed pe baem yn astudio ar briodas cyfradd ysgariad sy'n brin o ryw, efallai na fyddem yn gwybod ai priodas o'r fath yw'r rheswm. Er hynny, mae llawer o gyplau yn pendroni pryd i gerdded i ffwrdd o briodas ddi-ryw ac a all priodas heb unrhyw agosatrwydd oroesi.

Ai ysgariad yw'r ateb - a all priodas ddi-ryw oroesi?

Nid yw agosatrwydd rhywiol mor syml â hynny. Nid oes unrhyw “normal” nac “iach”, dim ond yr hyn sy'n gweithio i chi. I rai, ni fydd unrhyw briodas agosatrwydd ac ymdrechion ofer i wneud iddo weithio yn sail i ysgariad tra i eraill nid yw wedi ennill gan y gallent fod yn hollol iawn â chael rhyw yn anaml neu byth.

Ymchwil yn ategu hyn trwy ddangos bod bywyd rhywiol boddhaol a hinsawdd rhyngbersonol gynnes, er boddhad priodasol, yn bwysicach nag amlder mawr o gyfathrach rywiol. Felly, gall priodasau o'r fath oroesi a ffynnu os yw'n rhywbeth y mae'r ddau bartner yn fodlon ag ef.

Ar ben hynny, gellir ailsefydlu agosatrwydd rhywiol, os nad yw un neu'r ddau bartner yn falch o'r sefyllfa dim priodas rhyw. Mae gwella bywyd rhywiol yn broses a gellir ei gyflawni. Mae deall pam ei fod yn digwydd yn bwysig, gan y byddwch yn mynd i'r afael â'r mater yn wahanol yn dibynnu ar yr achos.

Yn y fideo isod, dywed Dr. Laurie Betito fod agosatrwydd rhywiol yn bleser a rennir. Mae gwahaniaeth mawr rhwng rhywbeth i'w rannu a rhywbeth i'w roi. Dyna lle mae popeth yn mynd o'i le i rai pobl. Gwrandewch fwy isod:

Normau gadael, canolbwyntio ar foddhad

I rai, mae priodas o'r fath yn gyflwr a ddymunir, tra i eraill, mae'n hunllef. Y cwestiwn pwysicaf yw sut rydych chi a'ch partner yn teimlo am eich bywyd rhywiol a pha mor gydnaws yw'ch anghenion.

Mae llawer o berthnasoedd tymor hir yn profi gostyngiadau mewn libidos mewn amseroedd prysur, dirdynnol neu fagu plant. Siaradwch â'ch partner a cheisiwch ei weithio allan. Cyn i chi ddechrau darganfod pryd i adael perthynas ddi-ryw, buddsoddwch i wneud iddo weithio.

Gellir teyrnasu angerdd mewn priodas dim rhyw os yw'r ddau yn ymrwymo i'r broses. Gall cael gweithiwr proffesiynol rhyw gynorthwyo'r siwrnai hon yn llyfnach.