Pam fod pobl yn aros mewn Perthynas sy'n Cam-drin yn Emosiynol

Mae

Yn yr Erthygl hon

Gall perthnasau sy'n ymosodol yn emosiynol ymddangos felly o'r tu allan. Mae cam-drin emosiynol weithiau mor gynnil fel nad oes unrhyw un, nid y dioddefwr, nid y camdriniwr, ac nid yr amgylchedd, yn cydnabod ei fod yn digwydd. Ac eto, hyd yn oed mewn achosion o'r fath, mae'n cael effeithiau niweidiol ar bawb sy'n gysylltiedig ac mae angen mynd i'r afael ag ef mewn modd iach fel bod y gall partneriaid dyfu a ffynnu .Yr holl resymau pam ei bod yn anodd gadael

Mae cam-drin emosiynol fel arfer yn dechrau o ddechrau'r berthynas, er ei fod yn tueddu i ddod yn fwy difrifol yn raddol dros amser. Mewn rhai achosion, mae'n rhagarweiniad i gorfforol neu cam-drin rhywiol .

Serch hynny, mae camdriniwr emosiynol bron bob amser yn ei gyflwyno ei hun fel person hudolus a swynol ar ddechrau'r berthynas. Maent yn dyner, swynol, gofalgar, deallgar a serchog.

Mae'r camdriniwr yn datgelu ei ochr llai gwastad lawer yn ddiweddarach

Yna mae'r stori fel arfer yn datblygu braidd yn sur. Mae bron bob amser felly, bod y camdriniwr yn datgelu ei ochr llai gwastad mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau, ar ôl i'r dioddefwr wirioni. Nid nad oedd unrhyw arwyddion ohono, ond maen nhw'n cuddliwio yn y cyfnod o gyrtio cychwynnol a dod i adnabod ei gilydd.

Unwaith y bydd y dioddefwr i mewn cariad , gall y cam-drin ddechrau troi.

Mae'r dioddefwr, ar y llaw arall, yn cofio'r dyddiau hyn am garedigrwydd a thawelwch y camdriniwr. Unwaith y bydd yn agored i'r cam-drin, i'r creulondeb diraddiol a seicolegol, mae'r dioddefwr yn chwilio am y rheswm dros y newid hwnnw ynddo'i hun.

Ac nid yw’r camdriniwr yn eu gadael yn brin o “gamgymeriadau” i’w hystyried fel y rheswm dros newid mor sydyn.

Dilynir dyddiau'r cam-drin bob amser gan gyfnod o dawelwch

Dim ond un agwedd sy'n dyheu am y sawl sy'n cael ei addoli gan y camdriniwr sy'n ei gwneud hi'n anodd gadael camdriniwr emosiynol. Mae'r llall yn weddol debyg. Dilynir dyddiau'r cam-drin bob amser gan gyfnod o dawelwch, neu hyd yn oed yn fwy felly, gan a cyfnod mis mêl lle mae'r camdriniwr yn debyg i'r person y syrthiodd y dioddefwr mewn cariad ag ef.

Ac mae hwn yn gyflwr meddwl caethiwus sy'n ennyn gobaith diddiwedd y bydd hyn yn digwydd yn awr. Er nad yw byth yn gwneud hynny.

Ar ben hynny, mae dioddefwr cam-drin emosiynol yn cael ei ddwyn yn raddol o'i hunan-barch. Maent yn teimlo'n annheilwng o gariad a pharch, maent yn teimlo'n dwp ac yn anghymwys, maent yn teimlo'n ddiflas ac yn anniddorol. Mae'n amhosib dechrau eto, gan eu bod yn teimlo na all unrhyw un eu caru. Ac, yn aml, maen nhw'n teimlo fel pe bydden nhw'n analluog i garu unrhyw un arall byth eto.

Mae'n anodd i'r dioddefwr adael

Mae'r cylch rheoli mewn perthynas ymosodol yn golygu ei bod bron yn amhosibl i'r dioddefwr adael. Nid oes unrhyw drais corfforol ynghlwm â ​​bod yn hollol sicr bod y partner yn camdriniwr. Gellir gwneud esgusodion yn hawdd.

A chyda hunanhyder yn lleihau, mae'r dioddefwr yn dechrau credu mai'r hyn y mae'r camdriniwr yn ei ddweud yw'r unig realiti sydd yna. Pan fydd, yn y ffaith, bob amser yn ddelwedd sgiw iawn o'r dioddefwr a'r berthynas, un sy'n ei gwneud yn amhosibl i'r dioddefwr adael y camdriniwr yn unig.

Mae

Ydyn ni'n dueddol o geisio perthnasoedd o'r fath?

Y gwir yw, nid ydym ni. Ond, y gwir hefyd yw ein bod wedi dysgu bod mewn perthnasau emosiynol ymosodol yn gynnar yn ein plentyndod ac rydym yn dueddol o'u ceisio.

Hyd yn oed pan fydd yn gwneud inni deimlo'n erchyll ac mae'n rhwystro ein datblygiad, ers i ni ddysgu cysylltu hoffter â cham-drin emosiynol, byddwn yn chwilio'n anymwybodol am bartneriaid a fydd yn ymosodol yn emosiynol.

Felly, mae'r cwestiwn yn codi, pam mae pobl yn aros mewn perthnasau camdriniol?

Yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw ein bod wedi gweld patrwm ymddygiad tebyg yn ein teuluoedd cynradd. Neu roedd ein rhieni yn ymosodol yn emosiynol tuag atom.

Fel plant, fe wnaethon ni ddarganfod bod cariad mewn perthynas emosiynol ymosodol yn dod â sarhad ac ymarweddiad, ac os arhoswn ni a chymryd y trawiadau, fe gawn ni'r cyfnod mis mêl rhyfeddol y byddwn ni'n argyhoeddedig bod ein rhieni'n ein caru ni.

Ateb arall i pam mae pobl yn aros mewn perthnasau emosiynol ymosodol yw bod y partner sy'n cael ei gam-drin yn dechrau cyfiawnhau'r holl bethau erchyll y mae eu partner camdriniol yn eu gwneud. Daw'r camdriniol yn wystl emosiynol mewn perthynas.

Fodd bynnag, mae aros mewn perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol yn gadael y partner sy'n cael ei gam-drin yn emosiynol fel unigolyn diymadferth, isel ei hyder ac yn ddryslyd yn sownd mewn perthynas wenwynig .

Ni chawsom ein geni yn dueddol o berthnasoedd emosiynol ymosodol, ond ar ôl i ni gyrraedd y cylch, gall bara am oes - os na fyddwn yn gwneud rhywbeth ynglŷn â thorri cylch dieflig perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol.

Sut i dorri cylch perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol?

Yr ateb hawdd yw - gadewch y berthynas emosiynol ymosodol. A dyma, ar yr un pryd, dyma'r peth anoddaf i'w wneud. Ond, sut ydych chi'n gadael perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol? Mae'n bwysig eich bod chi'n penderfynu cerdded allan o le pŵer, peidiwch â gadael o le ofn.

Mae angen i chi ei gyfleu i'ch partner yn benodol na allwch gymryd rhan mewn unrhyw sgwrs sy'n ymosod ar eich urddas. Mae angen i chi roi'r gorau i wneud pethau i gadw'r heddwch yn y berthynas.

Dydych chi ddim yn gallu arbed perthynas os nad yw pryderon neu alwadau partner yn cyd-fynd â'ch cyfanrwydd. Dylai eich lles personol fod yn flaenoriaeth uchaf ichi a dylai partner sy'n cam-drin yn emosiynol ac sy'n eich lleihau fod yn hollol oddi ar y bwrdd yn eich cynllun pethau.

Weithiau, gallai'r camdriniwr newid, gyda rhywfaint o help proffesiynol, os ydyn nhw'n dangos gwir fwriad i wneud hynny. Felly, efallai nad gadael perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol yw'r unig beth y gallech chi roi cynnig arno o reidrwydd. Neu, nid oes angen iddo fod yr unig beth y byddwch chi'n rhoi cynnig arno o reidrwydd.

Y peth gorau yw gadael partner ymosodol

Gosodwch y terfynau eich hun ac adennill rheolaeth arnoch chi'ch hun

Mae'n bwysig adennill rheolaeth arnoch chi'ch hun, dros sut rydych chi'n gweld eich hun a sut rydych chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun.

Gofynnwch i'ch hun, “Ydw i mewn perthynas emosiynol ymosodol?” Gosodwch y terfynau eich hun. Penderfynwch pa linell nad ydych chi wedi'i chroesi i'ch partner. Byddwch yn onest a derbyniwch tuag at eich hun, ac yna byddwch yn uniongyrchol gyda'ch partner ynglŷn â'ch mewnwelediadau a'ch penderfyniadau. Ac, yn olaf, amgylchynwch eich hun gyda phobl a phrofiadau sy'n parchu ac yn anrhydeddu pwy ydych chi.

Ranna ’: