Anffyddlondeb Gwraig - 6 Arwydd Mae hi'n Twyllo

Dyma 6 arwydd gwael y gallai eich gwraig fod yn twyllo

Yn yr Erthygl hon
yn gallu caru para am byth

Mae eich gwraig yn golygu'r byd i chi, felly pan fydd hi'n dechrau arddangos ymddygiad y tu allan i gymeriad efallai y byddwch chi'n naturiol yn dechrau poeni bod yna rywbeth nad yw hi'n ei ddweud wrthych chi. Mae'n anodd meddwl y gallai'r person rydych chi'n eu caru fwyaf fod yn anffyddlon, ond y gwir yw bod anffyddlondeb gwraig bron mor gyffredin ag anffyddlondeb gŵr. Canfu un astudiaeth fod canran y menywod sy'n twyllo wedi codi i 19% , cynnydd o 9% ers y 1990au.Gydag ehangu'r cyfryngau cymdeithasol a'r Rhyngrwyd, ar gyfer materion y galon a'r corff, mae twyllo bellach yn haws nag erioed i ddynion a menywod. Os ydych chi'n amau ​​chwarae budr yn eich priodas, fe allech chi fod yn iawn.

Dyma 6 arwydd gwael y gallai eich gwraig fod yn twyllo1. Ymddygiad ffôn gwael

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a fforymau ar-lein wedi gwneud paratoadau twyllo, sgwrsio fideo noeth, ac ymwneud â materion emosiynol mor syml â throi ffôn. Er nad yw diddordeb merch yn ei dyfais smart yn golygu ei bod yn twyllo. Fodd bynnag, gall newid mewn ymddygiad o ran ei ffôn symudol, llechen neu ddyfeisiau craff eraill fod yn arwydd cryf o anffyddlondeb gwraig.

Pan oeddech chi'n dyddio neu'n briod gyntaf, arferai'ch gwraig ymateb i'ch testunau o fewn eiliadau. Roedd hi'n hapus i sleifio mewn galwad ar ei egwyl ginio dim ond i ddweud helo, wrth ei bodd yn tecstio emoticons a gifs atoch a phrin hyd yn oed edrych ar ei ffôn pan oeddech chi gyda'ch gilydd yn bersonol. Chi oedd ei hunig ffocws.

Nawr, mae'n ymddangos bod gan eich gwraig fwy o ddiddordeb yn ei ffôn nag erioed. Efallai ei bod hi:Anwybyddu'ch testunau - Neu beidio ag ymateb iddynt gyda'r un afiaith neu frwdfrydedd ag yr arferai. Gallai hyn fod am unrhyw nifer o resymau. Efallai ei bod hi'n brysur, wedi colli diddordeb yn eich perthynas, neu ei bod hi'n rhoi ei sylw i rywun arall.

Cadw ei ffôn yn ddistaw - Pe na bai hi byth yn arfer gwneud hyn, cymerwch ef fel arwydd gwael. Gallai hyn ddangos bod rhywun newydd yn galw ac yn tecstio ac nid yw hi am i chi ddod yn amheus ohono.

Mynd â'i ffôn i ystafell wahanol i ateb - P'un a yw'n alwadau neu'n destunau, ni fydd eich priod eisiau ichi eu cyflwyno os yw hi'n cymryd galwadau neu destunau gan rywun amhriodol. Nid yw hi wedi gadael i chi agos at ei ffôn.

A yw ei ffôn gyda hi bob amser - Os yw hi'n amharod i roi ei chyfrineiriau i chi, sgrinio ei galwadau, neu gipio ei ffôn i fyny mellt yn gyflym pan fydd yn diffodd, mae'n debyg bod rhywbeth ymlaen nad yw hi am i chi ei weld.

Yn yr un modd, os yw ffôn eich gwraig bellach yn mynd gyda hi ar hyd yn oed y teithiau mwyaf cyffredin, fel cydio mewn gwydraid o ddŵr neu fynd i'r ystafell ymolchi, efallai y bydd rhywbeth yn amiss. Os yw'ch priod yn ymarfer un neu fwy o'r arferion hyn a'u bod yn anghyffredin iddi hi, cymerwch hi fel baner goch electronig o ymddygiad gwael.

Id bod gan eich gwraig ei ffôn gyda hi bob amser, gall fod yn arwydd o anffyddlondeb

2. Mae ei hobïau neu ei lleferydd yn newid

Lawer gwaith, mae ein lleferydd a'n harferion yn cael eu dylanwadu gan y bobl rydyn ni'n hongian o'u cwmpas. Os yw'ch gwraig yn aml yn defnyddio geiriau neu slang newydd ac nad ydych chi'n siŵr o ble mae'n dod, fe allai ei bod hi'n ffurfio perthynas agos sy'n rhwbio i ffwrdd ar ei lleferydd a'i hymddygiad.

Yn yr un modd, os yw hi wedi ymgymryd â hobïau newydd sy'n ymddangos allan o'r glas, fel chwaraeon, loncian, neu ymarfer hyn, gallai hyn hefyd fod yn arwydd ei bod hi'n dod yn agos at rywun newydd.

3. Mae hi'n mynd yn amddiffynnol neu'n gyhuddol

Ymateb dynol naturiol yw dod yn amddiffynnol neu or-egluro'ch hunan os ydych chi'n gwneud rhywbeth na ddylech fod. Felly, os yw cwestiynau fel “Beth wnaethoch chi heddiw?' neu “Ble wyt ti?” yn casglu ymatebion gelyniaethus, cyhuddol neu amddiffynnol, gall fod yn arwydd bod eich gwraig yn gwneud rhywbeth na fyddech yn ei gymeradwyo.

Yn yr un modd, mae twyllwyr yn aml yn cyhuddo eu priod diniwed o dwyllo. Mae hwn yn ddull amddiffyn aml-swyddogaethol i rywun fod yn anffyddlon. Yn gyntaf, efallai y bydd hi'n gweld pa mor hawdd yw twyllo a meddwl tybed a ydych chi'n gwneud yr un peth â hi. Yn ail, mae'n eich rhoi chi yn y safle amddiffynnol yn lle ar yr ymosodiad ac yn rhagamcanu unrhyw euogrwydd y mae hi'n ei deimlo mewn man arall. Yn drydydd, trwy wneud hyn mae hi wedi creu ymdeimlad ffug o ddiogelwch o ran faint mae hi'n gwerthfawrogi ffyddlondeb.

Mae twyllwyr yn aml yn cyhuddo eu priod diniwed o dwyllo. Mae hwn yn ddull amddiffyn aml-swyddogaethol

4. Mae hi wedi stopio dweud pethau wrthych chi

Mae cyplau iach yn rhannu eu bywydau, eu meddyliau a'u teimladau gyda'i gilydd. Mae'n debyg bod eich gwraig yn un o'ch ffrind gorau, os nad eich un chi. Os yw hi wedi rhoi’r gorau i rannu pethau gyda chi neu os yw’n ymddangos fel arall yn emosiynol bell neu heb ddiddordeb mewn ehangu ar ei meddyliau, mae rhywbeth yn bendant yn anghywir.

Ar ben hynny, os yw hi'n ailadrodd straeon neu os yw'n ymddangos ei bod wedi anghofio'r hyn y mae hi wedi'i ddweud wrthych neu nad yw wedi'i ddweud wrthych chi, gallai fod yn arwydd ei bod hi'n cael trafferth cadw golwg ar ei chyfrinachau rhamantus.

5. Mae ei gwedd yn newid

Mae'n hyfryd pan fydd eich partner yn dechrau gofalu amdano'i hun, caru ei gorff, a bod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain y gallant. Ond, os yw'ch gwraig wedi dechrau gweithio allan fel petai allan o unman ac yn canolbwyntio gormod ar ei hymddangosiad, gall fod yn arwydd ei bod yn ceisio creu argraff ar rywun newydd.

os yw


rheolau perthynas

6. Mae eich bywyd rhywiol wedi newid

Un o arwyddion gwael anffyddlondeb gwraig yw newid syfrdanol yn eich bywyd rhywiol. Un o’r arwyddion amlycaf y mae hi’n twyllo yw os yw ei libido iach unwaith wedi dirywio ac nad yw hi bellach yn ymddangos â diddordeb mewn cael rhyw neu ymarfer unrhyw fath o agosatrwydd (fel cusanu neu ddal dwylo) gyda chi.

Mae agosatrwydd yn cysylltu cyplau trwy fregusrwydd a rennir, rhamant a rhyddhau ocsitocin . Os yw'ch gwraig yn dilyn perthynas ramantus â rhywun arall, efallai na fydd hi am rannu'r eiliadau hyn gyda chi mwyach.

Yn debyg i sut mae geiriau, ymadroddion a hobïau yn rhwbio i ffwrdd, felly hefyd triciau a champau rhywiol. Os yw'ch bywyd rhywiol yn dal yn fyw ac yn iach ond mae'n ymddangos bod gan eich gwraig awydd sydyn am arbrofi neu os oes ganddi dechnegau newydd y mae'n ymddangos yn rhy gyfarwydd â nhw, gallai fod yn arwydd ei bod hi'n dysgu'r pethau hyn gan rywun y tu allan i'r briodas.

Un o arwyddion gwael anffyddlondeb gwraig yw newid syfrdanol yn eich bywyd rhywiol

Gair olaf

Ydych chi'n amheus bod eich gwraig yn bod yn anffyddlon? Os yw hi wedi newid ei gwedd yn sylweddol, yn hawdd dod yn amddiffynnol, wedi cau i ffwrdd, neu os yw ei libido yn wahanol, efallai ei bod yn twyllo. Os ydych chi'n amau ​​bod eich partner yn twyllo, siaradwch â hi am y peth. A chofiwch, ni ddylech fyth aros gyda rhywun na allwch ymddiried ynddynt.