10 Arwyddion o Faterion Mam mewn Merched a Sut i'w Trwsio

Mam a merch mewn meithrinfa blanhigion

Yn yr Erthygl hon

Mae’n debyg eich bod wedi clywed rhywun yn disgrifio dyn fel rhywun sydd â phroblemau mami os yw’n anaeddfed ac yn dibynnu ar bartner benywaidd i ofalu amdano, ond mae problemau mami mewn merched hefyd yn bosibl.

Gall seicoleg materion mami eich helpu i ddeall beth mae hyn yn ei olygu a sut y gallwch chi oresgyn y materion hyn os ydych chi'n eu profi.

Yma, dysgwch atebion i'r cwestiwn, A oes gen i faterion mami? felly gallwch chi ddechrau datrys problemau sy'n ymwneud â'ch perthynas â'ch mam.

|_+_|

Beth yw problemau mami i fenyw?

Mae'r term materion mommy yn aml yn cyfeirio at sefyllfa lle mae gan berson a perthynas dan straen gyda’u mam, i’r pwynt bod y berthynas dan straen yn effeithio ar berthnasoedd pwysig eraill, fel y rhai â pherthynas arwyddocaol arall.

Yn aml, mae gwahanol fathau o faterion mami yn deillio o broblemau plentyndod dwfn, megis gwrthdaro eithafol, pellter emosiynol, neu gam-drin gan fam. Pan fydd y problemau hyn yn mynd heb eu datrys, maent yn parhau i effeithio ar berson fel oedolyn, gan arwain at ymddangosiad problemau mommy mewn menywod.

10 arwydd o broblemau mami mewn merched

Os ydych chi'n teimlo y gallech fod yn profi arwyddion o broblemau mam, mae'n debyg eich bod am gael rhyw fath o gadarnhad bod eich amheuon yn wir. Gall y symptomau isod fod yn arwyddion o broblemau mami mewn merched.

1. Angenrheidrwydd mewn perthynasau

Gall problemau mamau mewn perthnasoedd ymddangos ar ffurf anghenus. Os oedd eich mam yn emosiynol bell ac nad oedd yn bodloni eich anghenion am ofal ac anwyldeb, rydych yn debygol o lynu wrth eich partner i roi'r anogaeth hon i chi.

|_+_|

2. Anhawster i fynegi serch

Rydyn ni'n dysgu llawer am berthnasoedd gan ein rhieni. Os oedd eich mam yn emosiynol oer, efallai y byddwch hefyd yn ei chael hi'n anodd dangos anwyldeb i'ch partner oherwydd na chawsoch chi erioed enghraifft dda ohono.

Gall hyn arwain at broblemau gydag agosatrwydd mewn perthnasoedd oedolion a ansawdd perthnasoedd is os ydych chi'n profi arwyddion o broblemau mommy mewn menywod.

3. Datgysylltiad mewn perthynas

Yn yr un modd ag y gall merched â phroblemau mam gael trafferth ag anwyldeb, efallai y byddant yn cael eu datgysylltiedig yn emosiynol mewn perthnasoedd. Oherwydd eu bod yn cael trafferth gyda'u mam, mae arnynt ofn mynd yn rhy agos at eu mamau partneriaid agos.

4. Gofalu am eraill

Un arall o'r problemau sy'n gysylltiedig â symptomau mam yw gofalu'n ormodol am bobl eraill. Gall hyn ddeillio o fod â mam a oedd yn ormesol ac nad oedd erioed wedi rhoi’r rhyddid i chi fod yn chi’ch hun na gwneud eich penderfyniadau eich hun.

Efallai ei bod wedi bod yn oramddiffynnol ac wedi datrys pob problem i chi, a all eich arwain i gymryd rôl gofalwr ac aberthu eich anghenion eich hun yn eich perthnasoedd fel oedolion.

5. Tensiwn rhyngoch chi a'ch mam

Hyd yn oed os na allwch chi roi'ch bys ar yr union broblemau rhyngoch chi a'ch mam, os yw'ch perthynas dan straen, mae'n debyg bod rhai problemau mami sylfaenol.

Mae problemau heb eu datrys o blentyndod yn dueddol o dyfu'n oedolion, felly mae tensiwn gyda'ch mam yn awgrymu bod rhai problemau mami yn dal i ddigwydd.

6. Ansicrwydd

Mewn rhai achosion, mae problemau mami yn golygu bod eich mam yn hynod feirniadol ohonoch chi'n tyfu i fyny.

Efallai iddi feirniadu eich ymddangosiad, neu efallai nad oedd dim byd a wnaethoch erioed yn ddigon da iddi. Gall hyn eich arwain i deimlo’n ansicr iawn fel oedolyn oherwydd os na allwch chi blesio’ch mam, sut gallwch chi blesio unrhyw un?

|_+_|

7. Pobl eithafol yn plesio

Os oedd gennych ddiffyg cariad ac anwyldeb gan eich mam, efallai y byddwch yn ceisio gwneud popeth a allwch i gael hoffter yn rhywle arall. Gall hyn olygu ymddygiadau gormodol sy'n plesio pobl.

Sut ydych chi'n gwybod a oes gennych chi broblemau mam? Efallai y byddwch chi'n mynd allan o'ch ffordd i wneud pobl eraill yn hapus trwy dotio arnyn nhw, prynu anrhegion drud, neu wneud cymwynasau iddyn nhw, hyd yn oed os nad ydych chi'n cael yr un lefel o ofal yn gyfnewid.

8. Rheoli ymddygiad

Gall problemau mami mewn merched weithiau ddod i'r amlwg ar ffurf ymddygiad rheoli tuag at eraill.

Pan fydd eich mam eich hun yn rheoli, efallai y byddwch chi'n dysgu ei bod hi'n dderbyniol rheoli eraill. Gall hyn achosi i chi fod yn anhyblyg yn eich perthnasoedd, gan ddisgwyl i bobl ymddwyn mewn ffordd arbennig. Gallwch chi gynhyrfu a cheisio rheoli pobl eraill pan nad ydyn nhw'n cwrdd â'ch disgwyliadau.

|_+_|

9. Bod yn rhy feirniadol o eraill

Mae arwyddion problemau mamau mewn merched yn cynnwys personoliaeth rhy feirniadol. Os oes gennych chi broblemau mami fel menyw, mae'n debygol bod eich mam yn rhy feirniadol ohonoch chi.

Gan ein bod ni'n dysgu trwy wylio ein rhieni, fe allech chithau hefyd ddod yn rhy feirniadol tuag at bobl eraill. Gall hyn olygu eich bod yn gweld mân ddiffygion yn drychinebus, ac efallai y byddwch yn mynd yn grac gyda phobl am fân gamgymeriadau neu amherffeithrwydd.

10. Diffyg annibyniaeth

Er ein bod yn aml yn meddwl am faterion mami mewn merched fel rhai sy'n dod o fam sy'n teimlo'n oer neu'n esgeulus, weithiau daw problemau mami o fod â mam a oedd yn or-amddiffynnol ac yn ein gorlethu. Gall hyn eich arwain chi, fel oedolyn, i gael trafferth gydag annibyniaeth.

Efallai y byddwch yn dibynnu ar bobl eraill i wneud penderfyniadau ar eich rhan neu ymdrin â'ch cyfrifoldebau.

|_+_|

Seicoleg materion mami

Nawr bod gennych chi well syniad o'r ateb i, Beth mae problemau mam yn ei olygu i ferch? efallai eich bod yn pendroni am y seicoleg y tu ôl i faterion mami mewn merched.

Mae llawer o'r hyn rydyn ni'n ei wybod am faterion mami yn dod Damcaniaeth ymlyniad Bowlby , sy'n dweud bod bodau dynol yn gynhenid ​​​​i geisio cysylltiad neu ymlyniad â'u gofalwyr.

Pan fydd plant ifanc yn ffurfio ymlyniad iach gyda'u gofalwyr, maent yn dysgu dibynnu ar eraill i ddiwallu eu hanghenion.

Ar y llaw arall, pan fydd plant yn dysgu na fydd oedolion sy'n rhoi gofal yn ymateb ar adegau o angen, nid ydynt yn datblygu ymlyniadau iach. Gall hyn arwain pobl i ymlynu’n bryderus, gan olygu eu bod yn poeni nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu.

Pan fydd gan rywun an arddull ymlyniad bryderus , efallai y byddant yn mynd yn rhy gaeth ac yn dibynnu ar eu partneriaid.

Merch a mam yn yfed gyda

Yn seiliedig ar yr hyn sy'n hysbys am ddamcaniaeth ymlyniad, os oedd eich mam yn emosiynol bell neu'n sarhaus, mae'n bosibl y byddwch yn datblygu'n orbryderus neu'n osgoi. arddull atodiad .

Byddech yn poeni bod pobl ar gael i chi neu'n penderfynu na allwch ymddiried ynddynt i fod ar gael. Efallai y byddwch yn osgoi agosrwydd emosiynol i amddiffyn eich hun. Dyna pam mae arwyddion problemau mami mewn merched yn cynnwys datgysylltiad ac anhawster gydag anwyldeb.

Yn ôl cysyniadau seicolegol o Damcaniaeth Systemau Teulu Bowen , gall pobl sy'n gwahaniaethu'n fawr o'u hunain aros yn rhan o'r teulu ond dal i weithredu fel unigolion ymreolaethol a gwneud eu penderfyniadau eu hunain.

Ar y llaw arall, ni all pobl sy'n gwahaniaethu'n isel o ran eu hunain wahaniaethu eu hunain fel rhai ar wahân i'w teuluoedd.

Mewn cartref lle mae mam yn oramddiffynnol ac yn ormesol, gall plentyn ddatblygu gwahaniaethu isel o'r hunan. Gall hyn arwain at y person yn cael trafferth gwahaniaethu ei hun oddi wrth eu partneriaid mewn perthnasoedd oedolion, a dyna pam y gall problemau mami mewn merched arwain at angen, sy'n plesio pobl, ac ymddygiad gofalu mewn perthnasoedd.

Sgîl-effeithiau materion mami

Yn seiliedig ar yr hyn sy'n hysbys am faterion mami, gallwch ddisgwyl rhai sgîl-effeithiau sylweddol os ydych chi'n fenyw sy'n byw gyda'r materion hyn. Gan fod problemau mam yn dueddol o'n dilyn ni i fod yn oedolion, gallant effeithio'n negyddol ar ein perthnasoedd a'n lles.

Os oes gennych chi symptomau problemau mam, efallai y byddwch chi'n profi'r sgîl-effeithiau canlynol:

  • Teimladau o hunan-amheuaeth
  • Anawsterau cynnal perthnasau agos
  • Perthynas fethedig lluosog
  • Hunan-barch isel
  • Problemau iechyd meddwl fel gorbryder ac iselder
  • Mae cyfres o wenwynig neu perthnasau afiach
  • Ymddygiad cydddibynnol mewn perthnasoedd

10 ffordd i ddatrys problemau mam

O ystyried y sgîl-effeithiau a'r problemau sy'n dod gyda nhw, mae'n bwysig dysgu sut i ddelio â materion mami. Os ydych chi'n cael anhawster gyda pherthnasoedd, mae'n debyg ei bod hi'n bryd archwilio rhai atebion i'ch problemau mam.

Gall yr atgyweiriadau canlynol fod yn fuddiol:

1. Dod yn ymwybodol o'r broblem

Y cam cyntaf tuag at ddatrys problemau mam yw dod yn ymwybodol o'r broblem. Mae'r ffaith eich bod chi'n darllen yr erthygl hon yn ôl pob tebyg yn awgrymu eich bod chi'n sylweddoli bod yna broblem.

Os ydych chi wedi cadarnhau bod gennych chi broblemau mami, nawr yw'r amser i gynyddu eich ymwybyddiaeth ymhellach trwy feddwl am yr hyn a arweiniodd at y materion hyn. Oedd eich mam yn hynod feirniadol? Oedd hi'n ymddangos fel pe bai wal rhwng y ddau ohonoch oherwydd ei bod yn emosiynol bell?

Mae'n bryd cloddio'n ddwfn a phenderfynu o ble mae problemau mam yn dod.

2. Ceisio cymorth cymdeithasol

Chwilio am berthnasoedd cefnogol gyda phobl eraill gall eich helpu i ddatblygu hunanhyder i oresgyn problemau mami.

Menyw yn eistedd yn y parc gyda

Amgylchynu eich hun gyda ffrindiau cefnogol ac aelodau o'r teulu sy'n eich annog ac yn gwneud i chi deimlo ar eich gorau. Gall meithrin perthnasoedd iach fynd yn bell wrth geisio goresgyn problemau plentyndod.

3. Gosod ffiniau iach

Os ydych chi'n profi arwyddion o broblemau mam, mae'n debyg, mae tensiwn o hyd rhyngoch chi a'ch mam heddiw. Mae hyn yn golygu efallai y bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i gosod ffiniau iach efo hi.

Os oedd eich mam bob amser yn ymwneud yn ormodol â'ch bywyd, fel gwneud penderfyniadau gyrfa neu gymryd cyfrifoldeb am eich arian, nawr yw'r amser i dorri'n rhydd.

Mae gennych hawl i sefyll drosoch eich hun a dweud wrthi y byddwch yn gwneud eich penderfyniadau eich hun. Mae gennych hefyd hawl i wrthod cyngor neu ofyn am le.

4. Newidiwch eich ffyrdd o ymddwyn

Unwaith y byddwch wedi nodi problemau mami ac wedi penderfynu eich bod am symud heibio iddynt, mae'n rhaid i chi wneud ymdrech fwriadol i newid eich ymddygiad.

Unwaith y byddwch chi'n ymwybodol o arwyddion problemau mami mewn menywod, gallwch chi gadw llygad am ymddygiadau sy'n gysylltiedig â nhw a gwneud yr ymdrech i newid yr ymddygiadau hynny.

Er enghraifft, os ydych chi'n barnu eraill yn llym, gallwch chi gydnabod bod hyn yn deillio o faterion mamau a phenderfynu bod yn fwy maddau.

5. Torri i ffwrdd perthnasau afiach

Gall fod yn heriol dysgu hyn, ond weithiau, pan fydd gennych chi broblemau mam, fe'ch tynnir at afiach neu perthnasau gwenwynig . Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n ceisio goresgyn problemau eich mam, efallai na fydd partner gwenwynig yn eich cefnogi.

Nid yw hon yn berthynas iach os yw eich person arwyddocaol arall yn disgwyl i chi gymryd rôl gofalu neu fodloni eu holl ofynion tra'n esgeuluso eich lles eich hun. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddod ag ef i ben os ydych chi wir eisiau gwella o broblemau mam.

6. Ymarfer rhoi eich hun yn gyntaf

Os yw problemau mami wedi eich arwain at fod yn ormod o bleser i bobl neu i gymryd rôl ofalu yn eich perthnasoedd, mae'n debyg nad oes gennych lawer o amser i chi'ch hun.

Pan fyddwch chi wedi arfer aberthu eich anghenion eich hun er budd eraill, efallai y bydd yn teimlo'n hunanol i gymryd amser i chi'ch hun, ond mae rhoi eich hun yn gyntaf mewn gwirionedd yn eich rhoi mewn gwell meddylfryd, felly rydych chi'n fwy parod i ofalu am eich teulu a plant.

Cymerwch amser ar gyfer hunanofal, a threuliwch amser yn gwneud pethau rydych chi'n wirioneddol eu mwynhau heb deimlo'r angen i ofalu am eraill bob amser. Byddan nhw'n iawn!

Eisiau gwybod ymhellach pam y dylech chi roi eich hun yn gyntaf, gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod:

7. Defnyddio hunan-gadarnhadau cadarnhaol

Pan fydd eich mam yn feirniadol ohonoch chi, rydych chi'n debygol o ddod yn feirniadol ohonoch chi'ch hun. Yn lle dioddef hunan-siarad negyddol, ymarfer cadarnhad cadarnhaol , megis, yr wyf yn fam ragorol, neu, yr wyf yn weithiwr caled.

Pan ddaw'r meddyliau hyn yn awtomatig, gallwch chi ddechrau goresgyn y llais negyddol y tu mewn i'ch pen.

8. Siaradwch â'ch mam

Os yw'ch mam yn dal yn eich bywyd, efallai y bydd yn rhaid i chi siarad â hi os daw ei hymddygiad yn amhriodol. Er enghraifft, os bydd hi'n dechrau rhoi mewnbwn gormodol ar eich dewisiadau personol, efallai y bydd yn rhaid i chi ofyn iddi gymryd cam yn ôl.

9. Caniatáu i chi'ch hun deimlo

Gall mam sy'n esgeulus yn emosiynol wadu'ch teimladau neu eich cosbi am gael emosiynau negyddol. Gall hyn eich arwain i atal eich teimladau, yn enwedig rhai negyddol, rhag ofn cosb.

Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddatrys problemau mam, mae'n rhaid i chi ganiatáu i chi'ch hun deimlo'ch emosiynau. Mae'n iawn bod yn drist neu'n siomedig, yn union fel ei bod hi'n iawn bod yn hapus.

10. Ceisio therapi

Yn y pen draw, efallai y bydd angen i chi geisio ymyrraeth broffesiynol i oresgyn problemau mami. Gan fod gan y materion hyn wreiddiau yn ystod plentyndod a gallant effeithio'n fawr ar eich gweithrediad fel oedolyn, gall helpu i weithio trwyddynt gyda gweithiwr proffesiynol.

Gall therapydd eich helpu i brosesu eich emosiynau ac archwilio'r problemau yn eich perthynas gyda'ch mam. Gall therapi hefyd fod yn fan diogel i ddysgu sut beth yw perthnasoedd iach a datblygu sgiliau fel gosod ffiniau.

Casgliad

Daw problemau mami mewn merched o broblemau perthynas a ddaeth i'r amlwg yn ystod plentyndod, a gallant achosi problemau mewn perthnasoedd oedolion.

Os byddwch chi'n sylwi bod gennych chi arwyddion o broblemau mam, mae'n debyg eich bod chi wedi cael anhawster gyda pherthnasoedd agos, p'un a oeddech chi'n gweld eich bod chi'n rhy gaeth neu ar ben arall y sbectrwm, yn ofni ymrwymo.

Y newyddion da yw pan fyddwch chi'n sylwi ar arwyddion o broblemau mam, gallwch chi gymryd camau i'w goresgyn. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen therapi, felly mae gennych weithiwr proffesiynol yn cerdded ochr yn ochr â chi wrth i chi wella o glwyfau plentyndod.

Ranna ’: