Pwysigrwydd Ffiniau Iach mewn Priodas

Pwysigrwydd Ffiniau Iach mewn Priodas


gwneud arbennig fenyw teimlad

Yn yr Erthygl honI rai, mae’r geiriau ‘ ffiniau mewn priodas ’ yn beth cyffredin ond i'r mwyafrif ohonom, nid ydyw. Os mai hwn yw'r tro cyntaf i chi glywed y tymor hwn yna mae'n hollol iawn ymgyfarwyddo â phwysigrwydd gosod ffiniau iach yn eich priodas.Rydym wedi clywed yn aml am gyfaddawdu ac ymrwymiad mewn perthynas ond gosod ffiniau iach? Efallai mai dyma'r un darn o gyngor yr ydym i gyd wedi bod ar goll?

Beth yw ffiniau mewn priodas?

Ffin - term yr ydym yn ei ddeall ac wedi dod ar ei draws lawer gwaith hyd yn oed yn ein bywydau beunyddiol. Enghreifftiau o ffiniau iach a welwn yn ein bywydau beunyddiol yw goleuadau stop, rheolau a dosages meddygaeth, rheolau gwaith, a hyd yn oed y 10 gorchymyn yn y Beibl. Mae arnom angen enghreifftiau tebyg o ffiniau iach mewn priodasau.Ffiniau mewn priodas yn cael eu gosod oherwydd yr un rheswm pam mae gennym ffiniau i'w dilyn yn ein bywydau beunyddiol. Mae'n gweithredu fel rhybudd neu derfyn a fydd yn amddiffyn y briodas rhag gweithredoedd a fydd yn ei difetha. Os nad yw rhywun yn ymarfer gosod ffiniau mewn priodas, yna mae'n debyg y byddai'n cymryd ychydig fisoedd yn unig i weld effeithiau cael dim ffiniau o gwbl.

Pwysigrwydd ffiniau iach mewn perthnasoedd

Ar y dechrau, gall ffiniau swnio fel peth negyddol ond nid ydyn nhw. Mewn gwirionedd, gosod mae ffiniau iach yn dda, oherwydd eu bod yn ein dysgu i ddeall gwahanol sefyllfaoedd a sut i gadw'n ddiogel yn y ffordd yr ydym yn gweithredu ac yn siarad. Mae'n bwysig gwybod beth yw ein ffiniau yno fel nad ydym yn brifo nac yn peryglu ein perthynas â phobl eraill gan gynnwys ein priodas.

Gallu sefydlu'n iach ffiniau mewn priodas yn caniatáu i'r ddau briod deimlo'n llawer mwy cyfforddus gyda'i gilydd ac yn y pen draw bydd yn helpu ei gilydd i ddatblygu hunan-barch, a thrwy hynny wneud priodas yn well ac yn gryfach. Trwy wybod pwysigrwydd ffiniau priodol mewn priodas , byddai pob priod yn gallu meddwl yn gyntaf cyn actio neu siarad. Mae'n caniatáu i berson fyfyrio ar y pethau y gallai eu dweud a pha effeithiau y bydd yn eu cael yn y berthynas.Ffiniau iach mewn priodas

Er mwyn sefydlu iach ffiniau mewn perthnasoedd , dylai'r ddau briod fod â dealltwriaeth glir o bersonoliaeth ei gilydd. Dyma sylfaen pob ffin y byddai cwpl priod yn ei chreu. Wrth i fisoedd a blynyddoedd fynd heibio, gall hyn newid yn ôl yr hyn a welwn yn y briodas ei hun.

Mae'n rhaid i ni gofio bod priodas yn addasiad parhaus o ddau berson ac fel rydyn ni'n gallu i ymarfer ffiniau iach mewn priodas , rydym hefyd yn myfyrio arnom ein hunain a phwy ydym mewn gwirionedd fel person, priod, ac yn y pen draw fel rhiant.

5 Ffiniau iach sylfaenol i'w deall

5 Ffiniau iach sylfaenol iWrth osod ffiniau iach mewn perthnasoedd, y peth cyntaf y byddem am ei wybod yw sut i ddechrau a ble i ddechrau. Peidiwch â phoeni oherwydd wrth i chi fynd ynghyd â'r 5 hanfodol hyn ffiniau mewn priodas , rydych chi'n tueddu i fod yn dda wrth farnu pa fath o ffiniau y dylech eu gosod nesaf.

1. CHI sy'n gyfrifol am eich hapusrwydd eich hun

Mae'n rhaid i chi ddeall, er bod priodas yn broses ddwy ffordd, nad hi byth yw'r unig ffynhonnell hapusrwydd felly rhowch y gorau i'r meddylfryd hwn. Gadewch i'ch hun dyfu a gwybod y gallwch chi fod yn hapus ar eich pen eich hun ac yn well gyda'ch priod.2. Gall CHI gael ffrindiau hyd yn oed os ydych chi'n briod

Un ffin sy'n aml yn cael ei chamddeall yw cael ffrindiau y tu allan i briodas. Mae rhai ffiniau'n dod yn negyddol pan fydd y teimladau sy'n gysylltiedig â hi hefyd yn negyddol fel cenfigen. Mae angen i chi adael i hyn fynd a chaniatáu i'ch priod gael ffrindiau y tu allan i'r briodas o hyd.

3. Mae angen i CHI agor a chael cyfathrebu GO IAWN

Efallai ein bod ni i gyd yn brysur ond os ydych chi wir eisiau rhywbeth, yna gallwch chi ddod o hyd i beth amser ar ei gyfer. Peidiwch byth â stopio cyfathrebu â'ch priod oherwydd dylai hyn fod yn sylfaen i'ch perthynas.

4. Mae angen i CHI barchu'ch priod

Mae rhai ffiniau mewn perthnasoedd yn mynd allan o law ac weithiau gallant eich rhwystro rhag meddwl yn rhesymol ac yn ddiweddarach gallant fod yn nodwedd lle na allwch barchu'ch priod fel person mwyach. Parchwch eu preifatrwydd. Gosodwch ffiniau rydych chi'n gwybod lle mae bod yn briod yn stopio. Er enghraifft, hyd yn oed os ydych chi'n briod, nid oes gennych hawl i grwydro ar eiddo personol eich gŵr neu'ch gwraig. Mae'n anghywir.

5. Mae angen i CHI fod yn uniongyrchol os ydych chi eisiau rhywbeth

Codwch eich llais a gadewch i'ch priod wybod a ydych chi eisiau rhywbeth neu os ydych chi'n anghytuno ar bethau y mae angen i'r ddau ohonoch chi benderfynu arnyn nhw. Heb y gallu i fynegi'r hyn rydych chi'n ei deimlo, yna mae bod yn briod yn ddiystyr oherwydd bod gwir briodas hefyd yn golygu gallu bod yn chi'ch hun gyda'r person hwn.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n barod i osod ffiniau mewn perthynas ac eisiau gwybod sut i ddechrau, yna dilynwch rai o'r awgrymiadau mwyaf sylfaenol a all helpu.

  1. Rydyn ni i gyd yn gwybod mai sefydlu ffiniau yw ein hawl ni ac mae'n hollol iawn gadael i'n priod wybod beth ydyn nhw. Cyfathrebu oherwydd dyna'r unig ffordd i ddeall ei gilydd yn llawn.
  2. Os ydych chi'n cytuno ar rywbeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud. Weithiau, gallwn fod mor awyddus â geiriau ond mae ein gweithredoedd yn methu â chwympo drwodd. Yn gallu cyfaddawdu cyn i chi addo newidiadau.
  3. Beth bynnag fydd yn digwydd, eich bai chi fydd eich gweithredoedd, nid eich priod nac unrhyw bobl eraill. Fel y gallwch weld, mae ffiniau'n dechrau gyda CHI felly mae'n hollol iawn bod angen i chi gael eich disgyblu cyn y gallwch chi ddisgwyl i'ch priod barchu'ch ffiniau.
  4. Cofiwch fod ffiniau emosiynol a chorfforol mewn priodas hefyd a bydd hyn yn cynnwys ffiniau o unrhyw gamdriniaeth a hyd yn oed ffyddlondeb. Ynghyd â'r pethau sylfaenol, mae angen i berson ddeall ei deimladau cyn gosod ffiniau ar gyfer eu priodas.

Yn iach ffiniau mewn perthnasoedd yn wir yn sgil i'w ddysgu ac ydy - mae angen llawer o amser. Cofiwch, ni fydd ffiniau iach mewn priodas byth yn dod yn hawdd ond os ydych chi a'ch priod yn ymddiried yn eich gilydd, yna bydd eich perthynas yn gwella dros amser.