10 Ffordd ar Sut i Ddarostwng Eich Hun mewn Perthynas

Gŵr Tendro Ifanc yn Cofleidio Ei Wraig, Gŵr Cariadus yn Cofleidio Menyw Yn dynn ac yn eistedd ar Soffa Gartref

Gall fod yn heriol aros yn ostyngedig pan fyddwch mewn perthynas. Fodd bynnag, mae bod mewn perthynas yn golygu cydbwysedd cyfartal rhwng rhoi a chymryd. Ydych chi'n pendroni sut i fod yn fwy gostyngedig? A wyt ti yn cael dy hun yn fynych yn gofyn, Ai da bod yn ostyngedig?

Neu rydych chi'n cwestiynu sut i ddarostwng eich hun mewn perthynas?Gall yr erthygl hon eich helpu i ddod yn bartner mwy gostyngedig fel y gallwch greu bond iachach. Gall eich dysgu sut i ostyngedig eich hun mewn perthynas fel y gallwch chi helpu'ch partner a chi'ch hun yn well.

Pan fyddwch chi'n pendroni sut i fod yn fwy gostyngedig, gall gweithredoedd o ostyngeiddrwydd helpu. Mae dangos gostyngeiddrwydd yn caniatáu ichi gynnal y cydbwysedd cain sydd ei angen i wneud i'r berthynas weithio a chreu amgylchedd cariadus, cefnogol.

Mae gennym ni i gyd farn, syniadau a chredoau gwahanol, sydd weithiau'n gallu gwrthdaro â'n partneriaid. Gall dysgu gostyngeiddrwydd eich helpu i ddeall eich partner yn well a chreu perthynas iach a chytbwys.

Gall diffyg gostyngeiddrwydd achosi anhrefn a chamddealltwriaeth, a gwyddys ei fod hyd yn oed yn achosi toriadau. Gall dysgu sut i fod yn ostyngedig a dangos gostyngeiddrwydd yn eich perthynas elwa cymaint.

A all gostyngeiddrwydd roi cryfder?

Wrth drafod sut i fod yn ostyngedig yn eich perthynas, gall gweithredoedd o ostyngeiddrwydd ymddangos fel synnwyr cyffredin. Yn anffodus, mae’r gweithredoedd syml hyn o ostyngeiddrwydd yn aml yn cael eu hanghofio pan fyddwn ni mewn partneriaeth. Mae hyn yn gyffredin pan fyddwn wedi dod yn gyfforddus â'n harferion.

Mae dangos gostyngeiddrwydd yn dangos i'ch partner eich bod yn gofalu amdanynt ac yn parchu eu hanghenion. Er y gall ymddangos yn amlwg, mae yna ychydig o ffyrdd i ddangos gostyngeiddrwydd ac aros yn ostyngedig yn eich perthynas.

Mae datblygu gostyngeiddrwydd yn gofyn am hynny :

 • Gwrando'n astud ar eraill
 • Gofynnwch gwestiynau i egluro a deall
 • Arhoswch yn canolbwyntio ar y sefyllfa
 • Deall eich beiau a'ch gwendidau
 • Cyfaddef pan fyddwch yn anghywir
 • Sylweddolwch nad ydych chi'n gwybod beth mae eraill yn ei feddwl ac yn ei deimlo
 • Rhowch eraill o flaen eich hun
 • Cymryd agwedd empathetig
 • Dysgwch am ac oddi wrth eraill
 • Gweld pethau o safbwynt gwahanol i'ch safbwynt chi
 • Meddu ar yr hyder i wybod pan nad ydych yn gwybod a bod yn barod i ddysgu
 • Ymddiheuro heb ofyn
 • Ceisiwch faddeuant pan fyddwch chi'n anghywir neu pan fydd ei angen
 • Diolchwch am bob eiliad a roddir i chi mewn bywyd.

10 ffordd i fod yn fwy gostyngedig yn eich perthynas

Agos o Dwylo Seiciatrydd Ynghyd Yn Dal Palm Ei Chlaf

Mae yna lawer o ffyrdd i fod yn ostyngedig. Tra bod rhai yn dod yn naturiol, mae eraill yn gofyn i ni weithio arnyn nhw i lwyddo. Os ydych chi'n meddwl tybed sut i ostyngedig mewn perthynas, mae gennym ni 10 strategaeth syml a all helpu.

1. Dysgwch i dderbyn cyngor gan eraill

Gall cyngor digymell fod yn rhwystredig, ond gall fod yn ddefnyddiol hefyd. Yn aml, gall eraill weld pethau na allwch eu gweld eich hun. Gall y persbectif a roddir gan bobl eraill weithiau roi mewnwelediad nad oeddech wedi'i ystyried.

Mae'r weithred o fod yn ostyngedig yn golygu edrych ynoch chi'ch hun am bethau y gallwch chi eu newid. Pan fydd rhywun yn cynnig cyngor, ystyriwch ef gyda meddwl agored a cheisiwch weld pethau o'u safbwynt nhw.

Mae deall bod yna adegau pan fydd eraill yn gwybod mwy nag yr ydych chi'n ei wneud am eich bywyd neu'ch gweithredoedd yn epitome o ostyngeiddrwydd. Os ydych chi eisiau gwybod sut i ddarostwng eich hun mewn perthynas, mae'n anghenraid.

|_+_|

2. Dysgwch wrando

Mae gwrando yn sgil y mae llawer ohonom yn anghofio ei meithrin ac yn aml yn ei chymryd yn ganiataol. Mewn byd sydd wedi’i adeiladu ar amldasgio, gall fod yn anodd canolbwyntio ar yr hyn sy’n cael ei ddweud a deall yr ystyr.

Cyfathrebu effeithiol yn dibynnu ar y sgil hon. Mae gwrando'n astud yn dangos eich bod yn poeni am yr hyn sydd gan eich partner i'w ddweud, a'ch bod yn gwerthfawrogi eu barn. Gall gwrando ar eich partner ddod â chi'n agosach fel cwpl a'ch helpu i ddeall eich gilydd yn well.

3. Derbyn beirniadaeth gydag osgo

Pan gewch eich beirniadu, gall fod yn anodd gweld y manteision y mae'n eu darparu. Fodd bynnag, mae beirniadaeth yn darparu goleuni trwy amlygu ein diffygion i'n helpu i'w trwsio.

Trwy feirniadaeth, rydyn ni'n dod yn bobl well. Yn lle bod yn ofidus pan fyddwch chi'n derbyn beirniadaeth, ystyriwch y gwerth y mae'n ei ddarparu. Gwrandewch ar y feirniadaeth a myfyriwch ar y gwirionedd yn y datganiad.

Er y gall fod yn heriol derbyn yr agweddau negyddol ohonom ein hunain, mae gostyngeiddrwydd yn dibynnu arno. Datblygwch ostyngeiddrwydd trwy ei dderbyn a'i ddefnyddio i annog newid personol.

4. Derbyn eich diffygion a chyfaddef camgymeriadau

Ynghyd a derbyn beirniadaeth, rhaid i ni ddysgu cyfaddef ein beiau. Nid oes unrhyw un yn berffaith, ac nid ydych yn eithriad. Mae bod ag agwedd ostyngedig yn golygu deall bod gennych chi ddiffygion fel pawb arall. Os ydych yn gobeithio bod yn ostyngedig yn eich perthynas, rhaid ichi dderbyn eich beiau a gweithio i'w gwella.

Er bod rhoi cynnig ar bethau newydd yn hanfodol i lwyddiant personol. Mae methiant yr un mor hanfodol. Heb fethiant neu ddiffygion, nid oes gennym unrhyw beth i ymdrechu amdano mewn bywyd. Derbyniwch eich diffygion a'u defnyddio er eich lles chi a chreu dyfodol mwy disglair.

|_+_|

5. Byddwch yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennych, ond peidiwch â'i rwbio i mewn

Mae bod yn ddiolchgar am yr holl fendithion sydd gennych mewn bywyd yn rhagorol, ond nid yw bod yn ymffrostgar.

Yn sicr, efallai eich bod wedi bod ar frig eich dosbarth neu wedi ennill gwobrau ac ysgoloriaethau am eich gwaith gyda'r rhai llai ffodus, ond nid yw hyn yn bwysig os mai dim ond i wneud i chi'ch hun edrych yn well ar eraill y gwnaed hynny.

Mae pobl sydd â phersonoliaeth ostyngedig yn deall ei fod yn ymwneud â'r darlun ehangach yn hytrach na'u hunain.

Gwnewch bethau da yn syml er mwyn eu gwneud, nid fel padin ar gyfer eich cais coleg. Mae gweithredoedd gwirioneddol o ostyngeiddrwydd yn dod yn naturiol ac maent i fod i wella bywydau pobl eraill, nid eich bywydau chi yn unig.

|_+_|

Os ydych chi am fynegi mwy o ddiolchgarwch yn eich bywyd, gwyliwch y fideo hwn.

6. Cofleidio anghysur ac annog newid

Un o'r agweddau mwyaf heriol ar ostyngeiddrwydd yw'r anesmwythder a all ddod yn ei sgil. Er gwaethaf sut mae'n teimlo, mae anghysur yn beth da. Mae’r anghysur a ddaw gyda gostyngeiddrwydd yn dweud wrthym fod pethau’n newid, ac er efallai nad ydym yn hoffi’r newid hwnnw ar y dechrau, mae’n agor drysau i ddyfodol gwell, mwy disglair.

7. Dangoswch eich gwerthfawrogiad yn aml

Cwpl Cariad Hapus Dynion Yn Cofleidio Gwraig a Chefnogi

Er ei fod yn ymddangos yn syml, mae peidio â dangos ein gwerthfawrogiad yn aml yn un o ofidion mwyaf pobl mewn bywyd. Gall dangos i eraill eich bod yn gwerthfawrogi eu hymdrech neu fynegi eich diolchgarwch am eu rhan yn eich bywyd effeithio'n sylweddol ar eu lles yn ogystal â'ch lles chi.

Mae pobl yn aml yn dweud mai’r geiriau ‘Diolch’ yw’r rhai mwyaf pwerus yn y byd, ac am reswm da. A newydd astudio gwneud drwy Prifysgol Gogledd Carolina yn Chapel Hill yn dangos bod diolch yn effeithio nid yn unig ar y sawl sy’n ei fynegi ond ar unrhyw un sy’n dyst i’r mynegiant hwnnw hefyd.

Felly, gall y geiriau syml hyn eich helpu i gynyddu ymddiriedaeth a meithrin gwell cysylltiadau ag eraill.

Cadwch feddwl agored a chalon agored, a byddwch yn ddiolchgar bob amser am y bobl yn eich bywyd.

8. Talu sylw

Un o'r ffyrdd hawsaf o fod yn fwy gostyngedig yn eich perthynas yw trwy roi sylw i'ch partner a dangos diddordeb yn ei fywyd. Mae bod yn sylwgar yn sgil ddefnyddiol i'w hogi. Adeiladwch ostyngeiddrwydd trwy ddod yn ystyriol o'ch gweithredoedd tuag at eraill, a byddwch yn dysgu amdanoch chi'ch hun hefyd.

Bydd bod yn sylwgar a rhoi sylw i'r byd y tu allan i chi'ch hun yn eich helpu i weld y darlun ehangach ac yn eich helpu i ddatrys unrhyw faterion y gallech fod yn eu profi trwy ddatblygu gostyngeiddrwydd.

|_+_|

9. Dysgwch ddeall eich gwendidau a'ch cryfderau

Nid yw dysgu gostyngeiddrwydd yn ymwneud â theimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun na bychanu'ch cyflawniadau. Mae gostyngeiddrwydd yn ymwneud â deall eich gwendidau a'ch cryfderau a chadw'r ddau mewn persbectif bob amser.

Wrth wraidd gostyngeiddrwydd mae gwrthwynebiad i'r ysfa i ddilysu gan eraill ac yn lle hynny canfod y dilysiad hwnnw o fewn ein hunain. Mae bod yn ostyngedig a bod yn ostyngedig yn golygu eich bod chi'n gweld y byd o safbwynt gwahanol ac yn dysgu deall gwahanol safbwyntiau.

|_+_|

10. Cyfrwch eich bendithion

Nid yw bod yn ostyngedig yn eich perthynas a bod yn ostyngedig mewn bywyd yn ymwneud â'r arddangosiadau mawr o hoffter sy'n taro'r drws ac yn mynnu sylw. Mae'n weithred fach, na ellir ei gweld yn aml, mewn bywyd bob dydd.

Gostyngeiddrwydd yw coginio swper, gwneud tasg heb ofyn, neu brynu hoff fyrbrydau eich partner wrth siopa bwyd. Mae gostyngeiddrwydd yn ymwneud â rhoi person arall o flaen eich hun dim ond oherwydd bod eu hapusrwydd yn bwysig cymaint â'ch un chi.

Os ydych chi'n pendroni sut i ostyngedig eich hun yn eich perthynas, mae'r ateb i'w weld yn eich myfyrdod.

Casgliad

Mae bod yn ostyngedig yn agwedd arwyddocaol ar fywyd llwyddiannus, ac mae’n hanfodol i berthynas iach. Er y gallech feddwl tybed a yw'n dda bod yn ostyngedig, mae'n hanfodol cofio bod gostyngeiddrwydd yn ymwneud yn fwy â'i effaith ar eraill na'r hyn y gall ei wneud i chi.

Gall bod â phersonoliaeth ostyngedig a dysgu sut i fod yn ostyngedig yn eich perthynas ddysgu llawer iawn i chi am eich partner. Yr hyn sy'n well yw y gall ddysgu amdanoch chi'ch hun. Mae gostyngeiddrwydd yn sgil hanfodol sy'n bendant yn werth yr ymdrech y mae'n ei gymryd i'w ddatblygu.

Felly wrth ofyn sut i ostyngedig eich hun mewn perthynas, cofiwch edrych o fewn eich hun am yr ateb. Er bod dangos gostyngeiddrwydd yn dechrau gyda chi, mae'n effeithio ar bob person rydych chi'n rhyngweithio â nhw a gall greu neu dorri perthynas.