10 Gorchymyn Priodas ar gyfer Partneriaeth Lwyddiannus

Cwpl yn cuddio y tu ôl i

Nid yw'n hysbys o gwbl nad trwy lwc pur yn unig y mae priodasau da yn digwydd. Wrth gwrs, mae'n wych os ydych chi wedi cwrdd â'ch syniad o'r un ond nid yw hynny'n gwarantu priodas gref ac iach.

Mae priodas yn gofyn am waith. Llawer o waith.

Mae ymrwymiad a phriodas yn mynd law yn llaw. A pham hynny?

Mae hyn oherwydd bod priodas yn fond cysegredig sydd wedi'i seilio ar egwyddorion sylfaenol agosatrwydd, angerdd ac ymrwymiad.

Heb y tair elfen graidd hyn o briodas, nid oes lle i ddatblygu ymddiriedaeth, cyfathrebu o ansawdd da, a pharch. Ac heb y tri hyn agweddau ar berthynas , dim ond posibilrwydd pell yw cariad.

Felly, ydy, mae gorchmynion priodas yn sylfaenol i gael bywyd priodasol boddhaus.

Fel y soniwyd eisoes, nid yw'r ffaith eich bod wedi llwyddo i glymu'r cwlwm â'ch paru perffaith yn golygu y bydd y profiad o briodas yn ddiymdrech ac yn hawdd.

Mae gan orchmynion priodas rôl sylfaenol i'w chwarae o ran bywyd priodasol a nodweddir gan foddhad, heddwch a llawenydd.

Mae pwysigrwydd cadw Duw yng nghanol eich priodas yn ffordd wych o ddeall ac ymgorffori'r 10 gorchymyn priodas.

Bydd cael cwlwm priodasol gyda Duw fel sylfaen ar gyfer yr un peth yn eich galluogi chi a'ch priod i ddilyn y gorchmynion ar gyfer priodas yn gywir ac yn effeithiol.

Gorchmynion sy'n cryfhau teulu a phriodas

Cwpl yn eistedd ar y gwely

Cyn i chi ddysgu am y gorchmynion priodas, gadewch i ni arafu am eiliad gyflym. Gadewch inni fynd yn ôl at hanfodion gorchmynion.

Beth yw gorchmynion?

Yn bwysicach fyth, beth yw gorchmynion priodas?

Gadewch i ni edrych i mewn i ystyr ac arwyddocâd gorchmynion yn gyntaf.

Mae'r gorchmynion yn eu hanfod yn cyfeirio at y rheolau dwyfol sydd wedi'u gosod a'u gorchymyn gan Dduw. Mae rheolau Beiblaidd yn orchmynion.

Gadewch i ni nawr ddeall gwerth neu arwyddocâd gorchmynion cariad a roddwyd gan yr Hollalluog. Pam mae gorchmynion yn bwysig ar gyfer priodasau?

Fel y soniwyd yn gynharach, mae priodasau iach a hapus yn gwarantu ymdrech fwriadol yn gyson. Er mwyn ei gwneud hi'n bosibl aros ar y trywydd iawn yn y broses o weithio'n gyson ar eich priodas, mae angen y gorchmynion ar gyfer priodas.

Mae'r Ysgrythurau yn ffynhonnell wych o wybodaeth ac arweiniad diddiwedd am fywyd a phopeth y mae bywyd yn ei olygu.

Mae’r gorchmynion priodas sydd i’w cael yn yr Ysgrythurau yn nodi’r egwyddorion a’r canllawiau sylfaenol y dylai pob unigolyn priod ystyried eu rhoi ar waith er mwyn adeiladu perthynas barhaol llawn cariad â’u pobl arwyddocaol eraill.

Rheswm arall pam y gall gorchmynion amddiffyn a chryfhau teuluoedd a phriodasau yw bod y doethineb a roddwyd trwyddo yr 10 gorchymyn priodas yn berthnasol hyd yn oed heddiw!

10 gorchymyn priodas gref a llwyddiannus

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd ag arwyddocâd gorchmynion priodas, gadewch i ni ganolbwyntio mewn gwirionedd ar y deg gorchymyn priodas y gallwch chi ystyried eu rhoi ar waith ar gyfer bywyd priodasol hyfryd:

1. Mae detholusrwydd yn sylfaenol

Mae un o orchmynion cyntaf priodas yn sôn am ddetholusrwydd. Nawr efallai eich bod chi'n pendroni sut mae gan ddetholusrwydd unrhyw berthnasedd beiblaidd, iawn?

Fel y crybwyllwyd yn gynharach, y peth rhyfeddol am y doethineb a geir yn yr Ysgrythurau yw y gellir ei addasu i ddarparu arweiniad yn ein hamser presennol hefyd.

Nawr os ydych chi'n meddwl am y gorchymyn cyntaf yn Exodus 20:3 sy'n siarad am beidio â chael unrhyw dduwiau eraill gerbron yr Hollalluog, mae'n bosibl cysylltu'r gorchymyn cyntaf â detholusrwydd mewn priodas.

Yn union fel y mae Duw wedi gorchymyn bod gennych chi gwlwm unigryw ag Ef, yn yr un modd, mae'r gorchymyn hwn yn dangos pwysigrwydd bod yn annwyl iddynt yn unig ac aros yn ffyddlon iddynt mewn priodas.

2. Blaenoriaethu'r cwlwm priodasol

Ymhlith gorchmynion priodas, mae'n debyg mai egwyddor sy'n cael ei hanwybyddu amlaf neu beidio â'i chymryd o ddifrif yw'r gorchymyn hwn. Cyn cael plentyn, mae partneriaid yn ei chael hi'n haws gwneud hynny blaenoriaethu eu perthynas .

Fodd bynnag, ar ôl cael plant, yn y broses o addasu i'r llu o gyfrifoldebau newydd fel rhieni, mae'r berthynas yn cymryd y sedd gefn.

Yn aml canfyddir partneriaid yn blaenoriaethu magu plant, cyfrifoldebau cartref, gyrfaoedd, a mwy, cyn eu cwlwm priodasol.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol cofio mai priodas yw'r hyn sy'n eich galluogi i brofi bod yn rhiant. Felly, mae'n bwysig iawn blaenoriaethu'ch priodas uwchlaw magu plant.

Dyma gip ar flaenoriaethu priod:

3. Dylid osgoi siarad yn wael

Un arall o'r prif orchmynion priodas yw brwydro yn erbyn yr ysfa i siarad yn wael am eich anwylyd â phobl eraill, ni waeth pa mor flin neu flin ydych chi tuag atynt. Meddyliwch am y gorchymyn Beiblaidd sy’n sôn am bwysigrwydd peidio â chymryd enw’r Hollalluog yn ofer.

Yn yr un modd, nid yw'n syniad gwych cymryd enw eich person arwyddocaol arall yn ofer. Nid yw'n syniad gwych rhefru am eich gwrthdaro neu ddadleuon gyda'ch anwylyd ar gyfryngau cymdeithasol neu ollwng gormod o wybodaeth gyda'ch ffrindiau neu'ch perthnasau, iawn?

Gall fod yn niweidiol iawn a amharchus dros eich anwylyd ac nid yw eu niweidio fel hyn yn deg. Pan fyddwch chi'n teimlo'r awydd cryf hwnnw i rantïo wrth eraill am eich stop arall arwyddocaol am eiliad. Nawr meddyliwch.

A fyddech chi'n iawn gyda'ch annwyl yn rhannu'r manylion agos (yn enwedig y pethau negyddol) i'w ffrindiau? Meddyliwch am yr ateb ac yna penderfynwch sut yr hoffech chi symud ymlaen.

4. Mae parch at yng nghyfraith yn bwysig

Mae bob amser yn bwysig cofio, pan fyddwch chi'n priodi rhywun, nad ydych chi'n dod yn perthyn i'r person hwnnw yn ôl y gyfraith. Rydych chi hefyd wedi ennill criw cyfan o berthnasau newydd trwy'r briodas.

Ac ymhlith y perthnasau hynny, mae'n debyg mai eich mam-yng-nghyfraith a'ch tad-yng-nghyfraith yw'r ddwy berthynas fwyaf gwerthfawr sydd wedi deillio o'r briodas.

Mewn perthynas, mae'n hanfodol bod yn barchus a chariadus tuag at rieni eich annwyl. Gall problemau mawr gyda'r yng nghyfraith beryglu eich priodas yn hawdd iawn.

Mae cychwyn dadleuon, ymddwyn yn ymosodol, neu ymddwyn yn oddefol-ymosodol gyda'ch yng-nghyfraith yn fawr ddim. Bod yn bendant yn hollol iawn.

Ond dewiswch eich brwydrau. Caru nhw. Parchwch nhw.

|_+_|

5. Mae chwarae gemau meddwl oddi ar y terfynau

Mae gorchymyn beiblaidd yn nodi na ddylai rhywun ladd. Yn awr meddyliwch am y gorchymyn hwn yng ngoleuni gorchmynion priodas.

Efallai eich bod yn pendroni beth allai ladd priodasau, iawn?

Chwarae gemau meddwl ystrywgar, dal gafael ar rwgnachau a drwgdeimlad tuag at eich anwylyd, gan ystyried gwahaniad cyfreithiol/ysgariad, a chwistrellu chwerwder yn eich cwlwm priodasol â'ch anwylyd yw rhai o'r ffyrdd niferus y gellir difetha priodasau.

Felly ie, mae'n bwysig cadw ac amddiffyn y berthynas briodasol trwy osgoi chwarae ystrywgar gemau meddwl a'r gêm bai .

|_+_|

6. Paid a chystadlu â'th anwylyd

Un o'r gorchmynion priodas pwysicaf allan o'r deg gorchymyn ar gyfer gwŷr a gwragedd yw osgoi cystadlu'n llwyr â'ch anwyliaid.

Cofiwch nad yw priodas yn rhyw fath o gystadleuaeth gyda'ch partner ynghylch pwy sy'n fwy llwyddiannus yn eu gyrfaoedd, perthnasoedd cymdeithasol, ac ati.

Os yw'ch gwraig yn ennill mwy nag ydych chi, yn lle ceisio cystadlu â hi ac yn ôl pob tebyg difetha ei chymhelliant neu ei hwyliau, mae'n llawer gwell bod yn system gefnogi a hwyl.

Mae bod yn gefnogol yn hytrach na chystadleuol yn rhywbeth y dylech chi bendant ystyried ei weithredu yn eich priodas. Pan na fyddwch chi'n cystadlu â'ch anwylyd, mae'n dangos nad ydych chi'n ddyn bach.

Rydych chi'n ddiogel yn eich hun ac yn eich priodas. Mae'n dangos parch, gonestrwydd, a chariad o'ch diwedd.

7. Treuliwch amser unigryw gyda'ch gilydd

Cwpl yn eistedd yn yr awyr agored

Ystyr geiriau: Aah! Gorchymyn priodas clasurol arall. Mae'n rhaid eich bod chi wedi gweld y gorchymyn hwn yn dod yn y rhestr hon, iawn? Er nad yw'r gorchymyn hwn yn newydd i chi, mae'n werth nodi bod treulio amser unigryw gyda'ch eraill arwyddocaol yn gwarantu ymwybyddiaeth ofalgar a bwriadol.

Pan fyddwch chi'n treulio amser gyda'ch priod, mae'n bwysig bod yn fwriadol ac yn ymwybodol o'r amser gwerthfawr hwnnw. Cofiwch roi'r teclynnau hynny i ffwrdd a chanolbwyntio ar ei gilydd.

Hefyd, pan fydd y ddau bartner cymryd y fenter i treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd , mae’n fynegiant hyfryd o ba mor ddiolchgar ydych chi am ddod o hyd i’ch anwylyd. Mae'n dangos diolchgarwch yn ogystal â pharch.

|_+_|

8. Mynegwch eich diolch

Er efallai eich bod yn pendroni pam fod yna orchymyn ar wahân ynglŷn â bod yn ddiolchgar, y peth yw- mynegiant o ddiolchgarwch mewn priodas yn cynnwys llawer o wahanol weithgareddau.

Ar wahân i ddefnyddio'r iaith cariad ) o eiriau o gadarnhad, lle rydych chi'n mynegi eich diolchgarwch ar lafar yn rheolaidd i'ch partner, mae agosatrwydd corfforol, agosatrwydd rhywiol, a gweithredoedd gwasanaeth hefyd yn ffyrdd gwych o fynegi eich diolch.

Mae cusan neu gwtsh hir braf, rhai mwythau hwyr y nos, bywyd rhywiol cyffrous yn rhai o'r ffyrdd niferus y gallwch chi ddangos eich diolch i'ch person arwyddocaol arall.

|_+_|

9. Mae tryloywder ariannol yn hollbwysig

Nawr, dyma un o'r gorchmynion priodas hynny a all fath o bennu amlder gwrthdaro neu ddadleuon a fydd gennych gyda'ch anwylyd. Cyllid yw un o achosion mwyaf cyffredin gwrthdaro ymhlith parau priod.

Dyna pam y mae pwysigrwydd tryloywder ariannol mewn priodas yn ddiymwad . Mae angen cynllunio ariannol tryloyw a chydweithredol mewn priodasau.

10. Derbyn anmherffeithderau

Mae’n bosibl mai dyma’r gorchymyn priodas hawsaf i’w egluro ac mae’n debyg mai dyma un o’r gorchmynion anoddaf i’w weithredu. Mae bodau dynol yn fodau diffygiol.

Felly, mae beichio'ch hun a'ch anwylyd â disgwyliadau afrealistig am eich rhywun arwyddocaol arall yn niweidiol ac yn ddibwrpas. Mae pob unigolyn yn dod â'i siâr o fagiau. Ond harddwch priodas yw derbyn eich anwylyd yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys amherffeithrwydd)!

Casgliad

Nawr eich bod chi'n ymwybodol o beth yw'r 10 gorchymyn a phwysigrwydd gorchmynion priodas, ystyriwch weithredu'r gorchmynion uchod yn araf! I wneud hyn, efallai y byddwch chi a'ch anwylyd yn ystyried mynd am gwnsela cwpl neu ddilyn cwrs ar orchmynion priodas.

Ranna ’: