Blaenoriaethwch eich Perthynas, Partner, a Chysylltiad Rhywiol

Perthynas, Cysylltiad Partner a Rhywiol

Yn yr Erthygl hon

A ydych erioed wedi cymryd amser i feddwl tybed beth yw eich blaenoriaeth mewn priodas?

A ddylech chi flaenoriaethu rhyw?

A ddylech chi flaenoriaethu agosatrwydd?

A ddylech chi flaenoriaethu'ch priodas?

Neu efallai y dylech chi fod yn rhoi eich partner yn gyntaf, a gall y gweddill ddilyn.

Nid oes un mantra ar gyfer gosod blaenoriaethau perthynas. Mae angen i chi fesur pa agwedd ar eich perthynas sy'n ymddangos yn achos pryder a gweithio tuag at ei gwella.

Mae pob perthynas yn esblygu dros amser, ac efallai na fydd y pethau a allai ymddangos yn sylweddol bwysig heddiw yn ymddangos yn berthnasol yn y dyfodol.

Pennu blaenoriaethau perthynas yn broses sy'n newid yn barhaus. Felly, y ffordd orau i fynd ati yw canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen ar eich perthynas heddiw wrth gadw mewn cof yr hyn y gallai fod ei angen yfory.

Blaenoriaethu rhyw ac agosatrwydd

Pa mor bwysig yw rhyw mewn perthynas hirdymor?

Gellir ateb hyn trwy ddeall buddion niferus rhyw mewn priodas. Nid yn unig mae'n dod â'ch partner a chi yn agosach at eich gilydd, ond mae hefyd yn rhoi hwb i'r ymdeimlad o hunanhyder.

Rhyw ac agosatrwydd yw enaid eich perthynas a rhaid iddynt fod ar frig eich blaenoriaethau perthynas bob amser.

Rydym yn fodau emosiynol, rhywiol sydd eu hangen cariad , sylw, ac anwyldeb, ac mae'n rhaid i ni fod yn fwriadol ynghylch meithrin a gweithio tuag at gwella agosatrwydd gyda'n partneriaid .

Mae amser yn bendant yn gyfyngiad, ond ansawdd yr eiliadau hynny sy'n cyfrif. Mae hynny'n dod â ni at y cwestiwn - sut i wneud rhyw yn flaenoriaeth yn eich perthynas?

Peidiwch â phoeni. Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn fel ffyrdd o wella'ch bywyd rhywiol a'r bond gyda'ch partner!

  1. Meddyliwch am y ffordd rydych chi'n cyfarch a ffarwelio â'ch gilydd

Gall gwneud defod o gwmpas bod yn serchog gael cymaint o effaith ar eich diwrnod a'ch perthynas.

Mae ymchwil yn dangos ei bod yn cymryd 5-10 eiliad o gwtsh i ryddhau'r cemegyn bondio o'r enw ocsitocin, y teimlad cynnes a niwlog sy'n gwneud ichi deimlo'n agos at rywun.

Ymrwymwch i wneud hyn gyda'ch partner o leiaf ddwywaith y dydd. Yn aml gall cynyddu cyffyrddiad nad yw'n rhywiol danio awydd rhywiol ond peidiwch â gwneud i'ch partner deimlo bod anwyldeb yn cael ei ddangos fel rhagflaenydd ar gyfer rhyw yn unig.

  1. Gwneud agosatrwydd a nodau rhyw

Fel ar gyfer agosatrwydd rhywiol , mae gwneud cariad yn amrywio'n naturiol. Mae gan bobl yriannau a dyheadau gwahanol ar gyfer rhyw. Byddwch yn ymwybodol nad yw mwy o ryw yn golygu mwy o agosatrwydd, ac mae agosatrwydd yn fwy na rhyw yn unig.

Fel cwpl, mae angen i chi wneud “nodau agosatrwydd a rhyw” neu “nodau perthynas rywiol.”

Mae'n hanfodol meddwl sut yr hoffech wella'ch cysylltiad â rhyw a sicrhau'r pleser a'r boddhad mwyaf i chi'ch hun a'ch partner.

Cynhwyswch nodau dyddiol ac wythnosol ar gyfer cusanu, cofleidio, hoffter a rhagair. Siaradwch am yr hyn sy'n gwneud i'r ddau ohonoch deimlo'n agos a sut mae'n gwneud i chi deimlo i fod yn fodlon â'ch gilydd.

Gwnewch amser ar gyfer rhyw. Cael sgwrs effeithiol ynglŷn â pha mor aml ac ansawdd agosrwydd, agosatrwydd a rhyw sy'n gwneud i'r ddau ohonoch deimlo eich bod chi'n cael eich cyflawni'n emosiynol hefyd.

  1. Archwiliwch ffantasïau eich gilydd

Cadw pethau'n ddiddorol yn rhywiol gall fod yn heriol i gyplau, yn enwedig y rhai sy'n amharod i rannu eu ffantasïau rhywiol.

Gall meddwl bod eich partner yn gwrthod eich ffantasi rhywiol neu'n edrych i lawr arnoch chi am awgrymu rhywbeth kinky fod yn drawmatig iawn. Fodd bynnag, mae angen i chi wneud ymdrech o hyd i archwilio'ch gilydd yn rhywiol.

Dechreuwch gyda'r manylion llai. Gofynnwch beth maen nhw'n ei hoffi, a gweld sut y gallwch chi ymgorffori eu hanghenion â'ch un chi. Peidiwch â barnu eich gilydd. Creu lle diogel iddyn nhw rannu'r hyn maen nhw'n ei hoffi.

Yn aml, gall siarad am ffantasi ddod â phleser yn unig, ac efallai na fydd yn rhaid i chi gymryd rhan yn yr act hyd yn oed.

rhoi eich partner yn gyntaf

Blaenoriaethu eich perthynas a'ch partner

Fel llawer o gyplau, does dim rhaid i'ch nodau a'ch disgwyliadau gyfateb yn berffaith, ond dylai'r ddau ohonoch ymrwymo i gymryd camau bach a rhoi anghenion eich partner a'ch perthynas ar frig eich rhestr flaenoriaeth.

  1. Amserwch amser ar gyfer eich gilydd

Gydag amser, mae perthnasoedd yn dechrau cwympo i batrwm o arferion undonog. Er bod arferion o'r fath yn ateb pwrpas ac yn dod â chysondeb yn eich bywydau, gall hyn hefyd eich gadael chi a'ch partner yn teimlo eich bod yn cael eich esgeuluso a'ch bod yn ddiangen.

Y ffordd orau i dorri'r undonedd hwn yw ail-greu dyddiau cynnar eich perthynas. Cynlluniwch ddyddiad neu hyd yn oed neilltuwch beth amser i ganolbwyntio ar anghenion eich partner.

Os yw'ch partner ddim yn teimlo fel blaenoriaeth mewn perthynas, manteisiwch ar y cyfle hwn i'w maldodi gyda rhywfaint o amser i ffwrdd o'r holl broblemau bydol.

Gwnewch iddyn nhw sylweddoli eich bod chi'n sylwi arnyn nhw, a waeth beth fo'r holl flaenoriaethau a gwrthdyniadau eraill, byddech chi yno iddyn nhw bob amser.

  1. Gwneud pethau gyda'n gilydd

Mae cyplau yn cael eu dal cymaint yn eu bywydau personol nes eu bod yn anghofio am y pethau yr oeddent yn arfer eu gwneud gyda'i gilydd.

Yn hytrach na gwneud ymdrech i ddysgu am nwydau ein gilydd a gwerthfawrogi gwahaniaethau ein gilydd, rydyn ni'n tueddu i fynd ein ffyrdd gwahanol.

Ni allaf wadu ei fod yn rhoi mwy o amser ichi ganolbwyntio ar eich nwydau a'ch uchelgeisiau ond ar ba gost? A yw colli eich perthynas yn werth chweil yn hytrach na gwerthuso'r angen i wneud newidiadau ac addasiadau?

Byddwch yn amyneddgar, yn ystyriol, ac dewch â'ch nwydau ynghyd. Dewch o hyd i ffyrdd o gynnwys eich partner mewn pethau rydych chi'n eu hoffi a gwneud yr un peth drostyn nhw.

Nid oes angen gwneud newidiadau mawr a sydyn. Yn y pen draw, byddai'r heriau'n dod yn llai amlwg, a byddai'r ddau ohonoch chi'n gwerthfawrogi'r ymdrechion rydych chi'n eu gwneud i'ch perthynas.

  1. Gwerthfawrogi eich partner

Peth arall y mae cyplau yn ei golli dros amser mewn perthynas yw'r ymdeimlad o ddiolchgarwch a gwerthfawrogiad am y pethau bach y mae eu partner yn eu gwneud iddyn nhw.

Rydych chi'n dod mor gyfarwydd â'u cael nhw o gwmpas fel nad ydych chi'n sylwi ar yr ystumiau a'r aberthau bach maen nhw'n eu gwneud i gyfoethogi'ch bywydau. Cyn i chi ei wybod, bydd eich partner yn dechrau teimlo'n drist, yn siomi, ac yn ynysig hyd yn oed.

Nid nad ydyn nhw'n gwybod eich bod chi'n gwerthfawrogi eu hymdrechion ond mae eich anallu i fynegi diolchgarwch bob hyn a hyn yn gwneud iddyn nhw gwestiynu eu pwysigrwydd a'u perthnasedd yn y berthynas.

Yn y fideo isod, mae Mike Robbins, awdur y llyfr Focus on the Good Stuff, yn siarad am bŵer gwerthfawrogiad.

Mae'n gwahaniaethu rhwng cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad, a pha mor aml rydyn ni'n drysu'r ddau. Mae Mike hefyd yn awgrymu rhai dulliau i wella a chyflyru'ch hun er mwyn gallu gwerthfawrogi eraill yn well a chadw'ch cymhelliant i wneud hynny.

Efallai y bydd yn cymryd peth amser i chi adeiladu trefn lle rydych chi'n cadw golwg ar sut mae'ch priod yn gwella'ch perthynas, ond mae'n hanfodol eich bod chi'n ei wneud yn arferiad.

Ranna ’: