10 Manteision Cyplau yn Chwerthin Gyda'i Gilydd Mewn Perthynas

Pâr yn y gwely yn chwerthin

Yn yr Erthygl hon

Gwerth chwerthin ar y cyd, yn enwedig yng nghyd-destun perthnasau rhamantus , yn ddiymwad. Er y gallech fod yn ymwybodol iawn o ba mor wych yw hi i gael eiliadau doniol gyda'ch anwyliaid yn gyffredinol, mae llawer o bwyslais ar chwerthin a rennir mewn cariad.Mae llawer o bwysigrwydd wedi'i roi i'r cysyniad o barau'n chwerthin gyda'i gilydd ac yn chwerthin mewn priodas.

Ydych chi'n chwilfrydig am bwysigrwydd chwerthin mewn perthnasoedd?

Wel, rydych chi mewn lwc!

Mae yna niferus astudiaethau sydd wedi nodi dro ar ôl tro y manteision o chwerthin gyda'i gilydd fel cwpl. Mae hyn yn cynnwys eiliadau doniol gyda'i gilydd, profiadau cadarnhaol, jôcs gwirion, digwyddiadau chwerthinllyd, jôcs tu fewn arbennig, a llawer mwy!

Un astudio dangos pa mor bwysig oedd hiwmor i gadw’r teimlad pendroni hwnnw o fod mewn cariad yn fyw. Am gyson angerdd mewn perthynas , mae chwerthin yn hanfodol.

I ddysgu mwy am arwyddocâd cyplau yn chwerthin gyda'i gilydd a hiwmor mewn materion cariad, darllenwch ymlaen.

Beth sy'n hwyluso ymrwymiad mewn perthnasoedd rhamantus?

Cwpl yn mwynhau awyr agored

Felly, pa mor bwysig yw chwerthin mewn perthynas?

Er bod yna lawer o ffactorau sy'n hwyluso ymrwymiad yn perthnasoedd rhamantus hirdymor , mae hiwmor yn ffactor sy'n sefyll allan.

Ydy, mae parch at ei gilydd, cyfathrebu gwych, gwrando gweithredol, ymddiriedaeth, ac ati, i gyd yn bwysig iawn. Ond hiwmor sy’n gyrru’r parodrwydd neu’r awydd craidd i fod gyda’ch anwylyd am oes gyfan.

Pan fyddwch chi'n profi llawer o amseroedd gwych gyda'ch anwylyd, wedi'i nodweddu gan lawer o eiliadau doniol, jôcs gwirion, jôcs mewnol, ac ati, rydych chi'n gweld eich partner fel ffrind annwyl hefyd.

A'r gwir yw, nid ydych chi am ollwng gafael ar ffrind sydd mor annwyl i chi, iawn? Dyna pam mae cwpl yn chwerthin gyda'i gilydd mewn priodasau a pherthnasoedd yn bwysig.

Gwerth chwerthin mewn perthnasoedd rhamantus

Cwpl yn chwerthin wrth sgwrsio

Nawr ei fod wedi'i sefydlu bod cwpl yn aros gyda'i gilydd oherwydd sawl ffactor, gan gynnwys hiwmor, gadewch i ni ymchwilio'n ddyfnach i arwyddocâd neu werth cyplau yn chwerthin gyda'i gilydd.

1. Lles goddrychol

Cyfeirir at eich dealltwriaeth o'ch iechyd cyffredinol a boddhad bywyd fel lles goddrychol.

Pan fyddwch chi'n rhannu'ch bywyd yn agos gyda phartner sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus ac sy'n gwybod sut i gael chwerthin allan ohonoch chi, bydd eich canfyddiad cyffredinol o'ch bywyd yn dda!

2. Ansawdd bywyd

Pan fydd eich perthnasoedd rhyngbersonol, yn enwedig eich perthynas ramantus neu briodas, yn teimlo'n dda i chi, bydd ansawdd eich bywyd hefyd yn gwella'n sylweddol.

3. Boddhad perthynas

Mae'r seicolegydd cymdeithasol byd-enwog Laura Kurtz wedi nodi o'i hymchwil helaeth ar chwerthin a rennir mewn rhamant bod cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd fel arfer yn cael perthnasoedd rhamantus o ansawdd uwch.

Pan fyddwch chi'n teimlo bod ansawdd eich perthynas yn dda, bydd lefel eich boddhad perthynas hefyd yn uchel.

|_+_|

4. Ymrwymiad

I gyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd, mae ymrwymiad yn rhywbeth y maent yn ymdrechu'n weithredol i'w gynnal. Mae cyplau o'r fath fel arfer yn ffyddlon iawn oherwydd bod perthnasoedd o'r fath wedi'u seilio'n gryf ar gyfeillgarwch.

Mae'r gallu i aros yn ffyddlon hefyd yn dod o uwch gallu i gyfathrebu gydag eraill arwyddocaol (lle defnyddir hiwmor yn aml fel arf cyfathrebu), sgiliau gwrando gweithredol, meddwl agored, a llawer mwy.

|_+_|

10 o fanteision profedig hiwmor a chwerthin mewn perthnasoedd

Nawr ein bod wedi ymdrin â hanfodion cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd, megis arwyddocâd hiwmor mewn perthnasoedd rhamantus, gadewch i ni edrych i mewn i'r 10 budd profedig gorau o chwerthin a hiwmor mewn priodas.

1. Gwell ymddygiad ag eraill arwyddocaol

Ni ellir anwybyddu effeithiau ffisiolegol chwerthin wrth fynd i'r afael â manteision cyplau yn chwerthin gyda'i gilydd. Mae hormonau teimlo'n dda, wedi'u secretu gan eich chwarennau endocrin, yn gorlifo'ch corff pan fyddwch chi'n chwerthin!

Un o'r manteision uniongyrchol yw bod eich hwyliau'n gwella'n sylweddol. A phan fyddwch chi mewn hwyliau gwych, rydych chi'n dueddol o ymddwyn yn well gyda'ch person arwyddocaol arall yn awtomatig.

|_+_|

2. Gwych ar gyfer eich emosiynau

Fel y soniwyd eisoes, bydd cwpl chwerthin yn cael llifogydd hormonau da trwy gydol eu corff. O ganlyniad, mae cyplau o'r fath yn teimlo'n llai amddiffynnol.

Ar wahân i amddiffyniad is, mae gan gyplau o'r fath hefyd swildod is ac maent yn ddigymell. Mae chwerthin ar jôcs gwirion neu ddoniol, mwynhau stori hwyliog, ac ati, yn gwneud i gyplau brofi emosiynau cadarnhaol. Mae hyn yn gwneud pobl o'r fath yn bleserus i fod o gwmpas.

3. Cyfathrebu gwell o fewn y berthynas ramantus

Mae cyplau yn chwerthin gyda'i gilydd yn naturiol yn golygu eu bod yn cael profiadau cadarnhaol gyda'i gilydd. Yn gyffredinol, maen nhw'n ymddwyn yn well gyda'i gilydd oherwydd y crynodiad uchel o hormonau teimlo'n dda yn eu corff.

Mae cyflwr meddwl mor gadarnhaol hefyd yn golygu y byddant yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau iach a cyfathrebu uniongyrchol a gwrando ar eich gilydd well.

Mae hiwmor hefyd yn arf cyfathrebu gwych ar gyfer rhoi pethau mewn persbectif. Mae cyplau sy’n chwerthin gyda’i gilydd yn gallu deall safbwynt y person arall yn well.

4. Mae hiwmor yn ychwanegu cyffro i berthnasoedd hirdymor

Nid yn unig y mae hiwmor mewn perthnasoedd rhamantus yn gwneud unigolion yn well am ddatrys problemau a dod yn gyfathrebwyr effeithiol, ond mae hefyd yn wych ar gyfer cyffro.

Mae cyplau sy'n defnyddio hiwmor yn weithredol yn eu perthynas ramantus fel arfer yn rhannu clos a cwlwm agos . Mae hiwmor hefyd yn wych ar gyfer gwella atyniad y cyplau hyn at ei gilydd.

5. Mwy o agosatrwydd trwy rannu jôcs mewnol

Mae llwybr byr gwych arall i agosrwydd a ddarperir gan hiwmor mewn perthnasoedd yn cael ei rannu y tu mewn i jôcs. Dychmygwch pa mor anhygoel yw hi i gael jôcs neu sylwadau doniol y tu mewn i chi a'ch anwylyd yn unig.

A chydag amser yn mynd heibio, gall y ciwiau ar gyfer y jôcs mewnol hyn fod mor syml ag ystum cyfrinachol, un gair, mynegiant wyneb, ac ati!

|_+_|

6. Mae'n lleddfu straen effeithiol

Mae hiwmor yn dod o hyd i le cadarn mewn perthnasoedd rhamantus, sydd wedi croesi'r cyfnod hwnnw lle mae partneriaid yn ceisio creu argraff ar ei gilydd. Mae'r pwysau hwnnw o fod yn fersiwn orau i chi i ffwrdd.

Mae hyn yn galluogi cyplau i fynd o gwmpas. Cyplau yn chwerthin gyda'i gilydd troi allan i fod yn lleddfu straen ar gyfer ei gilydd! Mae hiwmor yn bendant yn wych ar gyfer lleddfu straen.

Gwyliwch y fideo hwn i wybod manteision iechyd chwerthin.

7. Mae hiwmor yn hanfodol ar gyfer bywyd rhywiol gwych

Mae cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn aml yn gwneud lle iddo neu'n ei ymgorffori yn yr ystafell wely! Mae hiwmor mewn agosatrwydd rhywiol yn fuddiol iawn.

Wrth gael rhyw neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd rhywiol, mae yna lawer o le i bethau chwerthinllyd ddigwydd. Gall rhai o'r achosion chwerthinllyd hyn fod yn fwriadol, ac efallai na fydd rhai.

Mae yna ffraeo, farting, chwarae rôl lletchwith, ac ati! Pan fydd hiwmor yn cael ei ymgorffori mewn sefyllfaoedd o'r fath, gall y ddau ohonoch edrych yn ôl ar yr achos hwnnw gyda hapusrwydd!

|_+_|

8. Mwy o ddiolchgarwch a meddylgarwch

Mae cyplau sydd â synnwyr digrifwch da yn tueddu i brofi llawer o amseroedd da gyda'i gilydd! Mae hyn oherwydd eu hymddygiad gwell gyda'i gilydd, gwell sgiliau cyfathrebu, a diolchgarwch!

Mae cyplau sy'n aml yn rhannu jôc, straeon doniol, neu eiliadau doniol yn aml yn myfyrio ar yr eiliadau hyn. Mae'n golygu, pan fyddant yn profi'r eiliadau hyn, eu bod yn ymwybodol iawn neu'n ymwybodol ohono.

Mae cyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd hefyd yn deall y gall yr hyn y maent yn ei rannu yn eu perthynas fod yn eithaf prin i'w ddarganfod. Felly, mae'r diolch sydd ganddyn nhw am eu hanwylyd a'u perthynas yn arwyddocaol!

|_+_|

9. Mae hiwmor yn bwysig ar gyfer llywio trwy gyfnodau anodd

Realiti llym bywyd yw ei fod yn taflu peli cromlin at bobl. Nid yw cariad na bywyd yn gyson ddedwydd a hawdd. Mae'n rhaid i bobl wynebu ac ymdopi ag amseroedd anodd. Mae'n anochel.

Ond, pan fyddwch chi'n rhannu perthynas ddoniol hyfryd â'ch person arall arwyddocaol, gall wneud yr amseroedd anodd neu straen hynny yn haws. Eich system arall arwyddocaol fydd eich system gymorth neu'ch piler cryfder yn yr amseroedd hynny.

10. Gwell iechyd i'r ddau bartner

Mae manteision ffisiolegol hiwmor mewn perthnasoedd rhamantus yn ddigyffelyb ac yn ddiymwad. Mae rhannu perthynas a nodweddir gan chwerthin, jôcs y tu mewn, digwyddiadau gwirion a rennir, ac ati, yn golygu y bydd llawer o brofiadau cadarnhaol a rennir (mawr a mân) rhwng y cwpl.

Mae hyn yn golygu, i gyplau sy'n chwerthin gyda'i gilydd, y bydd y secretion hormonaidd yn bennaf yn cynnwys hormonau fel endorffinau, dopamin, serotonin, ac ati. Mae pob hormon o'r fath yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Felly, mae cyplau sydd â pherthynas ddigrif yn fwy tebygol o fod yn iach yn gyffredinol!

Pan fyddwch chi'n chwerthin gyda'ch anwylyd, rydych chi'n aros gyda'ch gilydd

Felly, mae llawer o wirionedd i’r datganiad: mae cyplau sy’n chwerthin gyda’i gilydd yn para gyda’i gilydd. Fel y soniwyd eisoes, mae cysylltiad arwyddocaol rhwng hiwmor mewn cariad ac ymrwymiad.

Mae'n anochel y bydd unrhyw gwpl hapus sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn ystyried eu priod arwyddocaol fel eu person agos. Maent fel arfer yn ystyried eu hanwylyd fel eu ffrind gorau. Felly, cyplau chwerthin gyda'i gilydd fel arfer aros yn ymroddedig i'ch gilydd.

Mae cyplau o'r fath yn ffrindiau yn gyntaf a chariadon yn ail. Hyd yn oed pan ddaw i wrthdaro, fel y gwyddoch eisoes, mae cyplau sy'n ddigrif gyda'i gilydd yn gyfathrebwyr effeithiol. Yn eu tro, maent yn well am ddatrys problemau sy'n ymwneud â pherthnasoedd rhamantus neu briodas.

Felly, mae'n haws i barau o'r fath weithio trwy eu problemau yn effeithiol. Mae cyplau sy'n rhannu jôcs, chwerthin, straeon doniol, eiliadau, a phrofiadau cadarnhaol yn teimlo'n fwy cymhellol i fod gyda'i gilydd.

Casgliad

Felly, chwerthin gyda'ch anwylyd os nad ydych chi eisoes! Byddwch hefyd yn cael profi'r buddion di-rif a brofir gan y cyplau hynny yn chwerthin gyda'i gilydd!

Ranna ’: