10 Peth Mae Pob Gŵr Yn Ddirgel Yn Eisiau Yn Y Gwely

Cwpl ifanc yn yr ystafell wely

Mae dynion yn greaduriaid gweledol. Mae ganddynt anghenion gweledol amlwg. Ciwiau gweledol yw'r ffordd hawsaf a'r ffordd orau o'u troi ymlaen!

Oeddech chi'n gwybod hyn?

Yn syml, dyma seicoleg dynion a'u ysfa rywiol.

Ar ddechrau perthnasau rhamantus a phriodasau, gweddol hawdd ydyw cadw pethau yn angerddol ac agerllyd yn yr ystafell wely. Dim ond swm gwallgof o atyniad sydd gan gyplau i'w gilydd.

Ond ar ôl rhai blynyddoedd neu fisoedd mewn priodas, mae'n bryd dysgu am yr hyn y mae gŵr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely.

Ydych chi mewn cyfnod o briodas lle agosatrwydd rhywiol oes yna ond nid dyna'r hyn a arferai fod? Nid oes unrhyw adegau pan fydd y ddau ohonoch yn cael rhyw yn ddigymell mewn gwahanol rannau o'r tŷ?

Mae hyn yn digwydd mewn priodas. Mae'n normal. Ond nid yw hynny'n golygu nad oes unrhyw ffordd i ailgynnau'r angerdd a'r cyffro yn eich bywyd rhywiol!

Y ffordd orau o wneud hyn yw dysgu am yr hyn y mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely, beth mae dynion yn ei hoffi yn ystod rhyw, a steiliau rhyw i fodloni'ch gŵr! Dyna fe!

Yna gallwch chi ddewis yr hyn yr hoffech chi ei gyflwyno i'ch bywyd rhywiol ac ailgynnau agosatrwydd rhywiol gyda'ch anwylyd.

7 Pethau y gall gwragedd eu gwneud i'w gwŷr yn yr ystafell wely

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

Cyn ymchwilio i yr hyn y mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely, gadewch i ni ddechrau gyda rhai pethau i'w gwneud gyda gŵr yn y gwely. Mae'r pethau hyn hefyd yn cynnwys safleoedd rhywiol i wneud argraff ar eich dyn yn y gwely!

1. Mae croeso bob amser i lingerie

Peth penodol y mae'n ei hoffi o ran sbriwsio'ch bywyd rhywiol ac ailgyflwyno rhywfaint o gyffro yw i chi wisgo dillad isaf.

Fel y crybwyllwyd eisoes, creaduriaid gweledol yw dynion. Y ffordd hawsaf a mwyaf effeithiol i'w cael i'r hwyliau ar unwaith yw edrych yn rhywiol ddymunol.

Dychmygwch eich gŵr yn dod yn ôl adref o'r gwaith. Mae'n mynd i mewn i'r ystafell wely. Rydych chi wedi'ch gwasgaru ar y gwely mewn dillad isaf cain a rhywiol. Bydd yn cyffroi'n fawr ar unwaith!

|_+_|

2. Mae chwarae rôl yn gyffrous

Agwedd arall ar yr hyn y mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely yw chwarae rôl. Nid yw hyn eto yn rhywbeth y gall eich anwylyd ddweud wrthych yn uniongyrchol.

Os ydych chi wedi ei glywed yn annog chi i'w alw'n Dadi neu Syr neu rywbeth tebyg pan fyddwch chi'n cael rhyw, mae'n debygol iawn ei fod yn chwennych chwarae rôl yn yr ystafell wely.

Chwarae rôl yw un o'r ffyrdd gorau o droi'r gwres i fyny yn yr ystafell wely. Mae'n rhywbeth newydd. Anghofiwch am nosweithiau dyddiad, chwarae rôl fydd y noson ddêt fwyaf cofiadwy erioed! Dyma fideo cyflym ar syniadau chwarae rôl:

3. Mae meddwl agored yn wych ar gyfer agosatrwydd rhywiol

Yr hyn y mae gŵr ei eisiau gan wraig yw meddwl agored o ran arbrofi yn yr ystafell wely. Y peth mwyaf rhywiol y gall menyw ei wneud i'w gŵr yw bod yn agored i arbrofion o ran rhyw.

Mae dynion yn caru merched anturus. Y ffaith eich bod chi'n meddwl agored swyddi rhyw newydd , lleoliadau, chwarae rôl, ac ati, ynddo'i hun yn dro enfawr ar gyfer eich dyn!

Er mor gyffyrddus a phleserus ag y gall safleoedd mynd-i-ryw fod, mae yna wahanol fath o wefr yn gysylltiedig â rhoi cynnig ar rywbeth newydd mewn rhyw.

Y rhan orau am arbrofi yw pan fyddwch chi'n cael rhyw eto yn eich sefyllfaoedd rhyw sydd wedi'u profi, bydd yn teimlo'n ffres ac yn gyffrous.

4. Byddwch ychydig yn arw

Un o'r pethau gorau i'w wneud i ddyn yn y gwely yw chwarae ar y stryd gydag ef. Mae dynion wrth eu bodd yn teimlo'n gryf ac yn cael strôc i'w egos. Maen nhw wrth eu bodd yn gwneud i fenywod deimlo eu bod wedi colli pob rheolaeth drostynt eu hunain.

Strôc ei freichiau, dal gafael yn dynn yn ystod foreplay a rhyw. Gallwch hyd yn oed geisio ei frathu’n ysgafn neu grafu ei gefn neu freichiau i ddangos eich bod ar goll cymaint mewn pleser fel nad oes gennych unrhyw reolaeth dros eich gweithredoedd.

5. Cyffyrddwch eich hun (o'i flaen)

Peth arall sy'n gyrru dynion yn hollol wallgof yw os ydyn nhw'n gweld eu merched yn ymbleseru hunan-bleser. Mae manteision mastyrbio i bob rhyw yn ddigyffelyb. Mae'n wych ar gyfer iechyd.

Ar wahân i'r buddion iechyd, mae yna fantais ychwanegol hefyd o synnu'ch dyn yn weledol trwy fastyrbio o'i flaen. Mae dynion yn aml yn meddwl nad yw merched yn cymryd rhan mewn hunan-bleser.

Profwch eich gŵr yn anghywir a mwynhewch eich corff o'i flaen. Bydd yn bendant yn ei gyffroi.

6. Cawod gyda'i gilydd

Ffordd ddi-ffael arall o droi dynion ymlaen yw cawod (cawodydd rhywiol) gyda nhw. Bydd eich gŵr wrth ei fodd os byddwch chi'n neidio'n sydyn i'r bathtub neu'r gawod gydag ef.

Cael hwyl yn trochi eich gilydd! Cymryd cawodydd gyda'ch gilydd weithiau yn ffordd wych i bryfocio dynion. Ond wrth gwrs, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hyn pan nad yw mewn unrhyw frys i adael y tŷ i weithio!

7. Byddwch yn uchel

Yr hyn y mae gwŷr ei eisiau yn rhywiol yw i'w gwragedd fod yn lleisiol yn y gwely. Nid yw hyn yn golygu eich bod chi'n sgrechian mor uchel, rhag ofn bod gennych chi blant, maen nhw'n deffro!

Na. Mae'n ymwneud â chwyno ac ymostwng i'r pleser rydych chi'n ei brofi yn ei gwmni. Dywedwch ei enw. Moan. Byddwch ychydig yn swnllyd. Bydd wrth ei fodd.

|_+_|

10 peth y mae eich dyn yn gyfrinachol eu heisiau yn y gwely

Cwpl yn cael rhamant

Gadewch i ni ymchwilio o'r diwedd yr hyn y mae gwr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely :

1. Tywys ef mewn rhyw

Mae'r berthynas gŵr a gwraig yn yr ystafell wely yn a agwedd graidd o gael bywyd priodasol iach . Yn aml, mae dynion eisiau i'w merched eu harwain yn yr ystafell wely.

Mae eich gŵr eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n mwynhau'r rhyw gymaint ag ef. Felly, helpwch ef i'ch helpu chi! Dywedwch wrtho sut rydych chi am iddo wneud yn siŵr eich bod chi'n mwynhau rhyw! Rhowch gyfarwyddiadau penodol iddo wrth gael rhyw. Bydd wrth ei fodd.

2. Mae croeso bob amser i oruchafiaeth

Mae cymryd rhan mewn rhyw oruchafiaeth mewn swyddi rhyw yn rhywbeth y mae dynion yn dyheu amdano. Mae dynion wrth eu bodd yn teimlo fel arweinwyr. Mae'n wir. Felly, mae cymryd rhan mewn chwarae rôl lle mai ef yw'r cartref a chi yw'r is yn wych.

Mae gwragedd yn ymostwng i'ch gwŷr yn rhywiol. Bydd eich gŵr yn gwerthfawrogi eich ymdrech i mewn glanhau pethau yn yr ystafell wely . Gadewch iddo eich arwain i bleser. Cyflwyno iddo.

3. Alldafliad cwch breuddwyd

Felly, beth mae dynion yn ei hoffi yn gyfrinachol yn y gwely ond na fydd byth yn dweud wrthych yn uniongyrchol? Dyma'r ejaculation cwch breuddwydiol. Mae'n debyg bod eich gŵr wrth ei fodd â'r syniad o alldaflu arnoch chi.

Efallai na fydd yn ei ddweud oherwydd ei fod yn meddwl y gallai eich tramgwyddo. Ond mae'r syniad o alldaflu ar ryw ran o'ch corff (brest, stumog, cefn, ac ati) yn gyffrous iawn i ddynion. Felly, ystyriwch hyn.

4. Mae Quickies yn hwyl

Mae dynion yn caru quickies. Mae'n gyflym, yn arw, yn ddigymell ac yn gyffrous. Felly, os ydych chi mewn hwyliau i fynd yn fudr gyda'ch dyn, rhowch wybod iddo trwy ychydig o giwiau gweledol!

Mae quickies digymell yn ffordd hawdd a hwyliog o wneud pethau'n gyffrous yn rhywiol. Efallai quickie ben bore neu quickie cawod neu quickie canol dydd! Beth bynnag sy'n arnofio eich cwch!

|_+_|

5. Dos i lawr arno

Sut i siglo ei fyd yn y gwely? Ymgorffori mwy rhyw geneuol i mewn i'ch bywyd rhywiol os nad ydych wedi gwneud yn barod! Nid oes unrhyw beth y mae dynion yn ei garu yn fwy na phan fydd eu merched yn mynd i lawr arnynt yn wirfoddol ac yn frwdfrydig.

Os ydych chi'n cychwyn rhyw geneuol yn aml, bydd hefyd yn teimlo anogaeth i fynd i lawr arnoch chi! Mae rhyw geneuol aml yn ffordd wych o ymgorffori mwy o angerdd a chyffro yn eich bywyd rhywiol.

6. Ei hoff swyddau rhyw

Yr hyn y mae gŵr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely yw chwilfrydedd am ei hoff safle(au) rhyw yn y gwely. Mae arddull cŵn yn boblogaidd iawn. Ond y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw gofyn yn uniongyrchol i'ch gŵr am ei hoff swyddi rhyw.

Mae cael sgyrsiau agored am hoff swyddi rhyw yn dangos eich bod chi'n frwd dros gadw pethau'n ffres a sbeislyd yn yr ystafell wely .

7. Newid y lleoliad

Rhan bwysig arall o'r hyn y mae gŵr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely yw'r lleoliad. Ydy, mae'r ystafell wely yn lle gwych i gael rhyw. Yn sicr!

Ond, nid dyma'r unig leoliad priodol yn y tŷ cyfan i fod rhywiol agos . Os mai dim ond yn yr ystafell wely y byddwch chi a'ch annwyl yn cael rhyw, mae'n hen bryd ystyried lleoliadau tebygol eraill i gael amser rhywiol!

8. Cychwyn rhyw

Ti cychwyn rhyw yn agwedd bwysig iawn arall ar yr hyn y mae eich gŵr wir ei eisiau yn y gwely. Fel arfer, mae dynion yn cychwyn rhyw.

Ond meddyliwch am hyn: rydych chi'ch dau yn gyfartal yn eich priodas. Felly, pam aros i'ch anwylyd gychwyn rhyw? Cymerwch reolaeth. Cychwyn agosatrwydd rhywiol.

Mae dynion yn ei chael hi'n hynod ddeniadol pan fydd eu gwragedd yn cychwyn rhyw ac yn cymryd rheolaeth!

9. Gwnewch gariad ato

Beth mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely? Wel, ar wahân i'r chwarae rôl cyffrous, y goruchafiaeth, y garwedd, neu'r arweinyddiaeth, mae dynion hefyd yn mwynhau gwneud cariad â'u merched.

Nid oes rhaid i chi fod yn galed neu'n gyffrous yn yr ystafell wely bob amser. Weithiau, croesewir rhyw fanila syml a thyner hefyd.

10. creigiau foreplay

Rhagchwarae yw'r hyn y mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely. Mae dynion hefyd yn caru foreplay. Pryfocio dy ddyn. Gallwch fwynhau ei bryfocio'n rhywiol ar hap trwy gydol y dydd. Gall hyn gronni at ryw hynod o ddwys yn y nos!

Casgliad

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd â'r hyn y mae gwŷr yn ei ddisgwyl gan wraig yn y gwely, beth sy'n eich rhwystro chi? Ewch ymlaen i roi cynnig ar rai o'r awgrymiadau uchod! Cymerwch reolaeth ac ailgynnau eich bywyd rhywiol!

Ranna ’: