26 Disgwyliadau Gŵr Oddiwrth Ei Wraig Wedi Priodi

Cwpl yn mwynhau yn y bwyty

Ar ôl i ni briodi a threulio'r ychydig wythnosau a misoedd cyntaf gyda'n gilydd, rydyn ni'n dod yn gyfforddus ac yn dangos sut rydyn ni gartref mewn gwirionedd.

Fodd bynnag, dyma lle mae ein hymdrechion yn ymsuddo hefyd. I rai, mae priodi yn cyflawni'r nod eithaf ac rydych chi eisoes yn gwisgo hwnnw o amgylch eich bys.Yn aml, byddai gwragedd yn dechrau siarad am y newidiadau maen nhw'n eu gweld gyda'u gwŷr.

Byddent yn siarad am eu disgwyliadau gan eu gwŷr, ond nid ydym yn clywed cymaint am ddisgwyliadau gŵr gan ei wraig, iawn?

Mae gan bob un ohonom ddisgwyliadau mewn perthynas, ac mae’n gwbl briodol inni fod yn ymwybodol hefyd o’r hyn y mae gwŷr ei eisiau yn eu bywyd priodasol.

Ychydig o sylw a roddwn i ddisgwyliadau gŵr gan ei wraig oherwydd nid yw dynion yn llafar am yr hyn y maent ei eisiau. Yn y diwedd, rydym yn cymryd yn ganiataol eu bod yn iawn ac yn hapus.

Mae dynion yn llai mynegiannol, ond nid yw hynny’n golygu nad oes ganddyn nhw ddisgwyliadau neu nad ydyn nhw’n teimlo’n siomedig pan nad yw eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu.

|_+_|

Faint ydych chi'n ei wybod am anghenion sylfaenol eich gŵr?

Mae astudiaeth a gynhaliwyd gan Abraham Maslow yn sôn am y hierarchaeth anghenion . Os bodlonir yr anghenion hyn, byddwch yn berson hunan-wirioneddol.

Beth yw person hunan-wirioneddol beth bynnag?

Dyma pryd mae person yn derbyn ei hun yn llawn ac eraill yn derbyn pwy ydyn nhw. Maent yn rhydd o euogrwydd oherwydd eu bod yn hapus gyda nhw eu hunain. Felly, maent hefyd yn cydnabod y bobl o'u cwmpas yr un ffordd.

Ond cyn i chi ddod yn berson hunan-wirioneddol, mae'n gwbl briodol bod angen i chi fodloni'ch anghenion sylfaenol eich hun.

Mae hyn hefyd yn gweithio mewn priodas. Os ydych chi am gael priodas gytûn, rhaid i bob un ohonoch weithio ar a bodloni anghenion sylfaenol pob un.

Pa mor gyfarwydd ydych chi â'r hyn sydd ei angen ar wŷr gan eu gwragedd?

Oeddech chi'n gwybod bod gan ŵr 5 angen sylfaenol? Ar wahân i'r anghenion sylfaenol hyn, bydd hefyd yn helpu os ydym yn gyfarwydd â'r hyn y mae dyn ei eisiau gan ei wraig.

O wybod beth yw disgwyliadau'r gŵr gwahanol gan ei wraig, byddech chi'n cael y syniad o'r hyn y gallwch chi ei wneud i sicrhau ei fod yn fodlon ac yn hapus.

26 disgwyliadau gwr gan ei wraig

Cwpl yn paratoi ar gyfer swper

Beth mae gŵr yn ei ddisgwyl gan ei wraig?

Ar wahân i'r 5 angen sylfaenol, mae llawer o ddisgwyliadau gan wraig. Ar ddiwedd yr erthygl hon, chi fydd yn penderfynu os ydych chi'n meddwl bod y rhain yn ddisgwyliadau rhesymol o ŵr gan ei wraig.

Dyma ddisgwyliadau’r gŵr gwahanol gan ei wraig, a byddwn hefyd yn cynnwys y 5 angen sylfaenol.

1. Ffyddlondeb

Pan fyddwch wedi dweud eich addunedau, ac wedi derbyn y fodrwy briodas honno, mae'n golygu eich bod wedi addo eich teyrngarwch i'ch gŵr.

Ffyddlondeb yw'r hyn y mae gŵr yn ei ddisgwyl gan ei wraig.

Mae'n golygu, os yn wynebu temtasiwn, y dylai un wrthsefyll ac aros yn ffyddlon i'w priod.

Ni waeth pa broblemau rydych chi'n eu profi, disgwylir i wraig aros yn ffyddlon i'w gŵr.

2. Gonestrwydd

Un o ddisgwyliadau dyn mewn perthynas yw y dylai ei briod fod yn onest bob amser.

Os ydych chi am gael priodas gytûn, does dim rheswm pam na ddylech chi fod yn onest â'ch gŵr, iawn?

Rhaid i gwpl gyfathrebu a bod yn onest â'i gilydd. Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar eich bywyd priodasol.

|_+_|

3. Deall

Yr hyn y mae gŵr yn ei ddisgwyl gan ei wraig yw bod yn ddeallus.

Bydd cwpl o weithiau pan fydd eich gŵr yn brysur gyda'i waith. Gall hyn edrych fel nad oes ganddo amser, ond yn lle mynd yn grac, deall ei sefyllfa.

Dim ond un enghraifft yw hon lle byddech chi, fel gwraig, yn rhoi cwtsh iddo ac yn ei sicrhau eich bod chi'n deall. Byddwch yn ffynhonnell cryfder eich dyn.

Mae agosatrwydd emosiynol yn rhan bwysig o briodas lwyddiannus. Gwyliwch yr hyn sydd gan Steph Anya, Therapydd Priodasau i'w ddweud am feithrin agosatrwydd emosiynol.

4. Gofalu

Un o ddisgwyliadau’r gŵr gan ei wraig yw bod yn ofalgar.

Ni fydd yn anodd gofyn i'ch gŵr sut aeth ei ddiwrnod. Gallwch hefyd ddangos iddo eich bod yn malio trwy baratoi ei hoff ginio.

Tylino ef a rhoi cwtsh pŵer iddo.

Mae'r pethau hyn yn rhad ac am ddim, ond gallant ailgodi cryfder meddyliol ac emosiynol eich gŵr. Mae bob amser yn braf dangos i'ch gŵr eich bod yn gofalu amdano.

5. Melys

Ni all unrhyw ŵr wrthsefyll gwraig felys - mae hynny'n sicr.

Yn lle gweiddi arno am beidio â'ch helpu, beth am ofyn iddo gan ddefnyddio tôn llais melys a digynnwrf?

Hei, sweetie, a fyddech chi'n meindio gwylio'r plant am ychydig? Byddaf yn coginio eich hoff gawl.

Gallwch chi hefyd ddangos eich melyster trwy adael nodyn bach dwi'n caru chi ar ei focs bwyd.

Peidiwch â bod yn swil a dangoswch eich ochr felys i'ch gŵr - bydd wrth ei fodd!

6. Parchus

Mae'r hyn y mae'r gŵr yn ei ddisgwyl gan ei wraig i'w barchu fel gŵr y tŷ.

Dyma hefyd sylfaen priodas dda.

Ni waeth faint o heriau rydych chi'n eu hwynebu, peidiwch â gadael i'ch gŵr deimlo nad oes gennych chi barch ato mwyach.

Cofiwch, parch eich priod y ffordd yr ydych am gael eich parchu.

|_+_|

7. Cariad

Cwpl yn gweithio yn y gegin

Yr hyn sydd ei angen ar ŵr gan ei wraig yw cariad diamod.

Yr eiliad y byddwch chi'n briod, mae'ch gŵr yn dymuno i'ch cariad weld yr holl heriau y bydd y ddau ohonoch yn eu hwynebu.

Efallai na fydd eich priod yn rhy leisiol yn ei gylch, ond mae'n disgwyl i'w wraig fod yno iddo a'i garu hyd yn oed os nad yw'n berffaith.

Bydd adegau pan fydd y cariad hwn yn cael ei brofi, ond os yw'n ddigon cryf, bydd y cariad hwn yn amddiffyn eich priodas.

8. Uchelgeisiol

Mae rhai dynion yn cael eu dychryn os yw eu gwragedd yn uchelgeisiol; bydd rhai dynion yn syrthio mewn cariad â nhw.

Un o ddisgwyliadau’r gŵr gan ei wraig yw bod yn go-go-getter. Mae'n disgwyl i'w wraig fod yn uchelgeisiol ac ysgogol.

Byddwch y wraig a fydd yn cynnal ei gŵr a byddwch yno iddo wrth iddo lwyddo.

Byddwch yn fenyw gydag egni ac uchelgeisiau heintus a fydd yn gyrru'ch gŵr i gyrraedd ei nodau.

9. Hardd

Oeddech chi'n gwybod nad yw hyn yn un o ddisgwyliadau gŵr gan ei wraig yn unig, ond hefyd yn perthyn i 5 angen sylfaenol dyn?

Byddwch yn ddeniadol nid yn unig i'ch gŵr ond i chi'ch hun ac i'ch lles. Peidiwch â stopio bod yn bert dim ond oherwydd eich bod chi'n brysur.

Nid ydym yn dweud y dylech fod mewn glam llawn bob dydd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i edrych hardd .

Cawod, eillio, cribwch eich gwallt. Gallwch hefyd roi rhywfaint o hufen BB a sglein. Brwsiwch eich gwallt a gwisgo cologne.

Rydym yn deall weithiau, hyd yn oed cael cawod yn dod yn dasg heriol, yn enwedig os oes gennych fabi, ond nid yw'n amhosibl.

Efallai, os ceisiwch, gallwch wneud iddo weithio.

10. Smart

I ddynion, mae menyw ddeallus ac addysgedig yn ddeniadol.

Byddai eich gŵr yn gwerthfawrogi pe gallai gael sgwrs ddofn gyda'i wraig. Mae’n well os yw’n gallu rhannu ei syniadau, ei mewnbwn a dangos ei sgiliau os ydyn nhw’n rhedeg busnes.

Mae menyw smart bob amser yn rhywiol.

|_+_|

11. iach

Beth mae gwŷr eisiau gan eu gwragedd?

Byddai gwr wrth ei fodd yn gweld ei wraig yn iach. Mae'n ei charu gymaint fel y bydd ei gweld yn byw bywyd afiach neu'n wan yn torri ei galon.

Mae eich gŵr yn disgwyl ichi fod yn iach. Mae am ichi ofalu amdanoch eich hun ac ymarfer corff. Mae'n rhywbeth y dylech fod yn falch o'i gyflawni.

Byddwch yn iach a mwynhewch gwmni eich gilydd nes eich bod yn hen ac yn llwyd.

12. Synhwyrol a rhywiol

Mae gŵr yn disgwyl i’w wraig fod mewn cysylltiad â’i synwyrusrwydd a’i rhywioldeb.

Os gallwch chi fod mewn cysylltiad â'ch benyweidd-dra, gwybod beth sy'n eich gwneud chi'n hapus, a gwybod beth rydych chi ei eisiau, yna bydd eich apêl rhyw yn bendant yn gwneud i'ch gŵr chwennych mwy fyth.

Ni ddylem ddileu’r rhan hon o’r berthynas, hyd yn oed os oes gennych blant eisoes neu hyd yn oed os ydych yn brysur. Mae'n un o'r pethau sy'n cadw'r tân i losgi.

Ar wahân i hynny, bydd teimlo'n rhywiol yn rhoi hwb i'ch hyder, iawn?

13. Aeddfed

Cwpl fflyrtio

Pan fyddwch chi'n clymu'r cwlwm, rydych chi'n disgwyl twf ac aeddfedrwydd.

Rydyn ni eisiau setlo i lawr. Mae hynny'n golygu ein bod ni eisiau bod gyda rhywun aeddfed.

Dim mwy o fân frwydrau neu ansicrwydd. Rydym eisiau sefydlogrwydd, hyder, ac aeddfedrwydd. Mae eich gŵr yn disgwyl ichi ymddwyn yn aeddfed a chanolbwyntio ar y pethau sy’n bwysig.

14. Annibynol

Efallai y bydd eich gŵr yn ddibynadwy ac yn ofalgar, ond yn ddwfn y tu mewn, mae hefyd yn disgwyl i chi, ei wraig, fod yn annibynnol.

Er y byddai wrth ei fodd yn bod yno i chi, mae hefyd eisiau ichi wybod beth rydych chi'n gallu ei wneud. Oni fyddai’n drobwynt mawr pe byddech chi’n galw’ch gŵr dros bethau y gallwch chi eu gwneud?

Fel menyw, mae hefyd yn dda cadw rhai agweddau ar eich annibyniaeth hyd yn oed os ydych chi'n briod.

15. Cefnogol

Yr ail o'r pum angen sylfaenol sydd gan ddynion yw cael gwraig gefnogol. Gall fod llawer o ffyrdd o ddangos eich cefnogaeth i'ch gŵr.

Os mai'ch gŵr yw'r un sy'n gweithio, gallwch ei gefnogi trwy wneud yn siŵr ei fod yn mynd adref i dŷ glân a bod ganddo fwyd maethlon i'w fwyta.

Fel hyn, rydych chi'n cefnogi ei iechyd a'i les.

|_+_|

16. Edmygedd

Ydych chi wedi cael eich hun yn drist oherwydd nid yw'n ymddangos bod eich gŵr yn gwybod sut i'ch gwerthfawrogi, eich adnabod a'ch edmygu fel ei wraig?

Gallant hwythau hefyd deimlo yr un ffordd tuag atom ni, eu gwragedd.

Mae dynion hefyd yn chwennych sylw, cydnabyddiaeth, a hyd yn oed gwerthfawrogiad.

Peidiwch ag oedi cyn rhoi'r rhain iddo. Mae’n un o’i anghenion sylfaenol a all roi hwb i’w hunanhyder, a chredwch neu beidio, gall hyn roi hwb iddo i fod yn well.

Pwy sydd ddim eisiau clywed geiriau o werthfawrogiad ac edmygedd?

Gallwch chi ddweud, rydw i wrth fy modd pan fydd fy ngŵr yn coginio ein hoff bryd o fwyd! Rydw i mor ffodus i'w gael!

Gallwch hefyd anfon neges destun ar hap ato yn dweud eich bod yn gwerthfawrogi ei fod yn dad ymarferol.

Gwell eto, cofleidiwch ef a dweud ‘diolch.’

17. Mam dda

Cwpl hapus gyda

Wrth gwrs, pan fydd gennych chi deulu, mae'ch gŵr hefyd yn disgwyl ichi fod yn fam dda i'ch plant.

Hyd yn oed os oes gennych chi'ch gyrfa eich hun, mae'ch gŵr dal eisiau eich gweld chi yno i'r plant.

Ar eich diwrnodau i ffwrdd, gallwch chi chwarae gyda nhw a'u haddysgu.

Os dewiswch fod yn wraig tŷ ac yn fam amser llawn, byddai eich gŵr yn disgwyl ichi fod yn ymarferol gyda'ch plant a gydag ef hefyd.

18. Cogydd gwych

Mae pob gŵr eisiau neu'n disgwyl i'w wraig wybod sut i goginio, iawn?

Er na fydd yn effeithio ar ei gariad a'i barch, mae'n fonws cael gwraig sy'n gwybod sut i baratoi prydau blasus.

Dychmygwch os daw adref, a'ch bod wedi paratoi pryd cartref cynnes iddo. Oni fyddai ei straen yn toddi i ffwrdd?

19. Ymddiddanwr da

Gadewch i ni ei wynebu; disgwyliad arall gan ŵr gan ei wraig yw iddi fod yn ymddiddanwr gwych.

Mae pawb eisiau cael y sgwrs ddofn honno lle gall y ddau ohonoch siarad am unrhyw beth, rhannu eich barn, a dim ond gallu deall eich gilydd.

20. Gwych wrth drin cyllid

Os ydych chi am fod yn llwyddiannus, mae angen i chi gynilo ar gyfer eich dyfodol.

Mae dyn sy'n gweithio'n galed yn disgwyl i'w wraig drin eu harian yn gywir.

Os ydych yn gwybod sut i cyllideb ac arbed eich arian, yna bydd eich gŵr yn sicr o fod yn falch ohonot. Dyma ffordd arall o gefnogi eich gŵr.

|_+_|

21. Gwych yn y gwely

Yr hyn y mae gwŷr ei eisiau yn rhywiol yw gwraig sy'n gwybod sut i blesio ei gŵr.

Nid ydym am i'n sesiynau creu cariad fod yn ddiflas, iawn? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n synnu'ch gŵr trwy ddangos iddo'r hyn y gallwch chi ei wneud - yn y gwely.

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae’n bwysig oherwydd bod agosatrwydd rhywiol yn sylfaen arall i briodas gref, ac mae hefyd yn un o anghenion sylfaenol dynion.

22. Rhoi'r gorau i gwyno

Nid yw dynion yn gwerthfawrogi pan fydd eu gwragedd yn swnian neu'n cwyno.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwybod y byddai gwragedd yn gwneud hyn dim ond os oes rheswm dilys.

Ni allwch ddisgwyl i'ch gwraig wenu er bod ei gŵr eisoes yn croesi'r llinell.

Nawr, er y gallai fod rheswm dilys dros wneud hynny, weithiau, mae hefyd yn braf bod yn ddigynnwrf a rhoi cynnig ar ddull gwahanol.

Cymerwch ddiwrnod i ffwrdd a chofleidiwch eich dyn. Gallwch chi hefyd siarad ag ef ar ei ddyddiau i ffwrdd neu pan fydd yn ymlacio. Defnydd a arddull cyfathrebu gwahanol .

Hyd yn oed os ydych chi'n ddig, rhowch ychydig o amser i'ch gŵr orffwys, yn enwedig pan fydd newydd ddod adref o'r gwaith.

23. Yn caru ei deulu

Mae'n wych os ydych chi'n parchu'ch gŵr, ond byddai'n well pe byddech chi'n parchu ei deulu hefyd.

Y gwir amdani yw, ni fydd pawb ar delerau da gyda'u yng-nghyfraith, iawn?

Byddai'n gwerthfawrogi pe byddech chi'n ceisio ychydig yn galetach i fod yn ferch i'w rieni. Mae'n disgwyl i chi wneud ychydig mwy o ymdrech fel y gallwch chi gyd gyd-dynnu.

24. Yn gwybod sut i wneud y symudiad cyntaf

Mae dynion yn caru merched sy'n gwybod sut i wneud y symudiad cyntaf.

Peidiwch â bod yn swil. Ef yw eich gŵr, ac ef yw'r person y gallwch chi ddangos eich ochr rhywiol a synhwyraidd.

Os gwnewch y symudiad cyntaf, mae'n gwneud iddo deimlo'n arbennig ac yn eisiau.

Cofiwch fod agosatrwydd rhywiol hefyd yn rhan bwysig iawn o gryfhau eich priodas.

|_+_|

25. Cydymaith hamdden

Tra bod eich gŵr yn hoffi cymdeithasu â'r bechgyn, mae hefyd yn disgwyl i'w wraig fod yn bartner hamdden iddo.

Efallai ei fod wrth ei fodd yn gwylio chwaraeon, chwarae gemau symudol, heicio, a llawer mwy. Wrth gwrs, byddai'r rhain i gyd yn hwyl pe gallech ymuno ag ef, iawn?

Bydd eich priodas yn blodeuo i rywbeth mwy os ydych chi'n gwybod sut i fod yn ffrind ac yn bartner hamdden i'ch priod.

Rydych chi'n ffodus os yw'r ddau ohonoch yn hoffi'r un pethau!

26. Byddwch yn un o'r bechgyn

Mae hynny'n iawn. Efallai na fydd eich gŵr yn llafar am y peth, ond byddai wrth ei fodd pe byddech chi'n un o'r bechgyn.

Nid oes rhaid i chi ymuno â nhw pryd bynnag y byddan nhw'n mynd allan o reidrwydd.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae’n golygu y dylech chi fod yn ‘cŵl’ pan fydd ei ffrindiau o gwmpas. Gallwch chi hyd yn oed goginio byrbrydau iddyn nhw tra maen nhw'n gwylio'r gêm.

Rhowch syndod iddo gyda chwrw, sglodion, a ydych chi'n gwybod beth fyddai'n anhygoel?

Ymunwch â nhw wrth iddyn nhw fwynhau'r gêm a bod â gwir ddiddordeb ynddi.

Gan fodloni ei ddisgwyliadau, a yw'n wirioneddol angenrheidiol?

Cwpl deniadol hapus

Mae priodas, fel y gwyddom oll, yn ymrwymiad gydol oes. Felly yr ateb yma yw ‘ie.’

Mae hyn yn cynnwys bodloni neu, o leiaf, ymdrechu i ddiwallu anghenion ein gilydd.

Ni ddylech ystyried hyn fel cael priod sy’n ‘rhy’ anghenus ond fel ffordd o ddeall eu hanghenion a’u dymuniadau.

Rydyn ni'n aml eisiau i'n gwŷr fod yn sensitif i'n hanghenion, ein disgwyliadau a'n dymuniadau. Felly pam na allwn ni wneud yr un peth iddyn nhw?

Os dewiswch wneud y pethau hyn, gwnewch hynny oherwydd eich bod chi'n caru'ch priod ac nid oherwydd nad oes gennych chi ddewis.

Dylai gwr a gwraig ymrwymo ac ymdrechu i wneud eu priodas yn gryf ac yn gytûn. Nid oes unrhyw un yn berffaith ac ni all y mwyafrif ohonom feddu ar yr holl nodweddion hyn, ond cyn belled â'n bod yn ceisio, yna mae hynny eisoes yn gam mawr.

Casgliad

Gall disgwyliadau effeithio ar eich perthynas.

Gallant naill ai ein dysgu sut i fod yn fodlon neu wneud inni sylweddoli nad ydym yn cael yr hyn yr ydym yn ei haeddu.

Os ydym yn gwybod disgwyliadau ein gŵr gan ei wraig, gallwn ddadansoddi a ydynt yn ddisgwyliadau realistig ai peidio.

O'r fan honno, gallwch chi fyfyrio a ydych chi'n darparu ei anghenion sylfaenol iddo ac os ydych chi eisoes yn gwneud yr hyn y mae'n ei ddisgwyl gennych chi.

Mae'n rhaid i ni gofio hefyd bod rhai o'r disgwyliadau hyn o fudd i chi, megis gofalu am eich iechyd a chadw'n ddeniadol.

Cofiwch mai priodas yw eich ymrwymiad gydol oes.

Rydych chi wedi addo caru a chefnogi eich gilydd, a daw hyn gyda gwneud eich gorau i ddiwallu anghenion eich priod.

Ni fydd yn brifo siarad a chael dealltwriaeth ddyfnach o'r hyn y mae eich gŵr ei eisiau, ac yn bwysicaf oll, peidiwch â gwneud hyn oherwydd eich bod am ei blesio neu fod yn wraig berffaith.

Gwnewch y pethau hyn oherwydd eich bod chi'n ei garu ac rydych chi'n hapus.

Ranna ’: