10 Syniadau Gorau Gwyliau'r Nadolig ar gyfer Cyplau Priod

Syniadau Gwyliau

Yn gyffredinol, mae pobl yn tueddu i wneud pethau mwy cyffrous ar ddechrau perthynas. Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu na all pâr priod adfywio’r teimlad o newydd-deb a chyffro a rannwyd ganddynt ar y dechrau ac mae’r Nadolig yn gyfle perffaith i roi cynnig ar weithgareddau hen a newydd yr ydych yn eu mwynhau ac nad ydych wedi’u gwneud ers tro bellach.

1. Dathlwch y Nadolig trwy fynd ar ddêt

Nid oes neb yn dweud bod yn rhaid dathlu'r Nadolig gartref yn unig. Gwisgwch ddillad chwaethus, cydiwch yn eich partner ac ewch i dreulio'r gwyliau arbennig hwn yng nghanol y ddinas. Mae yna bob math o ddigwyddiadau arbennig, bwytai wedi'u haddurno'n braf, a thafarndai, a ffeiriau Nadolig yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn.

Felly, beth am fwynhau'r dathliadau y tu allan? Efallai yr hoffech chi gymryd tro ar y llawr sglefrio, ymweld â rhai siopau ar gyfer siopa Nadolig hwyr, neu fynd am ddyddiad ffilm Nadolig gyrru i mewn. Trowch y diwrnod hwn yn ddyddiad a chael hwyl fel y mae'r rhan fwyaf o barau yn ei wneud ar ddechrau eu perthynas.

2. Teithio o gwmpas y byd ar gyfer gwyliau'r gaeaf

Gwnewch bethau'n fawreddog y Nadolig hwn ac archebwch daith o amgylch y byd gyda'r cyrchfannau mwyaf prydferth ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn! Gall hyd yn oed dewis un lle i deithio iddo droi’r gwyliau tawel yn rhywbeth arbennig.

Boed yn rhywle egsotig neu’n gyrchfan glan mynydd mewn gwlad oer ac eira, mae yna gannoedd o gyrchfannau i ddewis ohonynt, pob un yn hudolus yn ei ffordd ei hun. Mae hefyd yn gyfle perffaith i bâr priod dreulio peth amser ar eu pen eu hunain wrth ddarganfod lleoedd newydd neu, hyd yn oed, gweithgareddau newydd.

Pwy a wyr, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn gorffen sgwba-blymio yn lle sgïo tra bod pobl yn ôl adref yn diogi o gwmpas y tŷ.

3. Ysgwyd pethau i fyny yn y cartref melys cartref

Mae treulio amser ar eich pen eich hun gartref yn gallu bod yn ddiflas ac mae’n debyg ei fod wedi troi’n drefn erbyn hyn, yn enwedig i barau priod. Os oes gennych chi amserlen waith brysur fel arfer a phrin yn cael ymlacio gartref neu hyd yn oed os ydych chi'n treulio digon o amser dan glo y tu mewn i'r tŷ, rydych chi'n gwneud yr un hen bethau yn y pen draw, yn mynd i ysbryd y Nadolig, ac yn rhoi cynnig ar rai gweithgareddau newydd.

Gallwch fywiogi pethau ychydig trwy fanteisio ar y gwyliau gaeaf hwn a’r cyfleoedd sydd ganddo i’w cynnig a rhoi cynnig ar rai o’r triciau hawdd-i-wneud hyn gartref:

  • Cydiwch mewn jar a'i llenwi â nodiadau mewn llawysgrifen o'r pethau rydych chi am eu gwneud gyda'ch gilydd nad ydych chi fel arfer yn cael cyfle i'w gwneud. Efallai ei fod yn swnio'n syml a braidd yn blentynnaidd, ond gall fod yn hwyl cymryd tro yn tynnu nodiadau ac arbrofi. Hepgor y tasgau a'r syniadau diflas a difyrru eich hunain gyda rhai ceisiadau gwreiddiol!
  • Paratowch hoff brydau eich partner, gwisgwch y naw a chael eich cinio rhamantus eich hun o flaen y lle tân neu'r goeden Nadolig. Mae'n ymwneud â'r awyrgylch a thalu sylw i'r manylion bach!
  • Taflwch eich parti gwisg eich hun ar thema'r Nadolig! P'un a yw'n ddim ond y ddau ohonoch neu os ydych yn penderfynu cael rhai ffrindiau drosodd, gall hwn fod yn ddigwyddiad hwyliog a deniadol.
  • Cyfnewid anrhegion ac yna cymryd peth amser i ffwrdd o'r teledu ac ymyriadau eraill a threulio peth amser yn siarad yn syml. Gallwch chi gynllunio'ch disgwyliadau ar gyfer y flwyddyn i ddod neu fynd am dro i lawr y lôn atgofion, chi sydd i benderfynu!
  • Gwnewch goeden adfent ac yn lle ei haddurno â baubles neu losin, ychwanegwch negeseuon ar ddarnau bach o bapur. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis dau liw gwahanol ar gyfer y papur rydych chi'n ysgrifennu arno fel bod y ddau ohonoch chi'n gwybod pa negeseuon sydd wedi'u bwriadu ar gyfer pwy a dewiswch nodyn bob awr. Ysgrifennwch bethau neis y mae eich priod wedi'u gwneud i chi neu bethau drwg yr hoffech eu gwneud!
  • Cydiwch yn eich PJs, ychydig o fyrbrydau, dau gwpan o goco poeth, ac yn glyd wrth ymyl eich gilydd wrth wylio un o'ch hoff ffilmiau. Fe allech chi hyd yn oed wneud noson ffilm marathon a dewis ffilmiau sy'n ymwneud â gwyliau'r gaeaf neu gallwch chi gynnwys y ffilm gyntaf rydych chi wedi'i gweld gyda'ch gilydd fel cwpl i wneud pethau'n fwy rhamantus.
  • Creu traddodiad teuluol newydd i chi a'ch priod. Mae gan bob person atgofion hyfryd o'i draddodiadau teuluol eu hunain, felly byddai'n well byth penderfynu ar un newydd yr hoffech ei rannu gyda'ch partner yn unig.

Yn y pen draw, bydd yn troi'n atgofion gwych wrth i flynyddoedd fynd heibio a gallwch hyd yn oed ei drosglwyddo i'ch plant. Cofiwch y byddai'n fwy o hwyl ac ystyrlon i'r ddau ohonoch os ydych yn wreiddiol ac yn penderfynu ar rywbeth nad yw'r naill na'r llall ohonoch wedi'i wneud o'r blaen!

Gall treulio’r Nadolig gyda’ch anwylyd yng nghysur eich cartref neu mewn lleoliad cwbl newydd fod yn hudolus a difyr, cyn belled â’ch bod yn manteisio ar y llu o gyfleoedd sydd gan y gwyliau i’w cynnig.

Ranna ’: