Dilysrwydd Contractau Cyd-fyw neu “Fyw Gyda'n Gilydd”

Dilysrwydd Contractau Cyd-fyw neu “Fyw Gyda


sgwrs rhyw cwpl

Heddiw, mae mwy a mwy o gyplau yn byw gyda'i gilydd y tu allan i briodas. Canfu data 2015 gan Ganolfan Ymchwil Pew, er bod 87 y cant o blant yn byw mewn cartref gyda rhieni priod yn y 1960au, dim ond tua 61 y cant sy'n gwneud hynny heddiw.Y broblem gyda chyd-fyw fel hynny yw nad yw'r gyfraith wedi datblygu i amddiffyn y cyplau hyn. Yn hanesyddol roedd y system gyfreithiol wedi ffafrio priodas ac wedi osgoi rhoi cydnabyddiaeth i drefniadau eraill. Am y rheswm hwnnw, bydd cwpl amser hir sy'n byw gyda'i gilydd am nifer o flynyddoedd fel arfer yn cael eu trin gan y gyfraith fel pe baent yn ddim ond cyd-letywyr.Achos Watts v. Watts

I gael syniad o sut mae hyn yn gweithio, ystyriwch achos Wisconsin yn 1987 o Watts v. Watts. Yn yr achos hwnnw, roedd cwpl yn byw gyda'i gilydd am 12 mlynedd, roedd ganddynt ddau o blant gyda'i gilydd, ac ar y cyfan roeddent yn gweithredu fel pe baent yn ŵr a gwraig er na wnaethant erioed briodi mewn gwirionedd. Pan ddaeth y berthynas i ben, aeth Ms. Watts i'r llys i geisio rhannu eiddo'r cwpl yn union fel cwpl sydd wedi ysgaru. Dywedodd Goruchaf Lys Wisconsin na allai ddefnyddio deddfau ysgariad er ei budd, oherwydd nad oedd hi erioed yn briod.

Mewn sawl gwladwriaeth, dyna fyddai diwedd y dadansoddiad a byddai Ms. Watts wedi bod allan o opsiynau cyfreithiol. Penderfynodd Llys Wisconsin ei chynorthwyo, fodd bynnag, a dywedodd fod Watts wedi'i gyfoethogi'n anghyfiawn gan y cyd-fyw ac felly y dylai orfod rhannu'r asedau. Ar un ystyr, creodd y Llys opsiwn tebyg i ysgariad ar gyfer parau dibriod.Contractau cyd-fyw

Mae llawer o gyplau wedi ceisio gwneud peth tebyg trwy ddefnyddio cytundebau cyd-fyw


rhyw gyntaf ar ôl ysgariad

, a elwir hefyd yn “gontractau cyd-fyw,” i osod y sylfaen ar gyfer eu perthynas nad yw'n briodas. Mae cytundeb cyd-fyw yn ceisio nodi hawliau a chyfrifoldebau pob partner os yw'r cwpl yn torri i fyny. Yn gyffredinol, gwaharddwyd y cytundebau hyn o dan gyfraith contractau cyn 1970, oherwydd barnwyd bod y contractau yn seiliedig ar “ystyriaeth druenus.”

Yr hyn y mae hynny'n ei olygu yw bod llysoedd yn gweld contractau cyd-fyw fel un partner (menyw fel arfer) yn masnachu rhyw yn gyfnewid am gymorth ariannol gan y partner arall (dyn fel arfer). Hynny yw, roedd cytundebau cyd-fyw yn cael eu hystyried yn buteindra.Achos Marvin v. Marvin

Yn 1976 newidiwyd hynny gan achos Goruchaf Lys yn California o'r enw Marvin v. Marvin. Yn yr achos hwnnw, honnodd Ms. Marvin iddi wneud contract llafar gyda Mr. Marvin y byddai'n darparu gwasanaethau gwneud cartref yn gyfnewid am ei gymorth ariannol. Honnodd iddi roi'r gorau i yrfa broffidiol i wneud hynny, ond pan wnaethant dorri i fyny ar ôl chwe blynedd roedd yn bwriadu ei gadael heb ddim.

Camodd y Llys i mewn a dywedodd y byddai'n anrhydeddu'r mathau hynny o gytundebau sy'n cynnwys cyplau sy'n cyd-fyw, cyn belled nad oedd y cytundebau'n seiliedig ar wasanaethau rhywiol. Ers yr amser hwnnw, mae mwy na deg ar hugain o daleithiau wedi dilyn arweiniad California ac wedi darparu rhywfaint o ddiogelwch i gyplau sy’n cyd-fyw yn seiliedig ar egwyddorion contract.

Contractau llafar

Mae pob gwladwriaeth yn delio â chontractau cyd-fyw yn wahanol, ond mae yna ychydig o gamau y gall cyplau eu cymryd i sicrhau bod gan eu cytundebau y siawns orau o fod yn ddilys. Yn gyntaf, dylai'r contract fod yn ysgrifenedig a'i lofnodi gan y ddau bartner. Bydd llawer o daleithiau yn gwrthod parchu contractau llafar o gwbl, a hyd yn oed os yw gwladwriaethau'n anrhydeddu contractau llafar gallant fod yn anodd iawn eu profi.


cydnabod cam-drin emosiynol

Mewn gwirionedd, collodd Ms Marvin ei hachos yn y pen draw oherwydd na allai fyth brofi bod ganddi gontract dilys. Yn ail, dylai'r contract nodi amodau ariannol cyfredol pob partner yn glir ac yna sut y dylid rhannu'r asedau yn nes ymlaen. Yn drydydd, dylai'r contract gynnwys cymal disymudedd fel na ystyrir bod y cytundeb cyfan yn annilys os oes unrhyw un rhan. Yn olaf, dylai pob partner ymgynghori â'i atwrnai ei hun i sicrhau tegwch. Bydd llysoedd yn gyflym i ddileu contract annheg.