100 Cwestiwn i'w Gofyn mewn Perthynas Pellter Hir

Y Fonesig Ifanc Yn Gwneud Galwad Fideo Dros Gliniadur ac Yn Gwenu

Ydy'r geiriau perthynas pellter hir yn eich llenwi ag ofn? Neu, efallai eich bod chi’n meddwl y byddwch chi’n cael eich amser ‘fi’ yn ôl?

Mae taro'r cydbwysedd cywir mewn unrhyw berthynas yn ymdrech barhaus. Yna eto, gall cyfleoedd gyflwyno eu hunain os ydych chi'n gwybod pa gwestiynau i'w gofyn mewn perthynas pellter hir.Gall cyfathrebu LDR, neu sgwrs perthynas pellter hir, helpu i ddyfnhau perthynas gyda'r cwestiynau LDR cywir i'w gofyn.

Wedi'r cyfan, mae cyfathrebu yn dod yn ffocws canolog oherwydd ni allwch guddio y tu ôl i ffrindiau neu ffilm. Fodd bynnag, mae angen i gwestiynau ar gyfer cyplau pellter hir weddu i'ch steil a pha mor hen neu newydd yw eich perthynas.

Cwestiynau gorau ar gyfer cyplau pellter hir

Wrth gwrs, ni fydd yn hawdd bob dydd ond, nid oes dim byd byth. Felly, edrychwch ar y cwestiynau hyn i'w gofyn mewn perthynas pellter hir a dewiswch y rhai i chi. Beth am ei droi’n gêm hwyliog o ddarganfod hyd yn oed trwy chwistrellu rhywfaint o hiwmor i’ch cwestiynau ac atebion pellter hir?

|_+_|

Teithiau ac archwilio'r byd cwestiynau i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Mae cwestiynau i'w gofyn mewn perthynas pellter hir yn aml yn dechrau gyda theithio oherwydd, wedi'r cyfan, mae un ohonoch eisoes wedi mynd.

1- Beth yw eich taith fwyaf cofiadwy a pham?

2- Beth sydd ar eich rhestr bwced i ymweld ag ef?

3- Beth mae antur yn ei olygu i chi?

4- Pa fath o deithiwr ydych chi - wedi'i drefnu gyda thaflenni Excel neu gadewch iddo fod?

5- Sut ydych chi'n dysgu am arferion lleol pan fyddwch chi'n cyrraedd gyntaf?

6- Beth yw eich arferiad twristiaid casineb anifail anwes?

7- Beth yw eich gwyliau delfrydol?

8- Beth yw eich hoff fwyd?

9- Beth yw eich ffordd ddelfrydol o deithio a pham?

Cwestiynau tyfu i fyny i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Gall cwestiynau perthynas pellter hir i'w gofyn i'ch partner droi o amgylch plentyndod. Yn y pen draw, mae'r dechreuwyr sgwrs perthynas pellter hir hyn yn eich helpu i ddeall barn eich gilydd o'r byd.

10- Sut oedd eich plentyndod, ac o ba brofiadau rydych chi'n dal i wella?

11- Sut ydych chi'n meddwl bod eich plentyndod yn diffinio pwy ydych chi heddiw?

12- Beth oeddech chi eisiau bod pan gawsoch chi eich magu?

13- Pa nwydau ydych chi wedi'u rhoi i fyny fel y gallwn ni ailgynnau gyda'n gilydd?

14- Beth ddysgoch chi am fod yn rhiant, ac a ydych chi eisiau bod yn un?

15- Pa chwaraeon a gemau wnaethoch chi eu chwarae?

16- Pwy oedd eich ffrindiau gorau?

17- Oeddech chi'n dda yn yr ysgol?

18- Beth oedd eich profiad o'r ddinas yn erbyn cefn gwlad?

19- Beth yw’r peth mwyaf gwallgof neu wirion wnaethoch chi erioed yn blentyn?

|_+_|

Cwestiynau moment bywyd i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Merch hardd yn gwenu yn ymlacio yn y gwely ac yn defnyddio ffôn symudol

Pa ddigwyddiadau pwerus sy'n datgelu cymeriad a ddigwyddodd i'ch partner? Mae'r cwestiynau hyn ar gyfer perthnasoedd pellter hir yn berffaith ar gyfer archwilio ystyr bywyd.

Ar ben hynny, ymchwilwyr o Brifysgol Technoleg Sydney a Phrifysgol Sydney yn dangos bod digwyddiadau bywyd yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles seicolegol. Felly fe gewch chi fwy o fewnwelediad i'r cwestiynau pellter hir hyn ar gyfer cyplau LDR.

20- Beth yw’r profiad mwyaf syfrdanol a gawsoch erioed?

21- Beth yw eich eiliadau diffiniol bywyd, a sut wnaethon nhw effeithio arnoch chi?

22- Pa ben-blwyddi ydych chi'n eu cofio?

23- Beth sy'n eich dychryn am fywyd?

24- Beth yw’r peth mwyaf embaras i chi ei wneud erioed?

25- Beth yw’r peth mwyaf cofiadwy i chi erioed ei roi i rywun?

26- Pryd oeddech chi'n wirioneddol hapus am, hyd yn oed os mai dim ond am eiliad, a pham?

27- Beth yw eich eiliadau mwyaf cofiadwy gyda ffrindiau, a sut wnaethon nhw eich newid chi?

28- Beth yw eich moment a-ha mwyaf arwyddocaol mewn bywyd hyd yn hyn?

29- Pa fath o bobl sy'n eich synnu chi?

|_+_|

Cwestiynau bywyd bob dydd i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Mae ein harferion bob dydd yn effeithio ar ein hiechyd a hwyliau cyffredinol. Ar ben hynny, ymchwil yn Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol yr Unol Daleithiau yn dangos bod arferion yn siapio ein cyflwr meddwl a'n lles cyffredinol.

Dyna pam mae cwestiynau i'w gofyn mewn perthynas pellter hir sy'n cynnwys hobïau yn graff.

30- Beth ydych chi'n poeni amdano a straen?

31- Sut ydych chi'n rheoli'r straen hwnnw?

32- Beth fyddech chi'n ei newid pe bai gennych y pŵer i newid rhywbeth am eich bywyd dros nos yn hudolus?

33- Beth yw eich hoff hobïau, a pha mor aml ydych chi'n eu gwneud?

34- Pa weithgareddau sy'n eich ail-fywiogi?

35- Sut ydych chi'n dod trwy dasgau cartref - munud olaf neu'n cael ei wneud ar unwaith?

36- Pwy yw'r bobl gyntaf a welwch yn ystod eich diwrnod arferol, a sut maen nhw'n gwneud i chi deimlo?

37- Pa mor aml ydych chi'n treulio amser gyda ffrindiau?

38- Ar beth ydych chi'n gwario arian?

39- Pa gerddoriaeth ydych chi'n mwynhau gwrando arni?

|_+_|

Cwestiynau teulu i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Cysyniad Sgwrs Fideo Rhyngrwyd, Perthynas Pellter Hir Haniaethol

Fel y disgrifiwyd gan Saul McLeod o Brifysgol Manceinion, mae'r ddadl oesol am feithrin yn erbyn natur yn cynnwys teulu.

Felly, gall cwestiynau perthynas pellter hir i'w gofyn i'ch gilydd gynnwys y canlynol:

40- Sut ydych chi'n cyfathrebu a pha mor aml gyda'ch teulu?

41- Pa werthoedd ydych chi'n sefyll drostynt fel teulu?

42- Beth mae teulu yn ei olygu i chi?

43- Pa mor hawdd yw hi i chi wneud ffrindiau?

44- Beth ydych chi'n ei fwynhau am fod gyda phobl?

45- Sut ydych chi'n debyg neu'n wahanol i'ch rhieni a'ch brodyr a chwiorydd?

46- Pa mor aml ydych chi'n gweld ac yn siarad â chefndryd, neiniau a theidiau, a theulu estynedig?

47- Sut ydych chi'n darlunio'ch teulu eich hun yn y dyfodol?

48- Pa mor hyblyg neu llym yw eich rhieni, ac a ydynt yn dal i roi cyngor bywyd i chi?

49- Pa bynciau sy'n dabŵ yn eich teulu?

|_+_|

Cwestiynau i ffrindiau a chydnabod i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Peidiwch ag anghofio bod angen eich bywydau eich hun arnoch chi, ond cofiwch eu rhannu. Fel hyn ysbrydoledig fideo yn ein hatgoffa, os gallwch chi adeiladu ymddiriedaeth dros bellter hir, bydd yn y tymor hir:

50- Beth ydych chi'n edrych amdano mewn cyfeillgarwch?

51- Sut mae hynny'n wahanol i gydnabod?

52- Beth yw eich nodweddion casineb anifail anwes mewn ffrind?

53- Beth mae bod yn agos at ffrindiau yn ei olygu i chi?

54- Beth yw pwrpas cael ffrindiau?

55- Sut ydych chi'n cefnogi eich cymuned?

56- Pryd a sut wnaethoch chi helpu ffrind ddiwethaf?

57- Pa ffilmiau ydych chi'n hoffi eu gwylio gyda ffrindiau?

58- Beth ydych chi'n hoffi siarad amdano gyda ffrindiau?

59- Pa steil o ffrindiau sydd gennych chi, ac ydyn nhw'n wahanol iawn neu'n debyg?

|_+_|

Cwestiynau cymeriad ac arddull i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Defnyddiwch y cwestiynau perthynas pellter hir hyn i ofyn i'ch gilydd pwy ydych chi fel y gallwch chi glicio'n well.

60- Beth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun?

61- Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun?

62- Sut byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio chi?

63- Pa fath o bobl sy'n eich cythruddo?

64- Pa fath o sgyrsiau sydd orau gennych chi – athronyddol, pragmatig, arferion pobl, neu unrhyw un arall?

65- Sut mae hwyliau gwahanol yn effeithio arnoch chi, ac a ydyn nhw'n newid yn aml?

66- Pa mor bwysig yw hi i chi fod y gorau neu'r perffaith mewn pethau?

67- Sut ydych chi'n dod trwy amseroedd anodd?

68- Pa gymorth sydd ei angen arnoch chi gan eich partner?

69- Pa bethau annisgwyl, os o gwbl, ydych chi'n eu mwynhau?

|_+_|

Cwestiynau addysg a swydd i'w gofyn mewn perthynas pellter hir

Mae cychwynwyr sgwrs perthynas pellter hir yn aml yn cynnwys proffesiwn. Mae pobl fel arfer yn symud oherwydd gwaith ond a yw hyn yn effeithio ar eich perthynas?

70- Sut ydych chi'n diffinio gwaith - fel proffesiwn, gyrfa neu swydd, neu rywbeth arall?

71- Beth yw eich nodau hirdymor ar gyfer eich proffesiwn/gyrfa/swydd?

72- Beth oedd eich methiant mwyaf, a sut wnaethoch chi ddysgu ohono?

73- Beth sy'n eich cadw i fyny gyda'r nos am eich gwaith?

74- Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn y gwaith?

75- Sut mae eich gwaith yn dod â boddhad a bodlonrwydd i chi mewn bywyd?

76- Beth oedd eich hoff bwnc i ddysgu yn yr ysgol?

77- Pa mor bwysig i chi yw addysg ffurfiol yn erbyn dysgu yn y swydd?

78- Beth ydych chi am ei ddysgu nesaf?

79- Beth mae profiad coleg yn ei olygu i chi?

|_+_|

Cwestiynau am eich perthynas

Menyw Ifanc Hardd Mewn Dillad Cyfforddus Yn Gorwedd Yn y Gwely Yn Gwylio Rhywbeth Ar Ei Gliniadur ac Yn Gwenu.

Dylai cwestiynau ar gyfer perthnasoedd pellter hir bob amser gynnwys sut rydych chi'n gweithredu a sut i drosoli'r pethau cadarnhaol.

80- Beth ydych chi'n meddwl sydd gennym ni fwyaf yn gyffredin?

81- Beth ddylem ni wneud mwy ohono gyda'n gilydd?

82- Sut gallwn ni fod yn fwy agos atoch?

83- Beth sy'n cadw ymddiriedaeth i fynd mewn perthynas?

84- Beth yw’r ffordd orau i ni ddiwallu anghenion ein gilydd?

85- Sut ydych chi’n meddwl ein bod ni wedi newid ers i ni gyfarfod gyntaf?

86- Beth arall ydych chi'n ei weld ar y gweill i ni fel cwpl?

87- Sut ydych chi'n meddwl ein bod ni'n ategu ein gilydd?

88- Beth yw eich hoff atgof ‘ni’?

89- Beth yw eich prif bryder amdanom ni?

|_+_|

Cwestiynau amdanoch chi

Yn naturiol, dim ond os ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn gofyn y rhain amdanoch chi'ch hun y mae'r cwestiynau hyn ar gyfer parau LDR. Er, gallwch hefyd ddefnyddio'r cwestiynau LDR hyn i ofyn pryd mae'ch perthynas yn dyfnhau.

90- Beth yw dy hoff beth amdanaf i?

91- Beth yw un peth y gallwn ei newid i wella fy hun?

92- Pa gefnogaeth emosiynol sydd ei hangen arnoch chi gen i?

93- Beth ydych chi'n meddwl sy'n fy nenu atoch chi?

94- Sut ydych chi'n meddwl fy mod yn cyd-fynd â'ch teulu?

95- Pa actores fyddech chi'n fy nghymharu i a pham?

96- Beth alla i ei ddysgu amdanoch chi nad ydw i'n ei wybod eisoes?

97- Beth yw ein dyddiad gorau hyd yn hyn, a sut allwn ni wneud rhywbeth tebyg ar-lein?

98- Beth alla i ei wneud i'ch cadw chi'n chwilfrydig?

99- Sut ydych chi'n darlunio fi pan fyddwn yn cyfarfod yn bersonol eto o'r diwedd?

100 - Sut ydw i'n dylanwadu arnoch chi?

|_+_|

Casgliad

Fel y gallwch weld, mae cwestiynau perthynas pellter hir i'w gofyn i'ch partner yn dod i bob siâp a maint. Dewiswch y rhai sy'n ymddangos yn addas ar gyfer eich perthynas, ac yna byddwch yn chwilfrydig. Mae gennym bob amser fwy i'w ddysgu am ein gilydd ac am ein hunain.

Cael hwyl gyda'r cwestiynau a'u defnyddio i gadw pethau'n ffres a chyffrous. Yn y pen draw, gall perthnasoedd pellter hir ddod â chyplau yn agosach ac yn fwy parod ar gyfer cyfnodau prysur a gwael bywyd.

Felly, defnyddiwch y rhestr hon o gwestiynau i'w gofyn mewn perthynas pellter hir a mynd â chi a'ch partner ymlaen i'r cam nesaf hwnnw.