12 Arwyddion o Reoli Rhianta a Pam Mae'n Niweidiol

Mam yn wallgof wrth ei babi

Yn yr Erthygl hon

Yn ddiamau, rhieni yw’r dylanwad pwysicaf ym mywyd plentyn, yn enwedig wrth dyfu i fyny. Yn anffodus, mae rhai rhieni yn camddefnyddio'r cyfle i ddylanwadu'n negyddol ar eu plant. Maent yn mynd yn ormod o reolaeth ac obsesiynol, gan atal eu plant rhag cael cyfle i fynegi eu hunain.Yn y darn hwn, byddwn yn edrych ar yr arwyddion o reoli rhieni a sut i'w trin.

Beth yw ystyr rhianta rheoledig?

Mae rhianta rheoledig yn fath o ofal plant lle mae gan y rhieni y rheolaeth lwyr dros bob agwedd ar fywydau eu plant. Felly, byddai'n anodd i'w plant wneud penderfyniadau wrth iddynt dyfu oherwydd bod eu rhieni ar flaen y gad ym mhob dewis sydd ar fin cael ei wneud, yn feirniadol ac yn anfeirniadol.

Hefyd, anaml y mae rhieni rheoli yn gweld llygad yn llygad gyda'u plant oherwydd nad ydyn nhw'n ymddiried yn eu penderfyniadau, ac nid ydyn nhw'n rhoi cyfle iddyn nhw brofi eu hunain. Gallwch dorri'n rhydd rhag rheoli rhieni pan fyddwch chi'n bendant am eich penderfyniadau a lefel y dylanwad y gallant ei gael yn eich bywyd.

|_+_|

Pa effeithiau mae rhianta rheoledig yn ei gael ar blant?

Rhieni wedi blino ar y babi

Efallai na fydd rhywun sydd dan effeithiau rheoli rhieni yn sylweddoli pa mor wael ydyw, a gall effeithio ar wahanol agweddau ar eu lles.

Dyma rai o effeithiau'r rheolaeth arddull magu plant :

1. Anmhendantrwydd

Un o'r arwyddion o reoli rhieni yw gwneud penderfyniadau dros eu plant. Mae’n gwaethygu i’r pwynt lle, os yw’r plentyn ar ei ben ei hun, ni fydd yn meddwl nac yn penderfynu drosto’i hun. O ganlyniad, gallai plentyn â rhieni sy’n rheoli ei chael hi’n anodd gwneud penderfyniadau da drosto’i hun.

2. Colli hyder/hunan-barch isel

Yr colli hyder yw un o effeithiau seicolegol rheoli rhieni. Bydd y plentyn yn darganfod nad oes unrhyw beth yn rhoi hwb i'w forâl oherwydd nad yw wedi bod yn meddwl drostynt eu hunain.

Ar ben hynny, ni fydd ganddynt unrhyw beth i dynnu sylw ato oherwydd eu meddwl beirniadol oherwydd bod eu rhieni wedi ei roi ar gontract allanol.

3. Anallu i gymryd cyfrifoldeb

I ateb y cwestiwn, A yw fy rhieni yn rheoli?

Gallwch ddweud a allwch chi gymryd cyfrifoldeb neu fod yn berchen ar eich gweithredoedd. Yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, mae rhieni rheoli wedi cymryd cyfrifoldeb am eu plant. Felly, byddai'n anodd i'w plant sefyll drostynt eu hunain yn eu habsenoldeb.

|_+_|

4. Yr angen am arweiniad

Ffordd arall o wybod pryd mae'r arddull rhianta sy'n rheoli wedi effeithio arnoch chi yw pan fyddwch chi bob amser angen rhywun i'ch arwain. Byddwch yn sylwi ei bod yn heriol i chi wneud pethau heb oruchwyliaeth rhywun.

Nid yw'n golygu eich bod yn analluog; dim ond yn awgrymu eich bod chi wedi arfer gwneud pethau o dan lygaid craff eich rhieni.

Beth yw'r mathau o reolaeth rhieni?

Pâr yn sgrechian ar ei ferch

Gall rheolaeth rhieni fod yn beth da os caiff ei wneud yn gymedrol. Fodd bynnag, mae rhai rhieni yn mynd dros ben llestri gyda'r rheolaeth hon sy'n niweidio eu plant mewn un ffordd neu'r llall. Dyma'r mathau o ymddygiad rheoli mewn rhieni.

Rheolaeth seicolegol

Mae'r math hwn o reolaeth gan rieni yn golygu ymyrryd yn seicolegol a seicolegol eu plentyn twf emosiynol a datblygiad. Mae rheoli rhieni yn anwybyddu anghenion eu plentyn yn yr agweddau hyn, wrth iddynt geisio dylanwadu a llywio profiad eu plentyn yn eu dewis ffordd.

Defnyddiant ddrygioni fel baglu euogrwydd, dangos siom, enciliad cariad, ac ati. Mae hyn oherwydd bod rhieni sy'n rheoli eisiau i'w plant ddeillio o'u datblygiad emosiynol a seicolegol.

Mae Muhammad Zubair yn ysgrifennu am Reoli Rhianta yn Seicolegol a'i effeithiau ar blant yn ei rieni astudiaeth ymchwil . Soniodd am sut mae magu plant yn chwarae rhan ganolog wrth lunio byd seicolegol y plant.

Rheoli ymddygiad

Mae rhieni sy'n rheoli ymddygiad yn hoffi rheoli ymddygiad eu plentyn. Maent yn arsylwi ac yn monitro eu gweithgareddau a'u rhyngweithio â phobl eraill. Fel arfer, mae rhieni sydd â'r math hwn o reolaeth eisiau i'w plant fabwysiadu ffordd o fyw'r teulu.

Felly, nid oes gan y plentyn y rhyddid i ddatblygu'r ymddygiadau cywir a dysgu gan eraill.

12 arwydd clir o reoli rhieni

Bachgen bach yn paratoi addurniadau

Mae yna wahanol arddulliau magu plant y mae rhieni'n eu defnyddio i fagu eu plant. Weithiau, gallant fod yn ormod o reolaeth neu feichus, ac mae'n effeithio ar eu magwraeth.

Dyma rai o'r arwyddion o reoli rhieni a sut mae'n effeithio'n andwyol ar blant.

1. Ymyrraeth

Un o brif nodweddion rheolaeth yw ymyrraeth. Pan sylwch fod rhiant yn ymyrryd yn newis eu plant o gyfeillgarwch, chwaraeon, tasgau ysgol, a chyfranogiad mewn gweithgareddau eraill, mae rheoli magu plant ar waith.

Os ydyn nhw bob amser eisiau dylanwadu ar holl benderfyniadau eu plentyn a rheoli pob agwedd o’u bywyd, mae’n un o’r arwyddion o reoli rhianta.

2. Atal eu plant rhag bod yn annibynnol

Wrth i blant dyfu, mae'r angen am annibyniaeth yn dod i mewn, ac maen nhw'n teimlo'n llai tueddol o ddibynnu ar eu rhieni am bron popeth. Fodd bynnag, nid yw rhai rhieni yn cael y memo! Waeth beth fo oedran y plentyn, bydd y rhieni yn gwrthwynebu bron popeth y mae'r plentyn yn ei wneud. Byddai hyn yn gwneud i'r plentyn ddibynnu arno am bob penderfyniad y mae am ei wneud.

|_+_|

3. Gosod safonau afresymol o uchel

Un o'r arwyddion o reoli rhieni yw gosod safonau uchel i'w plant. Y prif berygl a ddaw gyda hyn yw nad ydynt yn gosod y strwythur cywir i helpu eu plant i gyflawni hynny.

Yn fwy na hynny, anaml y byddent yn ystyried oedran a galluoedd eu plentyn wrth gyrraedd y safon honno. Yn naturiol, byddai eu plant dan bwysau i berfformio’n arbennig o dda a chreu argraff ar eu rhieni.

4. Yn dangos cariad yn seiliedig ar amodau

Mae'r weithred o gariad amodol yn un o'r arwyddion o reoli rhieni pan fyddant yn oedolion. Pan fydd y rhieni'n gweld eich bod chi'n byw yn unol â'u safonau, maen nhw'n dod yn hapus gyda chi ac yn cael cawod cariad ac anwyldeb .

Ar y llaw arall, os nad yw eu plant yn bodloni eu safonau a'u gofynion, maent yn atal eu cariad nes bod y plant yn gwneud addasiadau. Mae hwn yn fath o drin sy'n rheoli rhieni yn dangos oherwydd eu bod yn gwybod y bydd eu plant bob amser yn edrych ymlaen at eu canmoliaeth, cariad, a gofal.

5. Trin ag anrhegion

Tad a phlentyn yn bwyta hufen iâ

Un o'r arwyddion o reoli rhieni yw'r defnydd o anrhegion i reoli a gorchymyn ymddygiad eu plant.

Er enghraifft, gallant gynnig rhoi rhywfaint o arian i chi os byddwch yn ymddwyn mewn ffordd benodol am rai wythnosau. Hefyd, gallant gynyddu mynediad y plentyn i gemau fideo ac adnoddau hamdden eraill os gallant ufuddhau i'w gorchymyn.

6. Rheolau cadarn

Wrth edrych am yr arwyddion o reoli rhieni, un o'r nodweddion i'w arsylwi yw sut maent yn gosod rheolau cadarn ac anhyblyg. Mae rhieni sy'n rheoli yn gosod y rheolau hyn i arwain gweithredoedd, ymddygiad ac ystumiau'r plentyn.

Yn anffodus, mae rhai o'r rheolau hyn fel arfer yn rhy anodd i gadw i fyny â nhw, a gallai'r plentyn fethu. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r rhieni'n tynnu eu cariad yn ôl nes bod y plentyn yn dychwelyd ar y trywydd iawn.

|_+_|

7. Cosbau llymion

Ar wahân i dynnu cariad yn ôl, gall rheoli rhieni gosbi eu plant am beidio â bodloni eu disgwyliadau. Gallant wadu rhai breintiau dymunol iddynt a'u seilio am amser hir. Bydd gweithredoedd o'r fath yn gwneud i'r plentyn dynnu'n ôl i'w gragen a datblygu hunan-barch isel.

8. Dim parch i unigoliaeth eu plant

Un o’r arwyddion clir o reoli rhieni yw eu hagwedd at unigoliaeth eu plant. Gwadu eu plant y fraint o mynegi eu credoau , arddull, meddyliau, emosiynau, a safbwyntiau.

Mae'r rhieni hyn yn credu nad yw eu plant yn gwybod fawr ddim, os o gwbl, am lywio bywyd. Felly, byddant yn gosod eu hoff arddangosiad personoliaeth ar y plentyn.

9. Gorfodi'r plentyn i ymddwyn fel rhiant

Mae'n ymddangos bod rheoli rhieni yn anghofio bod angen amser ar blant i dyfu i'r fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain cyn delio â chyfrifoldebau oedolion.

Mae rhai rhieni yn cyfrwyo eu plant gyda chyfrifoldebau mawr y tu hwnt i gwmpas eu rhesymu a barn. A phan nad ydynt yn eu gwneud yn dda, maent yn cwyno ac yn teimlo'n siomedig, heb wybod bod y safonau a osodwyd ganddynt yn afrealistig ac yn gyraeddadwy.

|_+_|

10. Peidio dangos caredigrwydd

Nis gellir dihysbyddu yr arwyddion o reoli rhieni heb son am eu hanallu i ddangos caredigrwydd. Gall rheoli rhieni fod yn rhy ddisgybledig i nam, ac mae'n cymylu eu barn i sylweddoli bod eu plant yn haeddu caredigrwydd.

Y brif ffordd y gall plentyn ddysgu caredigrwydd yw pan fydd yn ei dderbyn gartref. Yna, gallant ddysgu estyn y caredigrwydd hwn i'w cyfoedion.

11. Diffyg parch at eu gofod preifat

Nid yw llawer o rieni rheoli yn ystyried rhieni eu plant gofod preifat , ac y maent yn tresmasu arno heb ofyn na chaniatad.

Mae'r rhieni hyn yn ceisio gwneud penderfyniadau synhwyrol ar gyfer eu plant, nad yw bob amser yn gam iawn. Maen nhw'n ei wneud dan y gochl o'u hamddiffyn, ond maen nhw'n bwriadu gorchymyn ar eu cyfer.

12. Penderfynu ar eu rhwydwaith o ffrindiau a chydnabod

Un o'r arwyddion o reoli rhieni na ddylid ei adael allan yw eu dymuniad i benderfynu ar y bobl y mae eu plant yn cymdeithasu â nhw. Er bod hyn yn bwysig, mae rhai rhieni'n mynd dros ben llestri.

Mae rhai o'r rhieni hyn yn mynd mor bell â pharu eu plant â darpar gariadon, ffrindiau a chydnabod.

Pam fod rheoli magu plant yn ddrwg?

Mae rheoli magu plant yn anghywir i hyfforddi plentyn oherwydd ei fod yn creu a synnwyr o ddibyniaeth ac annigonolrwydd.

Mae plant sy'n cael eu magu gyda'r math hwn o rianta yn ei chael hi'n anodd creu eu hunigoliaeth. Byddant yn ymdrechu mor galed i gerdded yng nghysgodion eu rhieni, a gall ddod yn fwy heriol.

Sut mae rhiant sy'n rheoli yn effeithio ar blant?

Ni all plant o dan yr arddull magu plant reoli wneud penderfyniadau syml heb gynnwys eu rhieni.

Mae rhai ohonyn nhw hefyd yn troi allan i fod yn esguswyr. Pryd bynnag y bydd eu rhieni yn bresennol, maent yn cydweithredu, ond yn eu habsenoldeb, gwnânt fel arall. I rai o'r plant hyn, maent yn tyfu i fyny â hunan-barch isel. Mae gan rai ohonyn nhw hefyd broblemau perthynas oherwydd eu hanallu i reoli eu hundeb.

Yn y cyfnodolyn gwyddonol hwn o'r enw: Rheoli rhieni yn fwy tebygol o gael plant tramgwyddus , gwelwn fod y plant hyn yn tyfu i fod yn amharchus heb unrhyw ystyriaeth i ffigurau awdurdod cyfreithlon.

Sut i ymdopi â rheoli rhieni?

Mam a merch drist

Gall delio â rhieni sy’n rheoli fod yn heriol, yn enwedig pan fyddwch chi wedi bod dan eu rheolaeth ers amser maith. Fodd bynnag, gallwch newid y llanw a gwneud y penderfyniadau drosoch eich hun heb ymyrraeth neb.

Dyma rai ffyrdd ar sut i ddelio â rheoli rhieni

1. Cydnabod y broblem

Mae angen i chi adnabod ymddygiadau rheoli cyn meddwl am strategaethau ar sut i dorri'n rhydd o rieni sy'n rheoli. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n sylwi ar yr arwyddion o reoli rhieni, a'ch bod chi'n derbyn bod problem, gall lywio pa bynnag benderfyniad a wnewch wrth symud ymlaen yn eich perthynas â nhw.

2. Gosod ffiniau

Mae'n bwysig gosod ffiniau i gadw'ch lles emosiynol a meddyliol. Gyda'r ffiniau hyn, bydd eich rhieni'n sylweddoli eich bod chi'n sefyll drosoch eich hun ac yn berchen ar eich personoliaeth.

|_+_|

3. Dod o hyd i system cymorth

Mae system gymorth yn grŵp o unigolion sy'n deall yr hyn rydych chi'n ei wynebu ac sy'n barod i'ch helpu chi i ddod o hyd i ateb parhaol. Tra byddwch chi'n ceisio delio â'ch rhieni sy'n rheoli, bydd y system gymorth hon yn eich annog a'ch cymell i gadw'ch ffiniau yn eu lle.

|_+_|

4. Lleihau rhannu gwybodaeth gyda'ch rhieni

Ffordd arall o reoli rhieni yw lleihau faint o wybodaeth rydych chi'n ei ddweud wrthynt. Gan eu bod yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd yn eich bywyd, byddai'n well celcio gwybodaeth i leihau eu hymyrraeth. Does dim rhaid i chi ddweud celwydd wrthyn nhw. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw hidlo pob gwybodaeth cyn i chi ddweud unrhyw beth wrthynt.

5. Rhoi sgiliau cyfathrebu iach ar waith

Pan fyddwch yn ceisio atal eich rhieni rhag eich rheoli, gallai arwain at sgiliau cyfathrebu gwael fel gweiddi ar eich gilydd, cussing, ac ati. Gadewch iddyn nhw wybod mai chi sydd â gofal am eich bywyd ond gwnewch hynny gyda pharch.

I ddysgu mwy o awgrymiadau ar sut i drin rheoli rhieni, edrychwch ar lyfr Dan Neuharth o'r enw: Pe bai gennych Rieni sy'n Rheoli . Mae'r llyfr hwn yn eich dysgu sut i wneud heddwch â'ch perthnasoedd agos yn y gorffennol â rhieni sy'n rheoli, a sut i ail-lunio'ch dyfodol.

Casgliad

Os ydych chi wedi bod yn gofyn cwestiynau fel pam mae fy rhieni mor rheoli, mae hwn yn ddarn agoriad llygad i chi. Ar ôl gwirio'r arwyddion o reoli rhieni yn yr erthygl hon, byddwch chi'n gallu dweud a ydych chi wedi bod yn profi'r arddull magu plant hon ai peidio.

Ar ôl nodi a oes gennych chi rieni sy'n rheoli, y peth da yw y gallwch chi eu trin yn y ffordd gywir heb achosi gwrthdaro.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud eich rhieni yn hapus:

Ranna ’: