15 Atebion i Pam Mae Fy Ngwraig Yn Casáu Fi

Dyn Dyn Dwylo Ifanc Cythryblus Yn Y Cefndir Ar Y Soffa

Yn yr Erthygl honMae llawer o bobl wedi gofyn y cwestiwn gwaradwyddus iddynt eu hunain, “pam mae fy ngwraig yn fy nghasáu i” ar ryw adeg yn ystod eu bywyd priodasol. Fodd bynnag, pan fydd merch yn dweud ei bod yn eich casáu chi, nid yw o reidrwydd yn golygu bod y casineb yn ddwfn neu'n barhaol.Yn hytrach, gall hyn fod yn deimlad dros dro sy'n cael ei yrru gan siom, dicter, neu gael eich brifo.

I ymchwilio’n ddyfnach, darllenwch ein detholiad o 15 rheswm posibl pam mae eich gwraig yn eich casáu chi a beth allwch chi ei wneud i gael ei chariad yn ôl.1. Peidio â rhannu llwyth gwaith y cartref

I astudio wrth asesu'r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn tasgau cartref, datgelwyd bod menywod yn y 60au yn rhoi tua 30 awr yr wythnos yn gwneud tasgau'r tŷ, tra bod yr oes fodern yn wahanol ac wedi dod â chydbwysedd i rannu'r gwaith cartref rhwng dynion a menywod.

Fodd bynnag, pan na chynhelir y cydbwysedd, gall eich partner deimlo'n llethol yn y pen draw, ac os bydd hyn yn digwydd yn ddigon hir, gallai arwain at emosiynau pentyrru, drwgdeimlad a chasineb. Mae hyn yn wir hyd yn oed i gyplau o'r un rhyw sy'n arwain at fwlch o anghydraddoldeb, yn enwedig ar ôl dod yn rhieni, ymchwil dangos.

Y gorau ffordd i gadw'ch merch yn hapus yw ei hannog i gyfathrebu â chi lle mae angen mwy o help arni ac yna dilyn ymlaen.Peidiwch â gwneud addewid na fyddwch yn ei gadw. Ymrwymwch i un tasg, os yw hi'n trin eraill.

Megis tynnu'r sothach allan tra ei bod hi'n smwddio, golchi'r llestri pe bai hi'n paratoi'r pryd. Mae'n sicr y bydd beth bynnag y gallwch chi ei gyfrannu yn cael ei werthfawrogi.

2. Dadleuon ailadroddus

Mae dadleuon yn anorfod, ac mae hyn yn wir am unrhyw berthynas. Rydych chi'n ddau unigolyn gwahanol, a rydych yn sicr o anghytuno â'ch gilydd . Fodd bynnag, nid yw hyn yn destun pryder.Mae'r casineb fel arfer yn datblygu pan fydd dadl yn cael ei gadael heb ei datrys, sydd yn ei dro yn arwain drwgdeimlad a achosir gan rwystredigaeth gronedig oherwydd trafodaethau ac anghytundebau parhaus.

Lluniwch y fenter a threfnwch leoliad gwahanol ar gyfer y trafodaethau. Nid oes rhaid i ddadleuon fod yn ymosodol ac yn gandryll.Agorwch botel o win, eisteddwch ar gyntedd neu falconi heb unrhyw blant o gwmpas nac unrhyw wrthdyniadau, a dechreuwch siarad am y pethau rydych chi am gael eu datrys.

Gwerthfawrogir cymryd camau i siarad am bethau sy'n arwain at ymladd. Ar ben hynny, yn y lleoliad tawel hwn, mae siawns uwch y byddwch chi'n dod i gytundeb sy'n gweithio i'r ddau ohonoch.

3. Treuliau heb eu cynllunio

Mae Dwylo

Mae arian bob amser wedi bod y mwyaf treiddiol, problemus a rheolaidd achos gwrthdaro priodasol.

Dywedodd dyn unwaith - ‘Yr hyn rydw i wedi dychryn fwyaf ar ôl i mi fynd yw y bydd fy ngwraig yn gwerthu fy offer am y pris rydw i wedi dweud wrthi i mi ei brynu amdano”.

Yr hyn sy'n cael ei gymryd o'r datganiad hwn yw - peidiwch â gadael i'r datganiadau cardiau credyd ddod yn syndod i'ch partner.

Er y gallai eich calon fod yn y lle iawn pan fyddwch chi'n prynu sinema gartref i'r teulu cyfan ei mwynhau, dylech ymgynghori â'ch priod ymlaen llaw.

Sôn am osod rhai rheolau sylfaenol ynghylch treuliau, fel cytuno i drafod unrhyw dreuliau dros $ 100.

4. Chwyrnu

Felly rydych chi wedi bod yn meddwl - mae fy ngwraig yn fy nghasáu ond rydw i mor ofalgar ac nid oes ganddi unrhyw gwynion mawr byth, ac eto rwy'n teimlo fel hyn.

Wel, weithiau dyna'r pethau bach.

Mae'n anodd credu y gall rhan mor fach a di-nod o'n bywyd beri i'ch gwraig eich dirmygu mewn gwirionedd.

Er nad yw'n hawdd rheoli chwyrnu, nid yw'n ei gwneud yn llai cythruddo.

Yn enwedig i ferched sy'n colli cwsg oherwydd plant, anhunedd neu dasgau cartref, bydd chwyrnu cyson yn cronni achos difrifol o ddicter. Pwy sydd ddim yn edgy pan maen nhw wedi blino.

Mae yna ffyrdd y gallwch chi datrys eich apnoea cwsg rhwystrol . Rhowch gynnig ar leithyddion, stribedi trwynol, ac os ydych chi'n barod am gam mwy penderfynol, peiriant CPAP neu lawdriniaeth.

5. Diffodd yn ystod dadl

Gall gosod cerrig caled wneud i'r person arall deimlo ei fod wedi'i wrthod a'i frifo. Ar y llaw arall, gan nad ydych yn ymwybodol o'ch gweithredoedd efallai y byddwch yn dechrau meddwl tybed, “mae fy ngwraig yn fy nghasáu, ond rwy'n ei charu, sut nad yw hi'n gweld hynny?”

Dywedwch y gwir, efallai bod eich distawrwydd yn golygu rhywbeth gwahanol iddi hi nag y mae i chi. Efallai i chi fod gosod cerrig caled yn ffordd i ddod â thrafodaeth i ben pan fydd wedi blino'n lân, tra gallai ei dehongli fel arwydd o rhoi’r gorau iddi ar y berthynas .

Yn y tymor hir, gall gwell strategaeth fod yn fwy defnyddiol.

Bydd eich gwraig yn mynd yn ddig ac yn cadw'r rhwystredigaeth i mewn, yn ei bentyrru. Cyn i hynny ddigwydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n agor y drafodaeth ar sut rydych chi eisiau cael dadleuon fel cwpl .

Gosodwch rai rheolau sylfaenol rydych chi am eu dilyn fel bod eich trafodaethau'n ddefnyddiol ac yn gwneud i'r berthynas fynd yn ei blaen.

Hefyd, gwyliwch y fideo am rai cwestiynau ychwanegol i'w gofyn i chi'ch hun ac arweiniad ar sut i ddatrys hyn:

6. Peidio â gwneud iddi deimlo'n ddeniadol

Pâr Deniadol Ifanc Yn Cael Problem Mewn Gwely a Rhwystredig Dyn a Menyw Ddim yn Siarad Yn Teimlo

Pan ddechreuoch chi ddyddio am y tro cyntaf, gwnaethoch iddi deimlo'n rhywiol ac yn ddeniadol. Gwnaeth y ganmoliaeth fach a roesoch trwy gydol y dydd iddi wenu a dioddef caledi yn y gwaith.

Fodd bynnag, wrth i’r berthynas fynd rhagddi, daeth y ganmoliaeth yn llai aml, ac er nad yw eich cariad tuag ati wedi newid, mae’r ffordd rydych yn mynegi eich hoffter yn bendant wedi newid.

Pan fyddwch yn rhoi’r gorau i’w chanmol, efallai na fydd hi’n teimlo mor ddeniadol ac mor hyderus ag yr arferai, a gall hyn beri iddi feddwl nad yw hi, gyda chi, yn cael y driniaeth y mae’n ei haeddu.

Felly, beth i'w wneud pan fydd eich gwraig yn eich casáu chi?

Gwnewch ymdrech ymwybodol i gofio'r ganmoliaeth yr oedd hi'n ei hoffi fwyaf a'u cynnig pan fydd yr amser yn amserol.

Fflyrtio lle bo hynny'n bosibl i wneud i'ch gwraig deimlo ei bod yn cael ei charu a'i dymuno. Pan fydd menywod yn teimlo'n rhywiol, maen nhw'n debygol o fod yn fwy agos atoch, felly mae pawb yn ennill.

7. Peidio â bod yn ddigon rhagweithiol

Gall cyplau sy'n cyflawni eu prif nodau bywyd, fel priodi, cael plant, prynu tŷ, ddod yn rhy gyffyrddus. Gall y cysur hwnnw arwain at ymdeimlad o ddiflasrwydd. Gall y diflasrwydd hwn ei gwthio i'ch digio am eich diffyg breuddwydio mawr a dymuno mwy.

Mae bywyd yn llawn rhyfeddodau, ac mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu harchwilio gyda'ch gilydd o hyd. Eisteddwch i lawr gyda'ch gwraig a siaradwch am y pethau y gallwch chi anelu atynt gyda'ch gilydd.

Efallai siaradwch am eich gwyliau nesaf neu sefydlu busnes bach. Mae posibiliadau'n aruthrol os rhowch eich meddwl arno.

8. Peidio â newid yr hyn sy'n ei chythruddo

Os ydych chi'n gofyn i chi'ch hun pam mae fy ngwraig yn casáu fi, edrychwch i mewn i'r pethau mae hi wedi gofyn ichi eu newid a faint o'r rheiny ydych chi wedi gweithio arnyn nhw.

Efallai eich bod hyd yn oed wedi gwneud rhai o'r newidiadau, ond efallai na fyddai hi'n fodlon â nhw ac nid yw'n eu hystyried felly.

Mae priodas yn ymwneud â chyfaddawdu, nid eich bod chi'n newid pwy ydych chi fel person ond yn gwneud addasiadau bach i ddarparu ar gyfer eich partner.

Felly siaradwch â hi. Disgrifiwch i'ch gwraig yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar i gywiro'ch arferion.

Heb os, bydd eich gwraig yn falch o wybod eich bod yn gwneud newidiadau i'w gwneud hi'n hapus. Yn ogystal, gallai fod yn ddiddorol gwybod pam nad yw hi wedi gweld y newidiadau hynny eisoes a defnyddio'r wybodaeth hon wrth symud ymlaen.

9. Bod yn absennol llawer

Aros Am ŵr Gwraig Blonde Hardd Yn Teimlo

“Beth mae absenoldeb yn ei olygu? Oes rhaid i mi fod wrth ei hochr 24 × 7? Nid yw hi byth yn cwyno am yr holl bethau hyn. A oes unrhyw reswm arall fod gen i'r teimlad bod fy ngwraig yn fy nghasáu? ”

Aeth y meddwl hwn i ffwrdd yn eich meddwl ond er bod eich absenoldeb yn fwyaf tebygol o gael ei esgusodi, ni all fod yn hawdd i'ch teulu a'ch gwraig beidio â threulio amser gyda chi.

Gall bod i ffwrdd gormod gael effeithiau yr un mor negyddol â bod adref trwy'r amser. Gallai eich gwraig deimlo ei bod wedi'i gadael neu ddim yn ddigon teilwng o'ch amser, a allai ddatblygu'n hunan-amheuaeth, drwgdeimlad, ac yn y pen draw casineb.

Gwnewch yn siŵr irhowch eich gwraig a'ch teulu ar frig eich rhestr flaenoriaetha gadewch iddyn nhw wybod nad yw'ch gwaith a'ch hobïau yn fwy arwyddocaol.

Er efallai na fyddwch chi'n gallu newid yr amgylchiad, gallwch chi weithio ar sut rydych chi'n ei gyflwyno iddyn nhw a sut rydych chi'n treulio'r amser sydd gennych gyda'ch gilydd.

10. Cadw cysylltiadau agos â'ch exes

Mae ymddiriedaeth yn un o'r hanfodion perthynas . Os ydych chi'n treulio mwy o amser yn meithrin perthnasoedd â'ch cyn-bartneriaid, yn fwy na gyda'ch gwraig, bydd eich priod yn tyfu i gasáu hynny. Mae eich gorffennol a'ch preifatrwydd yn bwysig, ond cofiwch sut y gallai'ch gwraig ei ganfod.

Treuliwch ychydig o amser yn gadael i'ch gwraig wybod mai hi yw eich rhif 1 ac, mewn gwirionedd, yr unig un ar y rhestr.

Beth sydd angen iddi ei glywed i wybod hyn? Beth yw'r camau y gallwch chi eu cymryd dangos eich cariad a'ch hoffter ?

Os nad ydych chi byth eisiau meddwl pam “mae fy ngwraig yn fy nghasáu i,” rhowch ychydig o amser i ddarganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn.

11. Beirniadu gormod

Os ydych chi'n beirniadu'ch gwraig trwy'r amser, byddwch chi'n dechrau gweld yr arwyddion bod eich gwraig yn eich casáu chi.

Ond, sut i ddelio â gwraig sy'n eich casáu chi oherwydd hynny?

Ymchwilyn dangos y dylech gael pum rhyngweithio cadarnhaol ar gyfer pob sylw negyddol i liniaru'r effeithiau gwael.

Os oes yna feysydd lle hoffech chi ei gweld hi'n gwella, nodwch yn gyntaf y pethau mae hi'n dda yn eu gwneud a faint rydych chi'n ei gwerthfawrogi amdanyn nhw.

12. Ddim yn deall ei theimladau

Mae gan bobl wahanol ffyrdd o ganfod a mynegi emosiynau. Pan nad ydych yn siŵr beth mae'ch gwraig yn mynd drwyddo, efallai y byddwch chi'n symud yn anghywir ac yn gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei chamddeall.

Os bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd, efallai y bydd yn eich casáu chi oherwydd y ffordd rydych chi'n gwneud iddi deimlo.

Nid oes angen i chi weld popeth o'i safbwynt hi, ond gallwch ofyn cwestiynau i'w deall yn well.

Y cwestiwn euraidd i'w ofyn yw: “Beth alla i ei wneud i chi nawr, i wneud i chi deimlo'n well?' Hyd yn oed os nad yw'r ateb yn “ddim byd,” rydych chi wedi dangos eich gofal ac eisiau helpu.

13. Gadael i'ch rhieni blaguro

Gall dylanwadau allanol effeithio ar foddhad priodasol. Pan ddaw'r dylanwadau hyn o'ch ochr chi o'r teulu, gallai ddisgwyl amddiffyniad, ac i chi sefyll i fyny atynt.

Pan fydd hi'n teimlo nad ydych chi wedi cynnig rhyw fath o amddiffyniad, gall niweidio sut mae'ch gwraig yn eich ystyried chi.

Er y dylid parchu a chlywed eich rhieni, mae eich gwraig a chi'ch hun bellach yn gwneud penderfyniadau a dylent gael blaenoriaeth yn eich bywyd.

Siaradwch â hi i ddeall beth hoffai hi ddigwydd a thrafod os ydych chi'n anghytuno. Ceisiwch ddod o hyd i dir canol. Mae agor trafodaeth eisoes yn arwydd o ofalu am ei lles emosiynol a'i llwyddiant mewn perthynas.

14. Yn ei beio

Dyn Americanaidd Affricanaidd Difrifol yn Mwgwd Menyw Upset Yn Pwyntio Bys Wrth Ei Eistedd Ar Y Cwdyn

Yn aml, mae'n haws pwyntio bysedd at rywun arall, yn hytrach nag atom ni ein hunain.

Mae beio’r bai ar rywun arall yn annheg a gall arwain at ddicter a chwerwder. Gofynnwch i'ch hun, “A yw fy ngwraig yn fy nghasáu oherwydd hynny?” Credadwy iawn.

Mae'n debyg mai'r ffordd orau fyddai cymryd saib byr. Os na welwch eich bod yn barod i rannu'r cyfrifoldeb, cymerwch amser i fyfyrio.

Dewch yn ôl at y drafodaeth pan fyddwch chi'n dod yn barod i gymryd rhan o'r baich arnoch chi'ch hun a phenderfynu newid rhai o'ch gweithredoedd i gyfrannu at yr ateb.

15. Dim digon o amser o ansawdd

Tra roeddech chi'n mynd allan, gwnaethoch eich gorau i wneud iddi chwerthin, trefnu amseroedd hwyl gyda'ch gilydd, a gwneud ystumiau rhamantus. Efallai ar ôl blynyddoedd, mae hyn wedi lleihau, ac mae hi wedi mynd yn drist ac yn ddig arnoch chi o'i herwydd.

Efallai y bydd hi'n colli'r teimladau o gyffro, yr hen hunan, neu'r hen chi ac yn priodoli'r cyfan i chi. Er nad eich bai chi i gyd ydyw, gallwch geisio gwneud rhywbeth yn ei gylch.

Ystyriwch hyn - fe wnaethoch chi ei hennill hi unwaith, mae'n debyg y gallwch chi ei wneud eto. Beth oedd hi'n ei hoffi y tro cyntaf? Beth ddaeth â'r llawenydd mwyaf iddi? Beth mae hi'n ei werthfawrogi heddiw pan fyddwch chi'n gwneud drosti?

Dechreuwch gyda phethau y gallwch eu gwneud yn ddyddiol i ddangos eich bod yn ei gwerthfawrogi yn eich bywyd, a chyn bo hir bydd yn dychwelyd. Mae dau berson sy'n gwneud pethau neis i'w gilydd yn troi allan i briodas hapus.

Bydd hwn hefyd yn pasio (os ydych chi'n gweithio arno).

Yn union fel cariad, mae casineb yn emosiwn cryf iawn ac mae'n cymryd llawer o amser i annog.


dod â babi newydd i mewn i lysfam

Mae perthnasoedd yn tueddu i symud yn gyflym, a gyda chymaint yn digwydd o'n cwmpas, rydych yn sicr o lithro a gwneud camgymeriadau, ond yn yr un modd â phopeth arall yn eich bywyd, rhaid i chi ddysgu gweld eich camgymeriadau a dod o hyd i ffyrdd o gryfhau'ch ymrwymiad tuag at eich gwraig. a'ch perthynas.

Cofiwch, nid ydych chi ar eich pen eich hun yn y meddyliau hyn. Dim ond Google, “mae fy ngwraig yn dweud ei bod hi’n casáu fi’ a byddwch yn gweld faint o bobl sydd wedi mynd trwy rywbeth tebyg.

Mae p'un a yw'r berthynas yn gwella yn dibynnu ar lawer o ffactorau, ond mae'n sicr yn rhoi mwy o groes i chi po fwyaf y ceisiwch.

Os ydych chi'n rhedeg allan o syniadau, ymgynghorwch â'ch ffrindiau, a rhannwch yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo. Yn onest, gofynnwch, “Mae fy ngwraig yn casáu fi, beth ydw i'n ei wneud?” a rhoi cyfle iddyn nhw rannu eu cyngor. Efallai y bydd yr ateb yn eich synnu ac yn cael rhywfaint o gyngor defnyddiol.