15 Peth Sy'n Digwydd Pan Mae Empath yn Gadael Narcissist

Gwraig wedi synnu

Yn yr Erthygl hon

Mae yna lawer o bobl y gallech fod yn gydnaws â nhw pan fyddwch chi ar yr olygfa dyddio. Fodd bynnag, bydd yna bobl eraill a allai fod yn cyfateb yn wael i chi.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist. Bydd yr erthygl hon yn ateb y cwestiwn hwn i chi. Daliwch ati i ddarllen i gael rhagor o wybodaeth.

Sut mae empath yn dinistrio narcissist?

Pan fydd empath yn caru narcissist, bydd y narcissist yn brifo'r empath yn fawr yn y pen draw. Mae hyn oherwydd bod empath yn caru pawb ac yn poeni am eu teimladau a'u lles.

Ar y llaw arall, dim ond am eu hunain y mae narcissist yn poeni. Byddant yn gwerthfawrogi bod empath yn poeni amdanynt, a dyna sut mae narsisiaid yn ysglyfaethu ar empathiaid. Dyma hefyd pam mae empaths yn denu narcissists; maen nhw eisiau gofalu am eraill ac felly maen nhw'n bwriadu gofalu am anghenion narcissist.

|_+_|

Pam mae empathiaid yn gaeth i narcissists?

Mae empathiaid yn dueddol o ddisgyn ar gyfer narcissists oherwydd eu bod yn plesio pobl. Maen nhw eisiau helpu eraill a gwneud yn siŵr eu bod nhw'n iawn. Dyma'r union fath o sylw y gall narsisydd ei eisiau a'i chwennych.

Mae hyn yn rhan o'r perthynas wenwynig rhwng empath a narcissist.

Beth sy'n digwydd os byddwch chi'n cerdded i ffwrdd o narcissist?

Os ydych cerdded i ffwrdd oddi wrth narcissist , efallai y byddant yn ymdrechu'n galed i'ch cael chi i ddod yn ôl atynt. Gallai hyn gynnwys unrhyw beth o wneud i chi deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun i'ch bygwth.

Mewn geiriau eraill, gallai datgysylltu oddi wrth narcissist fod yn beryglus ar adegau, ac achosi i chi deimlo'n anniogel, dan rai amgylchiadau.

Mae hyn yn ateb y cwestiwn, beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist, er y bydd yr amgylchiadau'n wahanol o berson i berson.

Sut mae empath yn dod dros narcissist?

Dylai empath, hyd yn oed empath sydd wedi'i ddifrodi, allu symud ymlaen ar ôl iddynt adael narcissist. Wrth iddynt ddechrau deall bod y person yr oeddent mewn perthynas ag ef yn narsisydd a beth mae hynny'n ei olygu, gallant ddechrau teimlo fel eu hunain eto a dechrau meddwl am eu perthynas nesaf.

Mae'n bwysig nodi mai nodwedd bersonoliaeth yn unig yw narsisiaeth, ond gallai fod yn arwydd o anhwylder personoliaeth, mewn rhai achosion. Os yw unigolyn yn profi symptomau o anhwylder personoliaeth narsisaidd , efallai ei bod yn fwy hanfodol bod empath a narcissist breakup.

I ddarganfod mwy am yr hyn sy'n digwydd mewn perthynas empath a narcissist, gwyliwch y fideo hwn:

15 peth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist

Pâr ifanc ar ôl gwrthdaro

Felly, beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist?

Yr ateb yw y bydd empath yn dechrau sylwi nad ydynt yn cael eu caru a'u trin y ffordd y mae angen iddynt fod gan narcissist a bydd symud ymlaen o'r berthynas .

Mae angen caru empath a bod gyda rhywun y maent yn honni ei fod, nad yw'n wir am narcissist.

Ar yr un pryd pan fydd narcissist yn caru eu cymar empath, dyma sut mae empath yn dinistrio narcissist. Mae angen edmygu person narsisaidd dros bawb arall, felly pan na fydd rhywun yn gwneud hyn, ni fyddant yn falch o'r canlyniad.

1. Bydd empath yn deall eu bod yn cael eu defnyddio

Pan fydd sefyllfa empath gadael narcissist yn digwydd, mae'n gyffredinol oherwydd nad yw'r empath yn gallu cymryd unrhyw ychwanegol cam-drin gan y narcissist . Efallai nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn iawn ac yn deall eu bod yn haeddu bod gyda rhywun sy'n gofalu.

Mae yna wedi bod ymchwil cael ei gynnal i benderfynu a yw teimladau empathig yn pylu dros amser, ac mae'n dangos bod hyn yn bosibl.

Gallai hyn olygu y gallai empath fynd yn flinedig wrth ddelio ag anghenion narcissist a rhaid iddynt adael i ddechrau pennod newydd yn eu bywyd.

2. Bydd y narcissist ceisio eu euogrwydd

Bydd un o gamau cyntaf gadael narcissist yn cynnwys dianc oddi wrthynt. Efallai y byddwch yn dewis gwneud dod â'r berthynas i ben , symud allan, neu roi'r gorau i gysylltiad â nhw. Unwaith y bydd hyn yn digwydd, mae'n debygol y byddant yn dechrau ceisio'ch euogrwydd i deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun a sut y gwnaethoch chi eu trin.

Mae'n debyg y bydd narcissist eisiau i chi feddwl am sut mae'n teimlo, gan fod empath yn sensitif i deimladau pobl eraill. Dyma un o'r prif resymau pam na ddylai empath a narcissist ddyddio ei gilydd.

3. Gall empath feddwl eu bod yn narsisaidd

Wrth i rywun adael perthynas empath narcissist, efallai y bydd yr empath yn dechrau meddwl tybed a ydynt yn narsisaidd hefyd. Mae hyn yn debygol oherwydd pe bai mewn perthynas ag unigolyn â narsisiaeth, efallai ei fod wedi dechrau pylu sut roedd yn teimlo ac wedi dynwared sut roedd ei ffrind yn ymddwyn.

Wrth fyfyrio ar y paru, gallai empath sylwi eu bod yn ymddwyn mewn modd narsisaidd hefyd, a allai eu gadael yn pendroni ai dyma pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

Does dim rhaid i chi feddwl eich bod chi'n narcissist os ydych chi'n ymddwyn fel un i amddiffyn eich hun rhag cael eich brifo. Ystyriwch sut rydych chi'n teimlo mewn gwirionedd ac a ydych chi'n ystyried teimladau a safbwynt pobl eraill. Os gwnewch y naill neu'r llall o'r pethau hyn, mae'n debygol nad ydych yn narcissist.

|_+_|

4. Byddant yn teimlo trueni dros y narcissist

Peth arall sy'n ateb y cwestiwn o beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist yw y bydd yr empath yn ôl pob tebyg yn teimlo trueni dros y narcissist. Efallai eu bod yn meddwl eu bod wedi eu trin yn annheg ac yn poeni am eu perfformiad. Er bod hyn yn iawn, dylech hefyd ystyried sut y gwnaethant eich trin chi hefyd.

Os nad yw person yn meddwl sut mae wedi effeithio arnoch chi, nid oes angen i chi boeni amdano a sut mae'n teimlo. Mae hyn yn rhywbeth nad yw bellach yn bryder i chi ar ôl i chi gerdded i ffwrdd o'r berthynas.

|_+_|

5. Efallai y bydd gan yr empath lawer o amheuon

Rhywbeth arall a all ddigwydd yw y bydd gan empath amheuon yn ei gylch gadael y berthynas . Gall bod mewn perthynas ag empath eich galluogi i weld eu bod yn gyffredinol yn edrych ar ochr ddisglair pethau a bod ganddynt agwedd obeithiol mewn llawer o achosion. Dyma pam y gallant deimlo'n amheus a meddwl efallai nad ydynt wedi'i gael mor ddrwg yn eu perthynas.

6. Bydd narcissist yn ceisio eich cael yn ôl

Cwpl trist yn gwahanu ag oerfel

Pan fyddwch chi'n meddwl beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist, y gwir yw y bydd narcissist yn ceisio cael yr empath yn ôl. Byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i'w darbwyllo i ailystyried eu deuawd, hyd yn oed os yw'n golygu dweud celwydd neu ddweud wrthynt yn union yr hyn y maent am ei glywed.

Mae angen canmol ac addoli narcissist, felly pan nad yw hyn yn digwydd, byddant yn teimlo'n sâl yn gyfforddus.

7. Gall empaths ailfeddwl gadael

Efallai y bydd empath yn meddwl eu bod am wneud hynny dod yn ôl ynghyd â'r narcissist y terfynasant eu perthynas ag ef.

Efallai eu bod yn credu y bydd y narcissist yn newid ac y bydd pethau'n gwella. Os gwelwch hyn yn digwydd yn eich cylch, efallai y byddwch am ddarparu amddiffyniad empath rhag narcissist, fel eu bod yn ailystyried dod yn ôl ynghyd â rhywun nad ydynt yn gydnaws iawn ag ef.

Os ydych chi'n empath yn teimlo fel eich bod am ddod yn ôl ynghyd â'r narcissist yn eich bywyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd yr holl amser sydd ei angen arnoch i benderfynu. Nid oes unrhyw reswm i fynd yn ôl ar frys at narcissist ar ôl i chi eu gadael. Ystyriwch eich holl opsiynau yn gyntaf.

8. Gall empath fynd yn ôl i'r berthynas

Felly, beth arall sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist? Efallai y bydd yr empath yn mynd yn ôl at y narcissist. Efallai y byddan nhw'n meddwl y byddan nhw'n gallu newid ymddygiad y narcissist, neu gallen nhw ddal i gredu ynddynt.

Os ydych chi'n empath sy'n cael ei effeithio fel hyn, meddyliwch am bopeth rydych chi wedi bod drwyddo yn eich perthynas. Peidiwch â meddwl bod y math hwn o ymddygiad yn beth rydych chi'n ei haeddu allan o gymar.

Cofiwch fod a perthynas iach yn cynnwys parch ac ymddiriedaeth ar y ddwy ochr, ac efallai nad yw hyn yn rhywbeth a gewch pan fyddwch mewn perthynas â narsisydd.

9. Bydd y narcissist yn bygwth yr empath

Mewn rhai achosion, gall narcissist fygwth empath i'w gael i ddod yn ôl atynt.

Mae hyn yn rhywbeth nad oes yn rhaid i chi ei ddioddef ac os ydych chi'n ofni am eich bywyd, dylech wneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich amddiffyn a'ch bod mewn lle diogel, lle na fydd narcissist yn gallu eich niweidio.

|_+_|

10. Bydd Empaths yn poeni am y narcissist

Unwaith y byddwch yn ystyried beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist, dylech ddeall y bydd empath yn poeni am y narcissist, sut mae'n ei wneud, a beth fydd yn digwydd iddynt gan nad yw'r empath yn y llun mwyach.

Dyma natur yr empath, gan eu bod yn tueddu i boeni am eu cyd-ddyn. Ar yr un pryd, deallwch y bydd narcissist yn iawn, hyd yn oed os dywedant na fydd.

11. Gall narcissist symud ymlaen yn y pen draw

Gwraig drist yn eistedd gyda chwpl hapus

Yn y pen draw bydd narcissist yn dechrau symud ymlaen o'u perthynas ag empath.

Mae'n debygol y byddan nhw'n dod o hyd i rywun arall i dreulio'u hamser gyda nhw neu'n bos o gwmpas a gadael i'w partner blaenorol fynd. Gall hyn fod yn beth da i'r empath, gan na fydd yn rhaid iddynt boeni am y cymar hwn mwyach.

12. Bydd empath yn ymwneud â sut y'u canfyddir

Efallai y bydd empath yn ofidus ac yn teimlo ei fod yn effeithio ar eraill gyda'u penderfyniad i adael narcissist. Efallai y byddan nhw'n meddwl y byddan nhw'n cynhyrfu'r bobl maen nhw'n poeni amdanyn nhw a'i fod yn adlewyrchu'n wael arnyn nhw.

Y gwir yw y bydd eich anwyliaid yn fwy na thebyg yn deall eich safbwynt ac yn eich cefnogi yn eich penderfyniadau. Ni fydd yn rhaid i chi deimlo eich bod yn siomi rhywun oherwydd chi daeth perthynas i ben doedd hynny ddim yn dda i chi.

13. Efallai y bydd Empaths yn cael trafferth addasu i'r newidiadau

Hyd yn oed pan fydd empath yn gwybod eu bod wedi gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer eu dyfodol, yr hyn sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist yw bod empath yn cael amser caled yn dod i arfer â'r newidiadau sy'n digwydd yn eu bywyd wedyn.

Efallai y bydd yn rhaid iddynt ddod i arfer â pheidio â gorfod gofalu am narcissist a phopeth y mae hyn yn ei olygu. Gallai gymryd amser iddynt oresgyn hyn.

14. Bydd empath yn symud ymlaen

Ar ôl ychydig, bydd empath yn symud ymlaen o'u perthynas â narcissist . Efallai y byddant yn gallu dod o hyd i gymar sy'n fwy addas ar eu cyfer ac sy'n eu trin yn deg ac yn gyfartal.

Os ydych chi'n empath, efallai bod hwn yn rhywbeth rydych chi'n edrych amdano ac ni ddylech chi setlo nes i chi ddod o hyd iddo.

15. Dichon fod yr empath wedi dysgu llawer

Peth arall sy'n troi o amgylch yr hyn sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist yw y bydd yr empath fwy na thebyg wedi dysgu llawer trwy gydol y broses.

Efallai y byddan nhw’n gallu sylwi pan nad ydyn nhw’n cael eu trin yn dda a gallan nhw sylwi pan fydd unigolyn yn cymryd ei egni a’i garedigrwydd oddi wrtho. Gallai hyn ganiatáu i empath weithio'n galetach i ddod o hyd i berthynas sy'n fwy manteisiol iddynt.

Casgliad

Unrhyw bryd rydych chi'n cael eich gadael yn pendroni beth sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist, gallwch chi ystyried y rhestr hon er gwybodaeth. Mae siawns y bydd empath yn cwympo mewn cariad â narcissist, a gallai ddod i ben yn wael i'r empath.

Mae hyn oherwydd y bydd narcissist yn manteisio ar ba mor ofalgar a dilys yw empath, a allai adael i'r empath gael dim byd yn gyfnewid o'r berthynas.

Os ydych chi'n empath, darllenwch y rhestr hon i benderfynu a ydych mewn perthynas â narcissist. Yna meddyliwch am yr hyn sy'n digwydd pan fydd empath yn gadael narcissist. Mae gennych opsiynau a dylech werthuso pob un ohonynt i wneud penderfyniad sy'n gweithio'n dda i chi.

Ranna ’: