15 Ffordd o Sut i Derfynu Perthynas Heb Ddifaru

Perthynas Doredig

Mae gan y term ‘breakup’ arwyddocâd negyddol cryf iddo. Mae'r cysyniad o torri i fyny mewn perthynas ramantus yn amlach na pheidio yn cael ei ystyried yn annymunol iawn, yn drist, ac yn flêr.

Ond a oes rhaid i doriadau fod yn brofiad mor negyddol a blêr? Ddim o reidrwydd. Mae'r ffordd rydych chi'n agosáu at dorri i fyny ac yn llywio'ch ffordd drwyddo yn chwarae rhan arwyddocaol wrth ffurfio'ch canfyddiad o doriadau.Gall dysgu am sut i ddod â pherthynas i ben heb edifeirwch fod yn allweddol wrth ddangos i chi sut mae'n gwbl bosibl osgoi chwalu blêr.

Darganfod pam mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn dod i ben gyda chwalfa

Cyn ymchwilio i sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru, mae'n bwysig darganfod pam mae llawer o berthnasoedd rhamantus yn dod i ben.

Mae ychydig o resymau wedi’u nodi fel a ganlyn:

 • Gwahaniaethau ym mhersonoliaeth y partneriaid
 • Un neu fwy o achosion o anffyddlondeb
 • Diffyg cydnawsedd rhywiol
 • Boddhad perthynas isel
 • Anhapusrwydd a diffyg rhyngweithio cadarnhaol rhwng partneriaid yn y berthynas.

Mae yna sawl achos arall o doriadau mewn perthnasoedd rhamantus .

Dyma hefyd olwg ar doriadau:

Gorffen perthynas ramantus heb unrhyw ddifaru: 15 ffordd

Dyma 15 ffordd effeithiol o ddysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru:

 • Cydnabod a derbyn y ffaith nad yw torri i fyny yn benderfyniad hawdd

Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru, yr union beth sy'n rhaid i chi ei wneud os ydych chi wedi penderfynu torri'r berthynas i ffwrdd yw derbyn ei bod hi'n anodd.

Nid oes unrhyw ffordd ddi-boen o fynd ati i dorri i fyny. Waeth pa mor arw oedd y berthynas, mae toriad i fyny yn swyddog diwedd i'r berthynas .

Felly, mae’n realiti anodd ei dderbyn. Mae cydbwyso eich disgwyliadau ynghylch sut y bydd eich partner yn ymateb i hyn, eich ymateb eich hun, bywyd ar ôl torri i fyny, i gyd yn hollbwysig.

Gwraig A Gŵr Dig Yn Cael Gwrthdaro

 • Torrwch wyneb yn wyneb

Y ffordd orau o ddod â pherthynas i ben yw cychwyn y sgwrs am y toriad wyneb yn wyneb â'ch partner. Ydy, mae'n swnio'n galed. Ac, y mae. Ond mae parch yn rhan sylfaenol o ddysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru.

Mynegi eich parch at eich cariad neu gariad neu bartner a parch at y berthynas ramantus mae'r hyn a wnaethoch chi gyda nhw yn bwysig. Er y gall y syniad o siarad am beth mor anodd ac anghyfforddus dros destunau ymddangos yn apelgar a hawdd, nid yw'n barchus.

 • Ceisiwch beidio ag ildio i brotestiadau neu ddadleuon

Os ydych chi am osgoi difaru am doriad neu adael iddo gymryd tro hynod flêr, mae'n hollbwysig osgoi ildio i'r dadleuon neu'r protestiadau hyn.

Un o'r ffyrdd gorau o ddod â pherthynas i ben mewn sefyllfa o'r fath yw drwy esbonio i'ch partner eich rhesymau pam na allwch fod yn y berthynas. Dywedwch wrthynt eich rhesymau. Os byddwch chi'n ildio i'w protestiadau, rydych chi'n mynd i fod yn gohirio'r anochel torri i fyny .

 • Mae gonestrwydd yn bwysig ond peidiwch â rhoi gormod o fanylion

Bydd, bydd eich partner yn bendant yn gofyn pam rydych chi'n eu dympio. Byddan nhw eisiau rhesymau. Yr gau yn bwysig. Mae hefyd yn bwysig er mwyn osgoi gofid byrbwyll torri i fyny. Fodd bynnag, troediwch yn ofalus. Nid gwneud datganiadau a allai eu gwneud yn amddiffynnol a chlais eu hego yw'r ffordd i fynd.

Yn lle hynny, ceisiwch ddefnyddio brawddegau myfyriol fel nad yw ein nodau ar gyfer y dyfodol yn cyd-fynd ac nid ydym yn gydnaws yn rhywiol yn briodol. Nid ydynt yn gollwng manylion diangen ond maent yn ddigon i gau eich partner.

 • Mynegwch pa mor gydymdeimladol ydych chi

Mae cydymdeimlad yn hanfodol os ydych chi am ddarganfod sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru. Wrth sôn am ddod â’r berthynas i ben, dylech fynegi pa mor drist ydych chi na allai’r berthynas bara.

Mae cydymdeimlad o'ch diwedd yn dangos eich bod chi hefyd yn brifo ac yn rhannu'r tristwch gyda'ch partner sy'n deillio o obeithion toredig am y dyfodol y berthynas .

 • Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun alaru dros y toriad

Nid yw'r ffaith mai chi yw'r un a fydd yn cychwyn y toriad yn eich gwneud chi'n berson amddifad o dristwch, galar, poen a thorcalon. Er y gallech chi glywed eich partner yn dweud pethau niweidiol amdanoch chi, peidiwch ag atal eich hun rhag prosesu'r holl deimladau mawr hynny.

Ni fydd rhedeg i ffwrdd oddi wrth yr emosiynau anodd hyn a'u hatal yn helpu. Er mwyn osgoi edifeirwch perthynas a difaru, mae'n bwysig cymryd amser i ffwrdd a gadewch i chi'ch hun alaru a theimlo'r emosiynau anodd hyn.

 • Dylid osgoi beio a chodi cywilydd

Agwedd bwysig arall ar sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru yw cadw'n glir ohoni beio a chodi cywilydd ar eich partner. Nid oes angen eu labelu fel pobl ddrwg. Ni all neb fod yn berffaith. Mae perthnasoedd yn gymhleth.

Hyd yn oed os yw eich cyn wedi ymddwyn mewn ffyrdd a allai fod wedi bradychu eich ymddiriedaeth a’ch brifo, cofiwch eu bod nhw hefyd yn fodau dynol diffygiol, amherffaith. Mae pobl yn ymddwyn yn wael. Ond nid yw hynny'n gwneud y person yn gyffredinol ddrwg.

|_+_|
 • Mae bod yn ddewr yn hanfodol

Mae angen dewrder i wneud pethau anodd a gwneud penderfyniadau mawr a fydd yn effeithio'n sylweddol ar eich bywyd.

Pan fydd angen dewrder i gyflawni rhywbeth, nid yw'n golygu na allwch chi brofi ofnau penodol yn ei gylch. Yn syml, mae'n golygu bod yn rhaid iddo fod yn rhywbeth y mae'n rhaid ei wneud.

Mae darganfod sut i ddod â pherthynas i ben yn y ffordd gywir yn gofyn am ddewrder. Llawer ohono. Brace eich hun ar gyfer y poenus a sgwrs anghyfforddus gyda'ch partner . Paratowch eich hun am eu hymatebion negyddol posibl. Gwnewch hynny wyneb yn wyneb.

Cwpl Ifanc Bod Mewn Fferylliaeth a Ddim yn Siarad

 • Dylid cyfathrebu'n osgeiddig ac yn dringar am y toriad

Wrth ddysgu sut i dorri i fyny gyda rhywun heb frifo eu teimladau, mae gras a thact yn chwarae rhan bwysig. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo mai'ch partner oedd yr un a ddrylliodd y berthynas, ni fydd beio neu gywilyddio yn helpu.

Fel y soniwyd eisoes, mae amherffeithrwydd yn rhan o fod yn ddynol. Er mwyn osgoi aros yn sownd yn y gorffennol, ceisiwch osgoi beio. Llywiwch eich ffordd drwy'r chwalu sgwrs gyda gras a doethineb. Po fwyaf y byddwch chi'n rhoi'r bai ar eich partner, yr hiraf y byddwch chi'n aros yn gaeth i'r gorffennol.

A pho hiraf y byddwch chi'n parhau i fod yn gysylltiedig â'r gorffennol, bydd y difaru y byddwch chi'n ei brofi am eich perthynas yn parhau i dyfu a'ch dychryn.

 • Ceisiwch osgoi carthu cymaint â phosibl

Mae maddeuant yn rhan sylfaenol o weithredu sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru. Bydd magu'ch partner yn gyson a beio'ch partner am ei ddiffygion yn gwneud y sgwrs torri i fyny yn anodd iawn. Bydd yn flêr.

Mae arfer maddeuant wrth ddod â pherthynas ramantus i ben yn gwbl hanfodol felly. Does dim rhaid i chi faich eich hun i hyd yn oed anghofio beth a sut a pham y trodd pethau tua'r de. Ond mae maddeuant yn allweddol.

 • Mae angen egwyl lân

Sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru? Gwnewch egwyl lân. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl mai dyma'r rhan bwysicaf o dorri i fyny heb yn difaru am y berthynas neu'r torri i fyny. Nid awgrymu cyfeillgarwch i'ch cyn-bost y toriad yw'r syniad gorau.

Er mwyn osgoi dioddef edifeirwch, mae'n bwysig iawn osgoi cysylltiadau emosiynol â'ch cyn, yn enwedig yn syth ar ôl y toriad. Mae cyfeillgarwch yn rhywbeth y gallwch ei ddisgwyl yn nes ymlaen. Pan fydd y ddau ohonoch wedi cael digon o amser i symud ymlaen.

 • Ceisiwch sicrhau eich bod yn torri i fyny am y rhesymau cywir

Mae'n hawdd iawn cael eich dylanwadu gan farn eraill, yn enwedig barn eich ffrindiau agosaf, cefndryd a pherthnasau eraill. Fodd bynnag, os byddwch chi'n cael eich hun yn torri i fyny oherwydd bod barn eich anwyliaid am eich cyn yn dylanwadu'n fawr arnoch chi, rydych chi'n paratoi'ch hun ar gyfer profi llawer o edifeirwch.

 • Nid yw ysbrydio yn iawn

Ysbrydoli eich ffordd allan o'ch perthynas ramantus yw'r peth olaf un y dylech fod yn ei ystyried os ydych am dorri i fyny. Os gwelwch yn dda osgoi ysbrydion ar bob cyfrif.

Ydy, mae rhedeg i ffwrdd a diflannu yn ymddangos yn hawdd ac apelgar. Ond nid yw'r mynydd o edifeirwch a diffyg cau y byddwch chi'n rhoi eich hun a'ch partner drwyddo yn werth chweil.

|_+_|
 • Gadewch i'ch partner siarad

Ffordd arall o ddod â pherthynas ramantus i ben yn barchus yw trwy roi digon o gyfleoedd i'ch partner siarad am yr hyn sydd ganddo i'w ddweud yn ystod y sgwrs chwalu.

Er ei bod yn demtasiwn i wneud y rhan fwyaf o'r siarad yn unig, yn enwedig os ydych chi wedi cychwyn y toriad, er mwyn closio a pharch (tuag at eich cyn) a heb fod yn difaru'r chwalu, rhowch gyfleoedd i'ch partner rannu'r hyn y mae'n ei deimlo. a meddwl.

|_+_|
 • Dylid ymdrin â goresgyn meddyliau ymwthiol am beidio â cheisio'n ddigon caled

Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb edifeirwch a phrofi'r heddwch sy'n gysylltiedig â chael toriad glân, mae'n bwysig prosesu a goresgyn meddyliau ymwthiol am beidio â cheisio'n ddigon caled i wneud hynny. cynnal y berthynas .

Nid yw breakups yn hawdd. Gall dysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb edifeirwch a gweithredu'r camau a grybwyllwyd uchod deimlo'n eithaf heriol yn enwedig oherwydd ei fod yn golygu gweithio ar a datrys teimladau mawr a meddyliau ymwthiol.

Casgliad

Er mwyn symud ymlaen mewn bywyd, mae'n bwysig dysgu sut i ddod â pherthynas i ben heb ddifaru. Deall y ffyrdd effeithiol o wneud hynny, a hefyd mynd am seicotherapi neu gwnsela i flaenoriaethu eich iechyd meddwl.

Ranna ’: