20 Peth Sydd I'w Gwybod Pan Fydd Chi'n Cael Cariad  Gwraig Briod

Dominyddiaeth benywaidd

Yn yr Erthygl hon

Efallai nad yw anffyddlondeb yn swnio'n newydd pan fydd yn golygu dyddio dynion priod. Ond beth mae hyn yn ei olygu i fenywod priod? Beth mae'n ei olygu i ddyn ddyddio gwraig briod, ac a oes canlyniadau?Mae llawer i'w wybod am gael perthynas â gwraig briod. Mae'r erthygl hon yn archwilio rhai o'r pethau hyn.

Ydy hi'n iawn ymwneud â gwraig briod?

Cyn i ni ddechrau ar bethau i'w gwybod wrth ymwneud â gwraig briod, gadewch inni yn gyntaf ystyried a yw perthynas o'r fath yn iawn i'w chael yn y lle cyntaf. Gallwch ddyddio gwraig briod yn fwriadol neu'n ddiarwybod.

Ar y dechrau, gall perthynas o'r fath fod yn hynod ddiddorol. Fodd bynnag, mae iddo ganlyniadau a gallai eich gadael â chalon wedi torri. Ar ben hynny, gall cymryd rhan mewn perthynas gwraig briod gyfrannu at ddinistrio teulu. Felly, mae ymwneud â gwraig briod yn anghywir ym mhob ystyr.

Pam mae merched priod yn mynd i faterion allbriodasol?

Nid oes gwadu bod mwy o fenywod yn cymryd rhan ynddo materion extramarital fel dynion. Gall hyn fod am resymau fel ceisio cyffro y tu allan i briodas, dod o hyd i ysgwydd i bwyso arni, neu hyd yn oed geisio dial am eu gwŷr sy'n twyllo.

Mae materion allbriodasol yn gweithredu fel bychod dihangol i ferched priod i ddelio â materion priodas. I eraill, dim ond ceisio pleser a dianc rhag diflastod mewn priodas ydyw. Yn gyffredinol, mae materion extramarital yn ddihangfa eiliad i fenywod priod rhag realiti.

|_+_|

20 Pethau y dylech chi eu gwybod wrth ddod at wraig briod

Dyma sawl peth i'w wybod wrth ddod â gwraig briod at ei gilydd.

un. Efallai y bydd hi'n torri'ch Calon

Mae gadael gwraig briod yn golygu eich bod yn anhepgor, a gallwch ddisgwyl bod yn dorcalonnus unrhyw bryd. Yn anaml mae merched yn gadael eu teuluoedd i rywun arall. Mae hyn yn golygu y gallant eich gadael yn gyflym unwaith y byddant yn sylweddoli bod eu teulu yn bwysicach iddynt.

Yn yr un modd, gall gwraig briod gymryd lle chi yn gyflym os bydd yn dewis gwneud hynny. Yn ddi-os, gall hyn eich gadael yn ddigalon, yn bennaf os ydych wedi buddsoddi gormod yn y berthynas.

2. Ni fydd eich perthynas yn normal

Yn wahanol i ddod o hyd i berson sengl, mae perthnasoedd â merched priod ymhell o fod yn berthynas arferol. Byddai’n help pe baech yn paratoi eich hun am ddyddiadau ar adegau od neu mewn mannau preifat gan na allwch gael eich gweld yn gyhoeddus gyda’ch gilydd.

Gyda chymaint yn digwydd yn ei bywyd fel gwraig a mam, bydd hi bob amser yn eich rhoi ar y modd segur a dim ond ar y funud olaf y gall gadarnhau dyddiadau.

Hefyd, ni allwch ddal dwylo yn gyhoeddus na phostio'ch lluniau ar gyfryngau cymdeithasol fel y byddech chi mewn perthynas â menyw rydych chi'n ei charu. Mae angen i chi dalu mewn arian parod wrth dalu am bethau oherwydd mae cardiau credyd fel arfer yn gadael olion.

Yn ddelfrydol, mae angen i bopeth fod yn gynnil ac yn debycach nad yw'n bodoli. Gall hyn frifo'ch perthynas ag amser, ac efallai y byddwch chi'n teimlo'n anfodlon.

3. Byddwch bob amser yn adlam

Yn y rhan fwyaf o achosion, efallai y bydd dyn sy'n cael perthynas â gwraig briod yn cael ei ystyried yn adlam. Fel arfer, mae gwraig briod yn mynd i berthynas allbriodasol i ddod yn ôl at ei gŵr.

Mae'n debyg iddo dwyllo arni, ac mae hi'n chwilio am ddialedd hawdd trwy'ch defnyddio chi. Os nad ydych chi'n ofalus, efallai y byddwch chi'n meddwl ei bod hi ynddo am gariad tra mai ei gwir fwriad yw dial ar ei phriod.

Felly, mae'n hanfodol gofyn i chi'ch hun a ydych am aros yn adlam. Os na, dylech geisio perthynas â pherson sengl a fydd yn ymroddedig i chi.

|_+_|

4. Gallai fod yn ceisio cyffro yn ei Bywyd

Os yw priodas yn dioddef diflastod, gall gwraig briod gadw perthynas y tu allan i briodas i dorri'r undonedd ac ychwanegu cyffro i'w bywyd. Yn yr achos hwn, dim ond oherwydd pleser corfforol y bydd hi gyda chi ac nid oherwydd ei bod hi'n caru chi. Bydd hi'n eich gadael chi am ddyn arall os bydd hi'n teimlo nad ydych chi'n sbeisio ei bywyd.

5. Rydych chi'n paratoi'ch hun ar gyfer triniaeth emosiynol

Mae dod â gwraig briod yn agored i chi i lawer o bethau trin emosiynol gall hynny eich gadael yn ddraenio rywbryd. Mae'n debyg ei bod hi'n ceisio ennyn eich cydymdeimlad, ac mae angen ysgwydd i wylo arni a chlust i wrando ar ei gwae priodasol.

Er y gall yr hyn y mae'n ei ddweud fod yn wir, mae'n debygol y bydd yn eich rhoi mewn man tynn. Trwy eich trin yn emosiynol, byddwch yn teimlo cydymdeimlad, a bydd yn defnyddio hyn i gael yr hyn y mae hi ei eisiau.

|_+_|

6. Byddwch bob amser yn teimlo'n unig

Er y gallech fwynhau amser o ansawdd gyda gwraig briod, efallai na fyddant yno bob amser. Mae angen iddi fynd yn ôl i'w chartref a'i phlant ar ryw adeg, ac mae hyn yn golygu efallai na fydd hi yno pan fyddwch ei hangen fwyaf.

Mae angen ichi dderbyn y bydd gwraig briod yn rhoi ei hymrwymiadau teuluol yn gyntaf ger eich bron. Gall hyn wneud i chi deimlo'n chwith ac arwain at siomedigaethau cyson, yn enwedig os ydych chi'n gysylltiedig yn emosiynol â hi.

Gwyliwch y fideo hwn ar sut i oresgyn unigrwydd a dod yn hapus mewn bywyd:

7. Nid yw'r dyfodol o'n blaenau yn ddisglair

Wrth ymwneud â gwraig briod, peidiwch â rhoi eich gobeithion ar gyfer dyfodol disglair i fyny. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni all gwraig briod dorri i fyny ei theulu ar gyfer mater anghyfreithlon, yn enwedig os yw plant yn gysylltiedig.

Felly, nid yw hi'n meddwl am ddyfodol gyda chi yn fwy na pherthynas dros dro. Ni allwch ond mwynhau a perthynas agos am ychydig, ond mae'r dyfodol yn ansicr.

Yn y pen draw, bydd pawb yn cael eu torri mewn perthynas o'r fath, neu bydd pethau'n mynd yn hyll. Felly, os ydych chi eisiau perthynas ddifrifol, ymwneud â gwraig rhywun yw'r peth olaf a wnewch.

8. Y mae perygl digofaint y gwr

Mae gwraig briod yn dal yn briod â'u priod oni bai eu bod yn cael ysgariad. Pan fyddwch mewn perthynas â gwraig briod, byddwch bob amser yn ofni cael eich dal gan y gŵr, a all fod yn brofiad brawychus.

Mae risg uchel o niwed corfforol os bydd y gŵr yn dod i wybod ac yn penderfynu dod â chi i’r amlwg ar y mater. Bydd yn teimlo ei fod yn cael ei fradychu gan eich perthynas a bydd yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn ei deulu, hyd yn oed os yw'n golygu eich niweidio.

Gall hefyd fynd i'r graddau o niweidio eich bywyd proffesiynol neu ddifetha eich enw da ar gyfryngau cymdeithasol. Felly, cyn ymwneud â gwraig briod, meddyliwch am yr holl ganlyniadau hyn.

9. Ni all hi ail-wneud dy gariad

Efallai y bydd gwraig briod yn eich argyhoeddi ei bod hi wir yn caru, ond efallai nad yw hyn yn wir. Mae hi eisiau i chi gredu hyn er mwyn iddi allu cael yr hyn y mae hi ei eisiau gennych chi cyn dychwelyd adref at ei theulu.

Byddai'n eich dewis chi dros ei gŵr trwy gael ysgariad pe bai'n gwneud hynny. Ond mae'r ffaith ei bod hi'n dal yn briod yn golygu ei bod hi'n dal i fod mewn cariad â'i gŵr ac efallai na fydd yn cyd-fynd â'ch cariad yr un ffordd.

10. Disgwyl i bobl dy farnu

Mae'n foesol anghywir cael perthynas â gwraig briod. Felly, peidiwch â synnu pan fydd pobl yn eich barnu'n gyson am eich gweithredoedd. Hyd yn oed os ydych chi'n wirioneddol mewn cariad â gwraig briod, byddwch chi'n dal i ymddangos fel llongddrylliwr cartref yng ngolwg llawer.

Byddai o gymorth pe baech yn delio â rhywbeth arall y byddwch bob amser yn ymddangos fel y dyn drwg yn ystod gwrthdaro. Bydd pobl yn fwyaf tebygol o'ch beio am unrhyw faterion sy'n codi rhwng y fenyw a'r gŵr, ac efallai y byddwch yn cael eich ystyried yn achos ysgariad os bydd yn digwydd.

Cwpl trist yn cofleidio

11. Hunan-barch isel

Trwy barhau â pherthynas â gwraig briod, rydych chi'n rhoi eich hun i fyny am hunan-barch isel. Efallai y byddwch chi’n teimlo’n euog am wneud llanast o briodas rhywun arall, a all newid sut rydych chi’n ystyried eich hun fel dyn.

Hefyd, gwraig briod, pan fyddwch yn dweud wrthi eich bod yn ei charu. Gall rhai dynnu'n ôl yn gyfan gwbl pan fyddwch chi'n arllwys eich calon ac yn dechrau ymlynu. Gall hyn effeithio'n negyddol ar eich hunan-barch, a gallech fod yn agored i niwed hyd yn oed pan fyddwch yn dechrau mewn perthnasoedd eraill yn y dyfodol.

|_+_|

12. Diffyg eglurder ar eich perthynas

Mae'n hawdd diffinio'ch perthynas a sefydlu'r math o berthynas rydych chi ei eisiau wrth ddyddio person sengl. Fodd bynnag, efallai nad yw hyn yn wir wrth ddod at wraig briod. Gall fod yn ddryslyd diffinio'ch perthynas ac mae'n anodd penderfynu pwy ydych chi i'ch gilydd.

Mae'n amhosibl gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, fel gyda pherthnasoedd rheolaidd. Efallai y bydd gennych chi nodau perthynas gwahanol hyd yn oed, a all achosi llawer o broblemau. Cyn i chi ei wybod, mae eisoes yn rhy hwyr, a byddwch wedi colli rhan sylweddol o'ch bywyd a phartneriaid perthynas anhygoel.

|_+_|

13. Mae angen i chi atgoffa'ch hun o hyd ei bod hi'n briod

Un o'r rheolau ar gyfer cael carwriaeth gyda merched priod yw peidio ag anghofio eu bod yn briod yn y lle cyntaf. Mae angen i chi atgoffa'ch hun o hyn yn gyson cyn gwneud unrhyw beth neu wneud cynlluniau.

Er y gall hi dreulio amser gyda chi, ni ddylech anghofio ei bod yn briod, ac ni all hi fod y fenyw sengl yr ydych yn dymuno iddi fod. Felly, efallai na fydd eich perthynas mor hwyl a boddhaus â dyddio partner newydd.

Bydd yn rhaid ichi ddal i fyny â'r cyfeiriadau parhaus at ei gŵr a'i phlant rywbryd. Yn gyffredinol, gall perthynas o'r fath fod yn gyfyngol.

14. Disgwyl gwrthdaro

Heblaw am ei gŵr, dylech fod yn barod am wrthdaro â'ch teulu, ffrindiau, neu ei theulu. Efallai y bydd y rhai sy'n dod i wybod am eich perthynas yn eich wynebu am wneud llanast o briodas.

Efallai y bydd eich teulu hefyd yn teimlo'n siomedig wrth ddod o hyd i wraig briod. Mae hyn yn arbennig o wir os ydynt yn grefyddol ac yn ystyried ei bod yn foesol anghywir ymwneud â gwraig briod.

15. Efallai y bydd hi'n twyllo arnoch chi

Os yw gwraig briod yn twyllo ei gŵr, gallwch ddisgwyl iddi eich gadael chi i rywun arall. Fel med, merched sy'n twyllo yn eu perthynas yn debygol o'i wneud eto. Gall y meddwl hwn yn unig wneud ichi boeni y gallai hi fod yn anffyddlon, a gallai hyn achosi ichi ysbïo arni yn awr ac yn y man.

Mae'n debyg ei bod hi'n gweld rhywun arall neu hyd yn oed yn cael y meddyliau i'ch gadael chi ar ryw adeg. Gall hyn fod yn beryglus a'ch gwneud yn agored i glefydau.

Cwpl gofidus

16. Gall ddiweddu mewn poen a dinystr

Er eu bod yn bleserus i ddechrau, mae materion allbriodasol yn fwy tebygol o ddod i ben mewn poen. Mae'n dod â llawer o ganlyniadau a all fod yn bilsen anodd i'w llyncu. Mae'n rhaid i chi wybod bod perthnasoedd anghyfreithlon â merched priod yn cynnig cyfle iddynt ddianc rhag eu problemau priodasol.

Fodd bynnag, os bydd pethau'n gweithio eto yn ei phriodas a'i bod wedi'i chymodi â'i gŵr, efallai y bydd yn eich gollwng fel tatws poeth. Efallai y byddant yn aros yn y berthynas a yrrir gan gymhellion fel rhyw, cysur, cyffro, a mwy. Yn anffodus, gallant dorri eich calon pan fyddant yn cael yr hyn sydd ei angen arnynt gennych chi.

17. Ni all ei theulu byth fod yn deulu i chi

Wrth geisio cysur gennych chi, gall gwraig briod agor i fyny i chi a rhannu manylion ei theulu. Mae'n hawdd ymgysylltu â'r plant a'u bywydau a hyd yn oed cael eich temtio i gymryd rolau gweithredol.

Fodd bynnag, ni waeth faint o wybodaeth y mae'n ei rhannu amdanynt, ni allant byth ddod yn deulu i chi.

Gall hyn fod yn ddinistriol, yn enwedig os ydych chi hefyd eisiau eich teulu eich hun. Bydd ei bywyd hi a bywyd ei theulu yn parhau tra bydd eich bywyd chi yn dod i ben.

18. Bydd angen i chi guddio bob amser

Mae cael rhyddid a pherthynas ddi-ofal bron yn amhosibl pan fyddwch chi'n dewis dyddio gwraig briod. Er ei bod yn ymwneud â charwriaeth anghyfreithlon, bydd gwraig briod yn ceisio amddiffyn ei henw da ac ni fydd yn eich dangos yn gyhoeddus. O ganlyniad, bydd angen i chi guddio cymaint ag y mae hi.

Dim ond mewn lle cynnil y gallwch chi gynllunio dyddiadau, ac efallai na fyddwch chi'n mynd i siopa neu'n gwneud gweithgareddau hwyliog gyda'ch gilydd ar adegau. Gall eiliadau agos o'r fath helpu i gadarnhau'ch perthynas, ond gall hyn fod yn ddiffygiol mewn perthynas â gwraig briod.

19. Mae hi bob amser yn meddwl am ei gŵr

Os nad yw hi wedi ysgaru ei gŵr eto, mae'n bur debyg ei bod hi'n dal i feddwl amdano ac yn gweld ei eisiau tra gyda chi. Yn ddelfrydol, efallai eich bod yn ei hatgoffa cymaint am ei gŵr. O ganlyniad, gall hyn ddifetha hwyl eich dyddiadau.

Efallai y bydd hi hefyd yn teimlo'n euog wrth gael perthynas â chi ac efallai y bydd hi'n teimlo fel dychwelyd at ei theulu ar ryw adeg. Gall y rhain i gyd achosi toll ar yr hyn yr oeddech chi'n meddwl oedd yn berthynas gadarn a pharhaol.

20. Mae hi'n dal i gysgu gyda'i gŵr

Oni bai fel arall, mae'n debygol y bydd hi'n dal i gael rhyw gyda'i gŵr tra'n dal mewn perthynas â chi. Yn wahanol i fod mewn perthynas â menyw sengl, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ddelio ag ef wrth ddod at wraig briod.

P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, gall hyn achosi teimladau o genfigen ac ansicrwydd, a all effeithio'n sylweddol ar eich perthynas.

Ar ben hynny, mae'n eich rhoi mewn perygl o ddal clefydau a drosglwyddir yn rhywiol. Yn y pen draw, gall y gadwyn hon effeithio ar eich iechyd corfforol ac emosiynol.

Cynghorion ar gyfer diweddu perthynas Anghyfreithlon gyda gwraig briod

Os ydych chi eisoes mewn perthynas â gwraig briod, mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i ddod â'r berthynas i ben. Dyma sut i ddod â charwriaeth allbriodasol â gwraig briod i ben.

  1. · Gorffen y berthynas yn bersonol ac nid trwy destun.
  2. · Eglurwch eich rheswm dros dorri'r berthynas a byddwch yn onest.
  3. · Torrwch i ffwrdd pob cyswllt a chaewch bob drws emosiynol.
  4. · Peidiwch ag ymateb i negeseuon a cheisiwch ei thorri o'ch cylch cymdeithasol cymaint â phosibl.
  5. · Gwybod eich bod yn haeddu gwell heblaw bod yn achubwr iddi.
  6. · Atgoffwch eich hun eich bod chi'n haeddu bod gyda rhywun sy'n cyd-fynd yn llawn â'ch cariad.

Casgliad

Beth bynnag yw'r rheswm dros berthynas extramarital gyda gwraig briod, mae'n foesol anghywir ac mae iddo lawer o ganlyniadau. Er y gall perthnasoedd â merched priod ymddangos yn gyffrous, mae'n fyrhoedlog, yn gofyn am lawer o ymdrech i'w gynnal, a gall eich gadael yn flinedig yn emosiynol.

Ystyriwch fynd am gwnsela os ydych mewn perthynas anghyfreithlon neu'n ystyried ymwneud â gwraig briod. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall eich anghenion perthynas a datrys unrhyw broblemau.

Ranna ’: