21 Syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer Cyplau Priod

cwpl du mewn cariad ac yn annwyl yn yr awyr agored

Mae’r rhan fwyaf o gyplau sydd wedi bod yn briod ers tro yn credu nad yw Dydd San Ffolant yn ddim mwy na gwyliau Dilysnod. Ond a oes unrhyw syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod sy'n ymwneud â dathlu eu gwir gariad at ei gilydd?

Mae'n bosibl mai dim ond cyplau ifanc naïf i mewn perthnasoedd llawn rhamant tueddu i ddisgyn ar gyfer y gwyllt Valentine masnachol. Mae cyplau priod yn aml yn diystyru Dydd San Ffolant wedi'i fasnacheiddio'n artiffisial, ond yn anffodus, efallai y byddant hefyd yn anwybyddu gwir hanfod y diwrnod hwn.

Yng nghanol jyglo plant, tasgau a swyddi, mae cyplau yn aml yn anghofio mynegi cariad a gofalu am ei gilydd. Gall Dydd San Ffolant i barau priod fod yn ddiwrnod iddyn nhw adfywio eu perthynas a treulio peth amser o ansawdd gyda'ch gilydd .

Beth all parau priod ei wneud ar Ddydd San Ffolant?

Gall fod yn heriol meddwl am syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod oherwydd efallai nad oes llawer o gymhelliant i wneud rhywbeth gwahanol neu gynllunio rhywbeth. Ond gall gwneud rhywbeth nad yw'n rhan o'ch trefn arferol ychwanegu egni newydd i'ch priodas .

Mae cymaint o opsiynau i chi ddewis ohonynt ar gyfer parau priod. Gallwch ddewis gwneud rhywbeth mawreddog neu agos atoch. Gallwch chi gynllunio rhywbeth gyda chyplau eraill, neu gallwch chi gynllunio rhywbeth i'w wneud fel cwpl.

Wrth feddwl am beth i'w wneud ar Ddydd San Ffolant gyda'ch gwraig neu ŵr, meddyliwch am yr hyn y byddech chi'n ei fwynhau fel cwpl. Dylech wneud rhywbeth a fydd yn dod â chi yn nes at eich partner , ddim yn profi rhyw bwynt amdanoch chi fel cwpl.

Ffyrdd o wneud i'ch partner deimlo'n arbennig ar Ddydd San Ffolant

Ei wneud yn bersonol.

Yn wahanol i gyplau ifanc, rydych chi wedi bod gyda'ch priod ers peth amser bellach. Mae priodas yn sicrhau bod cyplau yn dod i adnabod hoff a chas bethau ei gilydd yn ddwfn. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu beth fyddai'n gwneud i'ch partner deimlo'n arbennig.

Dylid ystyried pethau creadigol i’w gwneud ar gyfer Dydd San Ffolant ond gyda hoff bethau a chas bethau eich partner fel y grym y tu ôl iddo bob amser.

cwpl yn cael brecwast a diodydd gyda

Beth mae eich partner yn ei hoffi? Oes gennych chi ateb? Nawr cynlluniwch bethau o gwmpas hynny.

|_+_|

21 Syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod

Dydd San Ffolant yw'r diwrnod i ddathlu cariad a dangos anwyldeb a diolch i'ch partner . Gydag agosatrwydd sy'n lleihau a rhamant yn mudferwi, parau priod yn aml yw'r rhai sydd angen Dydd San Ffolant fwyaf.

Trinwch Ddydd San Ffolant fel yr achlysur perffaith i ychwanegu byrst o ramant at eich perthynas.

Felly, dyma rai pethau rhamantus i'w gwneud ar gyfer Dydd San Ffolant. Gall cyplau priod ddefnyddio'r awgrymiadau hanfodol hyn os ydyn nhw wedi bod yn meddwl beth i'w wneud ar Ddydd San Ffolant.

1. Gwnewch draddodiad newydd

Un o syniadau dydd San Ffolant sy’n cael effaith ar barau priod yw dewis gweithgaredd o’ch dewis chi a’ch partner yn benodol. Gallwch wylio a ffilm ramantus , ewch am bicnic, taith ramantus fer, neu gael swper mewn bwyty ffansi bob blwyddyn.

Gwnewch y gweithgaredd hwn yn draddodiad ar gyfer Dydd San Ffolant yn y blynyddoedd dilynol. Bydd y traddodiad hwn yn eich atgoffa i ddathlu cariad a thanio'ch perthynas bob blwyddyn ar y diwrnod hwn .

cwpl ar daith gerdded gyda

Er y gallai'r ddau ohonoch fod yn ymbleseru yn rhai o'r gweithgareddau hyn ar ddiwrnodau eraill, pan fyddwch chi'n rhoi ychydig o ddathlu, gall yr un weithred danio rhywfaint o gyffro a llawenydd yn eich bywyd bob dydd.

2. Cofiwch gofio hen Ddyddiau San Ffolant

Roedd pob pâr priod unwaith yn gariadon ifanc ac angerddol. Rhaid bod gennych chi a'ch partner atgofion melys o'ch dathliadau Dydd San Ffolant cynnar.

Hel atgofion am y rheini dyddiau ac efallai eu hail-fyw gyda'ch priod.

Gallwch ddathlu Dydd San Ffolant hwn fel y gwnaethoch pan oedd eich perthynas yn newydd. Gall hyn fod yn hwyl iawn, newid cyffrous yn eich bywyd priodasol.

|_+_|

3. Treuliwch y diwrnod gyda'ch gilydd

Os oes gennych chi blant bach, llogwch warchodwr; os oes gennych chi blant yn eu harddegau, anfonwch nhw i ffwrdd. Gwnewch eich tasgau a rhedwch eich negeseuon ymlaen llaw i gwnewch eich hunain yn rhydd am y diwrnod a threuliwch ef gyda'ch partner yn unig .

Os bydd y ddau ohonoch yn cymryd seibiant o'r tasgau arferol ac yn mwynhau eich hunain yn fawr, gallwch ddod yn ôl i'ch bywyd bob dydd gan deimlo'n adnewyddedig.

Ymchwil yn dangos y gall amser o ansawdd a dreulir gan gyplau gyda'i gilydd effeithio'n sylweddol ar foddhad mewn perthynas.

cwpl hoyw yn treulio amser gyda

Gall y ddau ohonoch wneud beth bynnag yr hoffech ei wneud gyda'ch gilydd, mynd am dro hir, siarad â'ch gilydd am oriau a byddwch yn synnu i ddysgu pethau newydd am eich gilydd hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd hyn.

|_+_|

4. Rhoddwch anrhegion

Er mor ystrydeb ag y mae'n swnio, ni all rhoi anrhegion ar Ddydd San Ffolant byth fynd o'i le. Efallai y bydd pethau’n or-brisio ar ddiwrnod San Ffolant, ac efallai ei bod yn ffôl prynu anrhegion bryd hynny.

Ond, nid yw anrhegion yn ymwneud ag arian. Y meddwl y tu ôl i'r anrheg sy'n cyfrif .

Pa mor fawr neu fach bynnag, rhowch a anrheg meddylgar i'ch partner ar Ddydd San Ffolant hwn; bydd yn dod â newid cadarnhaol yn eich perthynas.

5. Syndod eich priod

Os teimlwch nad oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i wneud y diwrnod hwn yn un cofiadwy i'r ddau ohonoch, nid oes angen ichi fynd yn gyfan gwbl allan o'ch ffordd i os gwelwch yn dda eich priod .

Gallwch chi syndod i'ch priod trwy wneud y pethau bach y mae am i chi eu gwneud , ond nid ydych yn eu gwneud yn y pen draw.

Felly, meddyliwch am yr holl bethau posibl y mae eich priod yn eu disgwyl leiaf gennych chi. Gall fod yn unrhyw beth o lanhau'r ystafell i wneud y llestri neu brynu nwyddau neu dacluso'r lawnt.

Ar y dechrau, efallai y bydd eich priod yn cymryd amser i wella o'r sioc ddymunol hon. Ond, heb os, fe fydden nhw’n cael eu bowlio’n llwyr drosodd ac yn cofio eich ystum melys am flynyddoedd.

6. Dyddiadau sba

Gall bywyd fynd yn brysur, felly ar Ddydd San Ffolant hwn gallwch fynd ar sba ymlaciol dyddiad gyda'ch partner .

Cael tylino a thriniaethau sba yw un o'r syniadau Dydd San Ffolant gorau ar gyfer parau priod. Gall eich helpu chi i gael diwrnod tawel yn darparu egni iachâd i'r ddau ohonoch fel unigolion ac fel cwpl.

7. Cael eich rhywiol ar

Gall gweithgareddau San Ffolant ar gyfer cyplau bob amser gynnwys rhywfaint o amser rhywiol gyda'ch partner.

cwpl du yn chwareus ac yn serchog gyda

Os ydych chi'n chwilio am syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod, gallwch chi synnu'ch partner trwy wisgo gwisg rhywiol. Neu gallwch chi rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn yr ystafell wely sy'n eich cyffroi chi a'ch partner.

|_+_|

8. Ail-greu eich dyddiad cyntaf

Mae nostalgia yn symbylydd hudol . Felly, defnyddiwch ef er mantais i chi wrth feddwl am syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod.

Meddyliwch am eich hoff ddyddiad fel cwpl a darganfyddwch ffyrdd o ail-greu'r un peth i chi'ch hun. Bydd cerdded i lawr lôn atgofion ail-egni eich priodas trwy gofio popeth a wnaeth i chi syrthio ar gyfer eich priod.

9. Edrychwch ar hen luniau

Chwilio am syniadau rhamantus ar gyfer Dydd San Ffolant? Mynnwch ddiod ac ewch trwy hen luniau gyda'ch partner.

cwpl yn y gwely gyda

Lluniau o bob math cyfnodau eich perthynas bydd yn mynd â chi ymlaen taith drwy'r holl atgofion hyfryd rydych chi wedi'i wneud gyda'ch priod. Gallwch chi chwerthin a gwenu gyda'ch gilydd wrth siarad am yr holl hwyl a gawsoch.

10. Ewch ar daith

Gall priodas ddod yn undonog os na fyddwch chi'n newid pethau.

Felly, un o'r syniadau Dydd San Ffolant gorau ar gyfer parau priod yw dianc a mynd ar a gwyliau ymlaciol gyda'ch priod . Bydd rhoi bywyd newydd i'ch priodas trwy dynnu straen bywyd bob dydd i ffwrdd fel y gallwch chi fwynhau'r diwrnod gyda'ch priod.

11. Gwisg i'ch priod

Cymerwch amser i wisgo'ch gorau ar gyfer eich partner ar Ddydd San Ffolant hwn.

Bydd gweld chi gyd wedi gwisgo dim ond ar eu cyfer yn gwneud iddynt deimlo'n arbennig ac yn annwyl gennych chi. Mae'n syndod Dydd San Ffolant perffaith fel bydd yn gwneud i'r ddau ohonoch deimlo'n dda hefyd , a bydd hefyd yn gosod naws rhamantus ar gyfer y diwrnod.

12. Anrhegion wedi'u gwneud â llaw

Does dim rhaid i chi wario llawer o arian i fwynhau eich Dydd San Ffolant. Gall anrhegion San Ffolant i gyplau gael eu gwneud â llaw hefyd.

Gallwch chi greu rhywbeth unigryw gyda'ch dwylo eich hun a'i roi iddyn nhw. Bydd hwn yn un o syniadau dydd San Ffolant da ar gyfer parau priod fel bydd yr anrhegion yn cael eu personoli, ac nid oes yn rhaid i chi ordynnu eich cyllideb fisol.

|_+_|

Gwyliwch y fideo hwn am rai anrhegion hawdd wedi'u gwneud â llaw y gallwch chi eu gwneud i'ch priod:

13. wynfyd brecwast

Os ydych chi eisiau syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod, gallwch chi dechreuwch y diwrnod yn iawn trwy wneud brecwast rhamantus ar gyfer eich priod.

Gan eich bod yn briod â'ch gilydd, byddech chi'n gwybod hoff ryseitiau brecwast eich priod. Gwnewch rywbeth maen nhw'n ei hoffi, rhywbeth melys a gosodwch y bwrdd yn hyfryd gyda rhai blodau.

cwpl du yn gwneud brecwast gyda

14. Gadewch nodau cariad

Mae'r hud yn y manylion.

Un o'r syniadau Dydd San Ffolant hawsaf ar gyfer parau priod dim angen gormod o gynllunio yw ysgrifennu a gadael nodiadau cariad ar gyfer eich partner drwy'r tŷ. Bydd yn dod â hwyl ysgafn yn ôl i'ch priodas.

|_+_|

15. Rhowch gynnig ar gemau oedolion

Ydych chi'n meddwl bod eich priodas wedi colli'r sbarc? Rhowch gynnig ar rai gemau oedolion fel strip poker i droi'r gwres ymlaen.

I chi, gall syniadau Dydd San Ffolant ar gyfer parau priod gynnwys ymchwilio rhai gemau rhywiol efallai nad ydych wedi chwarae o'r blaen gyda'ch priod. Cael diod os yw hynny'n eich helpu i gael gwared ar eich swildod a bod yn llai embaras pan fyddwch chi'n chwarae'r gemau hyn.

|_+_|

16. Rhannu rhestri chwarae cariad

Gallwch chi a'ch partner creu eich rhestri chwarae personol o ganeuon serch ac yna eu rhannu gyda'i gilydd.

cwpl yn y gwely gyda

Mae rhannu rhestri chwarae yn un o'r syniadau gorau am ddyddiad San Ffolant ar gyfer parau priod, gan nad yw'n golygu gormod o ymdrech. Gall helpu i osod yr hwyliau ar gyfer noson ramantus gartref os nad oes gennych yr amser na'r egni i gamu allan.

17. Pobwch rywbeth melys

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn mwynhau pwdin blasus, felly beth am wneud un gyda'ch priod?

Peidiwch â dewis rysáit gymhleth a fydd yn rhoi straen arnoch chi. Dewiswch rysáit syml a gwnewch hi'n hwyl fel y gallwch chi cael hwyl gyda'ch priod, wrth ei wneud ac wrth ei fwyta . Mae pobi hefyd yn cynnig manteision seicolegol a fydd yn cyfoethogi eich perthynas.

18. Rhowch gynnig ar hobi hwyliog

Weithiau gall pethau fynd yn hen mewn perthynas. Gallwch chi roi cynnig ar hwyl hobi newydd gyda'ch partner i adnewyddu eich perthynas.

Gall hobi newydd eich helpu i ddarganfod pethau newydd am eich partner a gweld sut maen nhw'n darganfod pethau newydd. Os mai dyma’ch Dydd San Ffolant cyntaf fel gŵr a gwraig, gallai hyn eich helpu i feithrin perthynas â’ch gilydd a dysgu gweithio gyda’ch gilydd.

19. Cinio moethus

Gall syniadau dydd San Ffolant ar gyfer gwraig a gŵr gynnwys mynd allan i ginio ffansi.

Os ydych yn briod â'ch gilydd, gall fod yn bleser gwisgo i fyny a bwyta cinio gyda'ch gilydd . Gall roi i chi cyfle i gael sgyrsiau dymunol a mwynhau noson ddêt heb boeni am waith.

20. dawnsio swltaidd

Gall pethau i'w gwneud i'ch gwraig ar Ddydd San Ffolant gynnwys dawnsio gyda'ch gilydd.

dyn a gwraig yn dawnsio gyda

Gall dawns eich helpu i dorri unrhyw densiwn gweddilliol ar ôl ymladd cyn Dydd San Ffolant. P'un a ydych chi'n dawnsio'n dda ai peidio, gall eich helpu i dorri i lawr y waliau ac ysgogi eich synhwyrau yn synhwyrol .

21. Mynychu sioe gomedi stand-yp

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth hwyliog, gallwch chi synnu'ch priod gyda thocynnau i sioe gomedi.

Mae mynd i sioe gomedi stand-yp yn un o’r pethau pleserus i’w wneud i’ch gwraig ar Ddydd San Ffolant. Gall roi'r ddau ohonoch cyfle i chwerthin gyda'ch gilydd a mwynhau eiliad lleddfu straen gyda'ch gilydd .

|_+_|

Tecawe terfynol

Nid yw bod yn bâr priod yn awgrymu bod y rhan hwyliog o fywyd ar ben. Nid oes raid i chi dynnu trwy'ch bywydau yn unig trwy gael eich pwyso i lawr gan gyfrifoldebau di-ddiwedd eich tŷ, plant, rhieni, rheoli cyllid , a phethau fel ei gilydd.

Mae bod yn bâr priod yn rhoi mantais i chi gan eich bod chi'n adnabod eich partner yn well ac yn deall yn iawn beth fyddai'n eu poeni a beth fyddai'n wirioneddol eu gwneud yn hapus. Gall parau priod ddefnyddio'r ffaith hon er eu budd ac ailwefru eu perthynas.

Felly, os ydych chi wedi bod yn briod ers tro ac yn hapus â'ch perthynas, yna mae'n rhaid i chi ddathlu dydd San Ffolant. Dylech gymryd peth amser i ddiolch i'ch partner am eu cefnogaeth, mynegi eich cariad a'ch hoffter, a gwneud ymdrechion i ailgyflenwi'ch perthynas.

Ranna ’: