7 Dyddiad Cofiadwy Syniadau i Chi a'ch Priod i Adennill Eich Perthynas

Cwpl Mewn Cariad yn Sefyll A Chofleidio Ar Adeilad To Ar Fach Haul Mae dyddio'ch priod hyd yn oed pan rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers blynyddoedd lawer yn un o'r ffyrdd sicr o wneud hynny cadw'r rhamant yn eich perthynas yn fyw . I ddechrau, yn y cyfnod mis mêl, nid oes prinder syniadau dyddiad ar gyfer parau priod.

Yn yr Erthygl hon

Yn wir, gall cael swper yn eich hoff fwyty neu ymweld â'ch sinema leol i ddal ffilm fod yn hwyl fel un o'r syniadau dyddiad da. Ond gadewch i ni fod yn onest, gall syniadau dyddiad o'r fath ar gyfer cyplau fynd yn hen a diflas wrth i flynyddoedd fynd heibio.

Os ydych chi a'ch partner yn un o'r cyplau hynny sydd wedi bod yn briod ers amser maith, gallai fod yn her i roi blas ar nosweithiau, gan ei bod yn debygol eich bod yn rhedeg allan o syniadau newydd i treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd .

Mae hynny'n gwbl ddealladwy - ond peidiwch â phoeni'n ormodol amdano, oherwydd mae gennym ni restr o rai rhagorol, rhamantus.syniadau dyddiadi ailgynnau'r ymdeimlad hwnnw o gyffro ac antur rydych chi wedi bod ar goll:

Syniadau cofiadwy ar gyfer dyddio 101

1. Cynlluniwch daith bwyty

Os yw bwyd yn rhywbeth yr ydych chi a'ch priod yn bondio drosodd, a bod y ddau ohonoch yn bwyta allan, yna gallai'r syniad dyddiad hwn fod yn ffordd berffaith o dreulio'r diwrnod gyda'ch partner.

Dechreuwch trwy roi cynnig ar bistro newydd sydd â blasau anhygoel —efallai hyd yn oed ei baru â gwydraid o sangria neu goctel braf.

Ar ol hynny, ewch draw i fwyty cyfagos nad yw'r ddau ohonoch wedi rhoi cynnig arno am ginio moethus . Os oes gennych chi ddant melys, yna fe allech chi gorffen rhywle arall sy'n gweini pwdinau blasus .

2. Cael picnic rhamantus

Cwpl Rhyfeddol Yn Dal Dwylo Cerdded Ar Ymyl y Ffordd Os ydych chi'n teimlo nad yw mynd am dro braf yn y parc gyda'ch partner bellach mor rhamantus ag yr arferai wneud, mae'n bryd gwneud hynny. chwipiwch y fasged bicnic honno sydd wedi bod yn eistedd yn eich atig ers blynyddoedd a mynd ar bicnic yn lle.

Er mwyn ei wneud yn arbennig iawn, gallwch chi baratoi'r pryd y byddwch chi'n dod gyda'ch partner. Nid oes rhaid iddo fod yn ffansi - gallwch chi wneud brechdanau Caprese neu salad Groegaidd syml i'w rannu. Peidiwch ag anghofio dod â photel o win a blancedi gyda chi i orffwyso wrth fwynhau’r golygfeydd hyfryd a’r awyr iach.

3. Cofrestrwch mewn dosbarth coginio

Os ydych chi'n gwpl sy'n mwynhau treulio amser gyda'ch gilydd yn y gegin chwipio prydau bwyd i'ch plant, efallai y byddwch am wneud hynny edrychwch ar ddosbarthiadau coginio yn eich ardal leol - Yn sicr mae'n werth edrych i mewn i fwydydd Fietnam neu Thai.

Byddwch nid yn unig dysgu sgiliau newydd a seigiau newydd cyffrous , ond gallwch hefyd o bosibl cwrdd â phobl o'r un anian a chael ffrindiau newydd .

Hefyd, mae coginio yn ffordd wych o dynnu eich meddwl oddi ar y cyfrifoldebau cyffredin fel tasgau sydd ar y gweill am hyd yn oed ychydig oriau yn unig. Mewn gwirionedd, gan y bydd y ddau ohonoch yn darganfod bod y therapi yw celf coginio ynddo'i hun.

Hefyd gwyliwch rai ciniawau noson dyddiad cyffrous:

4. Ymweld ag oriel neu amgueddfa

Wrth siarad am dynnu'ch meddwl oddi ar y cyffredin, mae orielau celf ac amgueddfeydd yn ffordd wych o wario rhaiamser o ansawdd haeddiannol gyda'ch partner , gan nad yw celf byth yn methu â sbarduno sgyrsiau diddorol.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n artist neu ddim yn agos at arbenigwr celf, gall ymweld ag oriel fod yn gyffrous ac yn hwyl. I goroni'r cyfan, dychmygwch fwynhau harddwch y cyfan tra o bosibl yn sgorio rhai diodydd a byrbrydau am ddim!

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy cyffrous, gallwch chi edrych ar amgueddfeydd sy'n cynnwys arddangosfeydd celf rhyngweithiol fel yr Amgueddfa Hufen Iâ yn San Francisco .

5. Cymerwch ddosbarthiadau crochenwaith neu beintio

Pâr O Artistiaid yn Eistedd Yn Eu Stiwdio Defnyddio Gliniadur Os oes gennych ddiddordeb mewn celf, ond eisiau rhywbeth hyd yn oed yn fwy rhyngweithiol, efallai y byddwch am fynd i ddosbarth crochenwaith neu beintio gyda'ch priod.

Ewch i lawr a baeddu, a dysgwch hanfodion crochenwaith. Eisiau ychwanegu mwy o sbeis i'r noson ?

Gallwch edrych ar stiwdio paent a sipian gerllaw am noson o hwyl a chymdeithasu gyda thro celfydd.

6. Rhowch gynnig ar flasu gwin

Mae blasu gwin yn bendant yn wych ac yn rhamantus - gallwch chi ofyn i bawb rydych chi'n eu hadnabod, mae'n siŵr y byddan nhw'n cytuno.

Os ydych chi wedi bod yn sownd mewn rhigol dyddio am ychydig nawr, gallai hyn fod yn ffordd wych o fynd allan.

Y rhan orau yw, does dim rhaid i chi hyd yn oed deithio i winllan ar gyfer y math hwn o ddyddiad!

Yn syml, gallwch ymweld â bar gwin lleol sy'n cynnal digwyddiadau blasu i'ch arwain trwy'r profiad blasu gwin. Er mwyn eich helpu i ddewis y digwyddiad blasu gwin cywir, cyn ymweld â'ch bar gwin lleol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa boteli rydych chi a'ch priod yn eu mwynhau.

7. Gwirfoddolwch gyda'ch partner

Ni allwch fynd o'i le dewis gwirfoddoli fel cyplau am achos teilwng. Mae rhoi yn ôl i'ch cymuned yn ffordd foddhaus o dreulio'ch diwrnod gyda'ch partner.

Ar wahân i allu helpu'r rhai mewn angen, gall gwirfoddoli helpu ymhellach cryfhau eich perthynas tra'n ennill sgiliau newydd a phrofiadau cofiadwy.

Hefyd, oherwydd ei bod yn hysbys bod gwirfoddoli yn sbarduno canolfan wobrwyo’r ymennydd, mae’n siŵr y byddwch chi’n profi teimlad o gyflawniad a rennir.

P'un a ydych wedi bod yn briod ers blwyddyn neu dros ddegawd, mae cofleidio a dyddio'ch priod bob dydd yn rhai o gyfrinachau tymor hir a pharhaol. priodas hapus . Mae’n bryd torri allan o’r rhigolau canlyn ofnadwy ac archwilio’r syniadau nos dyddiad hyn.

Ewch allan a chael ychydig o hwyl!

Ranna ’: