20 Gwersi Pwerus ar gyfer Priodas Hapus

8 Gwers Bwerus ar gyfer Priodas Hapus

Ledled y byd, mae pobl yn priodi am bob math o wahanol resymau, ond y thema gyffredin yw cariad. Gydag ystadegau yn y DU yn dangos cyson dirywiad mewn priodasau dros y blynyddoedd, mae llai o bobl yn priodi, ond nid yw hyn yn golygu na all eich priodas bara am byth.

Felly sut y gall rhywun gyfoethogi eu priodas, a sut gall rhywun wylio eu priodas yn cael ei hadleisio ar hyd yr oesoedd?Beth yw gwersi priodas?

Trwy gydol y briodas, mae'r cwpl yn tyfu, yn dysgu ac yn esblygu. Pan fyddwch chi'n byw gyda'r person, maen nhw'n ein datgelu i wahanol safbwyntiau nad ydyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw fel arall. Rydyn ni'n tyfu gyda'n perthnasoedd ac mae'r gwersi hyn o briodas yn ein helpu i esblygu'n well a thrin perthnasoedd yn dda.

Mae gwersi priodas yn hanfodol oherwydd eu bod yn helpu i ddeall gwahanol agweddau ar y berthynas ac yn darparu ffyrdd o wneud y priodas yn llwyddiannus , hir-barhaol, a dedwydd.

20 gwers ar gyfer priodas hapus

Rhaid ichi ddod o hyd i ffyrdd i gadw'ch priodas yn hapus ac yn fyw. Sylwch ar rai o'r awgrymiadau canlynol i'ch helpu i wneud hyn.

1. Priodwch yr un yr ydych yn ei garu

Gall ymddangos yn rhy syml o lawer. Fodd bynnag, mae pobl yn priodi am lawer o resymau anghywir. Un o'r gwersi priodas pwysig i'w cofio yw peidio â gadael i chi'ch hun fod yn un o'r bobl hyn.

Cofiwch yn union pam rydych chi'n priodi rhywun - mae hynny oherwydd eich bod chi'n eu caru ac eisiau treulio gweddill eich bywyd gyda nhw.

Mae priodas yn ymrwymiad gydol oes, a dylid ei hanrhydeddu fel y cyfryw, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn y bartneriaeth hir hon gyda'ch soulmate delfrydol . Fel arall, rydych chi'n sefyll i wylio oes o ddrwgdeimlad yn mynd heibio.

2. Peidiwch â disgwyl gormod

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod pobl weithiau'n siarad am natur gyffredin bywyd priodasol? Nid yw bob amser yn mynd i fod yn drydan rhyngoch chi a’ch partner. Fodd bynnag, mae hyn i gyd yn gwbl normal.

Am priodas hapus bywyd, peidiwch â disgwyl llawer gan eich partner, boed hynny o ran ymddygiad neu weithred benodol. Mae gan bawb eu cyfyngiadau eu hunain. Disgwyliadau fel arfer yn codi pan fyddwch yn adeiladu lluniau yn eich pen.

3. Gweithio fel tîm

Mae pob pâr priod llwyddiannus yn gwybod bod angen iddynt fod ar yr un ochr i'r gêm.

Dysgu bod yn y un tîm Dylai fod yn un o'r gwersi priodas y dylai parau ymarfer o'r diwrnod cyntaf.

Os ydych chi'n trin eich priodas fel eich bod chi'n gwneud cystadleuaeth, efallai y byddwch chi'n gweld bod y gêm drosodd yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl. Mae'n gwbl normal i unrhyw briodas ddod ar draws ei ups and downs , felly peidiwch â chredu y bydd bob amser yr un peth â phan ddechreuodd.

Bydd gwybod y ffeithiau hyn yn eich helpu i wneud y gorau o'ch priodas oherwydd ni fyddwch chi'n cael eich straenio os byddwch chi'n teimlo'n siomedig ar unrhyw adeg. Canolbwyntiwch ar y pethau cadarnhaol er mwyn i'ch priodas ffynnu'n llwyddiannus.

Cadwch yr antur yn fyw

4. Cadwch yr antur yn fyw

Pan fydd rhywun yn cwrdd â'u gêm ddelfrydol am y tro cyntaf, bydd antur ddi-baid yn dilyn fel arfer - llawer yn daith a llawer yn ginio yng ngolau cannwyll.

Fodd bynnag, efallai y gwelwch, wrth i’r blynyddoedd fynd heibio, fod mwy o heriau i’w hwynebu, cyfrifoldebau gwahanol, ac esgusodion i roi’r gorau i wneud y pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud gyda’ch gilydd. Ni ddylai un anobeithio.

Ceisiwch gadw eich bywyd mor gyffrous â phosibl gyda'ch anwyliaid. Wrth gwrs, os oes gennych chi ymrwymiadau gwaith , ni allwch ddisgwyl o ddifrif hedfan draw i ddinas ramantus Paris bob yn ail wythnos, ond eto cynlluniwch deithiau byrrach y gallwch edrych ymlaen atynt.

Efallai taith gyflym i gyrion gwledig eich tref neu hyd yn oed ychydig o weithgaredd o amgylch eich ardal leol. Beth bynnag ydyw, syndod i'ch partner a gwna iddynt gyffroi trwy dy syniadau beiddgar. Hefyd, os ydych chi'n hen ac yn heneiddio, nid yw byth yn rhy hwyr i gadw'ch antur i fynd.

Cadwch yr antur yn fyw.

5. Anwyldeb

Ni ddylai eich synnu y bydd eich atyniad at eich partner yn pylu, yn enwedig wrth iddynt fynd yn hŷn, dim ond ffaith wyddonol ydyw. Fodd bynnag, gall un fod yn serchog mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Mae'n hollbwysig gwneud a ymdrech i fod yn serchog , er enghraifft, cusan syml. Bydd unrhyw arwydd bach yn cael ei wobrwyo'n fawr, gyda symbolaeth arwyddocaol yn ei ategu. Mae pawb eisiau teimlo cariad wedi'r cyfan.

6. Delio ag amseroedd anodd

Pan fydd eich priodas yn ei dyddiau cynnar, fe fyddwch chi'n ei chael hi'n hawdd iawn caru'ch partner ac iddyn nhw garu chi hefyd. Mae popeth yn mynd yn llawer anoddach pan welwch chi'ch hun mewn ychydig o drafferth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad am bethau gyda'ch anwylyd pan fydd pethau'n mynd yn anodd a thanio'ch gilydd i ddod o hyd i ffyrdd o wneud hynny mynd drwy'r amseroedd anodd .

7. Byddwch yn ymwybodol o undonedd

Sut i gael priodas wych?

Mewn priodas, efallai y byddwch chi'n gweld llawer o ddiflastod ac undonedd, er bod pob diwrnod yn wahanol. Efallai y byddwch hefyd yn gweld eich hun yn colli allan ar gynlluniau unigryw a'ch breuddwydion i wneud synnwyr o gynlluniau pwysig.

Y peth gorau yw sylweddoli mai dim ond rhan arferol o fywyd yw hyn, ac nid yw bywyd go iawn bob amser yn mynd i fod yn gyffrous. Os gallwch chi a'ch partner ddeall bod diflastod yn anochel ar adegau, bydd eich priodas yn llwyddiant mawr.

Mae hefyd yn hanfodol i chi gymryd amser i wneud y pethau rydych chi'n eu caru a gweithio ar eich hobïau, gyda'ch gilydd fel cwpl ac ar eich pen eich hun am ychydig o heddwch.

Gwyliwch hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Hapusrwydd yn Eich Priodas

8.Dim cymariaethau

Eich priodas chi a'ch un chi yn unig yw eich priodas, felly peidiwch â gwastraffu amser cymharu eich bywyd chi â bywyd pobl eraill . Yn yr oes sydd ohoni, gyda’r cyfryngau cymdeithasol ar flaenau ein bysedd, gall fod yn hawdd i rywun olygu eu bywyd a’i feddwl yn ormodol yn wyneb bywydau pobl eraill.

Mae llawer o bobl yn cymharu eu cartref, plant, partner, a llawer mwy o bethau, ond a yw hyn yn angenrheidiol? Gall y math hwn o weithgaredd adael un â blas chwerw, gan weithio yn erbyn hapusrwydd eich priodas.

Stopiwch gymharu eich hun ag eraill a meddyliwch gan dalu sylw i'ch priodas yn y foment bresenol.

9. Menter

Rydyn ni'n aml yn treulio llawer o amser yn meddwl tybed ai ni yw'r rhoddwr neu'r sawl sy'n cymryd y briodas, felly beth ydyn ni i fod i'w wneud? Cofiwch bob amser, os byddwch chi'n rhoi, mae'r person arall yn siŵr o'i gofio. Cymerwch y fenter yn eich priodas a byddwch yn rhoddwr - bydd eich partner yn eich gwobrwyo am hynny.

10. Byddwch hael

Mae caredigrwydd a haelioni yn ychydig eiriau doethineb gorau ar gyfer priodas hapus.

Mae priodas yn undeb lle nad oes lle i hunanoldeb. Ni waeth sut ydych chi i'ch cydnabod, ffrindiau, cydweithwyr a theulu, rhaid i chi bob amser byddwch yn hael i'ch partner ac osgoi meddwl drosoch eich hun yn unig.

Boed hynny o ran ymdrechion corfforol neu agweddau ariannol, po fwyaf y byddwch chi'n ei roi i'r berthynas, y hapusaf y byddwch chi.

11. gochel achwyn

Bydd cwyno yn arwain y ddau ohonoch i unman. Ar ben hynny, nid yw'n ddull sy'n canolbwyntio ar atebion i gyfathrebu â'ch partner. Dyma un o’r gwersi priodas sy’n cymryd amser i gael ei mabwysiadu gan fod sefyllfaoedd lle mae pawb yn mynd yn rhy rhwystredig i feddwl.

Felly, pan fyddwch chi teimlo fel cwyno , ewch â datrysiad neu ddewis arall ar gyfer y broblem honno bob amser oherwydd efallai na fydd eich partner yn deall eich pryderon mewn amrantiad yn unig. O ystyried eich bod yn teimlo bod y mater yn mudferwi yn eich pen, byddwch yn ei ddeall yn llawer gwell.

Mae'r fideo isod yn trafod sut y dylem drin cwynion mewn priodas. Gwiriwch:

12. Mynegwch ddiolchgarwch

Mae cydnabyddiaeth gadarnhaol yn un o'r gwersi priodas y mae angen i gyplau eu hymgorffori o'r cychwyn cyntaf. Yn dangos diolchgarwch yn rhywbeth yr ydym yn ei gadw ar gyfer y cyfnod dyddio ac yna, mae'n pylu wrth i'r berthynas dyfu.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi mynegi eich diolch a dywedwch wrthyn nhw pa mor ddiolchgar ydych chi am eu cael yn eich bywyd.

13. Byddwch yn llawn mynegiant

Bod yn llawn mynegiant yw un o'r gwersi priodas pwysig y mae angen eu dysgu gan na fydd eich partner yn eich deall os nad ydych byth yn mynegi eich llawenydd neu'ch pryderon. Felly, siarad yn well a mynegi mwy amdanoch chi eich hun.

14. Mae'n iawn ymddiheuro

Fel arfer, cymerir ymddiheuriadau fel arwydd o fethiant neu dderbyniad o fethiant. Yn y briodas, mae'n biler hollbwysig o briodas hapus a llwyddiannus. Mae'n sefydlu eich bod yn gofalu am y berthynas yn fwy na'ch ego.

Gofyn am faddeuant , fel un o'r gwersi priodas, hefyd yn gadael i chi'ch dau ddod yn gyfforddus gyda'i gilydd gan ei fod yn gyrru i ffwrdd negyddiaeth ac ofn gwahanu bob tro y bydd ymladd neu anghytundeb yn codi.

15. Esblygiad

Newid yw'r unig gysonyn.

Mae pobl yn tyfu gydag amser. Gydag amser, wrth i flaenoriaethau newid, mae angen i chi esblygu cymaint â'ch partner a pheidio â chadw at yr hyn oeddech chi pan oedd y ddau ohonoch yn iau.

Esblygwch, newidiwch a chymerwch bopeth mewn camau da yn hytrach nag yn negyddol a meddwl bod eich partner wedi newid.

16. Aros yn ymroddedig

Ar ben popeth arall, aros yn ymroddedig i'ch gilydd . Un o'r gwersi priodas pwysicaf i bob pâr priod hapus yw dal dwylo ei gilydd yn groes i bob disgwyl.

Ni fydd pob diwrnod yn ddiwrnodau da. Bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo nad oes neb yn eich caru neu'n teimlo llai o gariad at eich partner. Cofiwch mai dim ond eiliad yw hi a bydd pethau'n well.

17. Cael ffiniau

Gellir tybio bod priodas yn golygu cadw at y person drwy'r amser. Wel, mae hyn yn rhywbeth nad yw cyplau yn talu sylw iddo. Ond diffyg lle a ffiniau bron yn gallu mygu'r berthynas.

Mae'n cadw'r berthynas yn ffres ac yn annog y ddau bartner i fod yn unigolion cryf ac annibynnol ar eu pen eu hunain.

18. Ymarfer derbyn

Dysgwch i dderbyn eich partner fel y mae yn hytrach na bod eisiau newid rhinweddau ynddynt nad ydych yn eu hoffi. Un o'r gwersi priodas pwysig yw peidiwch â cheisio newid eich partner .

Mae derbyn yn biler priodas pwerus ac yn gosod sylfaen priodas hapus. Oni bai eich bod chi ymarfer derbyn , bydd eich perthynas yn ymddangos yn anghyflawn i chi.

19. Gwybod eich rhwystredigaethau

dyn a gwraig yn eistedd ymhell i ffwrdd yn rhwystredig oddi wrth ei gilydd

Os ydych yn teimlo yn rhwystredig gyda'ch perthynas ar adegau, yn hytrach na mynd at eich partner yn negyddol, ceisiwch weithio ar eich rhwystredigaeth ac mae'n dechrau gyda deall yr hyn sy'n eich poeni yn y lle cyntaf.

Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich problemau, byddwch chi'n teimlo'n hawdd ac mewn heddwch.

20. Mae anghytundebau yn iach

Nid oes unrhyw berthynas neu briodas yn llwyddiannus erbyn osgoi anghydfod ac ymladd . Felly, un o'r gwersi priodas hanfodol yw gwybod ei bod yn iawn cael anghytundebau yn y lle cyntaf.

Yr hyn sy'n bwysicach yw y dylai'r cwpl wybod nad ydyn nhw'n ymladd yn erbyn ei gilydd. Maen nhw yn yr un tîm.

Casgliad

Felly beth bynnag yw cyflwr eich priodas nawr, neu os ydych chi eto i briodi ac yn dal i feddwl paratoadau priodas , sylwch ar yr awgrymiadau canlynol i weld eich bod chi'n byw bywyd hapus gyda'r person rydych chi'n ei garu.

Ranna ’: