Cymharwch Dim Mwy: Meithrin Hyder yn Eich Priodas

Meithrin Hyder yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae yna lawer o heriau mewn priodas. Mae’n newid o fod yn gwbl annibynnol i fyw ar y cyd â’r un person bob dydd. Mae rhai cyplau'n cael trafferth tra bod eraill yn ei chael hi'n hawdd trosglwyddo i'w rolau newydd. Serch hynny, mae heriau brawychus yn sicr o godi, a chyda’r heriau hyn daw peryglon y mae’n well eu hosgoi. Mae cymhariaeth yn fygythiad hyll y dylid ei osgoi ar bob cyfrif! Gadewch i ni edrych ar bedair o'r cymariaethau mwyaf cyffredin a all daflu wrench i mewn i berthynas sydd fel arall yn heddychlon a chydlynol.Wrench 1 – Mewnosod y Gorffennol i'r Presennol

Na!! Cymharu'r presennol â'r gorffennol yw'r gwaethaf o bell ffordd. Mae'n ddigon anodd darganfod sut i blesio'ch priod hebddocymharu â'r gorffennol. Nid oes ots sut mae person wedi eich trin o'r blaen, ac ni ddylai sut y gwnaethoch drin rhywun arall gael effaith sylweddol ar eich perthynas bresennol. Gadael y gorffennol yn y gorffennol! Mae’n ddigalon clywed priod yn dweud, Wel [rhowch enw’r partner blaenorol] roedd yn ei hoffi pan wnes i bethau felly. Dydw i ddim yn deall pam fod gennych chi broblem ag ef.

Ateb: Stopiwch gymharu'r gorffennol â'r hyn sydd gennych chi nawr. Mae yna reswm (mwy na thebyg) i chidewis y person hwn i fod yn bartner oes i chi! Nid oes neb yn hoffi teimlo fel pe na baent byth yn ddigon da; nid yw'r ffaith bod rhywbeth a weithiodd o'r blaen o reidrwydd yn golygu y gallwch ddisgwyl i'r berthynas hon weithredu yr un ffordd. Yn hytrach nacael disgwyliadau yn seiliedig ar eich profiadau yn y gorffennol, ysgrifennwch yr holl bethau rydych chi'n eu disgwyl gan eich priod a'ch priodas. Rhowch y rhestr hon i'ch partner a siaradwch amdani mewn gwirionedd. Ni ddylai siarad am eich perthynas a'r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan eich gilydd fod yn lletchwith!

Wrench 2 – Bod yn Rhywun Heblaw Eich Hun

Ni allwch fod yn neb ond chi. Mae llawer ohonom, yn enwedig menywod, yn tueddu i gymharu pwy ydym ni â'r bobl y mae ein partneriaid wedi bod yn gysylltiedig â nhw yn y gorffennol. Mae'n hawdd syrthio i'r fagl o gymharu'ch hun â rhywun arall; mae o'n cwmpas ni i gyd! Mae disgwyl i ni edrych, meddwl, gweithredu, a siarad fel enwogion. Mae hyn, fodd bynnag, yn suddfan ar gyfer perthynas.

Ateb: Yn syml, byddwch chi'ch hun. Os ydych chi'n ffroeni pan fyddwch chi'n chwerthin neu'n cellwair am bethau difrifol fel ffordd o ymdopi, peidiwch â'i guddio! Efallai y bydd addasiadau i'w gwneud o fewn priodas i sicrhaumae pob partner yn fodlon ac yn fodlon, ond ni ddylech byth deimlo pwysau i fod yn neb ond chi'ch hun. Gwenwch â'ch dannedd yn weladwy a byddwch yn falch pwy ydych chi gyda'ch partner. Byddwch yn onest ynghylch pwy ydych chi, y da a'r drwg, gyda'ch priod a bydd eich priodas yn debygol o ffynnu.

Wrench 3 - Ond Maen nhw'n Gwneud Hynny ...

Mae eich priodas yn unigryw ac yn gwbl unigol. Gall fod yn hyll wrth gymharu chi a'ch priod â phriodasau eraill. Dim ond y ddau ohonoch sy'n gwybod beth sy'n digwydd y tu ôl i'ch drws caeedig. Y dadleuon, y rhyw, y rhamant - oni bai eich bod chi'n rhannu'r pethau hynny ag eraill, efallai na fyddant byth yn gwybod. I'r gwrthwyneb, ni fyddwch yn gwybod y pethau hynny am eraill oni bai eu bod yn ei rannu gyda chi! Gall priodas sy'n ymddangos yn berffaith ar y tu allan fod yn ffrynt ar gyfer rhwystredigaeth, dicter ac anniddigrwydd cyson.

Ateb: Peidiwch â disgwyl i'ch priodas fod yn debyg i unrhyw un arall – gadewch iddi fod yn arbennig ac yn unigryw! Mae'n bosibl y bydd doethineb i'w chael o berthnasoedd pobl eraill, ac nid yw o reidrwydd yn anghywir i estyn allan at ffrindiau agos neu deulu am awgrymiadau ynghylchsut i wella cyfathrebua chysylltiad â'ch priod. Ond cofiwch efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i eraill yn gweithio i chi, ac i'r gwrthwyneb.

Wrench 4 – Bywyd Dyddiol

Mae'n anodd peidio â bod yn genfigennus o ffordd o fyw afradlon ac ymddangosiadol berffaith eraill. P'un a yw'n berchen ar gwch a nifer o geir, yn adeiladu cartref delfrydol, neu'n cael plant lluosog heb frwydr ariannol, mae'n bosibl iawn mai'r hyn sy'n ymddangos yn ffordd o fyw ddi-fai i chi yw bywyd llawn brwydro ac anhawster. Efallai nad yw'r hyn a welwch ar yr wyneb yn adlewyrchiad o'r hyn sydd oddi tano.

Ateb: Dewiswch beidio â chenfigenu at eiddo neu ffordd o fyw pobl eraill. Yn lle hynny, byddwch yn llawen a dathlwch eu gallu i fod yn llwyddiannus! Er efallai na fydd gennych chi a'ch priod y ffordd o fyw rydych chi'n ei dymuno ar hyn o bryd, gall ddod yn nod ar y cyd i weithio tuag ato.Breuddwydiwch gyda'ch gilydd am yr hyn yr ydych ei eisiau ar gyfer eich dyfodolyn lle canolbwyntio ar eich cenfigen neu genfigen. Gall fod yn anodd ar adegau i beidio â dymuno i chi gael breintiau eraill, ond mae cydweithio fel tîm i gyflawni nodau yn llawer mwy boddhaol.

Bydd bywyd gyda'n gilydd yn ymwneud â dewisiadau. Gwnewch y dewis i weithio gyda'ch gilydd fel tîm yn hytrach na defnyddio'r gorffennol neu eraill fel prawf litmws ar gyfer eich llwyddiant fel cwpl. Gweithio tuag at nodau gyda'ch gilydd; breuddwydiwch ac edrychwch i'r dyfodol heb boeni am farn y rhai o'ch cwmpas. Yn y diwedd, mae hapusrwydd a bodlonrwydd o fewn y berthynas yn bwysicach o lawer na phlesio'r rhai sy'n perthyn y tu allan iddi.

Ranna ’: