Yn Dangos Anwyldeb Eich Gŵr Mewn Ffyrdd Unigryw a Dyfeisgar

Yn Dangos Anwyldeb Eich Gŵr Mewn Ffyrdd Unigryw a Dyfeisgar

Yn yr Erthygl hon

Nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i ffordd i ddangos eich hoffter tuag at eich dyn. Yn aml gall deimlo ein bod ni wedi gwneud yr un pethau drosodd a throsodd hyd at ddiflastod. Ac os ydych chi'n teimlo'n ddiflas, mae'n rhagdybiaeth naturiol i gredu ei fod wedi diflasu hefyd! Ar y pwynt hwn mewn priodas mae'n hanfodol bod yn greadigol. Mae cymaint o ffyrdd i ddangos i ddyn gymaint y mae'n cael ei garu a'i werthfawrogi; mae'r rhestr yn ddiddiwedd a heb ffiniau.

1. Y cyffyrddiad corfforol nad yw mor amlwg

Gall ymddangos yn wirion ymgorffori'n fwriadolcyffwrdd corfforol yn eich perthynasgyda'ch gŵr. Mae cyswllt rhywiol ac agosrwydd corfforol yn rhan naturiol o briodas, felly mae'n ymddangos yn rhy amlwg y byddai hyn yn ffordd o ddangos anwyldeb i'ch dyn. Fodd bynnag, yr hyn y mae llawer o fenywod yn methu â'i nodi yw anghenion anrywiol eu dynion! Cofleidio, cofleidio, dawnsio gyda'i gilydd, dal dwylo - dynion sy'n mwynhau cyffwrdd corfforol â'u partneriaid fel affordd i ddangos hoffteryn debygol o ymateb yn gadarnhaol i unrhyw un o'r opsiynau hyn! Byddwch yn greadigol yn y ffyrdd rydych chi'n ymgysylltu â'ch gŵr. Gallwch gynnig tylino neu gwtsio gyda'r nos, ond beth am gêm o dag neu daith gerdded law yn llaw i siop groser neu siop gyfleus gyfagos i fachu soda? Gall yr ystumiau hyn, er nad ydynt yn ddrud nac yn afradlon, siarad cyfrolau.

2. Amser bwriadol gyda'u gilydd

Mae mor hawdd mynd ar goll yn y newid o fywyd bob dydd. Mae'r hyn sy'n ymddangos fel amser a dreulir gyda'i gilydd mewn gwirionedd yn cael ei dreulio gyda therfynau amser, amserlenni, glanhau, coginio, ac aseiniadau gwaith. Stopiwch a chymerwch anadl. Nid yn unig y byddwch chi'n elwa o gamu i ffwrdd o'r anhrefn, ond mae'n debyg y bydd eich priodas hefyd. Wrth dreulio amser gyda'ch gŵr, byddwch yn fwriadol. Nid oes rhaid i chi siarad na gwneud rhywbeth y tu allan i'r norm, ond cynllunio i wneud y gorau o'r amser gyda'ch gilydd. Rhowch le iddo siarad neu i fod yn serchog. I gael tro mwy unigryw, trefnwch wrthrych corfforol sy'n cynrychioli cau gweddill y byd allan. Er enghraifft, defnyddio blwch i gadw'ch ffonau symudol tra'n treulio'r amser hwn gyda'ch gilydd - nid oes unrhyw ffonau symudol yn golygu mwy o amser i'r ddau ohonoch yn unig!

3. Gwneud yn hytrach na bod yn syml

Bydd adegau pan fydd wedi ei lethu a gall dod o hyd i amser i ddangos hoffter deimlo'n straen. Yn lle aros nes ei fod ar gael, gwnewch rai o'i dasgau i ddangos iddo faint rydych chi'n gwerthfawrogi bethamser chi gwneud cael gwario gyda'ch gilydd. Ysgafnhewch ei lwyth trwy dynnu'r sbwriel allan os yw'n rhedeg yn hwyr i'r gwaith neu trwy sicrhau bod y swper yn boeth ac ar y bwrdd pan fydd yn cyrraedd adref. Torrwch y lawnt os cyrhaeddwch adref yn gynt na'r disgwyl; mae'n debyg y bydd yn falch o beidio â gorfod poeni am orchwyl arall wrth ddod adref gyda'r nos. Mae'n gwybod bod eich amser mor werthfawr â'i amser ef, ac mae'n debygol y bydd yn gwerthfawrogi'ch gwaith caled ac yn cael digon o amser i fod yn gariadus.

4. Syndod!

Does dim byd yn dweud ‘Rwy’n dy garu di’ yn debyg i anrheg wedi’i hamseru’n dda. P'un a yw'n dusw o flodau neu'n docyn bach sy'n ei atgoffa ohonoch chi, mae'n debyg bod eich dyn yn dda iawn am ddod o hyd i'r anrheg perffaith am hyd yn oed y dyddiau mwyaf ar hap. Nid rhywbeth dyn yn unig yw rhoi rhoddion!Yn rhoi anrheg unigryw ac arbennig iddoyn gallu dangos pa mor werthfawr yw i chi. I fod yn fwy creadigol, gallech sefydlu helfa sborion gyda chliwiau. Gall y wobr fod yn rhywbeth mor syml â swp o’i hoff gwcis neu ei synnu gyda’r clwb golff newydd y gwyddoch ei fod wedi cael ei lygad arno. Does dim rhaid i anrhegion fod yn ddrud i fod yn ystyrlon – er nad yw’n brifo gwario ychydig mwy arno bob tro!

5. Siaradwch bywyd

Yn anad dim arall, mae siarad geiriau bywyd wrth eich dyn yn arwydd digymar o gariad ac anwyldeb. Dim ond chi all droi ei emosiynau ac ysgogi ei feddyliau yn y ffyrdd rydych chi'n ei wneud. Gall defnyddio geiriau o anogaeth a geirio cadarnhaol gael effaith barhaol ar eich priodas. Felly sut ydych chi'n gwneud hyn yn greadigol? Mae siarad yn ddigon hawdd, ond byddwch yn greadigol! Cuddiwch lythyr caru yn ei fag dogfennau neu ysgrifennwch neges ar y drych ar ôl eich cawod. Pan fydd yn gweld y geiriau rydych chi wedi'u hysgrifennu, bydd ei galon wedi'i llethu gan wybod faint rydych chi'n ei feddwl amdano ac yn ei garu.

Fel awgrym, rhowch sylw i sut mae fel arfer yn dangos hoffter i chi. Os byddwch chi'n ymateb trwy ddangos anwyldeb iddo mewn ffyrdd tebyg, fe allech chi weld newid syfrdanol yn nhymheredd eich priodas. Mae'r hyn a all ymddangos yn llugoer ar hyn o bryd yn sicr o gynhesu os yw'ch dyn yn teimlo ei fod yn cael ei garu a'i werthfawrogi mewn ffyrdd unigryw ac arbennig!

Ranna ’: