25 Arwyddion o Ddeniad Cydfuddiannol Anllafar Rhwng Dau berson

Cwpl Cariadus Hardd Yn Treulio Amser Gyda

Yn yr Erthygl hon

Pan fyddwch chi dyddio neu chwilio am berthynas , efallai y byddwch yn cael trafferth darganfod pwy sydd i mewn i chi. Mae hyn i’w ddisgwyl, ond mae yna ffyrdd y gallwch chi allu dweud yn well fod gan rywun ddiddordeb ynoch chi, hyd yn oed os nad ydych chi’n siarad â nhw amdano.Dyma gip ar 25 arwydd o atyniad cilyddol di-eiriau i chi fod yn ymwybodol ohono. Cadwch y rhain mewn cof pan fyddwch chi'n cwrdd â phobl newydd.

Atyniad di-lol - Beth mae'n ei olygu

Atyniad di-lais yw'r union beth mae'n swnio fel. Mae'n golygu bod rhywun yn denu i chi , ond nid ydynt wedi dweud wrthych amdano. Nid yw hyn yn golygu nad ydyn nhw wedi rhoi cliwiau i chi; yn syml, mae'n golygu nad ydyn nhw wedi dweud wrthych eu bod yn eich gweld chi'n ddeniadol. Mae llawer o arwyddion o atyniad cilyddol di-lais i'w hystyried.

Beth yw atyniad cilyddol?

Mae atyniad cilyddol yn digwydd pan mae dau berson yn cael eu denu at ei gilydd . Gallai hyn olygu bod y ddau ohonoch yn dweud wrth eich gilydd sut rydych chi'n teimlo, neu efallai bod gennych chi atyniad cilyddol di-lais.

Rheol gyffredinol dda yw dweud wrth rywun rydych chi'n ei hoffi a gweld sut maen nhw'n ymateb. Os na fyddwch yn dweud wrth rywun eich bod yn cael eich denu atynt, efallai y byddwch yn colli allan cael perthynas gyda nhw.

Sut ydych chi'n gwybod a yw atyniad yn gydfuddiannol?

Efallai y byddwch yn dweud bod atyniad yn gydfuddiannol oherwydd ychydig ymddygiadau cyd-atyniad y gall rhywun arddangos. Er enghraifft, os gallwch chi gadw cyswllt llygad â pherson arall yn rheolaidd a theimlo bod eu llygaid yn dweud rhywbeth wrthych chi, mae hon yn enghraifft dda o atyniad i'r ddwy ochr.

Rhywbeth arall i'w ystyried yw os ydyn nhw'n ymddwyn yn yr un ffordd tuag atoch chi ag yr ydych chi tuag atyn nhw. Os yw rhywun yn dynwared y pethau rydych chi'n eu gwneud, efallai y bydd ganddyn nhw ddiddordeb ynoch chi.

25 arwydd o atyniad cilyddol di-eiriau

Mae yna nifer o arwyddion o atyniad di-lais y gallech chi sylwi arno pan fyddwch chi'n ystyried mynd at rywun. Dyma gip ar 25 o arwyddion atyniad rhwng dau berson.

1. Maen nhw'n eich pryfocio am bethau

Pan fyddwch chi'n pryfocio'ch gilydd am bethau, dyma un o'r prif arwyddion o atyniad di-lais. Mae pryfocio yn arwydd o hoffter, felly os ydych chi'n cael eich pryfocio ychydig neu'n pryfocio rhywun, gallai hyn olygu bod atyniad yn bresennol.

2. Maen nhw'n gwneud esgusodion i gyffwrdd â chi

Hyd yn oed os mai dim ond rhywbeth diniwed ydyw, dylai cyffwrdd â'ch gilydd ddangos i chi fod gan rywun ddiddordeb ynoch chi. Os oes gennych ddiddordeb ynddynt hefyd, dylech ddweud wrthynt fod hyn yn arwydd o atyniad i'r ddwy ochr.

3. Rydych chi'n malio beth mae'r person arall yn ei feddwl

Closeup Portread o Bâr sy

Ydych chi'n meddwl tybed beth fyddai rhywun penodol yn ei feddwl am eich gweithredoedd? Gallai hyn olygu eich bod yn cael eich denu atynt. Pan sylwch eich bod yn poeni am yr hyn y mae rhywun yn ei feddwl a'ch bod yn siŵr eu bod yn teimlo'r un ffordd, dyma enghraifft o atyniad i'r ddwy ochr.

|_+_|

4. Rydych chi'n eu colli pan nad ydych chi gyda'ch gilydd

Os byddwch chi'n colli rhywun pan nad ydych chi gyda'ch gilydd ac yn meddwl pryd y gallwch chi gymdeithasu eto, gallai hyn fod yn syniad bod yna atyniad cryf rhwng dau berson.

5. Ni allwch roi'r gorau i wenu

Unwaith y byddwch gyda'ch gilydd, efallai y byddwch yn sylwi eich bod yn gwenu drwy'r amser. Gallant hefyd fod yn gwenu pan fyddant o'ch cwmpas.

Mae hyn yn dangos i chi fod yna atyniad rhwng y ddau ohonoch. Efallai eich bod yn teimlo cemeg ac atyniad o fewn eich cyfeillgarwch a pherthynas , a all fod yn beth da.

6. Dydych chi ddim yn sylwi ar eraill o'ch cwmpas

Hyd yn oed mewn ystafell orlawn, efallai na fyddwch chi'n sylwi bod pobl eraill yn eistedd yn agos atoch chi. Mae hwn yn arwydd sicr eich bod chi'n teimlo cemeg gyda pherson. Os na sylwch nad ydych chi ar eich pen eich hun mewn ystafell gyda'r person rydych chi'n cael eich denu ato, efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n ddrwg. Gwnewch yr hyn y gallwch chi i weld a yw'r person rydych chi gyda nhw yn teimlo'r un ffordd.

7. Maent yn talu sylw i chi

Pan fydd rhywun yn talu sylw i chi, yn lle siarad ar eu ffôn, edrych o gwmpas, a gwneud pethau eraill, efallai y bydd hyn yn gallu dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod os bydd rhywun yn cael ei ddenu atoch.

Anaml y bydd rhywun yn gwrando arnoch chi heb dynnu sylw, ac os oes gennych chi ddiddordeb hefyd yn yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud, efallai yr hoffech chi roi gwybod iddyn nhw.

|_+_|

8. Ti'n chwerthin pan wyt ti gyda nhw

Efallai mai chwerthin pan fyddwch chi gyda pherson penodol yw'r cyfan sydd angen i chi ei feddwl wrth ystyried arwyddion o gemeg rhwng dyn a menyw.

Efallai eich bod chi'n rhywun sy'n chwerthin llawer, ond efallai mai'r person sy'n gwneud i chi chwerthin fwyaf aros yn eich meddwl. Gallai hyn fod oherwydd eich bod yn eu gweld yn ddeniadol.

9. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n gallu dweud unrhyw beth wrthyn nhw

Cwpl Angerddol Cariadus Yw Mochyn Merched

A oes rhywun yn eich bywyd yr ydych yn teimlo y gallwch siarad ag ef am unrhyw beth? Mae siawns dda bod yna bethau eraill rydych chi'n eu hoffi am y person hwn, ac efallai eich bod chi'n teimlo'n fwy cyfforddus ag ef nag unrhyw un arall.

Mae teimlo fel hyn yn gadael i chi wybod eich bod yn cael eich denu atynt.

10. Maen nhw'n gofyn i chi am eich bywyd

Pan fydd rhywun yn holi am eich bywyd, ac maen nhw wir yn poeni am yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud, dyma un o'r prif arwyddion cyd-atyniad i edrych amdano.

Mae'n debyg bod yna lawer o bobl yn eich bywyd sy'n gofyn sut rydych chi'n dod ymlaen ond efallai nad ydyn nhw wir yn poeni. Os yw rhywun yn malio ac yn disgwyl ichi ymhelaethu ar yr hyn sy'n digwydd, efallai y bydd yn cael ei ddenu atoch chi.

11. Rydych chi'n teimlo'n nerfus o'u cwmpas

Teimlo'n nerfus o gwmpas eich gilydd yw un o'r arwyddion amlycaf o atyniad di-lais. Does dim rhaid i chi ddweud wrth rywun rydych chi'n ei hoffi i deimlo'n nerfus o'u cwmpas, a does dim rhaid iddyn nhw ddweud wrthych chi i deimlo'n nerfus. Fodd bynnag, gall rhywun sy'n gwneud i chi deimlo'n nerfus fod yn beth cadarnhaol. Er enghraifft, gallai hyn olygu eich bod yn poeni am eu barn amdanoch a bod eu barn yn bwysig i chi.

|_+_|

12. Rydych chi'n siarad â nhw bob dydd

A oes rhywun rydych chi'n siarad ag ef bob dydd, ac nad ydych chi'n gwybod beth fyddech chi'n ei wneud pe na fyddech chi'n gallu siarad â nhw?

Gallai hwn fod yn rhywun rydych chi'n cael eich denu ato, ac os ydyn nhw'n fodlon ac yn awyddus i siarad â chi cymaint â chi, mae siawns dda ei fod yn atyniad cilyddol rydych chi'n delio ag ef.

13. Mae pobl yn dechrau gwneud sylwadau am eich cysylltiad

Efallai y bydd eraill o'ch cwmpas yn dechrau siarad â chi am sut rydych chi a'r person y mae gennych ddiddordeb ynddo yn rhyngweithio â'ch gilydd. Mae hyn yn gadael i chi wybod bod pobl eraill yn sylwi faint rydych chi'n debygol o gael eich denu at eich gilydd.

Efallai bod cymaint o gemeg fel bod nifer o bobl yn gallu ei weld ac yn amau ​​​​bod gan y ddau ohonoch deimladau at eich gilydd.

14. Rydych chi'n cael eich hun yn ceisio creu argraff arnyn nhw

Os ydych chi'n ceisio creu argraff ar berson penodol, rydych chi'n fwy tebygol na pheidio â chael eich denu ato. Efallai eich bod hefyd wedi sylwi eu bod yn ceisio creu argraff arnoch chi. Efallai iddyn nhw fynd â chi i weld ffilm oedd yn cynnwys eich hoff actor neu geisio ennill anifail wedi'i stwffio i chi yn y carnifal.

Pan fydd person yn mynd allan o'i ffordd i wneud argraff arnoch chi, mae'n debyg ei fod yn hoffi chi, hyd yn oed os nad yw wedi siarad hyn yn uchel.

15. Rydych chi'n treulio pob munud y gallwch chi gyda'ch gilydd

Ar adegau, mae hyd yn oed pobl sy'n ystyried eu hunain yn ffrindiau eisiau gwneud hynny treulio cymaint o amser gyda'ch gilydd ag y bo modd. Gallai hyn olygu eu bod yn cael eu denu at ei gilydd ac eisiau bod yn fwy na ffrindiau.

Pan fyddwch chi eisiau gwybod sut i ddweud a oes cemeg rhwng dau berson, meddyliwch pa mor hapus ydych chi pan fyddwch chi gyda'ch gilydd a pha mor hapus ydyn nhw hefyd.

16. Rydych chi'n gwneud yn siŵr eich bod chi'n edrych yn dda pan fyddwch chi'n eu gweld

Cwpl Ifanc Hapus yn Bwyta Gyda

Ydych chi'n primpio'ch hun yn aml pan fyddwch chi o gwmpas rhywun arall? Ydych chi'n dod o hyd i'r person arall yn ei wneud hefyd? Mae hwn yn un o lawer o arwyddion o atyniad di-lais sy'n siarad drosto'i hun. Os nad oedd ots gennych beth oedd barn y person arall amdanoch, ni fyddech yn ceisio edrych ar eich gorau.

17. Mae hyd yn oed y distawrwydd yn gyfforddus

Unrhyw bryd rydych chi'n teimlo'n gartrefol gyda rhywun, hyd yn oed pan nad ydych chi'n siarad, gallwch chi fod yn gyfforddus. Meddyliwch am yr amseroedd tawel rydych chi'n eu treulio gyda'r person rydych chi'n ei hoffi; ydyn nhw'n ymddangos yn gyfforddus hefyd? Gallai hyn olygu bod gennych chi atyniad cilyddol.

|_+_|

18. Rydych chi'n gwneud llawer o bethau gyda'ch gilydd

Os oes rhywun rydych chi'n gwneud bron popeth ag ef, gan gynnwys mynd i ginio, hongian allan, a chymryd rhan mewn digwyddiadau hwyliog eraill, efallai y cewch eich denu at y person hwn.

Ar y llaw arall, os ydyn nhw'n cael cymaint o hwyl â chi pan fyddwch chi'n cymdeithasu, mae'n debyg eu bod nhw'n cael eu denu atoch chi.

19. Rydych chi wedi cwrdd â'u rhieni

Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhieni rhywun neu aelodau eraill o'r teulu, hyd yn oed os yw'n ymddangos fel cyfarfod achlysurol, y tebygrwydd yw nad ydyw.

Y rhan fwyaf o'r amser, ni fydd person yn eich cyflwyno i bobl yn eu teulu oni bai eu bod yn teimlo rhywbeth i chi. Meddyliwch am y peth; mae'n debyg eich bod chi'n teimlo'r un ffordd am bobl yn dod o gwmpas eich anwyliaid.

20. Rydych chi'n adlewyrchu iaith corff eich gilydd

Ydych chi’n aml yn adlewyrchu symudiadau eich gilydd pan fyddwch gyda’ch gilydd? Os ydych chi'n eu gweld nhw'n syllu ar draws yr ystafell, efallai y bydd angen i chi wybod beth maen nhw'n edrych arno.

Efallai eich bod hefyd wedi eu dal yn ceisio edrych ar y pethau rydych yn eu gwirio. Ystyriwch hwn yn un o arwyddion lluosog o atyniad cilyddol di-lais a fydd yn eich helpu i ddarganfod rhywbeth ar gyfer eich perthynas.

21. Ni ddaw pethau rhyngoch

Mae cael cyd-atyniad rhyngoch chi a pherson arall yn gyffredinol yn golygu nad oes dim byd yn dod rhyngoch chi.

Mae hyn fel arfer yn cyfeirio at wrthrychau a phobl yn methu â gwahanu neu yrru lletem rhyngoch, ond gall hefyd olygu eich bod yn agored ac yn onest â'ch gilydd am bopeth hefyd.

22. Yr ydych wedi sylwi ar eu corff

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yng nghorff y person rydych chi'n cael eich denu ato, gan sylwi pan fydd yn cael torri gwallt neu grys newydd.

Os yw rhywun hefyd yn sylwi ar y pethau hyn amdanoch chi, efallai eu bod yn ceisio rhoi gwybod i chi eu bod yn cael eu denu atoch chi heb orfod gwneud llawer ohono.

23. Rydych yn fflyrtio llawer â'ch gilydd

Mae fflyrtio yn ymddangos yn amlwg, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o bryd maen nhw'n cael eu fflyrtio. Os oes gennych chi jôcs rhwng y ddau ohonoch a'ch bod yn cyffwrdd â'ch gilydd yn gyson, mae'n debyg eich bod chi'n cael eich denu at eich gilydd.

|_+_|

24. Maen nhw'n gwneud i chi gochi

P'un a ydych chi'n ymwybodol ohono ai peidio, efallai y byddan nhw'n gwneud i chi gochi'n fwy nag y mae pobl eraill yn ei wneud os ydych chi'n cael eich denu at rywun. Efallai eu bod nhw hefyd yn ceisio gwneud i chi gochi oherwydd eu bod yn cael eu denu atoch chi.

Meddyliwch pa mor aml rydych chi'n teimlo bod eich bochau'n poethi pan fyddwch chi o gwmpas rhywun penodol.

25. Rydych chi'n edrych ymlaen at hongian allan gyda'ch gilydd

Mae cynhyrfu wrth gymdeithasu â rhywun yn un arall o'r arwyddion mwyaf nodedig o atyniad cilyddol di-lais.

Mae’n debyg bod yna bobl sy’n gofyn i chi gymdeithasu, a dydych chi ddim eisiau gwneud hynny, ond efallai bod rhywun nad ydych chi byth yn teimlo felly pan fydd yn gofyn i chi dreulio amser gyda nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am arwyddion o atyniad cilyddol, gwyliwch y fideo hwn:

Casgliad

Mae cymaint o bethau i feddwl amdanyn nhw pan ddaw i arwyddion o atyniad di-eiriau. Efallai y bydd rhai o'r arwyddion hyn hyd yn oed yn bresennol os ydych chi'n hongian allan gyda rhywun yn rheolaidd, ac yn syml iawn, nid ydych chi wedi siarad am eich atyniad â'ch gilydd eto.

Pan fyddwch chi'n ceisio penderfynu a ydych chi'n cael eich denu at rywun ac a ydyn nhw'n cael eu denu atoch chi, meddyliwch am y 25 ffordd a restrir uchod. Yna gallwch chi siarad â'r rhywun arbennig hwnnw am sut rydych chi'n teimlo a chymryd y cam nesaf.