4 Allwedd Bwysig I Gael y Tân Yn Ôl Yn Eich Bywyd Rhyw

Allweddi I Gael y Tân Yn Ôl Yn Eich Bywyd Rhyw

Yn yr Erthygl hon

Y pedair allwedd bwysicaf, er mwyn cynnau tân yn eich bywyd rhywiol!A ydych erioed wedi cyrraedd y pwynt o fod wedi diflasu ar y bywyd rhywiol sydd gennych gyda'ch partner? Onid yw eich anghenion yn cael eu diwallu? Ydy'ch hormonau wedi newid? A yw'r diffyg ysfa rywiol yn gwthio'ch partner a chi'ch hun ymhellach ac ymhellach oddi wrth ei gilydd?

Mae'r cwestiynau uchod yn rhan arferol o bron pob perthynas. Mae miliynau o Americanwyr heddiw mewn perthnasoedd yn cael trafferth â'u rhywioldeb eu hunain, eu dyheadau eu hunain, ac yn cael amser caled iawn yn cyfathrebu hyn i'w partneriaid.

Ond ni ddylai hynny fod yn wir! Rwy'n rhyfeddu yn gyson, a hyd yn oed yn drist ar brydiau, pan fyddaf yn gweithio gydag unigolion neu gyplau sy'n ei chael hi'n anodd yn y berthynas oherwydd nad yw eu hanghenion personol a rhywiol yn cael eu diwallu. Mae goresgyn anfodlonrwydd mewn trefn rywiol reolaidd yn haws nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae pedair allwedd bwysig i gynnal bywyd rhywiol iach, bywiog waeth pa oedran y gallech fod. Gadewch inni edrych ar y camau allweddol hyn ar hyn o bryd, i roi tân yn ôl yn eich bywyd agos atoch a rhywiol:

1. Sôn am ryw

Mae siarad am ryw yn un o'r pethau mwyaf dychrynllyd i lawer o gyplau ei wneud. Felly beth ydyn ni'n ei wneud? Rydyn ni'n cuddio ein teimladau. Rydym yn cuddio ein heisiau. Rydym yn cuddio ein hanghenion ynglŷn â rhyw. Ac rydym yn gobeithio y bydd ein partner naill ai'n darllen ein meddyliau ac yn rhoi'r hyn sydd ei angen arnom, neu efallai yn y pen draw y byddwn yn dod o hyd i rywun a fydd yn gallu gwneud hynny drosom. Ni fydd y ddau benderfyniad mewnol hyn yn dod â dim byd ond uffern inni, a gallant arwain at ddiwedd y berthynas yn y pen draw.

Yr ateb? Mae'n eithaf amlwg, ond mae'r mwyafrif ohonom yn rhy ofnus i siarad am ryw gyda'n partneriaid. Rydym yn ofni cael ein barnu, ein gwrthod neu waeth, ein gadael. Rydym yn bryderus yn meddwl y gallent fod yn teimlo bod ein heisiau rhywiol yn rhyfedd neu'n anniddig. Neu os yw'ch libido yn isel efallai y byddwch chi'n ofni iddyn nhw geisio partner newydd ar gyfer cyflawni eu dyheadau.

Ond y peth pwysicaf yw egluro'r hyn nad yw'n gweithio i chi yn y berthynas. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Wel, fel cwnselydd rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi ar unwaith i redeg at eich cwnselydd agosaf. Ond cyn i chi wneud hynny, rwyf am ichi ysgrifennu'r hyn nad yw'n gweithio yn eich bywyd rhywiol, agos atoch. Onid oes digon o ryw? A yw'n rhy arw? A yw'n rhy aml? Hynny yw, mae'n rhaid i ni egluro beth yw'r broblem cyn y gallwn hyd yn oed ei thrafod gyda'n partner neu weithiwr proffesiynol. (Os gwelwch fod eich awydd rhywiol personol, neu ysfa rywiol eich hun wedi gostwng yn rhamantus, mae hwn yn amser perffaith i gael archwiliad gydag arbenigwr hormonau, i sicrhau bod eich testosteron / estrogen ac ati yn gweithredu ar y potensial gorau posibl ar gyfer eich oedran a'ch rhyw.)

2. Rhannwch y rhestr o'ch pryderon bywyd rhywiol gyda'ch partner

Ar ôl i chi ysgrifennu'r problemau yn eich bywyd rhywiol a sut rydych chi'n teimlo amdano, rhannwch y rhestr hon â'ch. Ni waeth pa mor anghyffyrddus y mae'n ei gael, rhaid i chi roi gwybod i'ch partner sut mae'r sefyllfa hon yn effeithio arnoch chi. Sicrhewch eich bod yn cael y sgwrs hon y tu allan i'r ystafell wely. Peidiwch byth â siarad am rywioldeb neu agosatrwydd yn yr ystafell wely. Hefyd, sicrhewch, eich bod yn anfon eich rhestr o bryderon atynt ymlaen llaw, cyn cael y sgwrs mewn gwirionedd. Nid oes unrhyw un yn hoffi bod yn ddall. Nid yw hynny'n chwarae'n deg.

3. Creu rhestr o'r pethau rydych chi'n eu hoffi am eich partner

Mae rhyw yn hollbwysig mewn perthynas ramantus ond nid dyna'r unig beth sy'n bwysig. Rhaid bod priodoleddau eraill yr ydych chi'n eu hoffi am eich partner. Creu rhestr o'r rhain. Ydych chi'n mwynhau eu parodrwydd i chwerthin? I archwilio tiriogaeth ddigymar ar y ffordd? Ydych chi'n mwynhau'r ffaith bod y ddau ohonoch chi'n caru tenis? Theatr? Ffilmiau?

Beth bynnag a welwch eich bod wir yn mwynhau am eich partner, gwnewch restr o hynny a'i rannu gyda'ch partner. Os na allwch chi feddwl am fwy nag un neu ddau o bethau rydych chi'n eu mwynhau am eich partner ar hyn o bryd, gofynnwch am gymorth cwnselydd. Mae'n golygu bod bloc isymwybod difrifol, sy'n eich cadw rhag gwerthfawrogi'r hyn y gallai eich partner ddod ag ef i'r bwrdd. Neu & hellip; Efallai bod eich perthynas mewn cyflwr gwaeth nag yr oeddech chi'n meddwl.

Mae gormod o gyplau yn gwneud y camgymeriad o aros gyda'i gilydd pan fydd eu perthynas wedi marw, neu aros gyda'i gilydd dim ond oherwydd bod ganddyn nhw blant gyda'i gilydd. Ond yn ystod eu harhosiad naill ai maen nhw'n trin ei gilydd fel crap neu'n anwybyddu ei gilydd. Nid perthynas mo honno. Dedfryd carchar yw hynny. Peidiwch â gadael i'ch hun gyrraedd yno, ond os gwnewch hynny, ceisiwch help ar unwaith.

Yn fy ymarfer proffesiynol, rwyf wedi gweithio gyda channoedd o gyplau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a oedd yn credu bod eu perthynas wedi marw. Ni ellid ei arbed. Ond gydag ymdrech, ac atebolrwydd, roeddent yn gallu ei droi o gwmpas. Gallwch chi hefyd. Ond os na allwch chi am ryw reswm, byddai'n well i'r ddau ohonoch fod ar eich pen eich hun, na llusgo'ch gilydd i uffern bob dydd trwy aros gyda'ch gilydd.

4. Dyddiadau cynllunio!

Ar ôl i chi ofalu am y tri cham uchod, nawr mae'n bryd cael hwyl. Sefydlu dyddiadau ar gyfer agosatrwydd yn unig. Mynnwch warchodwr plant os oes gennych blant, a mynd i rentu ystafell westy am dair neu bedair awr. Rwy'n ddifrifol!

Gall fideos rhent ar rywioldeb, agosatrwydd, fideos addysgol fod yn gyffrous, gan roi mwy a mwy o syniadau i chi ar sut i greu perthynas rywiol iach gyda'ch partner.

Ewch i weithdy agosatrwydd, y math sy'n mynd dros y penwythnos, fel y gallwch chi fynd â'r wybodaeth a ddysgoch chi yn ôl i'r ystafell a'u hymarfer gyda'ch partner.

Byddwch yn amyneddgar. Rydw i'n mynd i ailadrodd hyn. Byddwch yn amyneddgar. Peidiwch â galw am i'ch partner ddod yn archfarchnad rywiol yn yr ystafell wely oherwydd bod y ddau ohonoch wedi dod i bwynt siarad am yr angen i newid eich rhywioldeb. Ddim yn symudiad iach. A chofiwch, ym mhob perthynas mae un arweinydd fel arfer. Os mai chi yw'r arweinydd sy'n darllen hwn, gweithredwch. Peidiwch ag aros a dweud “wel pe bai fy mhartner eisiau newid ein perthynas dylent ddod ataf.”

Na ddylen nhw ddim. Ym mhob perthynas mae yna un person sy'n sefyll i fyny ac yn arwain. Os ydych chi'n darllen hwn, fy dyfalu gorau yw - chi ydyw.

Ranna ’: