4 Rheolau ar Sut i Byth Cyfaddawdu Eich Hun yn y Berthynas

Pâr Priod Americanaidd Affricanaidd Iselder Upset Yn eistedd ar soffa gyda dwylo croes ar ddistawrwydd ar ôl ffrae emosiynol

Yn yr Erthygl hon

Yn wahanol i'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu, yr allwedd i delio â gwrthdaro mewn perthnasoedd nid yw'n dechrau gyda dweud ie, ildio neu fod yn fwy caredig. Mae'r grefft go iawn o gyfaddawdu yn dechrau gyda pheidio ag ildio.Gyda chymaint o gyplau a welaf yn fy ymarfer, dechreuon nhw allan yn eu priodasau trwy ildio i'w partneriaid, gan gredu ar gam fod cariad yn golygu plesio'ch priod. “ Gwraig hapus, bywyd hapus , ”Un yn canu, tra gallai un arall ymfalchïo mewn bod yn gartrefol ac yn hyblyg.

Ar ôl ychydig flynyddoedd o geisio dangos cariad trwy gapitiwleiddio, maent yn cael eu gadael yn wag ac yn ddig. Yn aml, ar ôl y cyfnod hwn o'r wynfyd ffug hwn, mae cyfathrebu wedi datganoli i ymladd. Mae gan bob ochr y teimlad o, “Dyma'ch ffordd neu'r briffordd,” neu “Nid wyf yn cael anghenion.”

Ar y cam hwn, mae'r partneriaid yn symud i fod yn glir iawn am yr hyn maen nhw ei eisiau, ond nid ydyn nhw bellach yn gwrando ar yr hyn mae eu priod eisiau, rhag ofn gorfod ildio. Hynny yw, fe wnaethant ddechrau yn rhy hydrin, a thyfu i fod yn rhy anodd, ac erbyn hyn wedi colli'r sgiliau sy'n caniatáu i bobl fyw yn y canol - siarad drostynt eu hunain yn onest tra hefyd yn gariadus.

1. Eisteddwch gyda'r Broblem

Yr ateb yw cymryd cam yn ôl. Yn lle dod o hyd i ffordd i gyfaddawdu'ch hun neu neidio i mewn i ddod o hyd i dir canol ar unwaith, cam un i ddatrys problemau yw gadael iddyn nhw fodoli. Peidiwch â cheisio dod o hyd i ateb eto.

2. Gwrando Gweithredol

Fodd bynnag, nid oes rhaid i eistedd gyda gwrthdaro fod yn oddefol. Yn lle hynny, wynebwch eich gilydd a chymryd eu tro gan gael pob partner i nodi ei anghenion yn llwyr, heb gafeat, heb orfod plesio'r llall na cheisio brifo'r llall. Ar ôl i un siarad, mae'r llall yn ailadrodd yr hyn a glywsant, nes bod pob un yn teimlo fel eu partner yn deall yn llawn beth maen nhw'n ceisio'i ddweud.

Dyma waith caled perthnasoedd. Er mwyn gadael i'ch partner deimlo ei fod yn cael ei glywed, mae'n rhaid i chi:

  • Byddwch yn wrandäwr da

Mae hyn yn golygu rydych chi'n clywed y stori gyfan heb ymyrryd na newid y pwnc. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi'n anodd clywed dicter neu boen eu partner heb fynd yn amddiffynnol, ond mae'n bwysig iawn yma i beidio â mynnu mai'ch safbwynt chi yw'r un iawn.

Brwydr gyffredin arall yw pan fydd un partner yn camddehongli'r llall ac, yn lle gwirio i mewn a gofyn am eglurhad, dim ond ymateb gyda mwy o ddrwgdeimlad.

  • Gwybod sut i leddfu'r ymatebion

Mae pobl naill ai'n ymateb mewn ffyrdd uwch, fel cynddaredd ac ofn, neu mewn ffyrdd cau, fel colli ffocws, neu hydoddi mewn dagrau. Ceisiwch anadlu, eistedd, eu clywed mewn gwirionedd yn lle ei wneud am eich teimladau. Byddwch chi'n cael cyfle i siarad hefyd.

  • Rhowch eich teimladau o gyfiawnder o'r neilltu

Tosturiwch a gofalwch am yr hyn y mae eich priod yn ei brofi. Dewch â'ch hun yn ôl i ymateb gyda chariad. Ar hyn o bryd, nid yw'n ymwneud â phwy sy'n iawn. Mae'n ymwneud bod yn ffrindiau sydd am i'w gilydd deimlo'n gysur.

Y pwynt pwysicaf yn yr ymarfer hwn yw nad oes rhaid i chi gytuno na chyfaddawdu eich hun. Mewn gwirionedd, mae datrys gwrthdaro yn ymwneud â dysgu sut i bwyso a mesur ddim cytuno â'ch partner, ac i deimlo cysylltiad a chariad beth bynnag. Mae'n ymwneud â sut rydych chi'n cyfaddawdu mewn perthynas heb newid eich hun.

3. Negodi

Pâr Milflwyddol yn Dadlau Yn Eistedd Ar y Cwdyn Gartref

Y cam olaf - un hanfodol ar gyfer adeiladu cysylltiad - yw edrych am ffyrdd y gall y ddau ohonoch deimlo'n fodlon. Mae'n ffordd rydych chi'n peryglu'ch hun a'ch partner hefyd. Yma, mae pob person yn rhoi’r gorau i rywbeth, ac mae pob un yn teimlo yn y pen draw ei fod wedi ennill rhywbeth. Gofynnwch i'ch partner a chi'ch hun,

“Beth alla i ei roi i mewn yma, er nad ydw i'n peryglu fy hun nac yn cefnogi'r hyn sydd ei angen arna i yn y pen draw?'

Ar y pwynt hwn, ceisiwch beidio â rhoi gormod ohonoch chi'ch hun na chyfaddawdu'ch hun. Mae'n bwysicach o hyd eistedd gyda'r anghysur o beidio â gwybod beth yw'r ateb, nag ydyw i ddatrys y broblem yn gyflym heb golli'ch hun yn y berthynas. Nid yw gwrthdaro ynddo'i hun yn wenwynig i berthnasoedd. Os gallwch ddod o hyd i ffordd i ddal a goddef gwrthdaro wrth aros yn gariadus, ni fydd angen i chi gyfaddawdu'ch hun wrth gadw'ch unigoliaeth a'ch pwyll yn gyfan.

Os yn bosibl, cymerwch ychydig mwy o ddyddiau i'w ystyried. Dyma'r gwaith y mae cyfryngwyr proffesiynol yn ei wneud bob dydd, gyda gwrthwynebwyr llawer mwy arswydus na'ch partner. Mae yna dir canol nad yw'n peryglu bob amser, ac mae'n haws o lawer trafod a chanfod pan fydd pob plaid yn bwyllog ac yn dosturiol.

4. Edrychwch ar Safbwynt Eich Partner

Un o bwyntiau allweddol yn llyfr yr ymchwilydd priodas John M. Gottman Y Saith Egwyddor ar gyfer Gwneud i Briodas Weithio ydi'r pwysigrwydd derbyn dylanwadu, neu gael eich dylanwadu gan farn eich partner. Ei fformiwla yw, meddyliwch am eu dicter fel un sy'n dangos i chi pa mor bwysig yw hyn iddyn nhw. Nodwch ddarn rhesymol o'u cais. Dewch o hyd i ffordd i gydweithredu â'r darn hwnnw.

Dyma un enghraifft. Gadewch i ni ddweud bod un partner eisiau i'r plant fwyta dim bwyd sothach ond mae'r llall yn credu bod un byrbryd y dydd yn fwy rhesymol. Ar ôl plymio amdano am ddyddiau, maen nhw'n ymarfer gwrando.

Meddai, “Wnaeth fy rhieni ddim gadael i mi fwyta candy fel plentyn, felly pan es i i dŷ ffrind, dw i ddim yn bwyta Oreos am oriau.”

Gallwch chi ddweud, “Rwy’n deall bod cyfyngu byrbrydau yn eich plentyndod wedi gwneud ichi chwennych mwy arnynt (gan anrhydeddu ei safbwynt). Ond rwy'n credu bod rhoi mynediad dyddiol i blant i fwydydd llawn siwgr yn afiach (nid wrth gefn). Efallai y gallwn wneud rhestr o fyrbrydau ychydig yn afiach i fwynhau ac arbed bwyd sothach go iawn ar gyfer danteithion arbennig (dod o hyd i gyfaddawd). ”

Yn y diwedd, nid yw priodas yn ymwneud â gadael i'ch hun ildio a chyfaddawdu'ch hun. Nid yw'n ymwneud â dod o hyd i rywun sy'n gallu dyfalu'ch anghenion heb i chi eu dweud. Nid yw'n ymwneud â dod o hyd i rywun sydd bob amser eisiau'r hyn rydych chi ei eisiau. Ac eto, nid yw'n ymwneud â dangos cariad trwy ofalu am rywun neu ofyn iddyn nhw ildio i chi. Mae'n ymwneud â chael partner sy'n eistedd wrth eich ochr chi yn ei chyfanrwydd, yn gymhleth, ac nad yw'n ildio unrhyw un ohonyn nhw eu hunain nac yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae rhai o'r allweddi o gael priodas wych fel parch ac unigoliaeth yn cael eu hamlygu'n hyfryd yn y fideo gan Awesome Marriages. Edrychwch arno:

Trwy hongian ar yr hyn sy'n bwysig i chi, rydych chi'n dangos anrhydedd ac ymddiriedaeth i'ch partner, gan ddangos iddyn nhw eich bod chi'n credu eu bod nhw'n rhesymol ac yn aeddfed. Ac rydych chi'n dangos parch tuag atoch chi'ch hun trwy beidio â chyfaddawdu'ch hun trwy'r amser ac fel rhywun y mae ei farn yn haeddu cael ei glywed.

Ranna ’: