5 Cyngor Rhianta Sengl ar gyfer Magu Eich Plentyn ar Eich Hun

5 Cyngor Rhianta Sengl ar gyfer Magu Eich Plentyn ar Eich Hun Gall magu plentyn ar eich pen eich hun fod yn dasg emosiynol a heriol yn gorfforol. Mae'n gofyn am gyfuniad o gariad, ymroddiad, a chyd-gefnogaeth i feithrin twf eich plentyn.

Yn yr Erthygl hon

Y dyddiau hyn, mae rhieni sengl sy’n magu plentyn ar eu pen eu hunain yn fwy cyffredin nag erioed, felly mae llawer o gyngor ac arweiniad gwerthfawr i rieni sengl ar gael i’ch helpu i fynd i’r afael â set newydd o heriau a magu plentyn iach a hapus .Eto i gyd, pa mor anodd y gall fod, gellir goresgyn popeth gyda'r agwedd gywir , meddwl clir, a system gynhaliol dda. I'ch helpu chi, dyma rai awgrymiadau rhianta sengl defnyddiol.

1. Dangoswch y cariad

I’r teuluoedd hynny sydd wedi colli rhiant trwy ba bynnag amgylchiadau, gall ei chael hi’n anodd ymdopi â magu plentyn fel rhiant sengl.

Dyma'r amser i ddangos eich cariad a'ch cefnogaeth i'ch gilydd. Rhowch gariad diamod i'ch plentyn a gwnewch iddo sylweddoli ei fod yn cael eich sylw llwyr.

Gallwch chi cysegru amser ar gyfer dyddiadau chwarae neu hyd yn oed eu helpu i wneud eu gwaith cartref. Ni ddylai eich plentyn deimlo gwacter neu ddiffyg rhiant arall, felly gwnewch amser iddynt bob amser.

Ar y llaw arall, mae plant yn sensitif felly byddant yn teimlo colli rhiant, ond pan fyddant yn sicr o'ch presenoldeb a'ch cariad, byddant yn teimlo'n llawer mwy diogel.

2. Creu amser o ansawdd

Mae magu babi ar eu pen eu hunain hyd yn oed ar gyfer rhieni sengl nad ydynt yn gweithio yn aml yn canfod na allant wneud hynny treulio amser gyda'u plant .

Mewn sefyllfa o'r fath, rhaid i bob rhiant ddadansoddi beth mae amser o ansawdd yn ei olygu a pham treulio amser o ansawdd gyda'r plant yn bwysig iddyn nhw. Mae amser o ansawdd yn gwneud amser i fod gyda'ch gilydd yn yr un lleoliad tra hefyd yn rhoi eich sylw heb ei rannu i'r person.

Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n eistedd ar y soffa yn gweithio ar eich gliniadur tra bod eich plentyn yn gwylio'r teledu, nid yw'n cael ei ystyried yn amser o ansawdd gan nad ydych chi'n ymgysylltu â'ch gilydd.

Mae eich sylw yn cael ei gyfeirio at eich gweithgareddau, felly nid yw'n cyfrif. Rhaid neilltuo amser o ansawdd i'r person rydych chi'n ei wario gydag ef, sy'n golygu na allwch fod yn cyflawni tasgau eraill ar yr un pryd.

Yn aml, mae rhieni'n canolbwyntio ar brynu anrhegion a theclynnau drud i'w plant hyd yn oed pan nad dyna'r hyn maen nhw'n gofyn amdano mewn gwirionedd; maen nhw eisiau i chi fod yno.

Yn lle hynny, gallwch chi wneud yr hyn maen nhw'n ei hoffi. Gall mynd i'r ffilmiau, chwarae yn y parc, mynd i'r sw, neu ddarllen stori amser gwely gyda'ch gilydd roi'r wen fwyaf ar wyneb eich plentyn.

Yn y ras i ddarparu'r pethau materol hyn i'n plant, rydym yn anghofio'r arwyddocâd y tu ôl i bethau syml a pha mor gyffrous y gallant fod.

Hefyd, cofiwch fod yn rhaid i'r materion teuluol hyn fod yn barth di-ffôn. Trwy wneud hyn yn rheol a pheidio â defnyddio ffonau yn ystod amser teulu, rydych chi'n dileu'r posibilrwydd o ildio i demtasiynau i wirio'ch ffôn.

Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n byw yn y foment ac yn gwneud atgofion newydd a fydd yn para am oes.

3. Cynnal ffiniau

Cynnal ffiniau Os ydych chi'n blaenoriaethu gwneud amser, yna creu ffiniau gyda'ch plant yr un mor bwysig. Mae bod yn rhiant sengl yn golygu bod angen i chi roi dos dwbl o gariad i'ch plentyn, ond ni ddylai hynny gymylu'ch barn.

Awgrymiadau rhianta sengl arall ‘sut i fagu plentyn yn unig’ yw meithrin disgyblaeth yn eich plant.

Mae disgyblaeth yn allweddol i fagu teulu iach a chefnogol . Eisteddwch i lawr gyda'ch plant ac eglurwch reolau a disgwyliadau'r tŷ.

Sicrhewch fod canlyniadau i anufudd-dod, fel bod eich plentyn yn ymwybodol o'r cyfyngiadau. Os byddant yn ymddwyn yn dda ac yn siarad yn barchus, dangoswch adnabyddiaeth a gwerthfawrogiad, felly rhoddir hwb i'w hyder.

Er enghraifft, os bydd eich plentyn yn cael rhywfaint o dasgau i'w cwblhau, fel clirio eu teganau neu dynnu llwch oddi ar y silff lyfrau, unwaith y byddant wedi'u gwneud, gallwch eu gwobrwyo ag amser teledu ychwanegol neu estyniad 15 munud i'w cyrffyw amser gwely.

Ar y llaw arall, pan fyddant yn ymddwyn yn ystyfnig, gallwch chi gymryd eu teganau am ychydig neu chwarae breintiau, fel eu bod yn deall bod canlyniadau i'w gweithredoedd.

4. Gofalwch am eich iechyd ac iechyd eich teulu

Mae ffordd iach o fyw yn hanfodol er mwyn i chi a'ch plentyn fod yn gynhyrchiol ym mhob agwedd ar fywyd. Mae hyn yn cynnwys integreiddio gweithgaredd corfforol, mabwysiadu arferion bwyta'n iach, a chael digon o gwsg.

Os ydych cymryd mentrau i gadw'n heini , yna bydd eich plant yn dilyn yn ôl eich traed. Mae magu plentyn ar ei ben ei hun a rheoli’r cartref yn waith prysur, yn enwedig pan fydd yn golygu glanhau ar ôl eich plentyn.

Mae plant yn flêr, felly mae'n ofynnol i rieni fod yn hynod ofalus i sicrhau bod eu cartrefi'n lân ac yn daclus. Mae angen glanhau ardaloedd fel carpedi ystafell fyw, soffas, ceginau a byrddau yn drylwyr a'u sychu i osgoi twf bacteria a germau.

O ran gofalu am eich iechyd, mae'n cynnwys iechyd corfforol a meddyliol wrth iddynt fynd law yn llaw. Os ydych chi mewn gofod emosiynol wael, yna bydd yn cael effaith andwyol ar eich iechyd corfforol, gan arwain at ddiffyg archwaeth a cholli cwsg.

Dylai rhieni hefyd neilltuo amser ar gyfer hunanofal , felly mae'n caniatáu iddynt ymlacio a dad-blygio o'r heriau dyddiol o fagu teulu i gyd ar eu pen eu hunain. Cymerwch amser i gwrdd â ffrindiau, neu cynlluniwch ddiwrnod allan gyda'ch teulu, fel nad ydych chi'n teimlo'n unig.

5. Byddwch yn bositif

Mae creu amgylchedd cartref tryloyw a gonest yn hanfodol ar gyfer datblygiad a thwf eich teulu.

Mae'n iawn, i fod yn onest â'ch plant am eich emosiynau a'ch caledi, fel eu bod nhw'n gwybod eich bod chi'n ceisio'ch gorau i ddarparu ar eu cyfer. Mae mabwysiadu tryloywder am eich teimladau yn eich helpu chi a'ch plant i aros yn gadarnhaol ac yn obeithiol.

Rhowch rai cyfrifoldebau oed-briodol i'ch plentyn i'w helpu i deimlo eu bod yn cymryd mwy o ran mewn gwneud penderfyniadau. Yn anad dim, ceisiwch gadw pethau'n ysgafn gartref, fel y gallwch chi edrych ar ochr ddisglair materion sy'n ymddangos yn gynhyrfus.

Lapio i fyny

Mae bod yn rhiant sengl yn brofiad heriol ond gwerth chweil os oes gennych ben da ar eich ysgwyddau. Peidiwch â sianelu pwysau aruthrol i ddarparu'r plentyndod perffaith i'ch plant. Anelwch at fywyd cytbwys ac nid perffeithrwydd.

Mae’n iawn gwneud camgymeriadau a dysgu o’ch profiadau. Meithrinwch eich plant â chariad a thosturi, a byddant yn tyfu i fod yn unigolion iach a llwyddiannus.

Gweithredu'r rhain awgrymiadau rhianta sengl i oresgyn rhwystrau magu plentyn ar ei ben ei hun.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: