5 Gweithgaredd Bob Dydd Hawdd i Helpu Babanod i Dyfu i Fyny'n Gall

5 Gweithgaredd Bob Dydd Hawdd i Helpu Babanod i Dyfu i Fyny Sut i wneud eich babi yn fwy craff? Mae’n debyg mai hwn yw un o’r cwestiynau niferus sy’n poeni rhieni ifanc yn fawr. Yn wir, bydd gennych lawer i'w wneud â'r ffordd y bydd eich babi yn ddeallusol ac yn smart.

Yn yr Erthygl hon

Gan ddechrau o'r bwyd rydych chi'n ei fwyta a'r feddyginiaeth rydych chi'n ei gymryd yn ystod eich beichiogrwydd a'r holl ffordd i'r gemau rydych chi'n eu chwarae pan maen nhw'n ddigon hen i eistedd a chropian, bydd eich dylanwad ar ddatblygiad deallusol eich plentyn yn amhrisiadwy.

Mewn gwirionedd, mae yna ffyrdd o hybu pŵer ymennydd eich babi. Felly, mae'n hanfodol eich bod chi'n dod yn rhiant cariadus a chynhwysol a fydd yn falch o gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn ysgogi datblygiad ymennydd eich plentyn bach ac yn caniatáu iddo dyfu i fod yn unigolyn craff hyd yn oed cyn cofrestru yn yr ysgol elfennol.

Dyma rai o'r ffyrdd diddorol o fagu plant call -

1. Bond gyda'ch babi

Yn ôl Tracy Cutchlow, golygydd y llyfr Rheolau'r Ymennydd i'r Baban , mae'r ymennydd wedi'i wifro i chwilio am ddiogelwch, ac os nad yw'r ymennydd yn teimlo'n ddiogel, mae ei allu i ddysgu yn lleihau.

Dyma'r union reswm dros roi ymdeimlad o sicrwydd i'ch babi yn gynnar yn ei ddatblygiad. Cyswllt croen-i-groen yw un o'r ffyrdd gorau o adeiladu'r ymdeimlad hwnnw o ddiogelwch, ond bydd amser wyneb, tylino babi, siarad â'ch babi, a gwisgo'ch babi hefyd yn help mawr gyda hynny.

Bydd perthynas gref gyda'ch partner hefyd yn bwysig iawn yn bondio gyda'ch plentyn , oherwydd bydd angen cefnogaeth a chymorth arnoch i fwydo, newid, a brwydro yn erbyn amddifadedd cwsg wrth geisio bod yno i'ch plentyn bach.

Ysgrifennwch dasgau, a gwnewch gytundeb gyda'ch partner er mwyn creu amgylchedd tawelu a chariadus i'ch babi dyfu.

Ceisiwch osgoi cael poeri o flaen eich babi, felly ni fyddwch yn peryglu’r ymdeimlad hwnnw o ddiogelwch. Er nad yw babanod yn deall y geiriau, byddant yn cael eu heffeithio gan yr emosiynau rhwng y ddau ohonoch ac yn teimlo eich rhwystredigaeth a all achosi mwy o grio a ffwdanu.

2. Chwarae gyda'ch gilydd

Lle bynnag y bo modd, cymerwch ran mewn chwarae dan arweiniad gyda'ch plentyn.

Bydd hyn yn cyfeirio eu sylw ac yn rhoi ffyrdd arloesol iddynt archwilio a deall. Dod o hyd i amser i chwarae gyda'ch un bach bob dydd am ychydig i gryfhau'ch bond yn ogystal â gwella eu sgiliau gwybyddol.

Cyflwynwch eitemau synhwyraidd, ysgogol yn eich amser chwarae, a gofynnwch iddynt archwilio blychau trysor wedi'u llenwi â phlu, neu gadewch iddynt edrych trwy bin o swigod. Mae croeso i chi lenwi twb plastig gyda dŵr a sebon bath i adael i'ch bwndel o lawenydd popio'r swigod gyda chi.

Rhyngweithio dynol un-i-un yw'r dull addysgu gorau ar gyfer babanod, yn ôl arbenigwyr.

Mewn gwirionedd, dyma un o'r ffyrdd bob dydd o hybu datblygiad ymennydd eich babi.

3. Disgrifiwch weithgareddau ar eu cyfer

Disgrifiwch weithgareddau ar eu cyfer Sut i wneud eich plentyn yn smart ac yn ddeallus? Dywed arbenigwyr y gall siarad â'ch babi fod yn fuddiol iawn i'w ddatblygiad meddyliol. Sef, bydd lleisio meddyliau sy'n mynd trwy'ch meddwl bob dydd yn rhoi hwb i bŵer ymennydd eich babi oherwydd mae'r ymennydd yn ymwneud â dysgu patrymau fel geiriau.

Nawr, po fwyaf y byddwch chi'n ailadrodd iddyn nhw, y gorau y byddan nhw'n dysgu, felly peidiwch â bod ofn adrodd eich diwrnod cyfan a phob gweithgaredd rydych chi'n ei berfformio iddyn nhw.

Pan fyddwch chi'n mynd i'w rhoi yn un o'u capsiwlau car babi a mynd ar daith car i'r archfarchnad, disgrifiwch bob gweithred iddyn nhw. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n eu rhoi mewn sedd, yn eu gwthio i fyny ac y byddwch chi'n mynd am reid.

Hefyd, pwyntiwch at bobl a gwrthrychau cyfarwydd yn ystod y daith, canwch ganeuon gydag adnodau ailadroddus a chadwch nhw'n rhan o'r hyn rydych chi'n ei wneud ar hyd y ffordd. Bydd hynny i gyd yn cryfhau eu sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu, yn ôl arbenigwyr.

Mae croeso i chi ddefnyddio geiriau cymhleth a syml, fel y byddai geirfa eich plentyn yn gyfoethog o'r cychwyn cyntaf.

4. Darllener iddynt

I helpu eich plentyn i ddatblygu geirfa emosiynol ac adeiladu empathi ynghyd â llu o sgiliau eraill, dechreuwch darllen iddynt o oedran ifanc iawn.

Bydd darllen gyda'ch gilydd hefyd yn eich helpu i gysylltu mwy â'ch plentyn bach, tra hefyd yn lleihau ymddygiad ymosodol a phryder.

Ar ben hynny, ni fydd unrhyw beth yn ysgogi dychymyg a galluoedd meddwl eich babi yn fwy na llyfrau da. Dyna'n union pam y dylech ddarllen i'ch babi bob dydd waeth beth fo'r amser o'r dydd.

Mae straeon amser gwely yn ffordd wych o’u rhoi i gysgu, ond bydd darllen iddynt yn ystod y dydd yn tanio eu dychymyg tra byddant yn canolbwyntio’n llawn ar yr hyn y byddwch yn ei ddarllen iddynt. Gyda llyfrau lliw llachar yn cynnwys gweadau gwahanol a delweddau syml bydd yn dal diddordeb eich babi.

Er bod plant yn dueddol o gael darllen eu hoff lyfr iddynt drwy’r amser, yn y pen draw bydd ganddynt ddiddordeb mewn archwilio gweithiau eraill hefyd.

5. Cyflwynwch eich plentyn i lythrennau a rhifau

Er y gallech fod yn hapus i ddarllen i'ch babi, mae caniatáu iddo wneud hynny ar eu pen eu hunain hefyd yn syniad da a argymhellir.

Gofynnwch iddynt geisio darllen eu hoff lyfr hyd yn oed cyn iddynt ddechrau mynd i'r ysgol a gofynnwch iddynt ddechrau cyfrif gartref yn ystod eich sesiynau chwarae. Dysgwch lythyrau iddynt y gallant eu nodi ar fyrddau ac arwyddbyst wrth ichi gerdded i lawr y stryd. Gwnewch eu profiad ysgol yn haws trwy eu hamlygu i'r gair ysgrifenedig yn gynnar.

Byddan nhw’n ei ddeall a’i astudio’n haws pan fydd hi’n bryd iddyn nhw fod yn gyfarwydd â’r mater o’r blaen.

Ranna ’: