Pa mor hir y mae'n ei gymryd i ddod dros anffyddlondeb

Pa mor hir y mae

Yn yr Erthygl hon
cyplau Cristnogol yn cilio syniadau

Daw priodas, yn ddiymwad, gyda nifer o rwystrau a heriau y gall cwpl eu cael yn anodd eu goresgyn.Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn dod o hyd i ffyrdd o ymdopi â'r rhan fwyaf o'r rhwystrau hyn, ond anffyddlondeb yw lle mae llawer o gyplau yn tynnu'r llinell. Mae yna lawer o gyplau nad ydyn nhw hyd yn oed yn ystyried dod drosto fel opsiwn ac yn galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi. Yn y cyfamser, mae eraill yn dod o hyd i faddeuant a ffyrdd i symud ymlaen a gwneud yn well mewn bywyd.

Yn union pa mor hir mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb?

Os ydych chi'n pendroni pa mor hir mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb mewn priodas, yna'r hyn y dylech chi ei wybod yw nad yw'n rhywbeth sy'n digwydd dros nos neu hyd yn oed unrhyw bryd yn fuan.Maddeuant ac iachâd, daw'r ddau gydag amser dyladwy, ac mae'n cymryd ymdrech a gwaith tîm i ddod dros y rhwystr gwych hwn. Efallai ei fod yn beth anodd i'w wneud, ond nid yw'n amhosibl. Ond yna eto, nid yw'r llwybr o ddeall a chyfaddawdu yn un hawdd.

Dro ar ôl tro efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun a ydych chi'n gwneud y peth iawn, neu a yw hyd yn oed yn werth chweil o gwbl ond anoddaf y daith, y mwyaf buddiol yw'r gyrchfan.

Y cyfan fydd ei angen arnoch chi yw amynedd a chalon fawr.A yw'n amhosibl?

Mae therapyddion priodas yn adrodd bod y mwyafrif o gyplau sy’n dod atynt gydag adroddiadau o anffyddlondeb eu priod yn meddwl nad yw eu priodas ddiwethaf. Ond mae nifer rhyfeddol ohonyn nhw mewn gwirionedd yn llwyddo i ddod o hyd i'r cwymp hwn fel cam i ailadeiladu eu perthynas. Dywed therapyddion nad oes ateb hawdd i sut i ddod dros anffyddlondeb. Nid oes unrhyw beth syml ynglŷn â dod â darnau eich ymddiriedolaeth chwalu at ei gilydd, a'i adeiladu eto, o'r cychwyn cyntaf.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb priod?

Pa mor hir mae

Mae priod sydd wedi cael ei dwyllo yn teimlo poen nad oes modd ei esbonio mewn gwirionedd.

Mae un yn dal i feddwl tybed beth aeth o'i le, a ble. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ei chael ei hun i faddau i'w priod, nid yw'r boen yn gorffen yno. Wrth wynebu'r cwestiwn o ba mor hir y mae'n ei gymryd i oresgyn poen anffyddlondeb, nid yw'r ateb byth yn bendant. Os yw'r priod yn deall y rhesymau a roddwyd, ac yn bwriadu gwneud i'r briodas weithio, yna mae'n cymryd llawer llai o amser.

Ond hyd yn oed wedyn, mae anffyddlondeb yn aros fel clafr ar ôl clwyf, a allai groenio a gwaedu hyd yn oed pan feddyliwch ei fod wedi gwella.

O ystyried digon o amser ac ystyriaeth, nid yw'n cymryd amser hir iawn. Fel maen nhw'n dweud, does dim poen yn para am byth. Yr amseroedd pan fydd cwpl yn teimlo fel nad yw pethau'n gweithio yw'r union bryd y mae angen iddynt ddal y mwyaf. Os gallant lwyddo i fynd trwy hynny, mae pethau'n dod yn llawer haws.

Gall cyplau weithio ar eu perthynas a thyfu fel unigolion trwy rannu a siarad mwy am y sefyllfa. Chi sydd i benderfynu sut i ddelio â'r broblem dan sylw. Gallwch edrych arno fel esgus i ymladd, a gadael i bethau ddisgyn ar wahân neu gallwch ddatblygu bond yn gryfach nag o'r blaen.

Unwaith eto, gall fod yn haws dweud na gwneud, ond nid yn gwbl amhosibl.

Sut i ddod dros anffyddlondeb

Nid gofyn pa mor hir y mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb yw'r peth iawn i'w wneud. Mae angen i chi ofyn beth ddylech chi ei wneud er mwyn goresgyn anffyddlondeb mewn perthynas.

Nid yw eistedd ac aros am bethau i'w trwsio eu hunain yn help ac ni fydd yn ymbellhau oddi wrth eich priod. Siaradwch â nhw, gweithio pethau allan a chlirio pethau. Y siawns yw bod anffyddlondeb yn dod gyda phroblem sylfaenol mewn priodas sydd wedi'i hesgeuluso dros amser. Ffigurwch ef a gweithio arno.

Cyn bo hir, byddwch chi'n stopio cwestiynu pa mor hir mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb cyhyd â'ch bod yn gwneud cynnydd yn araf.

Nid gweithio pethau allan yw'r unig opsiwn bob amser. Mae pobl yn troi at fesurau eraill. Mae rhai cyplau yn penderfynu rhoi’r gorau iddi yn syml, ac mae eraill hyd yn oed yn mynd i lawr lôn godineb emosiynol, gan siwio am drallod emosiynol. Mae angen i briod gofio bod y ddau hynny yn opsiynau hefyd, ac o ystyried yr amgylchiadau cywir, mae ganddyn nhw hawl lwyr ar gyfer y naill neu'r llall o'r ddau achos.

Ni ellir setlo popeth gyda siarad, ac os ydych chi'n teimlo eich bod wedi rhoi cynnig ar ddigon ac nad yw'n gweithio, yna efallai ei bod hi'n bryd rhoi'r gorau iddi.

A yw dynion yn dod dros anffyddlondeb?

Sylw a chred gyffredinol pobl yw bod menywod bob amser yn cael mwy o fuddsoddiad mewn perthynas na dynion.

Felly os gofynnwyd erioed pa mor hir y mae’n cymryd i ddyn ddod dros anffyddlondeb, yr ateb fel arfer yw ‘ddim yn hwy na menyw.’ Gellir derbyn hynny yn gyffredinol, ond nid yn wir. Efallai y bydd dynion yn cymryd cyhyd â menywod, os nad mwy, i ddod dros eu priod twyllo. Mae emosiynau dynol yn cael eu rheoli gan feddylfryd unigolyn, yn fwy na'u rhywiau. Felly, mae’n anghywir dweud y byddai pob dyn yn hawdd goresgyn anffyddlondeb, ond ni fyddai menywod yn gwneud hynny.

Yn y diwedd, mae'n dibynnu ar ba mor fwriadol ydych chi i wneud i bethau weithio gyda'ch priod. Os yw eich un arwyddocaol arall wedi mynd i lawr ffordd anffyddlondeb ond yn gallu egluro ei resymau, ac ymddiheuro, gan sicrhau na fyddai’n digwydd eto, nid oes unrhyw reswm pam na ellir trwsio pethau. Cadarn y bydd yn cymryd amser.


nodau cwpl

Yr allwedd yw rhoi’r gorau i ganolbwyntio ar ba mor hir y mae’n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb, ac yn lle hynny ceisio canolbwyntio ar gyfathrebu a deall yn well. Gwnewch hynny'r ffordd iawn am ddigon hir, a bydd pethau'n sicr o weithio allan.