5 Peth y Gellwch Chi Roi Eich Gwraig Y Dydd San Ffolant Hwn, Heblaw Blodau

5 Peth y Gellwch Roi Mae Dydd San Ffolant rownd y gornel ac rydych chi'n gwybod y dril.

Yn yr Erthygl hon

Rhowch flodau iddi, ewch â hi allan am ginio, rhoddwch emwaith iddi a'i galw'n ddiwrnod. Ond a yw'n rhaid iddo fod felly mewn gwirionedd? Yn enwedig, pan allwch chi wneud llawer mwy a gwneud iddi deimlo bod rhywun yn ei charu ac yn gofalu amdani!Dyma bum ffordd o fynegi eich cariad at eich annwyl wraig a throi deilen newydd drosodd.

1. Eich amser

Mae eich amserlen, eich gwaith a'ch terfynau amser yn ddealladwy iawn.

Os mai chi yw unig enillydd bara’r teulu, mae’n anoddach fyth i chi gael dau ben llinyn ynghyd ac o ganlyniad, rydych chi’n gwneud dwywaith yr ymdrech gydag ychydig neu ddim amser i’w sbario i’ch teulu a’ch hun.

Ar Ddydd San Ffolant hwn, yn ogystal â chael ei blodau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diffodd eich ffôn symudol ac yn gweld eich bywyd y tu hwnt i'r hysbysiadau.

Byddai hi'n bendant yn gwerthfawrogi mynd am dro gyda'r nos gyda chi na dyddiad cinio lle rydych chi'n treulio hanner amser yn edrych ar eich ffôn symudol.

2. Diogelwch a diogeledd

Mae byw yn bresennol yn bwysig iawn i aros yn hapus.

Fodd bynnag, nid yw'n gwneud iawn am yr angen am y diogelwch. Mae angen addewid o sicrwydd a diogelwch iddi hi a'i phlant ym mhob agwedd, boed yn ariannol, yn gorfforol neu'n emosiynol.

Nid yw hyn yn rhywbeth y dylech fod yn ei wneud ar V-Day yn unig, ond gallwch yn bendant ailadrodd eich addewid iddi ar y diwrnod hwn.

3. Gwrando a deall

Gallai hyn yn wir fod yn sylfaen i a perthynas iach a hapus .

Yn aml, rydyn ni'n dod ar draws pethau rhywiaethol a difrïol wedi'u lapio mewn fformat jôc, gan wawdio merched sut maen nhw'n clecs ac yn sgwrsio. Fodd bynnag, nid oes llawer ohonom yn trafferthu gwrando a brwsio heibio hyn fel nonsens yn unig.

Ar Ddydd San Ffolant hwn, am newid, gwrandewch a cheisiwch ddeall ei hofnau, ei ansicrwydd a’i phryderon. Gofynnwch iddi am ei gwaith, ei hobïau ac a oes rhywbeth yn ei bygio. Efallai ei bod hi'n ansicr am ei dyfodol proffesiynol neu efallai ei bod hi eisiau dod yn entrepreneur. Rhowch gyfle iddi agor i chi.

4. Creu atgofion

gwyliwch ei hoff ffilm gyda hi a choginiwch iddi Rhowch atgofion bythgofiadwy iddi a dangoswch amser da iddi. Siaradwch â hi, gwrando arni , gwyliwch ei hoff ffilm gyda hi a choginiwch iddi.

Gwnewch y diwrnod hwn amdani a chreu rhai atgofion y bydd hi bob amser yn eu coleddu.

5. Peth ‘fi’ o amser

Rydych chi'n gwybod pa mor anodd y gall fod i gael rhywfaint o amser ar eich pen eich hun os ydych chi'n gweithio, yn cael plant gartref neu'n byw mewn teulu ar y cyd.

Nawr, dychmygwch eich hun yn ei hesgidiau. Ar ôl gweithio'n galed, mae'n rhaid iddi gael y bwydydd a choginio hefyd. Mae’n amhosib rhoi’r union fywyd iddi cyn priodi, ond yn sicr fe allwch chi geisio rhoi rhywfaint o le ac amser ‘fi’ iddi.

Os oes gennych chi blant, gofynnwch i neiniau a theidiau ofalu amdanyn nhw yn ystod y penwythnosau. Gallwch hefyd geisio cynnal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn lle mynd allan gyda'ch ffrindiau am barti cwrw bob dydd Gwener, gallwch ei helpu yn y gegin. Gallwch hefyd gymryd eich tro i drefnu bwydydd a phethau.

Mae'r ystumiau bach hyn yn golygu llawer a gallant arwain at lawer o gariad ganddi.

Nid yw cariad yn ymwneud ag un diwrnod yn unig

Bydd yr holl ystumiau hyn yn dweud peth neu ddau wrthych am garu eich hanner gwell.

Nid yw cariad yn ymwneud ag un diwrnod yn unig. Mae'n swydd 24/7.

Mae perthynas yn cael ei ffurfio pan fydd y ddau ohonoch yn cymryd rhan weithredol ac yn bendant nid yw'n golygu cael cawod gyda'i blodau a'i gemwaith bob tro.

Mae cariad yn llawer mwy na chyflawni'r anghenion materol yn unig.

Mae'n cael ei gryfhau trwy eiriau, cyffyrddiad, ac ystumiau. Peidiwch â rhoi rheswm iddi ddigio chi na'ch perthynas. Ar Ddydd San Ffolant hwn, trowch y byrddau er mwyn cariad. Gwnewch hi'n achlysur lle rydych chi'n addo gofalu amdani, ei charu a'i synnu â blodau ac anrhegion am byth.

Dyma gymeradwyo dymuno i chi gadw fflam cariad a rhamant yn llosgi ar hyd eich oes.

Ranna ’: