5 Datrysiadau Profedig i Ysgariad

Datrysiadau gorau i

Yn yr Erthygl honMae yna nifer o achosion ac effeithiau ysgariad. Yn ôl DivorceStatistics.org, bydd 40-50 y cant o'r holl briodasau tro cyntaf yn dod i ben mewn ysgariad. Er bod y rhesymau dros ysgariad yn amrywio, mae rhai o'r prif resymau dros ysgariad yn cynnwys cyfathrebu gwael, straen ariannol, materion agosatrwydd, drwgdeimlad adeiledig, teimladau dwfn o anghydnawsedd a methu â maddau. Mae straen cynyddol mewn priod ac anallu cyplau i weithio trwy eu problemau yn ei gwneud hi'n anodd iawn iddyn nhw ddod o hyd i ffyrdd o atal ysgariad. Ar ben hynny, mae angen ichi ddarganfod beth yw'r prif reswm dros ysgariad cyn i chi geisio sut y gellir atal ysgariad.Mae rhywfaint o bwysau mewn perthynas pan fydd cyplau yn ceisio dod o hyd i ateb ar gyfer rhai problemau cyffredin. Ac weithiau, i un neu'r ddau briod, gall y problemau hyn fod yn sail dros ysgariad. Fodd bynnag, mae'r hyn sy'n ymddangos fel y rhesymau da dros ysgariad mewn priodas gythryblus, yn tueddu i effeithio ar eich priod, eich plant a'ch anwylyd mewn llu o ffyrdd negyddol.

Mae yna ddata i gefnogi’r ffaith y gall ysgariad arwain at bob math o broblemau seicolegol ac ymddygiadol mewn plant; gall hefyd achosi iddynt gael problemau perthynol â'u rhieni, brodyr a chwiorydd ac eraill oherwydd eu hofn o adael. Hefyd, gall ysgariad fod yn niweidiol i iechyd priod sydd wedi gwahanu.Ar wahân i unigolion mae ysgariad hefyd yn cael effaith ddwys ar ein cymdeithas. Ar wahân i'r ffaith bod ysgariad yn costio cymaint â $ 25,000-30,000 i drethdalwyr, mae astudiaethau'n dangos bod pobl sy'n briod yn tueddu i fod yn llawer mwy cynhyrchiol yn y gwaith na'r rhai sy'n dod o berthynas sydd wedi torri.

Am y rhesymau hyn a chymaint o rai eraill, mae'n well peidio ag edrych ar ysgariad fel ateb i briodas sy'n brifo; yn lle hynny chwilio am ffyrdd ar sut i atal ysgariad. Dyma bump a all eich helpu i ddod o hyd i atebion i ysgariad ac yn ei dro osgoi ysgariad:

1. Ewch am gwnsela

Allan o'r holl ffyrdd o osgoi ysgariad a fydd yn cael ei rannu yn yr erthygl hon, efallai mai hon fydd yr un fwyaf effeithiol. Yn anffodus, mae yna lawer o gyplau a fydd yn aros nes eu bod yn teimlo'n hollol anobeithiol o fewn eu perthynas cyn hyd yn oed ystyried gweld cynghorydd priodas proffesiynol, ond y gwir amdani yw ei bod hi'n iach i bob cwpl fynd o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Trwy hynny, gallant gael awgrymiadau ac offer i naill ai gael meddyginiaethau hyfyw ar gyfer y problemau y maent yn eu cael neu i wneud eu priodas hyd yn oed yn gryfach. Profwyd bod cwnsela priodas yn gwella agosatrwydd corfforol ac emosiynol, yn cynyddu cyfathrebu ac yn sefydlu gwell cysylltiad cyffredinol rhwng priod sy'n eich galluogi i ddod o hyd i atebion i ysgariad.2. Siaradwch am eich anghenion

Os yw un neu'r ddau ohonoch yn cael problemau wrth gyfathrebu â'ch gilydd, dyna un rheswm arall pam ei bod yn syniad mor dda gweld cynghorydd priodas. Ond os ydych chi'n teimlo bod y ddau ohonoch chi'n gallu siarad a gwrando'n eithaf da, peidiwch ag oedi cyn rhannu eich anghenion. Weithiau bydd cyplau yn digio'i gilydd dim ond oherwydd eu bod yn teimlo bod eu hanghenion yn cael eu hanwybyddu neu eu bod yn cael eu diwallu. Dim ond oherwydd eich bod chi a'ch priod yn rhannu'r un tŷ, nid yw hynny'n golygu y gallwch ddarllen meddyliau'ch gilydd. Beth bynnag rydych chi'n ei ddisgwyl o'r berthynas, mae'n bwysig eich bod chi'n ei rannu. Dim ond trwy rannu y gallwch ddod o hyd i ateb priodol i ysgariad yn y pen draw.

Gwyliwch hefyd:


delio gyda phriod sâl

3. Treuliwch fwy o amser o ansawdd gyda'i gilydd

Mae yna lawer o gyplau nad ydyn nhw'n hapus yn eu priodas dim ond am nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n uniaethu â'i gilydd bellach. Gall hyn ddigwydd pan fydd pethau fel pwysau ariannol, amserlenni prysur ac anghenion eu plant yn cael blaenoriaeth dros dreulio amser gyda'i gilydd. Er y gallai hyn fynd ar ddyddiadau, nid yw cymryd gwyliau, gwneud rhyw yn flaenoriaeth yn eich priodas yn “foethau”. Er mwyn i briodas fod yn iach fel y gall bara, mae'r rhain ynangenrheidiau. Mae'n gwbl hanfodol eich bod chi a'ch priod yn treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd ac os oes angen, chwiliwch am atebion i ysgariad.

4. Sicrhewch ychydig o atebolrwydd

Er y dylai eich priod fod yn brif bartner atebolrwydd i chi, edrychwch hefyd am rai parau priod eraill a all helpu i'ch dal yn atebol hefyd. Yn atebol i beth? Yn atebol i'r addunedau a gymerwyd gennych ar ddiwrnod eich priodas. Mae pawb angen ffrindiau a mentoriaid a all wasanaethu fel system gymorth ac mae hyn yn arbennig o wir o ran pobl briod. Weithiau mae cyplau yn gweld ysgariad fel eu hunig ateb oherwydd nad oes ganddyn nhw eraill o'u cwmpas i'w hatgoffa bod yna atebion eraill i ysgariad; rhai sydd fel arfer yn profi i fod yn llawer gwell.

5. Derbyn bod eich priod yn ddynol - yn union fel chi

Ie, ar yr wyneb, rydych chi'n gwybod bod eich gŵr neu'ch gwraig yn ddynol. Ond dyma’r peth: Pan feddyliwch am yr holl bethau sy’n eich rhwystro, mae siawns eithaf da nad ydyn nhw amdanyn nhw ddim pwy ydych chi eisiau a / neu'n disgwyl iddyn nhw fod. Mae bodau dynol yn ddiffygiol ac maen nhw'n gwneud camgymeriadau. Ond po fwyaf y byddwch chi'n derbyn, fel realiti, y mwyaf agored y byddwch chi i beidio â chynhyrfu â'ch priod pan fyddant yn eich siomi; y mwyaf parod y byddwch chi i roi'r hyn rydych chi ei eisiau iddyn nhw yn gyfnewid pan fyddwch chi'n methu: amynedd, maddeuant, dealltwriaeth, anogaeth a chariad. Ie, po fwyaf parod ydych chi i roi'r hyn rydych chi ei eisiau yn eich priodas, y mwyaf o siawns sydd ganddo nid yn unig i ddod o hyd i atebion i ysgariad ond hefyd osgoi ysgariad.

Dyma ychydig o atebion ysgariad ychwanegol y mae'n rhaid i chi ymchwilio iddynt:

1. Deall beth yw'r materion mwyaf yn eich priodas

Deall beth sy'n achosi ysgariad mewn priodas. Enwch y broblem / problemau penodol hynny sy'n achosi i'ch priodas ddadfeilio. Beth yw hyn am eich priod sy'n gyrru cnau i chi? A yw'n arfer penodol ynddynt neu a oes materion yr ydych yn cydnabod bod angen i chi weithio arnynt? Beth bynnag ydyw, byddwch yn benodol wrth nodi'r broblem briodasol cyn y gallwch ddod o hyd i ateb iddi. Byddech chi'n synnu sut mae datrysiad ar gyfer ysgariad yn gorbwyso'r rhesymau dros ysgaru.

Darllenwch Mwy am achosion ysgariad: 10 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Fel er enghraifft, os gallai materion ariannol sy'n rhoi straen ar eich priodas fod yn gweithredu fel y rhesymau dros gael ysgariad, yna cymerwch gam yn ôl a dibynnu ar yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud. Lluniwch ddull tîm i ddatrys eich pryderon ariannol. Rhaid i bob cwpl ddatblygu cynllun gêm gyda'i gilydd ar dri pheth sylfaenol:

  • Creu cyllideb fisol a glynu wrthi
  • Creu strategaeth i fynd allan o ddyled.
  • Map ffordd ar sut i gynilo a buddsoddi ar gyfer y dyfodol.

Gwnewch restr o'r holl faterion o'r fath sy'n arwain at anghytundebau, gan gynnwys y rhai rydych chi'n ymatal rhag siarad amdanyn nhw, er mwyn osgoi gwrthdaro a allai eich helpu i ddod o hyd i atebion i atal ysgariad.

dau. Dechreuwch drosodd o'r dechrau

Weithiau, dyma'r ffordd orau i symud ymlaen. Anghofiwch am yr ymladd, y negyddoldeb, y problemau cyson. Dechreuwch o bob rhan eto. Cofiwch pam y gwnaethoch chi'ch dau syrthio mewn cariad ac adeiladu'ch priodas unwaith eto oddi yno. Ydych chi'n cofio'r tro diwethaf i chi siarad am oriau gyda'ch priod, y gyriannau hir neu unrhyw beth arbennig y gwnaethoch chi gyda'ch gilydd? Ewch yn wirion am eich gilydd a thrwytho'ch perthynas â chariad, unwaith eto.

3. Newid y patrymau negyddol

Ydych chi bob amser yn ymladd dros y pethau mwyaf llachar? Ydy'r naill neu'r llall ohonoch chi'n colli'ch tymer wrth ostwng het? Ydych chi'n swnio'ch gilydd hyd yn oed pan allwch chi wneud eich pwynt mewn modd cariadus? Torri'r patrymau negyddol hyn a chofleidio arferion iachach yn eich priodas. Byddwch yn barchus tuag at eich gilydd, cusanwch yn y boreau a chyfarchwch eich priod gyda'r nos. Cofiwch, yr arferion bach hyn a all wneud neu dorri priodas mewn gwirionedd. Byddwch yn ymwybodol o'r rhain bob amser.


pam mae gan ferched faterion

4. Peidiwch â gadael unrhyw garreg heb ei throi

Gwnewch bob ymdrech i wella'ch priodas. Deall y bydd hyn yn cymryd amser ac ymdrech gan y ddau bartner. Blaenoriaethwch eich priodas a'ch priod a mynegwch ddiolchgarwch i'ch gilydd. Derbyn gwahaniaethau eich gilydd a gwneud penderfyniadau gyda'ch gilydd fel tîm. Os yw'r ddau ohonoch yn ei chael hi'n anodd cyflawni hyn, yna peidiwch ag oedi cyn ceisio cymorth. Darllenwch lyfrau gyda'ch gilydd ar sut i adeiladu priodasau gwych, mynychu seminarau ar sut i oresgyn problemau yn effeithiol. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i wneud i'ch priodas weithio.

5. Tynnwch y gair ‘ysgariad’ i ​​ffwrdd

Yn syml, tynnwch ysgariad fel opsiwn o'ch priodas. Os ydych chi'n teimlo y gallwch chi ddod allan o'r sefyllfa anodd honno trwy ysgaru'ch priod, yna mae'n amlwg bod angen gweddnewid meddwl arnoch chi. Mae meddwl yn negyddol fel hyn yn tynnu sylw at y ffaith nad ydych chi 100% wedi ymrwymo i ddatrys y gwrthdaro. Gwnewch gytundeb gyda'ch priod a gwahardd ysgariad rhag ymbellhau i'ch geirfa. Mae llawer o gwpl llwyddiannus yn glynu at ei gilydd allan o benderfyniad a chariad llwyr.

Gwybod eich bod wedi priodi'ch priod am reswm. Cofiwch y rhesymau hynny a bydd yn haws rhoi cynnig arall arni. Cyn bo hir bydd ysgariad allan o'r ffenest, a'ch priodas.