6 Cam Cyfreithiol i Baratoi ar gyfer Eich Priodas

Cynlluniwch eich priodas yn ofalus Heb os, mae cynllunio priodas yn peri straen i bawb dan sylw. Ond, mae hefyd yn llawer o hwyl wrth i chi baratoi ar gyfer yr hyn a fydd yn sicr yn ddiwrnod mwyaf cyffrous eich bywyd hyd at y pwynt hwnnw pan fyddwch chi'n clymu'r cwlwm gyda'ch cymar enaid.

Yn yr Erthygl hon

Ond, rydyn ni'n mynd i drafod rhai o'r agweddau mwy diflas, cyfreithiol ar gynllunio priodas yn yr erthygl hon. Hefyd, mae'n bwysig deall yn llawn bod pob un o'r camau hyn yn hollbwysig i sicrhau hynny rydych chi'n gwbl barod i unrhyw beth a phopeth ddigwydd ar ddiwrnod eich priodas.Rydyn ni'n ffodus iawn ein bod ni wedi partneru â'r rhai sydd ag enw da, Musca Law o Florida i'n helpu gyda manylion manylach y 6 cham cyfreithiol pwysig hyn.

Felly, mae'r canlynol yn ychydig o awgrymiadau y dylai pob cwpl eu hystyried wrth iddynt baratoi ar gyfer eu diwrnod mawr, ac mae'n debyg y byddwch chi'n synnu faint o bethau i'w gwneud yn gyfreithiol sydd eu hangen i sicrhau bod popeth yn mynd yn esmwyth pan fydd y ddau ohonoch yn dweud fy mod yn gwneud.

Sicrhewch fod eich gwerthwyr wedi llofnodi contractau

Mae hon yn agwedd wirioneddol bwysig ar cynllunio priodas , a byddwch bob amser am i bob gwerthwr lofnodi contract cyfreithlon, cyfreithlon os ydynt am fod yn rhan o'ch priodas.

Mae hyn yn rhywbeth y dylech ei wneud pryd bynnag y byddwch yn gweithio gydag unrhyw werthwr, a bydd y contract hwn yn rhoi’r warant sydd ei hangen arnoch fel y byddant yn cadw eich dyddiad ac yn cadw at eich trefniant yn seiliedig ar eu cyfrifoldebau cyfreithiol.

Efallai na fyddwch yn gallu mynnwch gacen briodas os na fydd eich pobydd, yn sydyn iawn, yn ymddangos, ond o leiaf bydd gennych chi'ch hun yswiriant cyfreithiol yn y math hwn o sefyllfa dim sioe.

Yswiriant atebolrwydd priodas

Ystyriwch gymryd yswiriant atebolrwydd priodas Llawer o lleoliadau priodas yn gofyn i chi gael yswiriant atebolrwydd er mwyn iddynt brydlesu eu lle yn swyddogol ar gyfer eich diwrnod arbennig, a bydd hyn yn yswirio unrhyw beth o westai yn llithro ar hylif neu'n brifo ei hun mewn unrhyw ffordd.

Nid oes neb byth yn disgwyl i westai priodas eu siwio, ond yn y pen draw, yswiriant atebolrwydd fydd gennych chi yswiriant mewn unrhyw fath o'r sefyllfaoedd cyfreithiol anodd hyn.

Mae yswiriant priodas yn beth, ac mae'n bryniant call i barau sydd wedi ymgysylltu ei ystyried, waeth pa mor fawr neu fach yw eich priodas yn cael ei osod i fod. Mae opsiwn hefyd i ychwanegu yswiriant atebolrwydd at eich yswiriant cartref yn y sefyllfaoedd hyn hefyd.

Ond fe fydd i fyny i chi beth rydych chi am fynd ag ef.

Hefyd, peidiwch ag anghofio yswirio eich cylch dyweddio hefyd os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes!

Penderfynwch a ydych chi'n cymryd cyfenw newydd, ai peidio

Mae’n hawdd iawn newid eich enw olaf yn gyfreithlon y dyddiau hyn, a gallwch hyd yn oed ddefnyddio gwefan o’r enw ‘HitchSwitch’ i’ch helpu trwy gydol y broses hon i wneud pethau hyd yn oed yn haws.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid i chi wneud y penderfyniad a ydych am gymryd enw olaf eich priod ai peidio ac efallai troi eich enw cyn priodi yn eich enw canol, neu gysylltnod eich enw olaf.

Mae yna dipyn o opsiynau ar gyfer cyplau o ran eu henw olaf, ac mae rhai cyplau y dyddiau hyn, hyd yn oed yn penderfynu newid eu henw olaf yn gyfan gwbl pan fyddant yn priodi.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Trwydded priodas

Mae rhai cyplau yn anwybyddu'r cam cyfreithiol hanfodol hwn, ond mae'n bwysig gwybod na fyddwch yn dechnegol briod yn gyfreithiol oni bai eich bod yn derbyn y drwydded hon yn yr amser priodol.

Mae llawer o bobl yn camgymryd y gwahaniaethau rhwng trwyddedau priodas a thystysgrifau. Felly byddwn yn mynd dros hynny yn fyr yma. Trwyddedau priodas yn y pen draw yn rhoi'r awdurdodiad sydd ei angen ar bâr sy'n nodi bod y ddau ohonoch yn gymwys i briodi, a bod eich tystysgrif yn nodi'n syml eich bod wedi priodi'n gyfreithiol.

Bydd pob gwladwriaeth yn wahanol. Ond, mae'n gymharol hawdd edrych ar yr holl ddogfennau a deunydd cyfreithiol sydd eu hangen ar gwpl er mwyn cael trwydded briodas. Ond dylech chi bob amser fod yn edrych i mewn i hyn gyda digon o amser i'w sbario oherwydd mae yna fframiau amser penodol y mae'n rhaid eu bodloni fel arfer er mwyn derbyn eich trwydded briodas cyn diwrnod eich priodas.

Diweddarwch eich cynlluniau ewyllys/ystâd

Bydd yn rhaid i chi gynnwys eich priod ar eich holl ddogfennaeth gyfreithiol ar ôl i chi briodi. Mae'r ddogfennaeth hon yn cynnwys pethau fel eich ewyllys byw, dogfennau Pŵer Atwrnai, eich ymddiriedolaeth, a chymaint o ddogfennau cyfreithiol eraill sy'n ymwneud â bywyd teuluol.

Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi cael ewyllys, mae eich dyweddïad yn amser gwych i ddechrau creu un felly rydych chi'ch dau yn barod i gyfuno'ch bywydau yn gyfreithiol ar ôl eich priodas.

Trafod prenups

Trafodwch prenups yn ofalus Cytundebau rhagflaenol cael enw drwg fel rhywbeth sydd ei angen dim ond yn achos cwpl yn ysgaru, ond nid yw hyn yn wir a dim ond agwedd syml ar y mathau hyn o gytundebau yw hynny.

Bydd Prenups hefyd yn caniatáu i barau ddatgelu eu sefyllfaoedd ariannol yn llawn cyn priodi, sydd yn y pen draw yn helpu cwpl i greu cynllun rheoli ariannol sy'n gweithio i'r ddau ohonynt.

Cyllid yw'r agwedd leiaf rhamantus o briodi.

Ond mae bob amser yn beth da gwybod beth rydych chi'n ei gael eich hun i mewn yn ariannol wrth glymu'r cwlwm â ​​rhywun, ac mae'r cytundebau hyn yn helpu i wneud cyllid cwpl yn fwy tryloyw o'r cychwyn cyntaf.

Ranna ’: