6 Ffordd y Gall Arestio DUI Effeithio Eich Bywyd Personol a'ch Priodas

Cwrw Gyda Gwydr Gyda Allwedd Car A Gefynnau Ar Y Bwrdd

Yn yr Erthygl hon

Meddwl am bownsio yn ôl ar ôl arestio DUI? Meddwl eto. Gall canlyniadau hirdymor arestiad meddwi a gyrru ar eich cofnod aflonyddu arnoch am flynyddoedd a bydd yn hynny.

Os ydych chi wedi cael eich arestio yn ddiweddar am DUI, mae'n debyg bod gennych chi lawer ar eich meddwl, gan gynnwys sut y bydd yn effeithio arnoch chi i lawr y ffordd.

Yr unig ateb prawf-llawn i hyn yw osgoi mynd y tu ôl i'r llyw pan fyddwch wedi meddwi a gwybod yr ôl-effeithiau os cewch eich dyfarnu'n euog.

1. Cyflogaeth

Dyn yn Eistedd O Flaen Cyfwelydd Yn Brathu Ei Ewinedd Yn Amheus Ynghylch Dethol

Yn gyntaf oll, bydd collfarn DUI ar eich cofnod troseddol yn broblem fawr wrth chwilio am swydd. Mae llawer o gyflogwyr yn cynnal gwiriadau cefndir troseddol am sawl rheswm. Gallai bod â chollfarn gyrru meddw olygu eich bod yn atebol i'r cwmni.

Felly, o ganlyniad, mae'r siawns y byddant yn dewis rhywun sydd â record lân yn llawer uwch. Mae gan bron bob cais am swydd adran ar hanes cofnodion troseddol.

Nid yw'n anghyfreithlon penderfynu peidio â datgelu eich gorffennol troseddol - ond mae'n syniad gwael. Gall eich cyflogwr gael mynediad hawdd i'ch holl gofnodion ar-lein. Y tebygrwydd yw, os ydych chi'n dweud celwydd byddan nhw'n gwybod ac mae'ch siawns o gael eich cyflogi yn brin dim.

2. Treuliau

Dyn Euog Yn Y Car Egwyl Mae

Gall arestio DUI ac euogfarn fod yn gostus.

Mae'n debyg mai'r costau cychwynnol yn dilyn arestiad gyrru meddw fydd gorfod talu am ffioedd tynnu a chronni ar eich car, llogi atwrnai DWI i'ch cynrychioli a heb sôn am, y ddirwy – a all redeg rhwng $200-$2000 o ddoleri.

Mae cost DUI yn dibynnu llawer ar ble rydych chi'n byw, ond mae'r ar gyfartaledd mae DUI yn gallu rhedeg yn costio tua $10,000 .

3. Cludiant

Mae colli'r fraint i yrru yn un yn unig o'r rhwystrau niferus a wynebwch ar ôl DUI. Yn dilyn euogfarn gyrru meddw, bydd eich trwydded yn cael ei hatal am o leiaf 30 diwrnod neu fwy.

Er bod sawl opsiwn cludo Post DUI ar gael yn hawdd i chi, efallai nad nhw yw'r rhai mwyaf cyfleus bob amser.

Mae hyn yn arbennig o wir os oes gennych chi blant neu aelodau eraill o'r teulu sy'n dibynnu arnoch chi i fynd o gwmpas. Pan fyddwch chi'n gallu mynd y tu ôl i'r olwyn eto, disgwyliwch i'ch cyfraddau yswiriant ceir fynd i'r entrychion.

4. Statws Mewnfudo

Yn ffodus, mae'r tebygolrwydd o gael eich alltudio ar gyfer DUI yn isel iawn. Fodd bynnag, os oes gennych chi gofnod troseddol eisoes ac yna'n cael DUI, mae eich siawns o gael eich alltudio yn cynyddu'n sylweddol. Os cewch eich arestio mewn cyflwr llym fel Texas, dylech gymryd camau ychwanegol i osgoi cyhuddiad ADY.

Yn ôl cyfreithiwr DWI Houston, David A. Breston , Mae deddfwyr Texas yn llym ynghylch dau beth - mewnfudo a gyrru tra'n feddw. Gall y cyfuniad o’r ddau olygu trafferth i chi, yn enwedig os ydych eisoes wedi rhedeg i mewn â’r gyfraith.

Yn ôl Breston, nid yw alltudio yn beth sicr ar ôl cyhuddiad gan yr ADY neu euogfarn yn Texas. Y mae, fodd bynag, a posibilrwydd gwirioneddol iawn . Bydd eich hanes troseddol, euogfarnau blaenorol, statws mewnfudo, a ffeithiau eraill y sefyllfa yn pennu a yw alltudio neu rwystrau ffyrdd mewnfudo eraill yn eich dyfodol ai peidio.

5. Perthynasau

Cynhyrfu Dyn A

Gall effaith domino DUI olygu trafferth i chi a'ch priod neu aelodau eraill o'r teulu.

Gall costau cartref, straen, a chludiant i gyd arwain at berthynas ddadfeilio ar ôl arestiad meddw a gyrru.

6. Addysg

Os ydych chi wedi cofrestru ar raglen ysgoloriaeth ar hyn o bryd neu'n derbyn cymorth ariannol gan y llywodraeth, disgwyliwch i euogfarn DUI newid hyn. Yn waeth byth, nid yw llawer o ysgolion yn derbyn myfyrwyr sydd ag euogfarnau DUI ar eu cofnodion.

Fel y gallwch weld, gall euogfarn DUI nid yn unig eich arwain y tu ôl i fariau neu mewn dyled, ond gall hefyd gael ôl-effeithiau mawr ar sawl elfen arall yn eich bywyd personol.

Mae un peth yn sicr, er mwyn osgoi pob un o'r sefyllfaoedd hyn, PEIDIWCH AG Yfed A GYRRU!

Ranna ’: