7 Arwyddion Nid yw'n Eisiau Perthynas â Chi - Gochelwch rhag y Torri sydd ar ddod

7 Arwyddion Nid yw Efe Nid gwely o rosod yw bywyd, yn enwedig o ran cariad. Fel arfer nid yw dynion yn rhannu eu teimladau o beidio â'ch caru mwyach. Ni fyddant yn dweud wrthych yn uniongyrchol nad ydynt yn teimlo'r un peth ag yr oeddent yn arfer gwneud, flynyddoedd ynghynt. Maen nhw'n dangos rhai arwyddion ymddygiadol yn lle hynny i roi arwyddion i chi am y cariad oedd ganddyn nhw tuag atoch chi, gan gael eich pylu'n raddol.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n anodd iawn derbyn y realiti nad yw'r person a oedd yn eich caru unwaith yn edrych â diddordeb mwyach. Dylech roi'r gorau i osgoi'r arwyddion y mae'n eu dangos i chi.

Yn dilyn mae'r arwyddion nad yw eisiau perthynas â chi.

1. Mae'n eich anwybyddu yn aml

Pan fydd ei gariad tuag atoch yn pylu, byddai'n dechrau eich anwybyddu yn fwriadol. Ni fydd hyd yn oed yn sylwi eich bod o'i gwmpas.

Ni fydd yn trafferthu waeth pa mor werthfawr y cawsoch anrhegion iddo. Mae'n dechrau anghofio digwyddiadau pwysig, fel eich pen-blwydd. Nid yw'n rhannu ei gynlluniau gyda chi mwyach ac mae'n aros yn dawel y rhan fwyaf o'r amser.

2. Bron dim cyfathrebu

Gall arwyddion nad yw am gael perthynas â chi hefyd gynnwys peidio â chyfathrebu â chi neu gyfathrebu llai. Pan fydd yn colli ei ddiddordeb ynoch chi, nid yw'n teimlo'r angen i fod mewn cysylltiad â chi.

P'un a yw'n gyswllt llafar, corfforol neu unrhyw fath arall o gyswllt, mae'n osgoi cyfathrebu â chi. Hyd yn oed os ydych chi'n cynllunio cyfarfod, ni fydd yn ymddangos y rhan fwyaf o'r amser.

3. Mae'n mynd yn anghwrtais

Mae arwyddion nad yw'n eich caru chi bellach yn cynnwys ei ymddygiad tuag atoch chi hefyd, sy'n newid yn ddramatig. Mae'n mynd yn grac dros y pethau bach ac yn ymddwyn yn ddigywilydd. Fel y soniwyd yn gynharach, ni fydd yn mynegi ei ddiffyg diddordeb ynoch chi.

Mae'n newid ei ymddygiad i adael i chi gael y syniad o'r hyn y mae ei eisiau. Mae angen i chi ddeall yr hyn y mae'n ceisio ei gyfleu a symud ymlaen. Rhyddhewch ef os yw wir eisiau bod.

4. Mae'n dechrau cadw llawer o gyfrinachau

Mae Mae'n ceisio cuddio popeth oddi wrthych, a gallai hyn fod yn un o'r arwyddion nad oes ganddo ddiddordeb ynoch chi mwyach. Er enghraifft, os ydych chi'n ei weld yn cloi ei ffôn ac nad yw'n caniatáu ichi ei gyffwrdd neu'n mynd yn grac pan ofynnwch iddo ddatgloi'r ffôn. Nid yw'n teimlo'r angen i ddweud ei gyfrinachau wrthych mwyach.

Gallai hyn hefyd fod yn bosibl bod ganddo ddiddordeb mewn rhywun arall ac felly ei fod yn ceisio dangos rhai arwyddion i roi gwybod i chi ei fod am ddod â'r berthynas i ben.

5. Mae'n dechrau gorwedd llawer

Gall yr arwyddion nad yw am gael perthynas â chi bellach hefyd gynnwys ei fod yn dechrau dweud celwydd llawer. Er enghraifft, fe wnaethoch chi ei ddal yn cael swper gyda'i ffrindiau mewn bwyty ond ychydig oriau cyn iddo anfon neges destun atoch am ei salwch a dweud na all ymddangos.

Mae'n rhoi'r gorau i barchu chi. Dyma'r amser pan fydd angen i chi adael iddo fynd a dechrau bywyd cariad newydd. Mae'n arwydd clir fel grisial; arwydd ei fod yn dy garu di mwyach.

6. Mae'n stopio eich gwneud chi'n hapus

Mae hyn hefyd ymhlith yr arwyddion nad yw eisiau perthynas â chi. Nid yw'n poeni beth sy'n eich gwneud chi'n hapus. Nid yw'n ei boeni os ydych chi'n cael eich brifo gan ei sylwadau neu ei weithredoedd. Mae'n anghofio beth sy'n eich plesio.

Rhaid ystyried o ddifrif arwyddion nad oes ganddo ddiddordeb ynddo mwyach. Dylech roi'r gorau i fyw mewn camsyniadau o gael eich caru am byth. Nid yw cariad o reidrwydd yn para am byth. Derbyn y gwir a symud ymlaen.

7. Mae'n rhoi enghreifftiau o ferched eraill i chi

Dyma un o'r arwyddion mwyaf brawychus nad yw eisiau perthynas â chi. Dyma'r pwynt lle mae angen i chi ofyn cwestiwn i chi'ch hun a yw'n fy ngharu i neu a yw'n fy chwarae i ? Mae'n faner goch yn wir.

Mae'n ceisio dangos trwy eich cymharu â menyw sy'n cerdded i lawr y stryd yn dweud y dylech chi wisgo fel hi neu y dylech chi liwio'ch gwallt felly ac ati.

Mae cael ei gymharu â menyw o bosibl yn awgrym bod ganddo ddiddordeb mewn rhywun arall nawr.

Mae'n dangos yr arwyddion hyn o beidio â bod mewn cariad mwyach. Peidiwch ag anwybyddu'r arwyddion hyn yw byw mewn tywyllwch yn wir. Paid â thwyllo dy hun dim ond bod yn ddewr a gadael.

Dyma rai o'r arwyddion nad yw eisiau perthynas â chi. Cadwch lygad am yr arwyddion hyn ac arbedwch y torcalon o gael eich dympio. Efallai nad yw’n dweud yn llwyr nad yw am fod gyda chi ond hyd yn oed os yw’n dangos arwyddion nad yw eisiau perthynas â chi, dylech gymryd ciw a gwneud y peth iawn.

Ranna ’: