7 Cam Pwysig y Mae angen i Chi eu Gwybod Wrth Wynebu Problemau Perthynas

7 Cam Pwysig y Mae angen i Chi eu Gwybod Wrth Wynebu Problemau Perthynas Gall fod yn arw mewn perthynas pan fydd mân faterion yn troi’n ddadleuon llawn neu’n drafferthion perthynas.

Yn yr Erthygl hon

Gallai un neu'r ddau ohonoch fod yn ddryslyd ynghylch sut y gall peth bach achosi aflonyddwch mor fawr. Mae gwrthdaro yn normal mewn unrhyw berthynas, nid oes neb yn mynd i wneud yn union yr hyn yr ydych am iddynt ei wneud drwy'r amser.Mae'n un o'r problemau perthynas mwyaf cyffredin i fod yn flin ac yn rhwystredig am hynny.

Ond pan fyddwch chi'n ymladd ac mae'n ymddangos nad ydych chi'n alluog goresgyn unrhyw argyfwng dyna pryd mae'n rhaid i chi newid rhywbeth yn eich perthynas.

Felly, sut i ddatrys problemau perthynas?

Pan fyddwch chi'n barod i fynd â'ch atebion i'ch problemau perthynas i lefel hollol newydd, gallwch chi ddilyn y 7 awgrym hyn i helpu'ch perthynas i adfer i le hyfryd.

1. Camwch yn ôl o'r frwydr

Nid oes unrhyw un yn mwynhau ymladd â'u hanwyliaid, ond gall wynebu problemau perthynas, ceisio eu datrys ac atgyweirio'ch perthynas yng ngwres y foment fod yn beryglus gan fod emosiynau'n uchel a gallai hyd yn oed gair caredig gael ei gamddehongli.

Mae'n iawn yn ystod dadl i alw terfyn amser neu dynnu eich hun o'r ddrama er mwyn ail-grwpio a chadw'r berthynas.

Cofiwch y gall geiriau frifo, felly nid yw cymryd eiliad neu ddwy i oeri a stopio dweud pethau niweidiol byth yn syniad drwg.

Ceisiwch gymryd anadliadau dwfn, dyrnu gobennydd, gwneud rhai ioga ymestyn neu hyd yn oed mynd am rediad i ollwng rhywfaint o’ch ymddygiad ymosodol mewn ffordd gynhyrchiol na fydd yn brifo’ch partner ymhellach.

P'un a oes gennych gynllun ailfeddwl yn ei le neu angen creu un ar y hedfan, bydd cael rhywfaint o amser a gofod yn rhoi'r cyfle i chi fyfyrio ar yr hyn a ddigwyddodd gyda meddwl rhesymegol.

Pan fydd y ddau ohonoch wedi tawelu ac yn gallu clywed eich gilydd heb ddadlau mwyach yna bydd yn amser dod at eich gilydd a siarad eto.

2. Gwna yr heddwch

Gall fod yn anodd pan fydd eich teimladau'n cael eu brifo i roi eich hun yn y sefyllfa emosiynol fregus o geisio datrys y broblem gyda'ch gilydd.

Wrth wynebu problemau perthynas mae'n cymryd llawer iawn o ffydd yn eich perthynas i dderbyn bod y ddau ohonoch wedi symud ymlaen a bod rhywun yn barod i ymddiheuro.

Nid yw cynnig ymddiheuriad yn golygu eich bod yn cymryd cyfrifoldeb am y ddadl yn unig, ac nid yw ychwaith yn eich gwneud yn wan.

Mae bod yn ddigon dewr i fod yn gyfrifol am y loes a achoswyd gennych gan y sefyllfa neu'r ymladd dilynol yn dangos gwir aeddfedrwydd a pharch at eich anwylyd a'ch perthynas gyda'ch gilydd.

Wrth wynebu problemau perthynas a cheisio ei throi ar ei phen, gall ymddiheuriad helpu i atgyfodi’r cwlwm cariad.

Nid oes rhaid i ymddiheuriad fod yn gwbl eiriol, gallai fod yn gwtsh neu’n gusan.

Gallai hyd yn oed fod yn dod â phaned o'u hoff goffi i'ch priod a'u gwahodd i siarad â chi. Er y gall ymddangos yn anodd cymryd y camau cyntaf hyn, mae'ch perthynas yn werth chweil a bydd yn ffynnu oherwydd eich bod yn barod i symud heibio poen eich ymladd.

3. Ymarfer gwrando gweithredol

Gwrando gweithredol mor bwysig i sgwrs gyda’ch partner ond yn enwedig pan fyddwch yn wynebu problemau perthynas ac yn ceisio gwella o’ch anghydfod.

Ceisiwch osgoi siarad pan na allwch ganolbwyntio ar eich gilydd yn unig. Mae cyswllt llygaid yn hanfodol ar gyfer deall mewn perthynas. Ydych chi erioed wedi camddehongli coegni oherwydd bod eich ffôn neu rywbeth arall wedi tynnu eich sylw?

Gall ddigwydd mor hawdd ac yn yr eiliadau hyn o wneud iawn, nid ydych am i'ch geiriau gael eu troelli na'u sgiwio.

Wrth wynebu problemau perthynas, dangoswch i'ch partner fod gennych chi ddiddordeb yn eu hochr nhw o'r stori a byddwch yn barod i wrando ar eu geiriau. Gallwch chi fod yn siŵr eich bod chi'n deall trwy ailadrodd yr hyn maen nhw wedi'i ddweud yn ôl.

Er enghraifft, gan ddweud fy mod yn eich clywed yn dweud eich bod yn rhwystredig na wnes i dorri'r lawnt pan ofynnoch chi. Bydd ailadrodd eu neges i chi a dod o hyd i'r cyd-destun emosiynol yn eich helpu i ymgysylltu a phrosesu'r frwydr ar lefel wahanol a gobeithio y bydd yn arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o'ch gilydd wrth symud ymlaen.

4. Cyfathrebu'n effeithiol

Cyfathrebu Pan mai’ch tro chi yw rhannu eich ochr chi o’r sefyllfa, ceisiwch beidio â rhoi’r bai arnoch chi na’ch partner a gosodwch y ffeithiau allan yna.

Rhannwch sut roeddech chi'n teimlo, ni waeth pa mor hir rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd, ni all eich partner ddarllen eich meddwl. Efallai na fyddant yn deall pam yr oeddech mor ofidus, yn enwedig os yw'n rhywbeth sydd wedi bod yn eich poeni am amser hir.

Gallai eich cariad fod yn crafu ei ben yn chwilfrydig oherwydd maen nhw bob amser wedi gwneud hynny ac nid ydych chi erioed wedi cynhyrfu o'r blaen.

Wrth wynebu problemau perthynas, gall fod yn ddryslyd iawn pan fyddwch wedi cynhyrfu’n sydyn a gall fod yn hawdd bod yn amddiffynnol, a dyna pam pan fyddwch yn rhannu’r hyn sydd ar eich meddwl nad ydych yn mynd am ymosodiad.

Ceisiwch beidio byth â defnyddio ymadroddion fel Chi bob amser… neu Chi byth… Pan fyddwch chi'n gwneud datganiadau bras, rydych chi'n gwahodd eich priod i amddiffyn ei hun gydag enghreifftiau penodol o sut nad yw hynny'n wir.

Dewch â'r ffocws yn ôl atoch chi a'ch teimladau er mwyn peidio â rhoi bai. Gall dechrau eich brawddegau gyda'r gair I fod yn hynod o ddefnyddiol a hunan-fyfyriol.

5. Darganfyddwch y mater sylfaenol

Mae'n debyg nad yw eich dadl am dorri'r lawnt yn ymwneud â rhywun nad yw'n torri'r lawnt mewn gwirionedd. Wnaethon nhw addo torri gwair ar ddiwrnod penodol ac yna cwrdd â ffrindiau yn lle hynny? Yna rydych chi wedi cynhyrfu eu bod nhw wedi torri eu gair ac nad oedden nhw o gwmpas.

Pan allwch chi ddarganfod beth oedd achos sylfaenol y ddadl, gallwch chi fod yn fwy parod i symud ymlaen a dod o hyd i ateb y gall y ddau ohonoch gytuno iddo.

Dyna pam ei bod yn bwysig cymryd y gofod sydd ei angen arnoch yn syth ar ôl y frwydr. Gall fod yn anodd mynd at wraidd pethau pan fydd emosiynau'n rhedeg yn boeth.

6. Ceisiwch ddod o hyd i ateb

Gall fod yn anodd dod o hyd i ateb sy'n gweithio i'r ddau ohonoch ar gyfer unrhyw ateb penodol.

Rydych chi'n ddau unigolyn unigryw ac yn dod â phrofiadau gwahanol o'r hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio i'r bwrdd. Mae’n bwysig nodi, os ydych chi o ddifrif am wneud i’ch perthynas weithio, y bydd rhywfaint o roi a chymryd, efallai na fydd pethau bob amser yn mynd eich ffordd.

Ond yn sicr os yw eich mater sylfaenol yn wahanol ddisgwyliadau, gallwch ymdrechu i sicrhau bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen trwy gael cyfarfod wythnosol neu gofrestru.

Bryd hynny gallwch fynd dros y dyddiau nesaf a thrafod sut mae'r ddau ohonoch yn gweld y dyddiau'n mynd. Os gwelwch eich lawnt yn cael ei thorri ar y diwrnod heulog nesaf gwnewch hynny'n glir fel bod eich partner yn deall sut rydych chi'n teimlo.

Mae’n debygol na fydd eich perthynas yn newid dros nos. Hefyd, ni fyddwch yn dod yn wydn yn sydyn wrth wynebu problemau perthynas.

Hyd yn oed gyda'r bwriadau gorau posibl, mae'n cymryd amser i newid arferion sy'n ffafriol i wynebu problemau perthynas a'u goresgyn. Mae cymryd camau babi tuag at newidiadau mawr yn dal i symud ymlaen a dylid dathlu hynny.

Mae eich perthynas yn werth chweil!

7. Peidiwch â bod ofn gofyn am help

Pan fo problemau'n ymddangos yn anorchfygol neu eich iechyd neu'ch diogelwch, peidiwch ag oedi cyn gofyn am help.

Siaradwch â'ch darparwr gofal iechyd am opsiynau neu gwrdd â chynghorydd cwpl os ydych chi'n meddwl y gall helpu i gael awgrymiadau defnyddiol ar sut i gael eich perthynas yn ôl ar y trywydd iawn

Gall fod yn anodd gadael i’ch perthynas fynd allan o reolaeth a gall fod yn frawychus i ofyn am help, ond mae’n beth hynod o ddewr i’w wneud.

Mae yna bobl sy'n caru chi ac a fydd am weithio gyda chi i helpu'ch perthynas i ffynnu mewn ffordd effeithiol a diogel.

Gall iachau hen brifo ynoch chi'ch hun a'ch priod fod yn her wirioneddol ond os yw'r ddau ohonoch wedi ymrwymo i wneud iddo weithio bydd yn werth chweil yn y tymor hir. Cofiwch yr holl resymau yr oeddech yn eu caru gyntaf am eich partner a defnyddiwch nhw i'ch cymell i geisio cael yr help sydd ei angen arnoch i aros gyda'ch gilydd.

Gall pob perthynas gymryd gwaith felly mae'n wych eich bod yn chwilio am ffyrdd i helpu'ch perthynas i ffynnu yng nghanol problemau.

Trwy ddilyn y camau hyn gallwch chithau hefyd weithio'ch ffordd yn ôl o ardal wael a thrwsio'ch perthynas gariadus. Mae'n gwbl normal i ymladd ddigwydd ond sut i ddod yn ôl oddi wrthynt sy'n dangos a oes gennych yr hyn sydd ei angen i bara am byth.

Ranna ’: