7 Awgrym ar gyfer Dod o Hyd i Briod Ar-lein

7 Awgrym ar gyfer Dod o Hyd i Briod Ar-lein

Yn yr Erthygl honA all gwefannau dyddio eich helpu i ddod o hyd i briod ? Pan gyrhaeddwch y pwynt yn eich bywyd eich bod yn chwilio am briod, efallai y bydd yr olygfa ddyddio yn eich digalonni. Wedi'r cyfan, mae llawer o bobl yn chwilio am rywbeth mwy achlysurol a gall fod yn anodd bod y math o berson sy'n mynd yn groes i'r graen.Os ydych chi wedi troi at ddyddio ar-lein, mae'n gwneud synnwyr eich bod chi'n dal i fod yn wyliadwrus am eich enaid yn y dyfodol. Eithr, bron 40% o America cyfarfu cyplau ar-lein yn ôl Quartz.

Felly os ydych chi'n pendroni sut mae'r mwyafrif o gyplau yn cwrdd y dyddiau hyn?, ai dyddio ar-lein yw'r ffordd orau o ddod o hyd i bartner?, a beth yw'r rheolau dyddio ar-lein?Isod mae saith awgrym neu ffyrdd o ddod o hyd i'r partner neu'r priod cywir i'r rhai sy'n edrych i wneud cysylltiad parhaol.

1. Edrychwch yn y Lleoedd Cywir

Mae'n rhaid i chi ddechrau trwy edrych yn y lleoedd iawn. Nid yw pob ap neu wasanaeth dyddio wedi'i olygu ar gyfer pobl sydd eisiau perthynas hirdymor. Ceisiwch osgoi llwyfannau sydd i fod ar gyfer ‘ dod o hyd i ffrindiau ‘Neu ar gyfer hookups.

Yn lle hynny, ceisiwch fynd i'r lleoedd lle mae pobl o'r un anian yn ymgynnull. Mae hyn yn mynd i'ch rhoi chi ar yr un dudalen â'r mwyafrif o'r bobl rydych chi'n siarad â nhw a rhoi gwell cyfle i chi wneud cysylltiad. Peidiwch â gwastraffu'ch amser ar wefannau nad ydyn nhw wedi'u golygu i chi.2. Byddwch yn onest â'ch hun

Ceisiwch wneud gwnewch yn siŵr eich bod chi'n onest gyda chi'ch hun am yr hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Ydych chi eisiau priod, neu a ydych chi'n teimlo'n unig yn unig? Ydych chi'n barod i ymrwymo, neu a ydych chi'n teimlo fel ei bod hi'n bryd rhoi gwreiddiau i lawr?

Mae bod yn onest yn ffordd dda o osod eich blaenoriaethau. Rydym bob amser yn argymell eich bod t edrychwch yn dda arnoch chi'ch hun fel y gallwch wneud eich hun yn agored i'r cyfleoedd cywir. Rydyn ni'n gwybod ei fod yn anodd, ond mae angen i chi fod yn onest â chi'ch hun rydych chi wir eisiau gwneud cysylltiad parhaol â rhywun arall.

3. Byddwch yn syth

Pe baem yn tynnu sylw at un o'r materion mwyaf gyda dyddio ar-lein a pherthnasoedd, mae'n bendant yn ddiffyg cyfathrebu syml. Mae'n hynod annifyr treulio misoedd yn siarad â rhywun dim ond i ddarganfod eich bod ar ddwy dudalen hollol wahanol.Ceisiwch wneud gwnewch yn siŵr eich bod chi'n syml gyda'ch dymuniadau am berthynas hirdymor. A allai'r gofal hwn oddi ar rai o'r bobl rydych chi'n siarad â nhw? Wrth gwrs! Fodd bynnag, bydd yn rhoi siawns well o lawer ichi ddod o hyd i rywun sy'n chwilio am yr un math o berthynas rydych chi'n chwilio amdani.

4. Cyfathrebu'n Dda

CyfathrebuMae cyfathrebu yn rhan anhygoel o bwysig o unrhyw berthynas ystyrlon. Os ydych chi am gael ymrwymiad gan rywun ar-lein, mae cyfathrebu hyd yn oed yn bwysicach. Wedi'r cyfan, y brif ffordd y bydd rhywun yn dod i'ch adnabod yw trwy'r ffordd rydych chi'n siarad ag ef neu hi.

Peidiwch â chwarae gemau gyda chyfathrebu. Os oes gennych rywbeth i'w ddweud, dywedwch hynny! Fe ddylech chi bob amser fod yn daclus a pharchus, wrth gwrs, ond peidiwch â chuddio'ch teimladau. Sicrhewch eich bod yn barod i gyfathrebu'n agored ac yn effeithiol bob amser.

Rydyn ni'n credu mai hwn yw un o'r awgrymiadau pwysicaf oherwydd bydd yn eich helpu chi i gychwyn eich perthynas yn dda. Bydd angen i chi gyfathrebu'n dda mewn priodas, felly beth am ddechrau'n gynnar?

5. Peidiwch â Cloi yn Rhy Gynnar

Er eich bod chi eisiau bod yn syml ynglŷn â'r hyn rydych chi ei eisiau a'ch bod chi eisiau bod yn onest am eich awydd am briodas, mae'n bwysig eich bod chi peidiwch â chloi mewn un berthynas hefyd yn gynnar. Yn syml, gall symud yn rhy gyflym fod yn beryglus i'ch iechyd meddwl.

Yn lle hynny, cofiwch drin perthynas ar-lein yn yr un ffordd ag y byddech chi'n trin perthynas draddodiadol. Dewch i adnabod y person hwnnw cyn i chi benderfynu eich bod chi'n mynd i ymrwymo. Gall gwneud hynny arwain at berthynas hirdymor llawer iachach.

6. Deall y Broses

Mae hefyd yn hanfodol eich bod chi'n deall y broses o dod o hyd i briod ar-lein . Nid ydych chi'n cofrestru i gael rhywun i gael ei aseinio - rydych chi'n defnyddio'r rhyngrwyd i gwrdd â darpar briod. Mae gan ble mae pethau'n mynd lawer i'w wneud â'r cemeg rhyngoch chi a'r person arall.

Gallwch chi ac mae'n debyg y byddwch chi'n cwrdd â llawer o bobl fel hyn. Bydd gan rai botensial, ond ni fydd gan eraill. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cadw'ch hun yn agored i'r posibilrwydd o gwrdd â rhywun.

7. Peidiwch â digalonni

Yn olaf, peidiwch â digalonni os nad ydych chi'n llwyddiannus. Gall gwneud gêm berffaith gymryd cryn dipyn o amser, felly peidiwch â disgwyl canlyniadau ar unwaith. Efallai y bydd angen i chi newid eich proffil neu addasu eich disgwyliadau, ond mae rhywun arall yno i chi mewn gwirionedd.

Peidiwch â chau eich proffil os na fyddwch chi'n dod o hyd i briod ar unwaith. Daliwch ati i weithio tuag at ddod o hyd i'r person iawn i chi. Os gallwch chi wneud yr ymdrech ac aros y cwrs, bydd gennych well siawns o ddod o hyd i briod.

Dod o hyd i briod ar-lein yn cymryd amser ac ymdrech. Os ydych chi'n barod i ddilyn y cyngor uchod, bydd gennych chi lawer mwy o lwyddiant. Er y byddwch chi'n dal i chwilio am y person iawn, byddwch chi'n bendant yn teimlo'n fwy cyfforddus gyda'r ffordd rydych chi'n ymgymryd â'r chwiliad hwnnw.

Cymerwch eich amser oherwydd eich bod chi eisiau gorffen gyda'r person iawn. Ni fydd rhuthro yn gwneud dim ond eich rhoi mewn perthynas â rhywun nad yw'n iawn i chi.

Pob lwc, rydyn ni'n gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r priod iawn i chi!