8 Awgrym ar Sut i Ymdrin â Phlentyn Angry Ar ôl Ysgariad

Mae plant yn ddioddefwyr ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Plant yw'r dioddefwyr mwyaf diniwed mewn unrhyw ysgariad, a gall y teimlad o adael greu plentyn blin.

Wedi’r cyfan, trodd yr ysgariad fyd eich plentyn wyneb i waered, ac ni ofynnodd neb i’r plentyn a fyddai ysgariad yn iawn. Ym meddwl plentyn, gwahaniad priodasol yn golygu y bydd rhiant yn mynd i ffwrdd. Gall y brad fod yn gynnil, ond gall fod effaith barhaol os nad ydych yn gwylio am yr arwyddion a bod yn ddoeth.

Ychydig o awgrymiadau defnyddiol i'ch dysgu sut i ddelio â phlentyn blin.

1. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich plentyn, ond defnyddiwch onestrwydd yn ddoeth

Peidiwch byth â dweud celwydd wrth eich plentyn Nid oes diben ceisio argyhoeddi eich plentyn bod Dadi allan o'r dref. Mae'r plentyn yn gwybod mwy nag yr ydych chi'n ei feddwl. Cofiwch, mae eich plant yn byw yn eich tŷ, lle mae'r holl boen, ymryson ac ymladd wedi bod yn digwydd.

Yn lle dweud celwydd gwyn, dywedwch yn onest, mae Dad a minnau'n cael amser caled, felly aeth i ffwrdd i feddwl. Eto i gyd, bydd yn gofalu amdanoch chi a bydd o gwmpas bob amser pan fydd angen iddo fod.

Peidiwch byth â defnyddio eich plentyn fel arf o unrhyw fath. Mae hyd yn oed y mathau mwyaf cynnil o ddiarddel y rhiant sydd wedi symud allan o'r tŷ yn ddim byd ond cam-drin. Sicrhewch y plentyn y bydd y ddau ohonoch yn gwneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau nad yw'r plentyn byth yn gwneud hebddo.

2. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich plentyn yn iawn

Gwyliwch am yr arwyddion. Mae dicter yn dderbyniol a hyd yn oed ei angen. Mae angen i'r plentyn wybod a chredu bod ganddo ef neu hi yr hawl i fod yn ddig. Bydd angen i chi ganiatáu mwy o ffrwydrad nag mewn amseroedd arferol, ond gwyliwch am yr arwyddion perygl eraill.

Os bydd y plentyn yn dechrau ymddwyn yn dreisgar, camwch i mewn ar unwaith. Mae angen cysondeb ar blant, felly gorfodwch eich rheolau.

3. Peidiwch â chymryd rhan yn y gêm drin

Mae plant yn eithaf smart a byddant yn defnyddio unrhyw tric yn y llyfr i gael eu ffordd. Byddant yn nodi'n gyflym iawn pa mor hawdd yr ydych chi'n ildio pan fyddant yn gosod taith euogrwydd arnoch chi.

Peidiwch â chael eich twyllo. Mae goddefgarwch ar unwaith yn anfon y cliw hwn: Mae Dad a minnau'n ysgaru, felly byddaf yn gadael ichi wneud yr hyn yr ydych am ei wneud.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

4. Byddwch yno

Peidiwch â defnyddio'r amser hwn gyda'ch hunan-les eich hun yn unig mewn golwg. Mae eich plentyn eich angen chi ac mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r hyn y mae ef neu hi yn mynd drwyddo. Byddwch yn bresennol. Chwarae gyda'ch plentyn, mynd i'w weithgareddau ysgol a bod y rhiant gorau y gallwch chi fod.

5. Caniatewch ddigon o amser i'ch plentyn dreulio gyda'ch cyn

Camgymeriad mawr yw cosbi eich cyn trwy gadw'r plant draw.

Mae rhai pobl yn defnyddio unrhyw esgus i gadw'r plentyn rhag treulio digon o amser gyda'r rhiant arall, gan eu cadw draw oddi wrth y partner arall cymaint â phosibl. Waeth sut rydych chi'n teimlo am eich cyn-gynt, cofiwch fod eu hangen ar y plentyn cymaint ag sydd ei angen arnoch chi.

Peidiwch â bod yn ffwl hunanol.

6. Byddwch yn hyblyg

Nid dyma'r amser i fod yn bigog am achlysuron arbennig. Efallai y bydd yn rhaid i chi wneud diwrnod Nadolig ar y 26ain, ac efallai y bydd yn rhaid i benblwyddi aros. Bydd gan eich plentyn ddau gartref nawr, felly cadwch hynny mewn cof wrth gynllunio gwyliau.

7. Gadewch y neiniau a theidiau i mewn i'r gymysgedd

Gadewch i neiniau a theidiau ddod i mewn i Mae neiniau a theidiau yn wych am helpu plant i ddianc, felly ffoniwch nhw. Gallant fynd i'r sw a gwneud cwcis hefyd. Bydd eich plentyn yn dod adref gan wybod ei fod yn cael ei garu ac yn teimlo'n fwy diogel.

8. Rhowch fynediad i'r plentyn i weithgareddau sy'n helpu i chwythu stêm

Byddai hwn yn amser gwych i ymuno â chlwb athletaidd. Gallech chi a'ch plentyn weithio oddi ar stêm a dod adref, yn flinedig ond yn hapus.

Ymarfer corff yw'r ffordd orau o ryddhau straen dicter.

Gallech hefyd ganiatáu i'ch plentyn gymryd rhan yn y gynghrair fach. Byddai'r ddau riant yn dod i wylio, a byddai'n ffordd wych o dorri'r iâ ar ôl ysgariad. Bydd y ddau ohonoch ar ochr y plentyn, wrth gwrs! Mae plant yn addasu'n gyflym i hyd yn oed y pethau hynny, sy'n cymryd am byth i ni addasu iddynt, ond hyd nes y byddant yn gwneud hynny, bydd eu hangen arnoch chi.

Mae llinell denau rhwng dicter derbyniol a’r cynddaredd a ddaw o beidio â bod yn ymwybodol, felly byddwch yn barod.

Ranna ’: